American Express ئاپەکان

Loading...
Bluebird by American Express
American Express
HOW IT WORKS:• Quickly view your Available Balance without logging in to youraccount• View your transaction history• View information about your transactions by clicking on anindividual transactionFEATURES:• Locate MoneyPass® ATMs• Set funds aside in your SetAsideSM Account• Send money to your Family Accounts and see their transactionhistoryADD MONEY:• Add checks with your mobile phone• Add money to your Account from your bank account or debitcard• Find cash reload locations near you on the goMANAGE MONEY:• Access your Direct Deposit information• Pay Bills• Pre-authorize Bluebird checksTRUSTED BENEFITS:• Add offers to your Account and start saving on dining, shoppingand moreWhat is Bluebird® by American Express, brought to you by AmericanExpress and Walmart?Bluebird is a financial account with flexible features andconvenient management tools to help you get more from yourmoney. There are no monthly, annual or overdraft fees, andthere is no minimum balance requirement. With a Bluebird Account,you can direct deposit your paycheck, government benefits and taxrefund, pay bills and have access to 24/7 customer service.Visit us at Bluebird.com for more information.
Amex for Tablet 4.4.3
American Express
Amex for Tablet is a fast and secure way to manage your commonfinancial tasks all in one place. With content specificallyformatted for the Android tablet experience, staying connected justgot easier.Monitor Your Account ActivitiesSearch or filter your statements to find exactly what you arelooking for. Review charges in detail, use interactive charts for abreakdown of your spending categories and download yourstatements.Pay Bill at Your ConvenienceUse the App to pay or schedule future payments.Stay Up to Date with Rewards & OffersGet quick access to a summary of your loyalty program balances orview offers selected for you. Eligible Cardmembers can track anduse Membership Rewards® points to shop for gift cards and over 5million products.Stay SecureLog in securely with the same User ID and Password you use onamericanexpress.com.DisclosureApp and app features are available only for eligible Card accountsin the United States.Android is a trademark of Google Inc.All access to and use of this App is subject to and governed bythe American Express End User License Agreement, Terms of Serviceand Privacy Statement.
Amex IN
American Express
The official American Express® App forAndroid® is an exciting innovation, making it easy to manage yourCard Account on the go. Whether you want to make a payment or viewa recent transaction, you can now do all this and more whenever youwant, wherever you go. Simplify life with the American Express Appfor Android®, available for all versions.FEATURES• View your recent transactions, including pending charges• Redeem your points for a credit against a transaction on yourAccount• Log in securely with the same User ID and Password you use onamericanexpress.co.in• Experience Online Shopping via Amex Shop in the app menu. Shopacross leading online merchants for thousands of products.• Earn 5 Bonus Points* for every Rs 100 spent via Amex Shopfeature.*T&Cs Apply• View and download your recent PDF statements up to 6 months• Access and manage your account anytime• Pay your Card bill• Check your balance • View your Rewards balance (if enrolled)• Refer American Express to friends and be rewarded.More features are on the way. So watch out for updates.ELIGIBILITY-Already registered for American Express Online Services and youhave a valid User ID and Password? Yes, you’re eligible! Justdownload! - Not registered for Online Services? Not eligible just yet, butyou’re only a click away. Register at americanexpress.com/in andthen download the App.The American Express® Mobile App is a free service for AmericanExpress Cardmembers. Standard ISP and data charges may apply fordownloading and using the mobile app. Available to India Cardsonly. Mobile banking terms and conditions apply.All access to and use of this App subject to and governed by EndUser License Agreement, Online Terms and Conditions, PrivacyStatement and Personal Information Collection Statement.
ReceiptMatch from Amex
American Express
Simplify how you manage receipts. ReceiptMatch is a feature available with your Business Card fromAmerican Express OPEN to help you manage your Card expenses byallowing you to add receipts, tags and notes to your transactionseither via desktop or your mobile device. MANAGE RECEIPTS ON THE GO: 1. Snap Take a photo of your receipt with the ReceiptMatch Mobile App tomatch it to a transaction on your Business Card. 2. Attach When you make a transaction, you can organize your expenses byattaching receipts, notes, and tags. 3. ManageYour receipts, notes, and transaction details will be storedtogether in one place in your American Express onlineaccount. If you have enrolled in Connect to QuickBooks, you can tag yourtransactions with your Intuit QuickBooks® categories and send themto your QuickBooks account. ReceiptMatch is only available with Business Cards from AmericanExpress OPEN. For details and enrollment, visitwww.open.com/receiptmatch.To learn more about ReceiptMatch and Connect to QuickBooks, visitwww.open.com/quickbooks.All access to and use of the ReceiptMatch Mobile App is subject toand governed by the American Express End User LicenseAgreement, Terms of Service and Privacy Statement.American Express Web SiteReceiptMatch from American Express OPENSupport Application License Agreement
Amex UNSTAGED – Taylor Swift 1.2.0
American Express
Step inside a cinematic interactive musicalexperience starring Taylor Swift. Choose where you go, who youfollow and what you explore in a stunning house filled withcharacters, objects and scenes.Shot with groundbreaking 360° cameras and scored with a richaudio soundtrack based on Taylor’s single ‘Blank Space’ from hernew album 1989, the experience is an immersive journey withintertwined storylines, multiple rooms and dozens of hiddeninteractive features waiting to be unlocked and explored.The app also features the original ‘Blank Space’ music video,1989 album purchase details and tour ticketing information. You canalso explore exclusive behind the scenes footage from the TaylorSwift shoot, as well as the archive of Amex UNSTAGED live eventsand films with other top artists.The American Express UNSTAGED app is intended for ages 13+.
Amex to Go
American Express
Nuestra pasión es que disfrutes del mejorServicio, por ello diseñamos Amex to Go, una aplicación conherramientas para el manejo de La Tarjeta American Express y susbeneficios. En ella encontrarás funcionalidades para:- Activar y registrar La Tarjeta American Express en Servicios enLínea.- Consultar tu saldo, transacciones recientes y ahora tu Estado deCuenta- Realizar el pago de La Tarjeta American Express en menos de 5minutos- Recomendar amigos para que adquieran La Tarjeta- Informarte sobre el programa de recompensas de tu TarjetaAmerican Express- Configurar el Servicio de NotificacionesPara hacer uso de la aplicación ingresa con tu usuario y contraseñade Servicios en Línea. Si aún no te has registrado visitaamericanexpress.com.mx/regístrate desde tu computadora o desde laaplicación Amex to Go. La aplicación está diseñada para losTarjetahabientes básicos y suplementarios de todas las Tarjetas deCrédito y Servicio de American Express.El acceso y uso de esta aplicación está sujeto al Contrato delicencia correspondiente el cual debes aceptar.Requiere: Android 4.1 o superiorOur passion is to enjoythe best service, we design Amex to Go, an application tools formanaging American Express Card and its benefits. Here you will findfeatures to:- Activate and register the American Express Card OnlineServices.- Check your balance, recent transactions and now yourstatement- Make payment American Express card in less than 5 minutes- Tell friends to acquire Card- Get information about the rewards program your American ExpressCard- Configure Notification ServiceTo use the application log in with your username and passwordonline services. If you have not yet registeredamericanexpress.com.mx/regístrate visit from your computer or fromthe Amex to Go application. The application is designed for basicand supplementary Cardmembers all Credit Cards and American ExpressService.Access to and use of this application is subject to the applicableLicense Agreement which you must accept.Requires: Android 4.1 or higher
Amex UNSTAGED: Taylor Swift 1.2.0
American Express
Step inside acinematicinteractivemusicalexperience starring Taylor Swift. Choosewhereyou go, whoyoufollow and what you explore in a stunninghousefilledwithcharacters, objects and scenes.Shot with groundbreaking 360° cameras and scored witharichaudiosoundtrack based on Taylor’s single ‘Blank Space’fromhernew album1989, the experience is an immersivejourneywithintertwinedstorylines, multiple rooms and dozensofhiddeninteractive featureswaiting to be unlocked andexplored.The app also features the original ‘Blank Space’musicvideo,1989album purchase details and tour ticketinginformation.You canalsoexplore exclusive behind the scenes footagefrom theTaylorSwiftshoot, as well as the archive of Amex UNSTAGEDliveeventsand filmswith other top artists.The American Express UNSTAGED app is intended for ages 13+.
Amex FR
American Express
L’Application d’American Express pourAndroidTM vous permet de consulter votre compte-carte quand vous lesouhaitez et où que vous soyez. Retrouvez à tout moment et en unclin d’œil votre solde, vos opérations les plus récentes ou cellesdes 6 derniers mois. A chaque arrêté de compte, obtenez égalementle montant et la date de votre prochain prélèvement.Simplifiez-vous la vie avec l’Application d’American Express! Fonctionnalités : • Accédez à votre compte : profitez d’une connexion sécurisée, enutilisant le même code utilisateur et le même mot de passe que suramericanexpress.fr. Si vous n’avez pas encore d’identifiant,rendez-vous sur www.americanexpress.fr/votreespace, muni de votrecarte.• Consultez vos opérations récentes et celles des 6 derniersmois.• Activez votre nouvelle carte et créez les identifiants de votreespace client• Retrouvez vos opérations en attente : les achats que vous venezd’effectuer avec votre carte ou les montants pré-autorisés quin’apparaissent pas encore dans le solde de votrecompte-carte.• Consultez le solde de vos points Membership Rewards® (si vousêtes adhérent),• Utilisez vos points Membership Rewards® pour régler tout oupartie de vos dépenses effectuées avec votre carte American Express(si vous êtes adhérent).• Parrainez vos proches en un clic grâce à votre lien de parrainagepersonnel.• Accédez aux numéros utiles.• Avec la Carte Platinum American Express® et la Carte Centuriond’American Express®, retrouvez votre espace dédié.CARTES CONCERNÉES L’Application AndroidTM d’American Express concerne les Cartes pourles Particuliers, les Cartes professionnelles/TPE et les CartesCorporate, émises par American Express en France. Liste non exhaustive des cartes concernées: - Blue d’American Express® - Carte Green American Express® - Gold Card American Express® - Carte Platinum American Express® - Carte Centurion d’American Express® - Carte AIR FRANCE KLM – AMERICAN EXPRESS SILVER® - Carte AIR FRANCE KLM – AMERICAN EXPRESS GOLD® - Carte AIR FRANCE KLM – AMERICAN EXPRESS PLATINUM®- Carte Business Green American Express® - Carte Business Gold American Express® - Carte Business Platinum American Express® - Carte PRO AIR FRANCE KLM – AMERICAN EXPRESS SILVER®- Carte PRO AIR FRANCE KLM – AMERICAN EXPRESS GOLD®- Carte PRO AIR FRANCE KLM – AMERICAN EXPRESS PLATINUM®- Carte Optima® - Carte Corporate Green American Express® - Carte Corporate Gold American Express® - Carte Corporate Platinum American Express® - Carte Corporate AIR FRANCE - AMERICAN EXPRESS® Cette application est réservée aux titulaires American Express. Sivous n’êtes pas encore titulaire, rendez-vous surwww.americanexpress.fr si vous naviguez depuis un ordinateur, ousur m.americanexpress.fr si vous naviguez depuis votre téléphonemobile. AndroidTM est une marque déposée de Google Inc.Tout accès et utilisation de cette application sont soumis auxMentions Légales (Contrat de Licence d’Utilisateurs, A proposd’American Express, Les marques déposées, Règles du site Internet,Confidentialité/Protection des données).The American Express appfor AndroidTM lets you view your card account whenever you want andwherever you are. Find at any time and in a nod your balance, yourlatest operations or those of the last 6 months. At each stop ofthe day, also get the amount and date of your next collection.Simplify your life with the Application American Express!features:• Access your account: Enjoy a secure connection, using the sameuser ID and same password on americanexpress.fr. If you do not havea login, please visit www.americanexpress.fr/votreespace, providedwith your card.• Check your recent operations and those of the last 6months.• Activate your new card and create identifiers of youraccount• Find your pending operations: purchases that you have made withyour card or pre-authorized amounts that do not appear in thebalance of your card account.• Consult your points balance Membership Rewards® (if you are amember)• Use your points Membership Rewards® to settle all or part of yourspending with your American Express card (if you are amember).• Sponsor your relatives in one click through your personalreferral link.• Gain access to useful numbers.• With the American Express Platinum Card and Centurion Card fromAmerican Express, find your dedicated space.CONCERNED CARDSThe American Express AndroidTM application concerns Cards forIndividuals, business cards / SOHO and Corporate Cards issued byAmerican Express in France.Non-exhaustive list of relevant cards:- Blue from American Express®- Green Card American Express- Gold Card American Express- Platinum American Express® Card- Map of American Express Centurion- Map AIR FRANCE KLM - AMERICAN EXPRESS SILVER®- Map AIR FRANCE KLM - AMERICAN EXPRESS GOLD ®- Map AIR FRANCE KLM - American Express Platinum ®- Business Green Card American Express- Business Gold Card American Express- Business Platinum Card American Express- Map PRO AIR FRANCE KLM - AMERICAN EXPRESS SILVER®- Map PRO AIR FRANCE KLM - AMERICAN EXPRESS GOLD ®- Map PRO AIR FRANCE KLM - American Express Platinum ®- Map Optima®- Corporate Card American Express Green- Corporate Gold Card American Express- Corporate Platinum Card American Express- Corporate Card AIR FRANCE - AMERICAN EXPRESS®This application is restricted to American Express. If you do notyet have, visit www.americanexpress.fr if you are browsing from acomputer, or m.americanexpress.fr if you browse from your mobilephone.AndroidTM is a trademark of Google Inc.All access and use of this application is subject to the LegalNotice (License Agreement Users About American Express Trademarks,Web Site Rules, Privacy / Data Protection).
Serve
American Express
HOW IT WORKS:• Quickly view your Available Balance without logging in to youraccount• View your transaction history• View information about your transactions by clicking on anindividual transactionFEATURES:• Locate MoneyPass® ATMs• Set money aside with Reserve• Send money to your Subaccounts and see their transactionhistoryADD MONEY:• Add checks with your mobile phone• Add money to your Account from your bank account or debitcard• Find cash reload locations near you on the go\MANAGE MONEY:• Access your Direct Deposit information• Pay BillsTRUSTED BENEFITS:• Add offers to your Account and start saving on dining, shoppingand moreWhat is American Express Serve?Serve is a Full Service Prepaid Debit Account from American Expresswith no credit check, no minimum balance, and no hidden fees. Youcan use your American Express Serve Card in stores, online and atATMs worldwide. With an Account, you can direct deposit yourpaycheck, government benefits and tax refund, pay bills and haveaccess to 24/7 customer service.Visit us at Serve.com for more information, including our FeeChart.
Amex IT
American Express
Con l’applicazione di American Express perAndroid® potrai accedere al tuo conto Carta ovunque tu sia. Potraiverificare le ultime spese effettuate con la tua Carta, controllareil saldo, visualizzare offerte personalizzate e altro ancora.Grazie alle tue informazioni personali ti mostreremo le offerte piùrilevanti per te.Rendi più semplice la gestione del tuo conto Carta grazie all’Appdi American Express per Android®.Verifica il tuo saldo e le transazioni recenti, incluse quelle nonancora contabilizzate.CARATTERISTICHECon l’applicazione ufficiale di American Express puoi:• Effettuare l’accesso con lo stesso user ID e la stessa Passwordche usi per l’area protetta del sito americanexpress.it• Controllare tutti i tuoi conti Carta• Tenere sotto controllo il saldo e i movimenti effettuati conCarta• Visualizzare le offerte di American Express• Verificare il saldo dei punti Membership Rewards® (se seiiscritto al Club Membership Rewards)• Verificare il tuo saldo e le transazioni recenti, incluse quellenon ancora contabilizzate• Tieni la tua App sempre aggiornata per usufruire degli ultimiservizi disponibili.REQUISITI• Se sei già registrato all’area protetta di American Express,possiedi un unser ID e una password validi, puoi scaricare l’app einiziare ad usarla!• Se non sei registrato all’area protetta del sito AmericanExpress, devi prima effettuare la registrazione suamericanexpress.it per poter utilizzare l’app.• Questa applicazione è disponibile solo per i Titolari di CartaAmerican Express emesse da American Express Italia.Tutti gli accessi ed utilizzi di questa applicazione sono soggettie disciplinati dal Contratto di licenza, dalle Regole e Normativeper i Siti Web e dalla Dichiarazione di riservatezza.Le immagini hanno solo uno scopo illustrativo.
Amex SE
American Express
Med American Express® App för Android® bär dualltid med dig ditt Konto. Se dina Membership Rewards®-poäng, dittsaldo och genomförda transaktioner samt reserverade transaktioner,allt när du är på språng! Gör livet lättare med American ExpressApp för Android.FUNKTIONER• Logga in säkert med samma användarnamn och lösenord som duanvänder på americanexpress.se• Tillgång till och möjlighet att hantera flera Kortkonton• Visa dina senaste Korttransaktioner och din Kontobalans•Se ditt saldo och nyligen genomförda transaktioner samtreserverade transaktioner•Nu kan du aktivera ditt Kort och skapa inloggning för Ditt Kontodirekt i Amex appen• Se dina Membership Rewards-poäng (om du är ansluten tillMembership Rewards-programmet)Det är fler funktioner på väg. Håll utkik efteruppdateringar.TILLGÅNG• Redan registrerad för American Express Onlinetjänster och har ettgiltigt användarnamn och lösenord? Ja, då är det bara att ladda nerAppen!• Inte registrerad för Onlinetjänster? Då är du bara ett klickbort. Registrera dig på americanexpress.se och ladda sedan nerAppen.• Denna App är endast tillgänglig för personliga AmericanExpress-Kort som utfärdats i Sverige av American Express ServicesEurope Ltd.All tillgång till och användning av denna App är föremål för ochstyrs av licensavtalet för slutanvändare, Regler för webbplatsenoch Sekretesspolicyn.With American Express Appfor Android® you carry with you at your account. See yourMembership Rewards® Points, your balance and transactions completedand the reserved transaction, all while on the go! Make life easierwith American Express App for Android.FEATURES• Sign in securely with the same username and password you use onamericanexpress.se• Access to and the ability to manage multiple card accounts• View your recent Card transactions and account balance• Check your balance and recent transactions, and transactionsreserved• Now you can activate your card and create login to your accountdirectly in Amex app• View your Membership Rewards points (if you are connected to theMembership Rewards program)There are more features on the way. Stay tuned for updates.AVAILABILITY• Already registered for American Express Online Services and has avalid username and password? Well, then you just have to downloadthe app!• Not registered for Online Services? Then you're just a clickaway. Register at americanexpress.se and then download theapp.• This app is only available for personal American Express Cardissued in Sweden by American Express Services Europe Ltd.All access to and use of this App is subject to and governed by EndUser License Agreement, Rules for the site and the PrivacyPolicy.
Amex SG
American Express
The American Express® App for Android® letsyou carry your Account everywhere. Manage your transactions,Account details, Membership Rewards points, and a lot more, all onthe move! Simplify life with the American Express App forAndroid.FEATURES • View your Membership Rewards points balance and use points tooffset your charges via a statement credit if you’re enrolled inthe Membership Rewards® programme• See your recent transactions and activity, including pendingtransactions• View up to 6 months of previous activity and sort by credit,debit and foreign transactions• See your transaction information and more in a single view on thetimeline. From here, you can also get a quick snapshot of yourAccount status• Access and manage multiple Card Accounts• Refer American Express to friends and be rewardedELIGIBILITY • Already registered for American Express Online Services and youhave a valid User ID and Password? Yes, you’re eligible, go aheadand download!• Not registered for American Express Online Services? Not eligiblejust yet, but you’re only a click away. Register atamericanexpress.com.sg/register and then download the App.• This App is only available for personal American Express® Cardsand Corporate Cards issued in Singapore by American ExpressInternational Inc.Android is a trademark of Google Inc.All access to and use of this App is subject to and governed by EndUser License Agreement, Website Rules & Regulations and OnlinePrivacy Statement.
Amex Serve
American Express
HOW IT WORKS:• Quickly view your Available Balance without logging in to youraccount• View your transaction history• View information about your transactions by clicking on anindividual transactionFEATURES:• Locate MoneyPass® ATMs• Set money aside with Reserve• Send money to your Subaccounts and see their transactionhistoryADD MONEY:• Add checks with your mobile phone• Add money to your Account from your bank account or debitcard• Find cash reload locations near you on the goMANAGE MONEY:• Access your Direct Deposit information• Pay BillsTRUSTED BENEFITS:• Add offers to your Account and start saving on dining, shoppingand moreWhat is American Express Serve?Serve is a Full Service Prepaid Debit Account from American Expresswith no credit check, no minimum balance, and no hidden fees. Youcan use your American Express Serve Card in stores, online and atATMs worldwide. With an Account, you can direct deposit yourpaycheck, government benefits and tax refund, pay bills and haveaccess to 24/7 customer service.Visit us at Serve.com for more information, including our FeeChart.
Amex NL
American Express
Bekijk en beheer uw American Express® account- of u nu thuis bent of onderweg.Omschrijving:Met de American Express® App heeft u altijd en overal toegang totuw account. Bekijk uw transacties, inclusief transacties inbehandeling, uw accountgegevens, uw Membership Rewards puntensaldoen meer, of u nu thuis bent of onderweg. Het wordt een stukmakkelijker met de American Express App.EIGENSCHAPPEN• Bekijk uw saldo, rekeningoverzicht en recente transacties,inclusief transacties in behandeling• Log veilig in met dezelfde inloggegevens die u ook gebruikt opwww.americanexpress.nl • Beheer al uw American Express kaarten• Check uw Membership Rewards® puntensaldo en gebruik uwpunten om uw aankopen geheel of gedeeltelijk te betalen, directvanaf uw smartphone (als u deelneemt aan het Membership Rewards®programma, uitgezonderd Corporate Cards)American Express gaat door met het ontwikkelen van deze app. Kijkdus regelmatig of er updates zijn.WIE KAN DE APP GEBRUIKEN? • Maakt u al gebruik van American Express Online Services enbeschikt u over geldige inloggegevens? Dan kunt u de app meteendownloaden en gebruiken.• Heeft u zich nog niet aangemeld voor American Express OnlineServices? Registreer u dan eerst even opamericanexpress.nl/registreren. Daarna kunt u de app downloaden enveilig inloggen.• Deze app is alleen beschikbaar voor American Express kaarten enAmerican Express Corporate Cards die zijn uitgegeven in Nederlanddoor American Express Service Europe Ltd.Alle toegang tot en gebruik van deze app is onderhevig aan deEindgebruikers licentieovereenkomst, Website Regels enVoorschriften en Privacy Verklaring. View and manage yourAmerican Express® account - whether you're at home or on theroad.Description:The American Express® App you anytime, anywhere access to youraccount. Check your transactions, including pending transactions,your account information, your Membership Rewards points balanceand more, whether you're at home or on the road. It is a lot easierwith the American Express App.CHARACTERISTICS• Check your balance statement and recent transactions, includingpending• Log in securely with the same credentials you used towww.americanexpress.nl• Manage all your American Express cards• Check your Membership Rewards® points balance and use your pointsto pay for your purchases in whole or in part, directly from yoursmartphone (if you participate in the Membership Rewards® program,excluding Corporate Cards)American Express continues to develop this app. so check regularlyfor updates.WHO CAN USE THE APP?• Are you already using American Express Online Services and youhave valid login? Then you can download the app and useimmediately.• If you have not yet signed up for American Express OnlineServices? Please register first here onamericanexpress.nl/registreren. You can then download the app andsecure login.• This app is only available for American Express cards andAmerican Express Corporate Cards issued in the Netherlands byAmerican Express Services Europe Ltd.All access to and use of this app is subject to the End UserLicense Agreement, Rules and Regulations and PrivacyStatement.
Amex Österreich 6.36.0
American Express
BESCHREIBUNG Mit der offiziellen American Express® App fürAndroid®, nehmen Sie Ihr Kartenkonto überall mit hin. Erhalten Sieeinen Überblick über Ihren Kontostand, lösen Sie Ihre MembershipRewards® Punkte ein und noch vieles mehr, alles von unterwegseinsehbar. FUNKTIONEN • Melden Sie sich einfach mit IhrenOnline-Konto-Zugangsdaten an, die Sie auch aufwww.americanexpress.at/konto-online verwenden. • Melden Sie sichschnell und einfach auch mit der Fingerprint Anmeldung an(unterstützte Geräte vorausgesetzt). • Sie können jetzt über IhreApp Ihre Karte scannen, aktivieren und sich für dasOnline-Kartenkonto anmelden. • Behalten Sie jederzeit den Überblicküber Ihre Ausgaben und verwalten Sie mehrere Kartenkonten in einerApp. • Überprüfen Sie Ihren aktuellen Kontostand sowie getätigteund ausstehende Transaktionen. • Sehen Sie bequem Ihren aktuellenMembership Rewards Punktestand ein und zahlen Sie IhreTransaktionen online und nachträglich mit Ihren Punkten (Teilnahmeam Bonusprogramm Membership Rewards vorausgesetzt). • Laden SieIhre aktuelle sowie vergangene Rechnungen (bis zu 6 Monate) imPDF-Format herunter. • Sollten Sie Ihre Karte gerade nicht finden,können Sie diese jederzeit über die App vorübergehend sperren,somit ist Ihr Konto geschützt. Selbstverständlich können Sie IhreKarte jederzeit auch wieder entsperren. • Aktivieren Sie diePush-Benachrichtigungen, um bei Kaufaktivitäten benachrichtigt zuwerden und den Überblick über die täglichen Ausgaben undBelastungen zu behalten. • Sie können Ihren Benutzernamen abrufenund Ihr Passwort zurücksetzen. • Lassen Sie sich IhreE-Mail-Adresse anzeigen, aktualisieren Sie diese oder fügen Sieeine hinzu. TEILNAHMEBERECHTIGUNG • Sie sind teilnahmeberechtigt,wenn Sie sich bereits für die American Express® Online-Servicesregistriert haben und über einen gültigen Benutzernamen und einKennwort verfügen. Laden Sie die App einfach herunter. • SolltenSie sich noch nicht für die American Express® Online-Servicesregistriert haben, sind Sie nur einen Klick davon entfernt.Registrieren Sie sich erst auf www.americanexpress.at/konto-onlineund laden Sie dann die App herunter. • Die App ist nur für privateund Corporate American Express® Karten, die von American ExpressEurope S.A. - Austrian branch, Niederlassung Wien ausgestelltwurden, verfügbar. • Die App ist nur für Karten, die in Österreichausgestellt wurden, nutzbar. • Die Verfügbarkeit der Funktionen istproduktabhängig. Alle Zugriffe und die Nutzung dieser Appunterliegen der Endnutzer-Lizenzvereinbarung, den Regeln undBestimmungen der Website sowie der Online-Datenschutzerklärung.Umeine hochwertige, zuverlässige und sichere Erfahrung zugewährleisten, hat American Express damit begonnen, eineunterstützte Mindestversion der Amex App einzuführen. Die aktuellunterstützten Mindestversionen im Google Play Store lauten wiefolgt: Amex App v6.17+ Android 6.0+ (Karteninhaber müssen dasBetriebssystem auf Ihren Geräten aktualisieren oder ein neueresGerät verwenden, das die erforderliche Mindestversion desBetriebssystems unterstützt. Alternativ dazu können Karteninhaberalle Aktivitäten der vorherigen App-Versionen ausführen, indem sieauf einem mobilen oder Desktop-Browser www.americanexpress.ataufrufen.)
Amex FI 6.36.0
American Express
American Express® Android®-sovelluksella pidät korttitilisi ainamukanasi. Voit katsoa tilitapahtumiasi, tarkastaa MembershipRewards® -pisteesi ja paljon muuta, missä ja milloin vain!Tuetuissa laitteissa pääset sormenjälkitunnistuksen ansiostahelposti ja nopeasti käsiksi toimintoihin, joten saat parhaanhyödyn jäsenyydestäsi. Helpota elämääsi American ExpressinAndroid-sovelluksella! TOIMINNOT • Nopea pääsy tilitietoihinkirjautumalla sormenjäljellä tai samoilla tunnuksilla, joita käytätosoitteessa americanexpress.fi. • Mahdollisuus lisätä ja käyttääuseita korttitilejä. • Katso ajankohtainen saldo ja tarkasteleviimeaikaisia sekä tulevia tilitapahtumia. • Katso MembershipRewards® -pisteet (jos tilisi on liitetty Membership Rewards®-ohjelmaan). • Jäädytä korttisi väliaikaisesti • Katso, muuta tailisää sähköpostiosoitteesi • Nouda käyttäjätunnuksesi ja palautasalasanasi • Vastaanota ilmoitus matkapuhelimeesi kun korttiasi onkäytetty Tulossa on vielä muitakin ominaisuuksia. Pidä silmälläpäivityksiä. PÄÄSY TILILLE • Oletko jo luonut itsellesionline-tilin ja sinulla on voimassaoleva käyttäjätunnus jasalasana? Lataa sitten vain sovellus! • Eikö sinulla olekäyttäjätunnuksia? Olet vain parin klikkauksen päässä. Rekisteröidyosoitteessa americanexpress.fi ja lataa sitten sovellus. Tämäsovellus on käytettävissä vain Suomessa myönnetyillä AmericanExpress -yksityiskorteilla, joiden myöntäjä on American ExpressEurope, S.A. (Suomen sivuliike). Sovellukseen pääsyä ja sen käyttöärajoittavat loppukäyttäjän lisenssisopimus, verkkosivustonkäyttöehdot ja tietosuojakäytäntö. Katso, muuta tai lisääsähköpostiosoitteesi
American Express OPEN Forum® 3.0.0
American Express
The OPEN Forum mobile app from AmericanExpress is a networking tool for helps business owners to connectwith each other and discover great events.Relationships are what build your business, but it can be tough toprioritize making new connections. OPEN Forum helps you sparkconversations with people in your industry and find other businessowners within a specific specialty.The OPEN Forum app enables you to get out there and connect. Makethe most of events you’re already going to by finding otherattendees in advance and planning out who you want to meet.Create a profile that reflects you and your businessDiscover relevant events and connect with other attendeesFind connections based on industry, location, or specialtiesKickstart new relationships with one-on-one chats
Amex Beta
American Express
The Amex Beta App lets participating Cardmembers test andsendfeedback on experimental mobile app features. The feedbackyouprovide will help us shape the future of the Amex app. If you’reanew U.S. cardmember looking to install our day to day publicapp,make sure to search and download Amex App instead.
Amex Go 2.0.6
American Express
Now you can pay for business purchases on-the-go —without having toborrow your boss’s Card or use your own money and wait forreimbursement. Download the Amex® Go app to receive a Virtual Cardfrom your employer. Use it for all business purchases that shouldbe paid from your company’s corporate account. USE THE APP TO: •Pay for on-the-go purchases either in another app, online, or overthe phone such as food delivery or ride-hailing • Easily tracktransaction details and monitor your Card balance • Activate yourphysical Card HOW TO USE THE CARD: Pay for business purchasesanywhere American Express® is accepted—up to the amount authorizedand within policy. (Contact your Program Administrator for businessexpense policies.) Use within the dates listed under the “CardInfo” tab, as any transactions outside this timeframe—ortransactions exceeding the remaining balance—will be declined. GETCARD DETAILS Use the “Card Info” tab to locate the Card’s BillingZip Code, Expiration Date and Security Code as needed for onlineand in-app purchases. GET STARTED When your Program Administratorinvites you to American Express Go™, you’ll receive two emails inyour inbox—a welcome email with instructions on how to download theapp, and a separate email containing your enrollment code toregister. NOTE In order to register and use the American Express Goapp, your company must be an American Express Go customer and musthave issued you a Virtual Card. (If your company is not an AmericanExpress Go customer, please ask your company's travel manager toget in touch with his/her American Express Account Manager).
American Express Merchant 1.8.0
American Express
Access your American Express® Merchant Account from virtuallyanywhere with the Amex Merchant app. Easily view a snapshot of yourAccount so that you can spend more time in the moments that matterfor your business. Touch ID and Face ID login (on supporteddevices) give you quick access to features so you can get the mostout of your Merchant Account. VIEW YOUR PAYMENTS See when you getpaid with recent pending and posted settlement details for all ofyour Amex accepting locations. View and download paymenttransaction activity anytime, including eStatements and eInvoices(if applicable). Plus, filter by date to see activity from yourpreferred date range. BE INFORMED Stay up-to-date with personalizedpush notifications, alerting you when payments are posted or whenyour statement is ready. YOUR ACCOUNT IN A SINGLE GLANCE View yourentire account on the enhanced homescreen, which provides you witha convenient look at your account updates. App and app features areonly available for Amex accepting Merchants in the UK, Australia,New Zealand and the Caribbean*. To login, users must have anAmerican Express online Merchant Account user ID and password orcreate one by clicking the “Register Now” link on the login screenof the app. All access to and use of this app is subject to PrivacyStatement and governed by End User License Agreement and Terms ofService. ONLINE ACCOUNT REGISTRATION You will need an OnlineMerchant Account to use the Amex Merchant app. If you don’t haveone, simply tap the ‘Register now’ link on the log-in screen tocomplete registration in a few simple steps. To get started, youwill need your Merchant Account number shown on your statements.American Express Australia Limited 12 Shelley Street, NSW Sydney2000 (ABN 92 108 952 085). (or for NZ: American ExpressInternational (NZ), Inc. Incorporated in Delaware, USA. PrincipalPlace of Business in New Zealand, 600 Great South Road, Ellerslie,Auckland 1051.) ® Registered trademark of American Express Company.© 2019 American Express Company. All rights reserved. *Anguilla,Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bolivia,Bonaire, British Virgin Islands, Cayman Islands, Curaçao, Dominica,Grenada, Guadeloupe, Guyana, Haiti, Jamaica, Montserrat,Netherlands Antilles, Panama, Saint Barthélemy, Saint Kitts andNevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Sint Maarten,Suriname, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos