7.8.11.498809 / November 26, 2014
(3.4/5) (148)
Loading...

دەربارە

Brezplačno preizkusite za obdobje 30 dniprogram Integral, ki vam omogoča nov način upravljanja z vašoe-pošto. Prenos podatkov pri uporabi programa integral, je vmobilnem omrežju Telekoma Slovenije brezplačen.

Vsi vaši e-nabiralniki: Gmail, Pošta SiOL, Planet.si, Hotmail,Amis, T-2 so na mobitelu zbrani pregledno in enostavno …. Nazaslonu mobitela se nova e-pošta izpiše takoj, ko jo prejmete, brezročnega preverjanja, kar vam omogoča učinkovito e-komunikacijo tuditakrat, ko niste pri računalniku. Storitev omogoča TelekomSlovenije.

Try free for 30 daysIntegral program that allows a new way of managing your e-mail.Data transfer when using the integral is in a network of TelekomSlovenia free.

All your e-mailbox: Gmail, Mail SiOL Planet.si, Hotmail, Amis,T-2 are compiled dialer transparent and simple .... The screenmobile phone, the new e-mail lists as soon as you receive, withoutmanual checking, which allows effective e-communication even whenyou are not at your computer. The service enables TelekomSlovenia.

App Information E-posta Integral

 • App Name
  E-posta Integral
 • ناوی پاکەیج
  com.seven.integral.Z7
 • Updated
  November 26, 2014
 • قەبارەی فایل
  5.9M
 • پێویستی بە ئەندرۆیدە
  Android 2.1 and up
 • وەشان
  7.8.11.498809
 • گەشەپێدەر
  Telekom Slovenije
 • دابەزاندن
  10,000 - 50,000
 • Price
  خۆراییە
 • هاوپۆڵ
  Communication
 • گەشەپێدەر
 • Google Play Link

Telekom Slovenije درێژە...

M:Rokovnik 1.3.9 APK
Telekom Slovenije
Se vam je že zgodilo, da ste zamenjali aliizgubili mobitel in bili s tem ob vse podatke (koledar, imenik, SMS…)? Poskrbite za varnostno kopijo podatkov, ki jih imate namobitelu. Z M:Rokovnikom so podatki iz vašega mobitela vedno navoljo na spletnem portalu Moj Telekom, sklop Moj Mobitel.Z M:Rokovnikom varno shranite in sinhronizirate:- kontakte- koledar- opravila- beležke- spletne bližnjice- SMS-ePodatke prek spletnega portala Moj Telekom, sklop Moj Mobitel, znekaj kliki kadarkoli dopolnite, spremenite, vpišete nove in jihprenesete nazaj v mobitel. M:Rokovnik uporablja varen načinpovezave (SSL). Posebna pozornost je prav tako posvečenaugotavljanju istovetnosti uporabnika.Za uporabo vključite storitev M:Rokovnik tako, da pošljete SMS zvsebino MROKOVNIK na številko 1919. Prejeli boste povezavo domobilne strani, kjer si uporabo storitve vključite. Paketni prenospodatkov v okviru storitve M:Rokovnik v mobilnem omrežju TelekomaSlovenije je brezplačen.V M:Rokovnik se prijavite z uporabniškim imenom in geslom portalaMoj Telekom, sklop Moj Mobitel. V primeru, da navedenih prijavnimate, se registrirajte na portalu Moj Telekom(moj.telekom.si).Varnostno kopijo podatkov na mobitelu naredite tako, da vaplikaciji M:Rokovnik potrdite možnost Sinhronizacija.Sinhronizacijo vedno pričnete na vašem mobitelu.Ob prvi sinhronizaciji se prenesejo vsi podatki iz vašega mobitela,ki jih lahko nato kadarkoli urejate prek spletnega vmesnika. Prinaslednjih sinhronizacijah se prenesejo le spremembe, ki ste jihnaredili od zadnje sinhronizacije.Izberete lahko tudi način oziroma vrsto sinhronizacije ter sekadarkoli odločite, katerih podatkov sistem ne sme spreminjati.Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi sinhronizacije:- v obe smeri: preverijo se spremembe, narejene prek spletnegavmesnika in prek mobitela;- samo v strežnik: upoštevajo se le spremembe, narejene namobitelu;- samo v mobitel: upoštevajo se le spremembe, narejene prekspletnega vmesnika;- izberete lahko tudi, katera izmed kategorij sesinhronizira.Podatke, ki ste jih prenesli, lahko kadarkoli prenesete tudi nadrug mobitel. Le zamenjajte SIM-kartico in opravite sinhronizacijo.Po vsaki uspešno opravljeni sinhronizaciji se samodejno ustvarivarnostna kopija, ki jo je možno kadarkoli povrniti.Podrobnejše informacije uporabe:- Če boste prvo sinhronizacijo želeli opraviti prek WLAN-povezave,bo potreben vpis uporabniškega imena in gesla portala Moj Telekom,sklop Moj Mobitel.- V Android napravi se po prvi sinhronizaciji v imeniku ustvarit.i. rezina M:Rokovnik, v kateri so združeni kontakti iz mobitela,Gmail imenika ter uvoženih kontaktov kartice SIM. Če želite, da sevsak nov kontakt sinhronizira tudi v M:Rokovnik, poskrbite, da senov kontakt vedno shrani v rezino M:Rokovnik. Pomembno opozorilo:pri izbrisu aplikacije M:Rokovnik se izbriše tudi rezina M:Rokovnikiz imenika. Enako velja za koledarske vnose.- Vsak nov kontakt ali koledarski vnos, ki ga želite sinhronizirativ M:Rokovnik, shranite v rezino M:Rokovnik (v imeniku alikoledarju).- Podatki, shranjeni na SIM-kartici, se med sinhronizacijo neprenesejo, zato predlagamo, da pred prvo sinhronizacijo podatke naSIM kartici prenesete v spomin mobitela. Vse kontakte, ki jih imateshranjene na SIM-kartici, shranite tudi v spomin mobitela.Več informacij na:http://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/mobilno/storitve/m-rokovnikHas it happened to youare confused or lost cell phone and were thus taking all the data(calendar, contacts, SMS ...)? Make sure to back up your data thatyou have on the cell phone. ZM: Rokovnikom the data from your cellphone is always available on the web portal My Telekom, set myphone.With M: Rokovnikom safely store and synchronize: - Contacts - Calendar - Tasks - Notes - Web shortcuts - SMS messagesData via a web portal My Telekom, set My phone, with a few clicksat any time supplement, amend, enter a new and transfer them backto the cell phone. M: The Diary uses a secure method of connection(SSL). Special attention is also paid to the identification of theuser.To activate the service using M: Diary by sending an SMS with thetext MROKOVNIK in 1919. You will receive a link to the mobile sitewhere you use the service on. Packet data in the context of M: TheDiary of a mobile network of Telekom Slovenia is free ofcharge.VM: The Diary log in with your username and password portal MyTelekom, set my phone. In the event that those applications do nothave to register on the portal My Telekom (moj.telekom.si).Backing up your data on a cell phone do so, the application M: TheDiary check sync. Synchronization always start on your cellphone.At first synchronization are transferred all the data from yourcell phone, which you can then edit at any time through a webinterface. In the next synchronization are transferred only changesyou have made since the last synchronization.You can also choose the way and the synchronization type and at anytime decide what data the system should not be changed. You canchoose from the following synchronization: - In both directions: to verify the changes made via the webinterface and via mobile phone; - Only the server: only the changes made to the cellphone; - Only in the cell: only the changes made via the webinterface; - You can also choose which of the categories issynchronized.The data that you have downloaded, you can also download anytime toanother cell phone. Just replace the SIM card and performsynchronization. After each successful synchronizationautomatically creates a backup that you can ever repay.For more information use:- If you want to do the first sync via WLAN connection will need tobe entered username and password portal My Telekom, set myphone. - The Android device is the first synchronization of thedirectory you created M slice: diary, in which are grouped contactsfrom a mobile phone, Gmail contacts and import SIM card contacts.If you want to get each new contact sync in M: diary, make sure toalways save a new contact in the M slice: diary. Important note:the erasure of applications M: The Diary is also deleted slice M:The Diary of a directory. The same goes for calendar entries.   - Every new contact or calendar entry that youwant to synchronize in M: Diary, save the slice M: The Diary (inContacts or Calendar). - Data stored on the SIM card is not transferred duringsynchronization, so it is suggested that before the firstsynchronization of the data on the SIM card memory to download cellphone. All the contacts you have stored on the SIM card, save inthe memory of a mobile phone.More information at:http://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/mobilno/storitve/m-rokovnik
Moj Telekom 3.2 APK
Telekom Slovenije
Mobilna aplikacija Moj Telekom vamomogoča:- upravljanje z vašimi fiksnimi in mobilnimi razmerji pri TelekomuSlovenije,- preverjanje porabe elektrike pri Telekomu Slovenije,- vpogled v mesečne račune,- nadzor tekoče mesečne porabe,- pripomočka (widgeta) 4x3 in 2x2 za spremljanje porabe,- spremljanje informacij Telekoma Slovenije o ponudbi in novostihter obvestil o stanju omrežij in storitvah,- pregled in iskanje prodajnih mest,- možnost prijave napak.Upravljanje s storitvami ni bilo še nikoli tako pregledno inenostavno.Aplikacijo Moj Telekom je razvil Telekom Slovenije in je brezplačnaza uporabo.My Telekom mobileapplication allows you to:- Manage your fixed and mobile relationships with TelekomSlovenia,- Checking the electricity consumption at Telekom Slovenia,- Access to monthly bills,- Monitoring the current monthly spending- Widget (widget) 4x3 and 2x2 consumption monitoring,- Monitoring information about the offer of Telekom Slovenia andupdates and notifications on the status of networks andservices,- Review and search of sales outlets,- The possibility of errors.Service management has never been so transparent and simple.My app was developed Telekom, Telekom Slovenia and is free touse.
Moj Plus 1.5 APK
Telekom Slovenije
Moj Plus je aplikacija, ki omogoča enostavno prvo uporabo pametnegatelefona z OS Android (2.3.3. ali novejše). Je skrbno zasnovana zmislijo na potrebe in uporabniško izkušnjo starejše generacijeuporabnikov, ki iščejo preproste rešitve in želijo enostavno prvouporabniško izkušnjo s postopnim napredovanjem. Moj Plus bo olajšalspoznavanje novih uporabnikov pametnih telefonov s svetom aplikacijin jim na prijazen in razumljiv način ponudil vpogled v vse osnovnein zanje koristne vsebine- njihov »naj« imenik, vreme po Sloveniji,sveže in brezplačne novice iz različnih vsebinskih področij,koledar z opomniki za vsakdan, porabo in še kaj, njihov nov pametnitelefon pa bo naredil prijeten za uporabo. Moj plus je prilagojenzaslonom na dotik in je pregleden, z dovolj velikimi napisi intipkami tudi za vse, ki imajo težave z vidom. Trgu uporabnikov»navadnih« telefonov bo pomenil aplikacijo, ki »jih bo razumela« inki bo spremenila strah pred uporabo pametnih telefonov v užitek.Aplikacija zadosti vse potrebe po komunikaciji z zunanjim svetomtudi izven doma in prijazno ter brezplačno uvede v svet mobilnegainterneta - ni presenečenj glede visokega računa, saj prenospodatkov (Novice, Moja poraba) poteka znotraj Telekoma Slovenije.Novim uporabnikom pametnih android telefonov bo Moj Plus pomembnopoenostavil vsakdan, saj bodo na pregleden način imeli vse, karpotrebujejo, na enem mestu; z nalaganjem in uporabo aplikacije pane bodo imeli stroškov. Aplikacija Moj Plus bo poskrbela, da boupravičila svoje ime – uporabniku bo predstavljala njegov plus –saj bo z nakupom pametnega telefona sicer dobil zelo zmogljivonapravo, ki pa jo bo prilagodil svojim željam in zahtevam prav zaplikacijo Moj Plus, s katero bo nadgradil uporabnost svojegamobilnega telefona in ga hkrati z veseljem in brez strahuuporabljal. Z aplikacijo Moj Plus bo tudi na enostaven načinnadziral stroške, bral novice z interneta (Planet Siol.net), sinastavil svoj imenik ter bo na tekočem z opravki, na katere ga boaplikacija redno in večkrat tudi spomnila. Poenostavljena uporabaosnovnih funkcij vašega Androida, novice in poraba.
PijemOdgovorno.Itak 1.0.1 APK
Telekom Slovenije
PijemOdgovorno.Itak ti na žuru pomagašteti,koliko pijače popiješ in te opozori, kdaj moraš nujnoustavitikonje - na podlagi izračuna alkohola,ki ga imaš v krvi. Nepozabiniti na vodo in hrano...Predvsem pa ti aplikacija - glede na to,kje žuraš - pomagaizbratiin poklicati bližnjo taksi službo za varno pot domov.
Zazigam.Itak 1.0.1 APK
Telekom Slovenije
Zažigam.Itak (iBurn.Itak) is anindispensableapplication for party animals. The app measures yourparty mileageand keeps you informed when it’s time for the nextparty. Your taskis to light the virtual flame in the app and shakethe phone tomake the flame grow, which will bring additional pointsto yourparty profile.
Poslovni komunikator 22.6.7.1 APK
Telekom Slovenije
OPOMBA: Ta aplikacija bo delovala le v povezavi s storitvijoPoslovni komunikator Telekoma Slovenije. Za več informacij innaročilo pokličite 080 7070 ali pišite na poslovni@telekom.si.Poslovni komunikator je uporabniku prijazen programski telefon zamobitele, tablice in računalnike. V eni aplikaciji združujenapredna komunikacijska orodja za sodobno podjetje. Prednosti: ·Enotna identiteta pri vseh načinih komunikacije – prenos govora,videa, testa in prikaz informacije o razpoložljivosti v poslovniskupini. · Uporaba na vseh napravah – nastavitev storitev skaterekoli naprave. · Sinhroniziran dnevnik klicev, seznam stikovin nastavitve storitve · Visoka kakovost slike in zvoka (HD). ·Takojšnje sporočanje in prisotnost
E-posta Integral 7.8.11.498809 APK
Telekom Slovenije
Brezplačno preizkusite za obdobje 30 dniprogram Integral, ki vam omogoča nov način upravljanja z vašoe-pošto. Prenos podatkov pri uporabi programa integral, je vmobilnem omrežju Telekoma Slovenije brezplačen.Vsi vaši e-nabiralniki: Gmail, Pošta SiOL, Planet.si, Hotmail,Amis, T-2 so na mobitelu zbrani pregledno in enostavno …. Nazaslonu mobitela se nova e-pošta izpiše takoj, ko jo prejmete, brezročnega preverjanja, kar vam omogoča učinkovito e-komunikacijo tuditakrat, ko niste pri računalniku. Storitev omogoča TelekomSlovenije.Try free for 30 daysIntegral program that allows a new way of managing your e-mail.Data transfer when using the integral is in a network of TelekomSlovenia free.All your e-mailbox: Gmail, Mail SiOL Planet.si, Hotmail, Amis,T-2 are compiled dialer transparent and simple .... The screenmobile phone, the new e-mail lists as soon as you receive, withoutmanual checking, which allows effective e-communication even whenyou are not at your computer. The service enables TelekomSlovenia.
TViN 3.2.0 APK
Telekom Slovenije
Spremljajte TV-programe tudi na računalniku, tablici ali mobitelu–vedno in povsod. TViN ponuja dostop do več kot 100najboljpriljubljenih TV-programov in TV-sporeda, ki omogočanastavitevopomnikov za oddaje. Svoje filme, glasbo, fotografije inpomembnedokumente pa shranite v TViN Shrambo, varen prostor voblaku. DoTViN Shrambe lahko dostopate vedno in povsod preksvojegaračunalnika, tablice, mobitela ali televizije(TV-komunikatorja BOXoz. BOX S). Dostop do TViN-a je omogočennaročnikom mobilnihstoritev in/ali fiksnih storitev TelekomaSlovenije. Prijavite se ze-naslovom in geslom, ki ju uporabljate zadostop do MojegaTelekoma. TViN deluje na območju Slovenije. Vzemitezabavo s sabo –vedno in povsod v Sloveniji.
Loading...