/ December 18, 2015
(2.4/5) (5)
Loading...

دەربارە

In this fun UMIGO game based on the appisode“Treasure Chest,” kids use their knowledge of place value to beatDecapus and win all the pirate treasure! As kids progress throughall 12 levels, they’ll learn how the value of a number is affectedby the digits in its ones, tens or hundreds place.

UMIGO—You Make It Go—is a fun, vibrant world of adventure that usesthe building blocks of math to engage early elementary age kids innarrative-driven interactive appisodes. Using stories, music videosand games starring best friends Bean, Bit and Dizzy, UMIGO helpschildren become active learners and develop the math skills theyneed for effective reasoning and problem solving. UMIGO’seducational content is aligned with the Common Core Standards forMathematics for first and second grades.

Keep learning online with more appisodes at www.umigo.com andoff-screen with UMIGO’s free downloadable at-home activities!

Features:
• Help Bit defeat Decapus and claim the pirate treasure by learninghow the value of a number is determined by the digits in its ones,tens or hundreds place!
• 12 levels of increasing difficulty, including 6 timedlevels
• Children learn to apply their math skills through a fun andengaging interactive experience
• Pedagogically correct teaching of place value
• Makes learning outside the classroom exciting with pirates andtreasure—who knew place value could be so fun!

App Information Umigo: Spin for Treasure Game

 • App Name
  Umigo: Spin for Treasure Game
 • ناوی پاکەیج
  com.umigo.game407
 • Updated
  December 18, 2015
 • قەبارەی فایل
  Undefined
 • پێویستی بە ئەندرۆیدە
  Android 4.0 and up
 • وەشان
 • گەشەپێدەر
  DHX Media Interactive
 • دابەزاندن
  1,000 - 5,000
 • Price
  خۆراییە
 • هاوپۆڵ
  Educational
 • گەشەپێدەر
  Visit website Email interactive.support@dhxmedia.com Privacy Policy
  Queen's Quay Terminal 207 Queens Quay W. Suite 550 Toronto, Ontario M5J 1A7
 • Google Play Link

DHX Media Interactive درێژە...

Slugterra: Slug it Out! 2.9.3 APK
DHX Media Interactive
PLEASE NOTE!The game does not support Android 7.0 or above.Slug it out! and become the best slugslinger of all time! Play ashero Eli Shane in this fast-paced action puzzle game based on thepopular animated television series Slugterra. Collect littlecritters called slugs then fire them out of your high-poweredblaster, transforming them into magical battle beasts! Each slughas its own unique power. The more you use your slugs, the morepowerful they become. Collect all the slugs and use them to battlea horde of villains and stop the evil Dr. Blakk!To play, quickly match tiles on the game board to power up yourslugs. Tap the slug icon to load them into your blaster then watchout as they transform and attack your opponents!The key to being the best slugslinger around is choosing the bestslugs for each round, and knowing when to use them!Players can collect new slugs and unlock slug powers in story mode,or duel an endless stream of opponents to compete for top leaderboard scores in challenge mode.Special items are now available in the store to boost your gameplay.***The Bottom Line: 9.5/10 (Super!) Slugterra: Slug it Out! isn’tthe first strategy match-3 that we’ve played but, by far itincorporates the need for strategy more than others. Tack on anadorable theme and you’ve got one of the best strategy-puzzlersthis year.” – Appstore ArcadeFeatures:• Match tiles on the playing board to power-up your slugs and blastyour opponents• Collect new slugs and unlock slug powers as you play• Battle all of your favourite villains from Slugterra andchallenge Dr. Blakk!• Add all of your favourite slugs to your arsenal, includingInfurnus, Frostcrawler, Tazerling, Flatulorhinkus, Arachnet,Fandango, Doc, Enigmo, Rammstone, Hoverbug, Aquabeek, Makobreaker,Flaringo, Thresher, Frightgeist, Negashade, Ping, Xmitter and manymore!!• Combine two slugs for an incredible fusion shot!• Ghoul your game and add ghoul slugs to your arsenal!• Play through story mode to collect slugs and unlock newpowers• Special items available in the store to boost your game playincluding blaster mods, slug chargers, new characters andmore
Spinball Carnival APK
DHX Media Interactive
Fling into action in this out-of-controlarcade platform game based on the animated TV series EndangeredSpecies! When a traveling robot carnival shows up in the stump, therobots transform Pickle, Merl and Gull into spinballs and drop theminto the middle of a crazy carnival world! Fling your characterinto action, ricochet through danger, rocket through topsy-turvyworlds, unlock cool costumes, and collect lightning bolts to keepthe carnival rides powered up!Features:• Play as Pickle the adrenaline-junkie bunny, Merl thesafety-conscious squirrel, and Gull the naïve but loving seagullfrom the popular television series Endangered Species• Defy gravity with fling-based platforming, but beware of thedanger zones!• Collect lightning bolts and deposit them at the robot banks toactivate secret doors and amazing carnival rides!• Three crazy worlds to discover, with secret passages to exploreand costume packs to collect!• Unlock and explore three amazing worlds: Crazy Carnival,Heartburn Alley, and Temple of Thrones• Float into Anti-Gravity Gifts and browse the selection of weirdand wonderful costumes. Wish you could fly through the sky as aUFO? Grab the Spaced Suits costume pack! How about a stylish cape?Super Spandex has you covered! Collect all seven costumepacks!
Umigo: Umighost! APK
DHX Media Interactive
In this interactive UMIGO appisode, Bean, Bitand Dizzy are the Ghost Subtractors! They need your help tosubtract all the prankster ghosts from a haunted hotel. Learn allabout subtraction as you clear the hotel of its spookyguests!UMIGO—You Make It Go—is a fun, vibrant world of adventure that usesthe building blocks of math to engage early elementary age kids innarrative-driven interactive appisodes. Using stories, music videosand games starring best friends Bean, Bit and Dizzy, UMIGO helpschildren become active learners and develop the math skills theyneed for effective reasoning and problem solving. UMIGO’seducational content is aligned with the Common Core Standards forMathematics for first and second grades.Keep learning online with more appisodes at www.umigo.com andoff-screen with UMIGO’s free downloadable at-home activities!Features:• Help Bean, Bit and Dizzy capture all the ghosts and megaghosts inthe haunted hotel!• Learn subtraction to help the Ghost Subtractors subtract ghostsfrom every room!• Children learn to apply their math skills through fun andengaging interactive sequences• 10 minutes of fun animation between interactive components• Pedagogically correct teaching of subtraction• Makes learning outside the classroom exciting with activities,ghosts, megaghosts, and the super cool Ghost Subtractor gear! Whoknew subtraction could be so fun!
Umigo: Stinktank Game APK
DHX Media Interactive
In this companion game to the UMIGO appisode“Who Stinks Greater?” kids can practice comparing numbers with thegreater than or less than symbol! Kids must help Dizzy vault overand under obstacles like smelly skunks, moldy cheese and dirtysocks as they work through the levels and develop their ability tocompare numbers big and small.UMIGO—You Make It Go—is a fun, vibrant world of adventure that usesthe building blocks of math to engage early elementary age kids innarrative-driven interactive appisodes. Using stories, music videosand games starring best friends Bean, Bit and Dizzy, UMIGO helpschildren become active learners and develop the math skills theyneed for effective reasoning and problem solving. UMIGO’seducational content is aligned with the Common Core Standards forMathematics for first and second grades.Keep learning online with more appisodes, music videos and games atwww.umigo.com and off-screen with UMIGO’s free downloadable at-homeactivities!Features:• Help Dizzy leap over and under a whole bunch of stinky obstaclesby comparing numbers with the greater than or less thansymbol!• 12 levels of increasing difficulty, including 6 timedlevels• Children learn to apply their math skills through a fun andengaging interactive experience• Pedagogically correct teaching of number comparison using thegreater than or less than symbol• Makes learning outside the classroom exciting with smelly skunks,moldy cheese and dirty socks—who knew comparing numbers could be sofun (and stinky)!
Umigo: Who Stinks Greater? APK
DHX Media Interactive
In this interactive UMIGO appisode, guideDizzy as he competes in a stinky competition and learn how tocompare numbers using the greater than or less than symbol! To winthe competition, kids must help Dizzy leap over smelly toes andduck under rotten fish as they learn to compare numbers big andsmall.UMIGO—You Make It Go—is a fun, vibrant world of adventure that usesthe building blocks of math to engage early elementary age kids innarrative-driven interactive appisodes. Using stories, music videosand games starring best friends Bean, Bit and Dizzy, UMIGO helpschildren become active learners and develop the math skills theyneed for effective reasoning and problem solving. UMIGO’seducational content is aligned with the Common Core Standards forMathematics for first and second grades.Keep learning online with more appisodes at www.umigo.com andoff-screen with UMIGO’s free downloadable at-home activities!Features:• Help Dizzy win the stinky competition by comparing numbers!• Children learn to apply their math skills through fun andengaging interactive sequences• 10 minutes of hilarious animation between interactivecomponents• Pedagogically correct teaching of number comparison using thegreater than or less than symbol• Makes learning outside the classroom exciting with activities,smelly toes and rotten fish—who knew comparing numbers could be sofun (and stinky)!
Umigo: Spin for Treasure Game APK
DHX Media Interactive
In this fun UMIGO game based on the appisode“Treasure Chest,” kids use their knowledge of place value to beatDecapus and win all the pirate treasure! As kids progress throughall 12 levels, they’ll learn how the value of a number is affectedby the digits in its ones, tens or hundreds place.UMIGO—You Make It Go—is a fun, vibrant world of adventure that usesthe building blocks of math to engage early elementary age kids innarrative-driven interactive appisodes. Using stories, music videosand games starring best friends Bean, Bit and Dizzy, UMIGO helpschildren become active learners and develop the math skills theyneed for effective reasoning and problem solving. UMIGO’seducational content is aligned with the Common Core Standards forMathematics for first and second grades.Keep learning online with more appisodes at www.umigo.com andoff-screen with UMIGO’s free downloadable at-home activities!Features:• Help Bit defeat Decapus and claim the pirate treasure by learninghow the value of a number is determined by the digits in its ones,tens or hundreds place!• 12 levels of increasing difficulty, including 6 timedlevels• Children learn to apply their math skills through a fun andengaging interactive experience• Pedagogically correct teaching of place value• Makes learning outside the classroom exciting with pirates andtreasure—who knew place value could be so fun!
Umigo: Treasure Chest APK
DHX Media Interactive
In this interactive UMIGO appisode, learnallabout numerical place value as Bean, Bit and Dizzy provetheirpirate skills to search for treasure! The ten-armedDecapuschallenges them to contests to prove they’re true pirates.Useplace value to help them beat Decapus and claim the treasure!UMIGO—You Make It Go—is a fun, vibrant world of adventurethatuses the building blocks of math to engage early elementaryagekids in narrative-driven interactive appisodes. Usingstories,music videos and games starring best friends Bean, Bit andDizzy,UMIGO helps children become active learners and develop themathskills they need for effective reasoning and problemsolving.UMIGO’s educational content is aligned with the CommonCoreStandards for Mathematics for first and second grades.Keep learning online with more appisodes at www.umigo.comandoff-screen with UMIGO’s free downloadable at-homeactivities!Features:• Help Bean, Bit and Dizzy be the best pirates they can be!• Beat Decapus to the pirate treasure by learning how the value ofanumber is determined by the digits in its ones, tens orhundredsplace!• Children learn to apply their math skills through fun andengaginginteractive sequences• 10 minutes of hilarious animation betweeninteractivecomponents• Pedagogically correct teaching of place value• Makes learning outside the classroom exciting withactivities,jellyfish, and walking the plank—who knew place valuecould be sofun!
Umigo: The Umighost Game APK
DHX Media Interactive
In this fun companion game to theappisode“Umighost!” Bean, Bit and Dizzy are the Ghost Subtractors!Theyneed your help to subtract all the prankster ghosts from ahauntedhotel. Practice your subtraction skills as you clear thehotel ofits spooky guests and progress through all 12 levels!UMIGO—You Make It Go—is a fun, vibrant world of adventurethatuses the building blocks of math to engage early elementaryagekids in narrative-driven interactive appisodes. Usingstories,music videos and games starring best friends Bean, Bit andDizzy,UMIGO helps children become active learners and develop themathskills they need for effective reasoning and problemsolving.UMIGO’s educational content is aligned with the CommonCoreStandards for Mathematics for first and second grades.Keep learning online with more appisodes, music videos andgamesat www.umigo.com and off-screen with UMIGO’s freedownloadableat-home activities!Features:• Help Bean, Bit and Dizzy capture all the ghosts and megaghostsinthe haunted hotel!• Practice subtraction to help the Ghost Subtractors subtractghostsfrom every room!• 12 levels of increasing difficulty, including 6 timedlevels• Children learn to apply their math skills through a funandengaging interactive experience• Pedagogically correct teaching of subtraction• Makes learning outside the classroom exciting withactivities,ghosts, megaghosts, and the super cool Ghost Subtractorgear! Whoknew subtraction could be so fun!
Loading...