1.1.1 / October 25, 2018
(4.7/5) (37)
Loading...

Description

គណិតវិទ្យាជាមេរៀនមួយដែលសំខាន់បំផុត។សិស្សានុសិស្សភាគច្រើនមានបញ្ហាលើមុខវិទ្យាគណិតវិទ្យា។ តើអ្នករៀនមិនចេះមិនសូវចាំ មិនចេះពីរបៀបដោះស្រាយលំហាត់មែន? នៅពេលអ្នកប្រើកម្មវិធីនេះអ្នកនឹងដឹងថា តើចេះគណិត១២ កម្រិតណា? ម៉្យាងវិញទៀតអ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹង គន្លឹះបន្ថែមទៀតតាមរយៈកម្មវិធីនេះ។ក្នុងកម្មវិធី មាន១៩៨សំណួរ រួមជាមួយនឹងចម្លើយពហុជ្រើសរើស។នៅពេលអ្នកឆ្លើយខុសវានឹងប្រាប់ ឬពន្យល់ពីចម្លើយដែលត្រូវ។ កម្មវិធីKunthea Math Quiz បង្កើតឡើងដោយស្នាដៃកូនខ្មែរពិតៗសូមជោគជ័យក្នុងការសិក្សា! Mathematics is the most important lesson.Most of the students have problems in Mathematics. Did you learndoes not remember does not know how to solve? When you use thisapplication, you will know how math level 12? Moreover, you willget more key knowledge through the program. 198 questions withmultiple choice answers. When you get the wrong answer or explainthe answer. Math programs Kunthea Quiz created by real Kon Pleaseachievement!

App Information Kunthea Math Quiz

 • App Name
  Kunthea Math Quiz
 • Package Name
  com.cheabkunthea.KuntheaMathQuiz
 • Updated
  October 25, 2018
 • File Size
  5.9M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.1.1
 • Developer
  CHEAB Kunthea
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

CHEAB Kunthea Show More...

Khmer Math Exercises 1.4.2 APK
CHEAB Kunthea
កម្មវិធីលំហាត់គណិតនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រមូលនូវលំហាត់គណិតគ្រប់កម្រិតតាំងពីថ្នាក់ទី៧ដល់ថ្នាក់ទី១២។គណិតវិទ្យាជាវិទ្យាសាស្ត្រពិតដែលដើរតួរយ៉ាងសំខាន់ក្នុងជីរិតរស់នៅរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃ។តាមរយៈកម្មវិធីនេះខ្ញុំសង្ឈឹមថាវានឹងក្លាយជាជំនួយក្នុងដោះស្រាយនិងផ្ដល់នូវគន្លឹះសម្រាប់ដោះស្រាយលំហាត់របស់អ្នក។លក្ខណៈពិសេសរបស់កម្មវិធី៖ ១) គ្រប់កម្រិត ៧ដល់១២ ២) ដោះស្រាយនិងពន្យល់ជាភាសាខ្មែរ ៣) បែងចែកជាផ្នែកៗ ងាយស្រួលស្វែងរក និងរហ័ស ៤)បង្កើតឡើងដោយស្នាដែកូនខ្មែរពិតៗ សូមប្រើវាឲ្យកើតជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកនិងជាតិខ្មែរយើង! ខ្ញុំមានមោទនភាពដែលបានកើតជាខ្មែរ! This mathematicalexercise program was created by a mathematical exercise all levelsfrom grade 7 to grade 12. Mathematics, science fact play a majorrole in our lives. Through this program, I hope that it will be ahelp in solving and provides tips for handling your homework.Features of the program: 1) All levels 7 to 12 2) address andexplain the Khmer 3) divided into sections, quick and easy search4) made up of real work Koun Please use it to the benefit for youand Mee! I am proud to be born as a Khmer!
វិញ្ញាសាបាក់ឌុប 2.1 APK
CHEAB Kunthea
កម្មវិធីវិញ្ញាសាបាក់ឌុបនេះត្រូវបានចងក្រងឡើងដោយចំណាយពេលជាង២ខែដើម្បីប្រមូលនូវកម្រង​វិញ្ញាសាប្រលងបាក់ឌុប​ធ្លាក់ចេញកន្លងមក។វិញ្ញាសាមានទាំងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ និងថ្នាក់សង្គមចាប់ពីឆ្នាំ២០១១ដល់២០១៥ មានដូចជា ភាសាខ្មែរ គណិតវិទ្យា​ រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យាជីវវិទ្យា ប្រវត្តិវិទ្យា ភូមវិទ្យា ផែនដីវិទ្យា សីលធម៌និងភាសាអង់គ្លេសជាដើម។ អត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធី៖ •ឲ្យដឹងពីវិញ្ញាសាធ្លាប់ចេញកន្លងមកទាំងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនិងថ្នាក់សង្គម • អាចដឹងពីកម្រិតនៃវិញ្ញាសាតាមមុខវិជ្ជា និងតាមឆ្នាំ •សិស្សអាចរៀន និងដោះស្រាយវិញ្ញាសា • ពេលឆ្លើយ ឬធ្វើមិនចេញអាចមើលពីចម្លើយ ឬដំណោះស្រាយ • ដឹងពីដំណាក់កាលនៃការឆ្លើយនិងដំណោះស្រាយដើម្បីទទួល​បាន​ពិន្ទពេញ​តាម​លំហាត់នីមួយ •សិស្សិអាចធ្វើកត់សម្គាល់បានថា ភាគច្រើនក្រសួងចេញអី? ត្រង់ចំណុចណាខ្លះ?• ផ្ដល់ចំណេះដឹងបន្ថែម ក៏ដូចជារំលឹកមេរៀនផងដែរ • បើអាចដោះស្រាយបានលើគ្រប់ចំណុចនៃវិញ្ញាសា ភាយរយនៃការប្រលងជាប់មានច្រើន •សិស្សមិនពិបាកក្នុងការស្វែករកវិញ្ញាសា • ងាយស្រួលក្នុងការរៀននិងមានប្រសិទ្ធ • ស្រួលយកតាមខ្លួនដើម្បីរៀនគ្រប់ពេលវេលា និងទីកន្លែងទោះបីជាខ្ញុំខិតខំធ្វើវាដោយយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏កំហុសអចេតនាចំណុចខ្វះខាតនឹងអាចកើតមានជាក់ជាមិនខានដូច្នេះខ្ញុំនឹងស្វាគមនូវរាល់មតិរិះគន់ក្នុងស្ថាបនាទាំងឡាយដើម្បីកែលម្អកម្មវិធីនេះឲ្យកាន់តែល្អថែមទៀត។សូមទទួលជោគជ័យក្នុងការសិក្សា Disciplines Diploma program wascompiled by more than 2 months to gather Series Exam Diplomaknocked out so far. Disciplines, including science and social classfrom 2011 to 2015, such as English, mathematics, physics,chemistry, biology, history, science village Moral Science andEnglish. Benefits of the program: • reports from previousdisciplines at both the scientific and social class • know thelevel of the subjects and disciplines • Students can learn andsolve disciplines • When the answer or can not answer or solution •know the stage of the answers and solutions to get the full scorefrom each exercise • students may notice that most ministries? Whatpoint? • provide additional knowledge and also review • Ifpossible, handle all of the disciplines emissions of exams •Students are not hard to find disciplines • Easy to learn andefficient • Easy to learn anytime and anywhere Although I try to doit with care, however, mistake certain gaps that might happen, so Iwould welcome any constructive feedback to improve the program tostrengthen. Success at school
Khmer Chemistry 2.1.1 APK
CHEAB Kunthea
កម្មវិធីគីមីវិទ្យានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជាជំនួយដល់អ្នកសិក្សាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន។ក្នុងកម្មវិធីមានខ្លឹមសារជាច្រើនដូចជា៖ ១)មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគីមីវិទ្យាមាន៣១មេរៀន ២) រូបមន្ដគណនា គន្លឹះផ្សេងៗ ៤)មេរៀនសង្ខេមថ្នាក់ទី៩ដល់ទី១២ ៥) គីមីសរីរាង្គ ៦)ពិសោធន៍គីមីថ្នាក់ទី៧ដល់ទី៩ ៧) តារាងខួបនៃធាតុគីមីរួមនឹងចំណុចជាច្រើនទៀត Chemistry program is designed to help youlearn all backgrounds. In many worthwhile programs such as: 1)Fundamentals of Chemistry for 31 lessons 2) The calculation formulatips 4) Lessons Summary Grade 9 to 12 5) kimisarirang 6) chemicallaboratory grade 7 to 9 7) The periodic table of elements includingmore
Khmer Physic Formulas 1.6.2 APK
CHEAB Kunthea
The First Khmer Physic Formulas app on Play Store. Khmer PhysicFormulas is designed with simple UI, fast and smooth. Khmer PhysicFormulas has collected all formulas such as: - Grade 7 - Grade 8 -Grade 9 - Grade 10 - Grade 11 - Grade 12 - Basics Physic Formulas -Physic for Engineering - SI Units - Constants value - Symbols Nowyou just use your fingertip to browse any formulas as you need.
Khmer Physic Exercises 1.1.1 APK
CHEAB Kunthea
កម្មវិធីលំហាត់រូបវិទ្យានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការសិក្សារបស់អ្នក។លំហាត់ត្រូវបានបែងចែកជាផ្នែកៗ ងាយស្រួលស្វែងរកនិងយកតាមខ្លួន។ក្នុងកម្មវិធីមានលំហាត់ជាច្រើនដូចជា៖ - លំហាត់ថ្នាក់ទី១១ - មេរៀន​និងលំហាត់ថ្នាក់ទី១២ - លំហាត់មេកានិច ទែម៉ូឌីណាមិច អគ្គិសនីនិងម៉ាញេទិច Physical exercise program is designed to facilitate thestudy. The exercises are divided into sections, convenient andportable. Exercise programs including: - 11th grade homework -Grade 12 lessons and exercises - Exercise mechanical thermometerdynamics, electricity and magnetism
Khmer Literature 1.4 APK
CHEAB Kunthea
កម្មវិធីអក្សរសិល្ប៍ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ជាជំនួយក្នុងការសិក្សាអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរយើង។ក្នុងកម្មវិធីនេះមានដូចជា៖ - គន្លឹះតែងសេចក្ដី - គំរូតែងសេចក្ដី -អក្សរសិល្ប៍សង្ខប - សិក្សាអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ - សិល្បៈតែងកំណាព្យ -រឿងពេញ - ជីវប្រវត្តិអ្នកនិពន្ធ Literature Program is designed toaid in the study of literature Mee. In this program include: - Keyessay - sample essay - Literature Summary - studying literature Art- poet - Full Story Author biography -
Khmer Law 1.0 APK
CHEAB Kunthea
ក្នុងកម្មវិធីច្បាប់ខ្មែរត្រូវបានបញ្ជូលនូវច្បាប់សំខាន់ៗដូចជា៖១)ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ២) ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក៣)ច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ៤) ច្បាប់បាតុកម្មដោយសន្តិវិធីKhmer beenincluded key legislation, such as:1) The Constitution2) RoadTraffic Act3) anti-corruption laws4) peaceful demonstrations
Khmer Math Formulas 2.0.3 APK
CHEAB Kunthea
This Khmer Math Formulas app is developed for helping to solve mathexercise problems. It contains most of lesson and formulas that youneed *APP FEATURES* 1 Khmer UI 2 Collect all math formulas 3Separated by grade (7-12) 4 Easy to Find Contents and ClearlyExplain 5 App performance is smooth and fast
Loading...