1.2 / November 12, 2018
(4.4/5) (33)
Loading...

Description

KZgunea zentruen euskal sare publikoaren aplikazio ofiziala, EuskoJaurlaritzako Ogasun eta Finantza saileko Informatika etaTelekomunikazioen Zuzendaritzara atxikiturik. 15 urtetik gorakoibilbidearekin, KZgunea IKTak herritarrei ezagutzera ematearenjarduera nekaezinean jarraitzen du bere zentru sare zabalean etaedozeinen beharretara egokitzen den ikastaro eskaintza zabalarenbitartez: - Oinarrizko ikastaroak teknologi berrietan lehenengopausoak ematen ari direnentzat. - Kudeaketa pertsonalerako tresnak,dokumentuak sortzea, argazki ukitua, sare sozialak… - Urrunekoformazio etxetik erosotasunez ikastaroak jarraitu ahal izateko -Gaurkotasuna duten hitzaldiak - … Jaitsi KZguneako app-a zureSmartphonean eta: - Ezagutu KZguneako formazio eskaintza osoa -Eman izena erraztasunez gustokoen dituzun ikastaroetan - Aurkitugertuen duzun zentroa - Kontsultatu eta eguneratu zure datupertsonalak - Partekatu zure esperientzia sare sozialetan - Etaaskoz gehiago KZguneako zentruetan eta gure web gunean aurkitugaitzazkezu www.kzgunea.eus Aplicación oficial de la red públicavasca de centros KZgunea, dependiente de la dirección deInformática y Telecomunicaciones del departamento de Hacienda yFinanzas del Gobierno Vasco. Con una trayectoria de más de 15 años,KZgunea continúa en su incansable actividad de acercar las TIC’s ala ciudadanía a través de su extensa red de centros y un ampliolistado de cursos que se adaptan a las necesidades de todos lospúblicos: - Cursos básicos para personas que se inician en elmanejo de las nuevas tecnologías - Herramientas para la gestiónpersonal, la creación de documentos, el retoque fotográfico, redessociales… - Cursos a distancia para realizar cómodamente desdecasa. - Charlas de temáticas de interés general - … Descarga la appde KZgunea en tu Smartphone y podrás: - Consultar la ofertaformativa completa de KZgunea - Apuntarte fácilmente a los cursosque más te gusten - Localizar tu centro más cercano - Consultar yactualizar tus datos personales - Compartir tu experiencia en redessociales - Y mucho más Te esperamos en nuestros centros KZgunea yen nuestra web www.kzgunea.eus KZgunea zentruen Basque sarepublikoaren ofiziala aplikazio, Eusko Jaurlaritzako Ogasun Finantzasaileko Informatika eta eta Telekomunikazioen Zuzendaritzaraatxikiturik. 15 urtetik gorako ibilbidearekin, KZgunea IKTakherritarrei ezagutzera ematearen jarduera nekaezinean jarraitzen dueta bere zentru sare zabalean edozeinen beharretara Egokitzen denikastaro eskaintza zabalaren bitartez: - Oinarrizko IkastaroakTeknologi berrietan LEHENENGO pausoak ematen direnentzat ari. -Kudeaketa pertsonalerako tresnak, dokumentuak sortzea, Argazkiukitua, sare Sozialak ... - Urruneko formazio etxetik Ikastaroakerosotasunez jarraitu ahal izateko - Gaurkotasuna Duten hitzaldiak- ... Jaitsi KZguneako app-a Smartphonean eta zure: - EzagutuKZguneako formazio eskaintza osoa - Eman izena erraztasunezgustokoen dituzun ikastaroetan - Aurkitu gertuen duzun zentroa -Kontsultatu datu eta zure eguneratu pertsonalak - Zure Partekatuesperientzia sare sozialetan - Eta askoz gehiago KZguneakozentruetan web eta gure gunean aurkitu gaitzazkezu www.kzgunea.eusOfficial application of the Basque public network KZgunea centers,under the direction of Information Technology andTelecommunications Department of Treasury and Finance of the BasqueGovernment. With a career spanning over 15 years, KZgunea continuesin his tireless activity of ICT to the public through its extensivenetwork of centers and an extensive list of courses to suit theneeds of all ages bring: - Basic courses for people who are new tothe use of new technologies - Tools for the personal management,document creation, photo retouching, social networks ... -Correspondence courses for comfortably at home. - Talks on topicsof general interest - ... KZgunea download the app on yoursmartphone and you can: - Consult the comprehensive offering ofKZgunea - Easily sign up for the courses that you like - Locateyour nearest center - View and update your personal data - Shareyour experience in social networks - And much more I hope in ourschools and on our website KZgunea www.kzgunea.eus

App Information KZgunea

 • App Name
  KZgunea
 • Package Name
  com.kzgunea.z01m
 • Updated
  November 12, 2018
 • File Size
  5.9M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.2
 • Developer
  Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Mediterraneoaren Hiribidea, 14, 01010 Vitoria-Gasteiz, Araba
 • Google Play Link

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Show More...

Mezu 2.6 APK
Mezu erraz erabiltzeko moduko mezularitza-zerbitzu bat da. EuskalAdministrazioaren zerbitzuen informazioa jasotzeko aukera ematendu, harpidetza bidez.Mezu es un servicio de mensajería sencillo quete permitirá recibir información de los servicios de laAdministración Vasca a los que estés suscrito.Mezu errazerabiltzeko moduko mezularitza-Zerbitzu bat da. EuskalAdministrazioaren zerbitzuen informazioa aukera jasotzeko ematendu, harpidetza Bidez.Mezu is a simple messaging service that letsyou receive information from the Basque Administration services towhich you subscribe.
PACK GTX 2018 4.1 APK
Pack Gazte-txartela 2018 es una aplicación de Departamento deEmpleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.El PackGazte-txartela 2018 consiste en cupones de descuento especialespara titulares de la Gazte-txartela, validos hasta el 31 dediciembre de 2018 salvo que se indique lo contrario en laoferta.Para participar en cada de una de las promociones incluidasen la app, es imprescindible presentar la tarjeta Gazte-txartelajunto con el DNI y mostrar el vale descuento desde la APP;“clickar” en el botón CANJEAR de la aplicación y validar. Una vezcanjeado el cupón desaparece de la APP.Pack Gazte-txartela 2018Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailarenaplikazioa da.Gazte-txarteldunentzako deskontu-txartel bereziakdaude Pack Gazte-txartela 2018an. Deskontu-txartel horiek 2018koabenduaren 31ra arte erabil daitezke, betiere eskaintzan besterikjartzen ez badu.APPko promozioetan parte hartzeko ezinbestekoa daGazte-txartela eta NANa aurkeztea. Erakutsi aplikaziokodeskuento-txartela eta klikatu bere TRUKATU botoian; ondorenbalioztatu. Trukatu ondoren deskuento-txartela desagertu egingo daaplikaziotik.Gazte-txartela Pack 2018 is an application ofDepartment of Employment and Social Policy of the BasqueGovernment.Gazte-txartela Pack 2018 is special discount coupons forholders of the Gazte-txartela, valid until 31 December 2018 unlessotherwise stated in the offer.To participate in each one of thepromotions included in the app, you must present the cardGazte-txartela along with the ID card and show it off from the JPA;"Clickar" at the REDEEM button and validate the application. Onceredeemed the coupon disappears from the APP.Pack 2018 EuskoGazte-txartela Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte PolitiketakoSailaren aplikazioa da.Gazte-txarteldunentzako deskontu-Txartelbereziak daude Pack gazte-txartela 2018an. Deskontu-Txartel horiek2018ko abenduaren the 31st ERABIL art daitezke, betiere eskaintzanbesterik jartzen ez badu.APPko promozioetan hartzeko partezinbestekoa da Gazte-txartela NANA eta aurkeztea. Erakutsiaplikazioko deskuento-txartela eta bere klikatu TRUKATU botoian;ondoren balioztatu. Trukatu ondoren deskuento-txartela desagertuegingo da aplikaziotik.
JOKOVER 1.0 APK
“ Supera desafíos, con las decisiones adecuadas conseguirás tuobjetivo.Juega y apuesta… ¡pero cuidado con perderlotodo!”“Gainditu erronkak, erabaki egokiekin zure helburua lortukoduzu.Jokatu eta apuestu egin….baina kontuz denagaltzearekin!”“Overcome challenges, with the right choices you willachieve your goal. Play and bet... but be careful with losing itall!”"Overcome challenges with the right decisions get yourgoal.Play and bet ... but beware lose everything! ""Gaindituerronkak, Erabaki egokiekin zure lortuko helburua duzu.ApuestuJokatu eta egin ... .baina kontuz dena galtzearekin! ""Overcomechallenges, with the right choices you will Achieve your goal. Playand bet ... but be Careful with losing it all! "
EUSKALTERM 1.0.3 APK
Aplikazio honen bidez EUSKALTERM Terminologia Banku Publikoa(www.euskara.euskadi.net/euskalterm) kontsulta daiteke. BankuanEuskararen Aholku Batzordeko Terminologia Batzordeak onartu etagomendatzen duen terminologia berezitua dago txertatuta. 4ponderazio marka eta Eu marka daramaten terminoak dira Batzordeakgomendatzen dituenak; 3 marka daramatenak Batzordeak onartu ditubaina ez ditu lehenetsi. Kontuan izan behar da termino batbilatzeko orduan erabileremua ere zehaztu daitekeela. Adibidez‘recurso’ bilatuz gero, 119 termino aurkituko ditu. Beraz, komenida zehaztea ‘Informatika’, ‘Zuzenbidea’, ‘Ingurumena’ edo besteeremuren bat interesatzen zaigun.Con esta aplicación podemos hacerconsultas de terminología especializada en EUSKALTERM, el BancoPúblico de Terminología (www.euskara.euskadi.net/euskalterm). En elBanco está integrada la terminología aprobada y recomendada por laComisión de Terminología del Consejo Asesor del Euskera. Lostérminos recomendados por la Comisión llevan la marca 4 más elsímbolo Eu; los términos que llevan la marca 3 también son términosaceptados por la Comisión aunque no son los prioritarios. Hay quetener en cuenta que al hacer una búsqueda, se puede concretar elámbito de uso. Por ejemplo, si buscamos ‘recurso’ y no concretamosel ámbito, nos aparecerá el resultado de 119 términos, por lo quese recomienda concretar el ámbito en el que nos interesa esetérmino: ‘Informática’, ‘Derecho’, ‘Medio Ambiente’ o algúnotro.Honen Aplikazio Bidez EUSKALTERM Banku Publikoa Terminology(www.euskara.euskadi.net/euskalterm) kontsulta daiteke. BankuanEuskararen Aholku Batzordeko Terminology Batzordeak onartu etagomendatzen duen berezitua dago txertatuta terminology. 4ponderazio eta Eu marka marka dira daramaten terminoak Batzordeakgomendatzen dituenak; 3 marka daramatenak Batzordeak onartu ditubaina ez ditu lehenetsi. Kontuan izan behar da end bilatzeko batorduan erabileremua zehaztu daitekeela ere. Adibidez 'resource'bilatuz gero, 119 aurkituko ditu term. Beraz, komeni gives zehaztea'Informatika', 'Zuzenbidea', 'Ingurumena' edo beste bat eremureninteresatzen zaigun.With this application we can make queriesEUSKALTERM specialized terminology, the Public Bank Terminology(www.euskara.euskadi.net/euskalterm). In the terminology Bankapproved and recommended by the Committee on Terminology of theAdvisory Council is composed Euskera. The terms recommended by theCommission are marked 4 plus the symbol Eu; terms are marked 3 arealso terms accepted by the Commission but are not priority. Keep inmind that when you do a search, you can specify the scope of use.For example, if you search for 'resource' and not sum the field,the result of 119 terms we appear, so it is recommended to specifythe area in which we are interested in the term 'Computer', 'law','Environment' or someone else.
EUSKADI BASQUE COUNTRY TOURISM APK
Official Euskadi Tourism mobile guide: Bilbao,San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Rioja Alavesa, Basque Coast,mountains and valleys…Once you’re in Euskadi all the information you need is just a clickaway: accommodation, restaurants, plans, cultural tourism, beaches,tourism offices, where to go and how to get there, active tourism,conferences, meetings and much more.And if you already have the Layar Augmented Reality Browserinstalled, you can use your mobile device to view the nearestplaces to sleep or eat, to discover the top plans in BasqueCountry, museums…Share your favourite things with your friends or use the favouritesfeature to keep the most interesting information close athand.To plan your trip to Euskadi in advance, visit the Euskadi Tourismwebsite at http://m.turismo.euskadi.netWe love hearing your comments! Contact us by email [email protected] or on Twitter athttp://twitter.com/i_Euskadi @i_Euskadi
kontsumobide 1.0.7 APK
Accede cómodamente, desde tu teléfono o tablet, a la informaciónmás relevante (euskera y castellano) que te ofreceKontsumobide-Instituto Vasco de Consumo sobre diversos temas deconsumo y protección de las personas consumidoras y usuarias.CONTENIDO: Respuesta a las preguntas más comunes (compras,garantías, etiquetado, electricidad, gas, telefonía, banca,contratos a distancia, transporte aéreo y terrestre, viajescombinados…) Envío de una consulta. Aspectos más relevantes paraformular una reclamación. Datos de contacto de Kontsumobide.Noticias de Kontsumobide. Acceso al blog y redes sociales.Másinformación sobre consumo:www.kontsumobide.eus------------------------------------------------------------------------------------------------------Aplikaziohonen bidez, mugikorrean eta tabletan, eskuragarri izango duzu(euskaraz eta gaztelaniaz) Kontsumobide-Kontsumoko EuskalInstitutuak emandako informazio nabarmenena (kontsumo-arloko gaiaketa kontsumitzaileak eta erabiltzaileak babesteko alderdi batzuk).EDUKIAK: Ohiko galderei dagozkien erantzunak (erosketak, bermeak,etiketak, elektrizitatea, gasa, telefonia, urrutitik egindakokontratuak, banka, aire-garraioa, lurreko garraioa, bidaiakonbinatuak…) Kontsulta bat bidaltzea. Erreklamazioa aurkeztekoalderdi nagusiak. Kontsumobiderekin harremanetan jartzeko datuak.Kontsumobideren berriak. Blogerako eta gizarte-sareetarakosarrera.Kontsumoari buruzko informazio gehiago:www.kontsumobide.eusConveniently accessed from your phone ortablet, the most relevant information (Basque and Castilian) thatoffers Kontsumobide-Basque Institute of Consumption on variousconsumer issues and protection of consumers and users.CONTENTS:            Answerthe most common questions (purchases, guarantees, labeling,electricity, gas, telephone, banking, distance contracts, air andground transportation, package tours...)            Sendingaquery.            Aspectsmost relevant to lodge acomplaint.            ContactdetailsKontsumobide.            NewsKontsumobide.            Accessto the blog and social networking.More information aboutconsumption:www.kontsumobide.eus------------------------------------------------------------------------------------------------------Aplikaziohonen Bidez, mugikorrean eta tabletan, izango eskuragarri duzu(euskaraz gaztelaniaz eta) Kontsumobide-Kontsumoko EuskalInstitutuak emandako nabarmenena informazio (Kontsumo-arloko gaiakkontsumitzaileak eta eta erabiltzaileak Alderdi babesteko batzuk).Edukiak:            Ohikogalderei dagozkien erantzunak (erosketak, bermeak, etiketak,Elektrizitatea, chiffon, telephony, egindako urrutitik kontratuak,banka, air-garraioa, lurreko garraioa, Bidaia konbinatuak...)            Kontsultabidaltzeabat.            Erreklamazioaaurkezteko Alderdinagusiak.            Kontsumobiderekinharremanetan jartzekodatuak.            Kontsumobiderenberriak.            Blogerakoeta Gizarte-sareetarako Sarrera.Kontsumoari buruzko informaziogehiago: www.kontsumobide.eus
Ertzaintza 2.0.0 APK
Con esta aplicación tendrás acceso directo a la Ertzaintza (PolicíaVasca): localización de comisarias por proximidad, llamadas deemergencia, diferentes opciones de contacto, consulta ycolaboración, acceso a las últimas noticias de la Ertzaintza,consejos, acceso a redes sociales y a otras aplicaciones delDepartamento de Seguridad del Gobierno VascoAplikazio honen bidezErtzaintzaren edukietara zuzenean sartzeko aukera izango duzu:ertzain-etxe gertuenen kokapena, larrialdietarako deiak,harremanetan jartzeko, kontsultak egiteko eta elkarrekin aritzekobideak, Ertzaintzaren azken albisteak, aholkuak, sare sozialak etaEusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailaren beste aplikazio batzukWiththis application you will have direct access to the Ertzaintza(Basque Police): location of police stations by proximity,emergency calls, different contact options, consultation andcollaboration, access to the latest news of the Ertzaintza, advice,access to social networks and other applications SecurityDepartment of the Basque GovernmentAplikazio honen BidezErtzaintzaren edukietara zuzenean aukera sartzeko duzu izango:ertzain-etxe kokapena gertuenen, larrialdietarako Deiak,harremanetan jartzeko, egiteko kontsultak eta Elkarrekin Bideakaritzeko, Ertzaintzaren azken albisteak, aholkuak, Sozialak sareEusko eta beste Jaurlaritzaren Segurtasun Sailaren aplikazio batzuk
Auzia Euskaraz (epaiBi) 1.0.5 APK
Servicios y opciones que brinda esta aplicación:1) Consulta detraducciones jurídicas (330.000 unidadesde traducción): léxicojurídico normalizado y léxico fijado por la Comisión deEuskera deJusticia (8.000 unidades), textos de los modelos bilingües delosjuzgados (35.000 unidades), legislación estatal en euskera(56.000 unidades),formularios bilingües para abogados (10.000unidades), glosarios jurídicos elaboradospor las universidades(20.000 unidades), fallos y sentencias en euskera(32.000unidades)...2) Participar en el proyecto Auzia Euskaraz:instalaciónde herramientas de ayuda para el trabajo en euskera enlos despachos deprofesionales jurídicos, servicio de consulta sobredudas lingüísticas en elámbito jurídico, boletines informativos,píldoras formativas sobre lenguajejurídico en euskera...3) Listadopor municipios de abogados/as, procuradores/asy notarios/as queofrecen sus servicios en euskera.Aplikazioak zerbitzu eta aukerahauek eskaintzen ditu:1) Itzulpen juridikoen kontsulta (333.000itzulpenunitate): lexiko juridiko normalizatua eta JustiziakoEuskara Batzordeakadostutakoa (8.000 unitate), epaitegietakoidazki-eredu elebidunetako testuak(35.000 unitate), EstatukoLegeria euskaraz (56.000 unitate), abokatuentzakoformularioelebidunak (10.000 unitate), unibertsitateetako glosariojuridikoak(20.000 unitate), euskarazko epaitza eta epaiak (32.000unitate)...2) Auzia Euskarazproiektuaren partaide izatea: euskarazlan egiteko laguntza tresnen instalazioaarlo juridikokoprofesionalen bulegoetan, hizkuntza-zalantza juridikoengainekokontsulta zerbitzua, berripaperak, euskara juridikoantrebatzeko pilulak...3) EAEko abokatu, prokuradore eta notarioeuskaldunenherriz herriko zerrenda.Services and options offered bythis application:1) Consultation Legal translations (330,000unitstranslation): standardized legal lexicon and lexical set bythe CommissionJustice Euskera (8,000 units), texts of bilingualmodelsjudged (35,000 units), state legislation in Basque (56,000units)bilingual forms for lawyers (10,000 units), made legalglossariesby universities (20,000 units), judgments and sentencesin Euskera (32,000units) ...2) Participate in the project AuziaEuskaraz: installationsupport tools for work in Basque in theoffices oflegal professionals, service consultation on linguisticdoubts in thelegal, newsletters, training pills on languagelegal inBasque ...3) List of lawyers municipalities / as, solicitors /asand notaries / as offering their services in Basque.AplikazioakZerbitzu eta aukera hauek eskaintzen ditu:1) Itzulpen juridikoenkontsulta (333,000 Itzulpenunitate): normalizatua lexiko juridikoEuskara eta Justiziako Batzordeakadostutakoa (8,000 unitate),epaitegietako elebidunetako idazki-Eredu testuak(35,000 unitate),Estatuko Legeria euskaraz (56.000 unitate),abokatuentzakoelebidunak form (10,000 unitate), unibertsitateetakojuridikoak glossary(20,000 unitate), Euskarazko epaitza epaiak eta(32,000 unitate) ...2) Auzia Euskarazproiektuaren partaide izatea:euskaraz lan egiteko tresnen Laguntza instalazioaArlo juridikokoprofesionalen bulegoetan, hizkuntza-zalantza juridikoengainekokontsulta zerbitzua, berripaperak, Euskara juridikoantrebatzeko pilulak ...3) EAEko abokatu, prokuradore notary etaEuskaldunenHerriz herriko Zerrenda.
Loading...