1.0.0 / December 10, 2013
(2.9/5) (7)
Loading...

Description

Få lyst til at læse mere og hold styr på det,du læser! Med Læse Log kan eleven opstille læsemål – alene ellersammen med læreren – på en sjov måde.

Læse Log giver eleven motiverende feedback på, hvor tæt elevener på at opfylde sit læsemål.

Eleven kan se, hvordan læsemålet har udviklet sig det senesteår, og hvilke bøger der er læst.

Eleven kan også lægge fotos ind af bøger, som han/hun gerne villæse senere.

Brug Læse Log sammen med appen Læs Op og med programmet Læserietfra Mikro Værkstedet. Det giver et hav af solide muligheder for atblive en rigtig sikker læser.

Målgruppe:
Læse Log er velegnet til børn i hele skoleforløbet

Get want to read more andkeep track of what you read! With Reading Log pupil can developlæsemål - alone or with the teacher - in a fun way.

Reading Log allows the student motivational feedback on howclose the student is to meet its læsemål.

The student can see how reading goal has evolved over the pastyear, and which books are read.

Learners can also put photos into books that he / she would liketo read later.

Wear Reading Log with app Read Up and Read program Riet fromMikroværkstedet. It provides a wealth of solid opportunities to bea really confident reader.

Target Audience:
Reading Log is suitable for children throughout the school

App Information Læse Log

 • App Name
  Læse Log
 • Package Name
  air.com.mvnordic.lp.readinglog.da
 • Updated
  December 10, 2013
 • File Size
  21M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  MV-Nordic A/S
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Visit website Email support@mikrov.dk Privacy Policy
  Lucernemarken 17, DK-5260 Odense S, Denmark
 • Google Play Link

MV-Nordic A/S Show More...

Levande bokstäver 1.0.2 APK
MV-Nordic A/S
Upp och hoppa, öva på bokstavsljuden och dansain bokstäverna!I Levande bokstäver övar och leker barnen med bokstäverna tillsdet svenska alfabetet, med både tecken och ljud sitter som det ska.Här kan barnen lyssna, repetera – eller dansa in –bokstavsljuden.Använd Levande bokstäver som hjälp för att knäcka läskoden!Levande bokstäver har utvecklats för läs- och skrivundervisningför nybörjare. Men det är också ett utmärkt hjälpmedel i förskolaoch specialundervisning.I läs- och skrivundervisningen är det en god idé att användaLevande bokstäver tillsammans med programmet Läsia från Elevdata,vilket ger ytterligare möjligheter att leka och lära medbokstavsljuden.Målgrupp:Levande bokstäver riktar sig till barn i förskola, grundskolanstidigare år och specialundervisning.Rise and shine, practiceletter sounds and dance the letters!The Living Letters practice and the children play with theletters until the Swedish alphabet, both with signs and soundsinserted correctly. Here children can listen, repeat - or dance in- literally sounds.Use Living letters that help to crack the reading code!Live Letters have been developed for literacy courses forbeginners. But it is also an excellent aid in kindergarten andspecial education.In literacy teaching is a good idea to use the Living Letterswith the program Lasia from Student Data, which provides furtheropportunities to play and learn the letter sounds.Target group:Living letters addressed to children in pre-school, primary schooland special education.
Se Bogstavlyde 0.0.3 APK
MV-Nordic A/S
Hvor kommer lyden fra? Og hvordan skal tungeog læber bruges til at forme de forskellige bogstavlyde?Se Bogstavlyde viser ved hjælp af animation, hvordanbogstavernes lyde udtales.Se Bogstavlyde kan med fordel bruges til undervisning af børn idansk i indskoling. Ligeledes er programmet velegnet til børn iførskolen og specialundervisningen.I skolesammenhæng er det en god idé at bruge Se Bogstavlydesammen med programmet Lyd og Læserummet fra Mikro Værkstedet, dergiver endnu flere muligheder i forhold til leg og læring medbogstavlyde.Målgruppe:Se Bogstavlyde er velegnet til børn i børnehaven, indskolingen ogspecialundervisningen.Where does the sound comefrom? And how should the tongue and lips used to shape thedifferent letter sounds?See Letter Sounds shows using animation, how the letters soundis pronounced.See Letter Sounds can be advantageously used for the educationof children in Danish in the early school years. Likewise, theprogram is suitable for children of pre-school and specialeducation.In the school context, it is a good idea to use See LetterSounds along with the program Sound Reading room fromMikroværkstedet that provide even more opportunities compared toplaying and learning the letter sounds.Audience:See Letter Sounds is suitable for children in kindergarten, primaryschool and special education.
Læse Log 1.0.0 APK
MV-Nordic A/S
Få lyst til at læse mere og hold styr på det,du læser! Med Læse Log kan eleven opstille læsemål – alene ellersammen med læreren – på en sjov måde.Læse Log giver eleven motiverende feedback på, hvor tæt elevener på at opfylde sit læsemål.Eleven kan se, hvordan læsemålet har udviklet sig det senesteår, og hvilke bøger der er læst.Eleven kan også lægge fotos ind af bøger, som han/hun gerne villæse senere.Brug Læse Log sammen med appen Læs Op og med programmet Læserietfra Mikro Værkstedet. Det giver et hav af solide muligheder for atblive en rigtig sikker læser.Målgruppe:Læse Log er velegnet til børn i hele skoleforløbetGet want to read more andkeep track of what you read! With Reading Log pupil can developlæsemål - alone or with the teacher - in a fun way.Reading Log allows the student motivational feedback on howclose the student is to meet its læsemål.The student can see how reading goal has evolved over the pastyear, and which books are read.Learners can also put photos into books that he / she would liketo read later.Wear Reading Log with app Read Up and Read program Riet fromMikroværkstedet. It provides a wealth of solid opportunities to bea really confident reader.Target Audience:Reading Log is suitable for children throughout the school
Dansende Bogstaver 1.0.2 APK
MV-Nordic A/S
Kom op af stolen, lav bogstavlydene selv ogdans bogstaverne ind!Dansende Bogstaver giver barnet mulighed for både at træne oglege med bogstaver og på den måde opnå en sikkerhed i bogstavernesform og lyd på dansk. Her kan børnene lytte til, gentage – ellerendda danse – bogstavernes lyde.Brug Dansende Bogstaver som en hjælp til at knækkelæsekoden!Dansende Bogstaver kan med fordel bruges af børn i undervisningi dansk i indskoling. Ligeledes er programmet velegnet til børn iførskolen og specialundervisningen.I skolesammenhæng er det en god idé at bruge Dansende Bogstaversammen med programmet Lyd og Læserummet fra Mikro Værkstedet, dergiver endnu flere muligheder i forhold til leg og læring medbogstavlyde.Getting up from thechair, low letter sounds even and dancing letters into!Dancing Letters gives the child the opportunity to both trainand play with letters and thus achieve security in the letters formand sound in Danish. Here, children can listen to repeat - or evendance - the letters sounds.Use Dancing Letters as a means to crack the reading code!Dancing Letters are designed for use by children in the teachingof Danish in the early school years. Likewise, the program issuitable for children of pre-school and special education.In the school context, it is a good idea to use Dancing Letterswith the program Sound Reading room from Mikroværkstedet thatprovide even more opportunities compared to playing and learningthe letter sounds.
Dansende bokstaver 1.0.2 APK
MV-Nordic A/S
Kom deg opp av stolen, finn bokstavlydene oglek med bokstavene!Dansende bokstaver gir barnet mulighet til både å trene og lekemed bokstaver og på den måten bli sikre på bokstavenes form og lydpå norsk. Her kan barna lytte til, gjenta – og også danse –bokstavenes lyder.Bruk Dansende bokstaver som en hjelp til å knekke lesekoden!Dansende bokstaver kan brukes i leseinnlæringen. Iskolesammenheng kan programmet med fordel brukes sammen medprogrammet Lyd- og Leserommet fra MikroVerkstedet som gir endaflere muligheter til lek og læring med bokstavlyder.Målgruppe:Dansende bokstaver passer for barn i barnehagen og 1.klasse, elleri spesialundervisningen.Get up out of your chair,find letter sounds and play with letters!Dancing letters gives your child the opportunity both to trainand play with letters and thus be confident letter the shape andsound of Norwegian. Here, children can listen to, repeat - and alsodance - letter the sounds.Use Dancing letters as a means to crack the reading code!Dancing letters can be used in leseinnlæringen. In schoolsettings, the program can easily be used together with the AudioReading Room from Micro workshop that provides even moreopportunities for play and learning with letter sounds.Target:Dancing letters suitable for children in kindergarten and 1.class,or in special education.
Se Bokstavlyden 0.0.3 APK
MV-Nordic A/S
Hvor kommer lyden fra? Og hvordan må tungeoglepper brukes får å si de forskjellige bokstavlydene?Se Bokstavlyden viser ved hjelp av animasjon hvordanbokstaveneslyder uttales.Se Bokstavlyden kan med fordel brukes til undervisning av barniinnskolingen. Programmet er også velegnet til barn i førskolenogspesialundervisningen.I skolesammenheng er det en god idé å bruke SeBokstavlydensammen med programmet Lyd og Leserommet fraMikroVerkstedet. Derfår man ennå flere muligheter til lek og læringmedbokstavlyder.Målgruppe:Se Bokstavlyden er velegnet til barn i barnehagen, 1. klasseogspesialundervisningen.Where does the soundcomefrom? And how should the tongue and lips getting used to saythedifferent letter sounds?See Letter sound shows using animation how the lettersoundspronounced.See Letter sound can easily be used for teaching childrenininnskolingen. The program is also suitable for childreninpreschool and special education.In the school context is a good idea to use See Lettersoundalong with the program Sound and Reading Room from Microworkshop.Where you get yet more opportunities for play and learningwithletter sounds.Target:See Letter sound is suitable for children in kindergarten, 1stclassand special education.
Læs Op 1.0.1 APK
MV-Nordic A/S
Motiverende læseværktøj!Brug Læs Op i klassen, i sofaen, i grupperummet. Lad barnet optagesin egen oplæsning og høre sig selv læse bedre og bedre - detskaber masser af læsemotivation!Eleven læser sin tekst op og optager det. Bagefter kan elevenselv høre, hvordan oplæsningen er blevet, og bliver motiveret tilat gøre den bedre.Læs Op lægger op til, at eleven øver sig på den samme tekst fleregange. Det er guld værd for at blive en rigtig sikker læser.Brug Læs Op med børn i undervisningen i dansk i indskolingen. Ogbrug det til børn i specialundervisningen – alle dem, der har brugfor at høre, at de bare bliver bedre og bedre.Brug Læs Op sammen med appen Læse Log og programmet Læseriet fraMV-Nordic. Det giver et hav af solide muligheder for at blive enrigtig sikker læser.Målgruppe:Læs Op er velegnet til børn i indskolingen samt tilspecialundervisningen.Motivational readingtool!Use Read up in class, on the sofa, in the group room. Let the childrecord their own readings and hear themselves read better andbetter - it creates lots of reading motivation!The student reads the text aloud and record it. Afterwards, thestudent can hear how the reading has been, and will be motivated todo it better. Read Up envisages that the student is practicing on the same textmultiple times. It is valuable to be really sure reader.Use Read Up with children in education in Danish primary andsecondary schools. And use it for children in special education -all those who need to hear that they just get better andbetter.Use Read Up with the app Reading Log and Reading program Rietfrom MV Nordic. It provides a wealth of solid opportunities to be areally confident reader.Target Audience:Read Up is suitable for primary and secondary schools as well asspecial education.
Läs upp 1.0.1 APK
MV-Nordic A/S
Motiverande läsverktyg!Använd Läs upp i klassen, i soffan eller i grupprummet! Spela indin egen läsning och hör hur du bara blir bättre och bättre - detskapar massor av läslust!Eleven läser och spelar in sin text samt lyssnar på den ochbedömer resultatet . Eleven inspireras därmed till ökad lästräning,med förbättrad läsförmåga och ökad läslust som följd.Läs upp har som syfte att locka eleven att repetitionsläsa sinatexter, vilket är guld värt för blivande säkra läsare.Använd Läs upp i svensk läsinlärning och specialundervisning –och för alla som mår bra av att höra, att de bara blir bättre ochbättre på att läsa!Använd Läs upp tillsammans med appen Läs logg och programmet Läshär från MV-Nordic och ge dina elever en uppsjö av möjligheter tillen säker och lustfylld läsutveckling.Målgrupp:Läs upp kan användas i läsinlärning och specialundervisning.Motivating readingtools!Use Read aloud in class, on the couch or in a group room! Recordyour own reading and hear how you just get better and better - itcreates lots of reading!Pupils read and record their text and listen to it and judge theresults. Pupils inspired hence enhanced reading instruction, withimproved reading skills and increased motivation to learn as aresult. Read up aims to entice the student to repeat read their texts,which is worth gold for aspiring secure readers.Use Speak in Swedish literacy and special education - and forall that feel good to hear, they just get better and better atreading!Use Read aloud together with the app read the log and theprogram read here from the MV Nordic and give your students awealth of opportunities for a safe and pleasurable readingdevelopment.Audience:Read up can be used in teaching reading and special education.
Loading...