1.21 / December 3, 2017
(2.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Sæt lyde rigtigt sammen og lav guld! Hjælp alkymisten med at laveLæseguld ved at sætte lyde sammen til rigtige ord. Denne læseapp erudelukkende til rå, effektiv læse- og stavetræning og indeholderikke distraherende underholdning. Det er vigtigt, da det krævermeget koncentration at lære og at automatisere lydmetoden ilæsning. Appen henvender sig til dem, der er på 2. - 4. kl. niveaui læsning. Det er en fortsættelse af Læseguld-appen bare sværere ogmed mange flere ord. Når man skal lære at læse, skal man kunnesætte lyde sammen til ord, som giver mening. Det kan for mange væreen lang og svær proces. Både for forældre, der ikke ved hvordan ogfor børn, der synes det er svært. Derfor er det tit denne del atlæseprocessen, der ikke bliver øvet nok.   Denne del aflæseindlæringen er det vigtigste trin i læseprocessen for at knækkelæsekoden – og det skal trænes meget. Der skal gives god tid til atlytte og smage på lydene og derudfra høre, om det er noget, dergiver mening eller ej. Det er en god ide også selv at sige lydenehøjt og lade lydene ’læse’ ordet. Vi anbefaler at træne med denneapp 10 min. om dagen.Der præsenteres 4 forskellige forlyde, derskal sættes sammen med en rimdel. Forlyden rimdelen gl dr ider tvsmAlle lyde kan høres, lige så mange gange man vil, ved at trykkepå lyden. Opgaven er at vælge en forlyd sammen med rimdelen, dergiver et rigtigt ord. Det går ud på at lytte til lydene, se påordet og vælge de lyde, der giver ord, der betyder noget. Det ermuligt at vælge den sværhedsgrad, der passer til den enkelte.Lydene trænes i lydmønstrene: (konsonant= X og vokaler = X) • X X X(To konsonanter i forlyd (fx st) og en kort rimdel (fx å) = ordetstå.) • X X X X (To konsonant i forlyd (fx kl), og en længererimdel (fx ar) = ordet klar. ) • X X X X X (forlyd: bl, rimdel: æse= blæse) • X X X X X X (forlyd: gl, rimdel: ider = glider) • X X XX X X (forlyd: fl, rimdel: øjte = fløjte) • X X (X) ... (forlyd:pr, rimdel: uster = pruster) eller (forlyd: stj, rimdel: erne =stjerne)Alle ordene der er brugt er lydrette, så fokus kommer påmetoden at sætte lyde sammen til ord. Det er bogstavernesstandardlyde, der benyttes. Dog er der også medtaget de vigtigelyde: • -e (fx løve) • -er (løver) • -d (blødt d, fx blad) • -g(blødt g fx dage). Der er ikke benyttet stumme bogstaver (fx hund)og vokalglidning (fx smøkke for smykke).Set sound right togetherand make gold! Help alchemist to make Reading Gold by puttingsounds together to form real words.This læseapp is for raw,efficient reading and spelling training and does not containdistracting entertainment. It is important, as it requires muchconcentration to learn and to automate phonics in reading.The appis aimed at those who are on the 2nd - 4 pm. level in reading. Itis a continuation of Reading Gold app just harder and with manymore words.When you learn to read, you should be able to put soundstogether to form words that make sense. It may for many be a longand difficult process. Both for parents who do not know how, andfor children who find it difficult. Therefore, it is often thatpart to the reading process, which is not practiced enough.Thispart of the reading process is the most important step in thereading process in order to crack the reading code - and it must betrained much. There should be plenty of time to listen and savorthe sounds and from there see if it's something that makes sense ornot. It is a good idea even to say the sounds loud and let thesounds 'read' the word.We recommend to train with this app 10 min.per day.Presented 4 different hint, to be joined with arimdel.Initial sound rimdelenglDr. ideasTVsmAll sounds can be heardas many times as you want by pressing the volume. The task is tochoose a forlyd with rimdelen that provides a real word. It is tolisten to the sounds, see the word and select the sounds that wordthat means something.It is possible to choose the level ofdifficulty to suit the individual.The sounds are trained inlydmønstrene: (consonant = X and vowels = X)• XXX (Two consonantsin forlyd (eg st) and a short rimdel (eg, y) = floor stand.)• XXXX(Two consonant in forlyd (eg time), and a longer rimdel (eg scars)= floor ready.)• XXXXX (forlyd: bl, rimdel: AESE = blow)• XXXXXX(forlyd: gl, rimdel: ideas = slides)• XXXXXX (forlyd: fl, rimdel:øjte = flute)• X X (X) ... (Forlyd: pr, rimdel: uster = snorts) or(forlyd: steal, rimdel: s = Star)All the words that are used arelydrette, so the focus comes on the method to put sounds togetherto form words.It is literally the default sounds used. However,there are also included the important sounds:• e (e.g., lion)•-is(lions)• d (d soft, e.g., leaf)• g (soft g e.g. days).There is nouse silent letters (eg, dog) and vocal slippage (eg smøkke forjewelry).

App Information Læseguld 2 - Vigtigste trin i at knække læsekoden.

 • App Name
  Læseguld 2 - Vigtigste trin i at knække læsekoden.
 • Package Name
  dk.minitutor.forstavelse2
 • Updated
  December 3, 2017
 • File Size
  36M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.21
 • Developer
  Minitutor - Learning Games for Kids
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Minitutor - Learning Games for Kids Show More...

360 ord - De 120 ord der bruges mest og meget mere APK
Målgruppe: 7- 14 årHvorfor lære de 360 ord?I en vilkårlig dansk tekst udgør de 360 ord, der bruges hyppigst -hele 75% af teksten.Når vi lærer at genkende disse ord som ordbilleder, bliver læsningog skrivning langt lettere. Læsehastigheden vil blive hurtigere, ogdet øger forståelsen.Mange af de 360 ord er indholdstomme og staves ikke, som de lyder.Derfor er de svære at læse og stave. Det en kæmpe hjælp at kunnedisse ord som ordbilleder, og det er det, denne app træner.Opbygning og strukturDe 360 ord er opdelt i 6 niveauer. Man vælger selv, om man viltræne ordene stille og roligt i træningsdelen eller spille på tid ispilledelen.Træningsdel:I træningsdelen lærer man seks ord ad gangen. De seks ord bliverførst læst op og vist på skærmen enkeltvis. Herefter står alle seksord på skærmen og ét læses op. Ordet skal man genkende blandt deseks. Så bytter de seks ord plads og et nyt læses op.Spilledel:Spilledelen er delt op i de samme seks niveauer. Her kommer de 60ord fra hvert niveau i vilkårlig rækkefølge. Banerne er på tid. Detgælder om at læse hurtigt, og jo hurtigere man er, jo flere pointscorer man.Med jævne mellemrum dukker to ekstrabaner op: En bonusbane og enhadebane. Spilleren vælger ikke selv hvilken bane, der skalspilles. I begge baner har spilleren travlt, da tiden er kort. Ibonusbanerne tjener man lettere ekstra point. I hadebanerne lignerflere af ordene hinanden og ikke blot ét, men to ord høres og skalvælges i den rigtige rækkefølge.6 niveauerNiveau 1 + 2:De første to niveauer indeholder de 120 mest brugte ord. Allerede iden første læsning er de meget vigtige at kunne. Kan man læse dem,får man ca. 50 % af teksten ’forærende”. Så kan man bruge sinekræfter på at afkode de andre ord. Eksempler på ord: og, ikke, men,jegNiveau 3 + 4 + 5:De næste tre niveauer indeholder de næste 180 ord, der ofteoptræder i tekster. Mange af dem er lidt længere og sværere.
Eksempler på ord: hendes, endnu, mellem, sidste, alligevelNiveau 6:Indeholder almindelige ord, der ofte er svære at stave. Ordene kanfx have stumme bogstaver, lange endelser, vokalforvekslinger. Mangeaf ordene ligner hinanden og man forveksler dem tit. 
Eksempler påord interesse/interessant, tilsyneladende, selvfølgelig,simpelthen.Hvordan er ordene valgt ud?Det danske sprog er ordrigt og indeholder langt over 1 million ord.De 360 ord i denne app er både valgt ud efter deres hyppighed, ogefter hvor relevante de er i tekster for børn og unge. Time2learnsdansklærere har brugt deres mangeårige erfaring til at afgørehvilke ord, der gang på gang volder problemer at læse og stave. Deord er med i appen.Target group 7 - 14yearsWhy learn the 360 ​​words?In any Danish text represents the 360 ​​words used most frequently- as much as 75% of the text.When we learn to recognize these words as word pictures, thereading and writing much easier. Reading speed will be faster, andit increases understanding.Many of the 360 ​​words of content empty and are not spelled asthey sound. Therefore, they are difficult to read and spell. It isa huge help to those words as word pictures, and that is what thisapp trainer.Structure and ContentThe 360 ​​words are divided into 6 levels. You choose whether youwant to train the words quietly in the training part or playingtime in the games section.Tutorial:In the training part you learn six words at a time. The six wordsare first read out and displayed individually. After facing all sixwords on the screen and one read. The word must be recognizableamong the six. Then swap the six word space and a new read.Play Mana:Playing part is divided into the same six levels. Here are the 60words of each level in any order. The tracks are on time. It isimportant to read fast, and the faster you are, the more points youwill score man.Periodically popping two extra lanes up: A bonus track and a hatecourt. The player chooses not even which lane to be played. In bothcourses, the player busy when time is short. In the bonus tracksserve to facilitate extra points. I hate tracks like several of thewords apart and not just one, but two words heard and be elected inthe correct order.6 levelsTier 1 + 2:The first two levels containing the 120 most used words. Already inthe first reading, they are very important to. Can you read them,you get approx. 50% of the text 'cost nothing. " So, one can usehis energy to decode the other words. Examples of words, and donot, but ILevel 3 + 4 + 5:The next three levels contains the next 180 words that frequentlyappear in texts. Many of them are a little longer and harder.Examples of words: her, yet, between, last, anywayLevel 6:Contains common words that are often difficult to spell. The wordstypically have silent letters, long extensions vokalforvekslinger.Many of the words are similar and can confuse them often. Examplesof words of interest / interesting, apparently, of course,simply.How are words chosen?The Danish language is verbose and contains well over 1 millionwords. The 360 ​​words in this app are both selected by theirfrequency and by how relevant they are in texts for children andyoung people. Time2learns Danish teachers have used their manyyears of experience to determine which words that repeatedly causesproblems to read and spell. The words are included in theapp.
Læseguld 2 - Vigtigste trin i at knække læsekoden. 1.21 APK
Sæt lyde rigtigt sammen og lav guld! Hjælp alkymisten med at laveLæseguld ved at sætte lyde sammen til rigtige ord. Denne læseapp erudelukkende til rå, effektiv læse- og stavetræning og indeholderikke distraherende underholdning. Det er vigtigt, da det krævermeget koncentration at lære og at automatisere lydmetoden ilæsning. Appen henvender sig til dem, der er på 2. - 4. kl. niveaui læsning. Det er en fortsættelse af Læseguld-appen bare sværere ogmed mange flere ord. Når man skal lære at læse, skal man kunnesætte lyde sammen til ord, som giver mening. Det kan for mange væreen lang og svær proces. Både for forældre, der ikke ved hvordan ogfor børn, der synes det er svært. Derfor er det tit denne del atlæseprocessen, der ikke bliver øvet nok.   Denne del aflæseindlæringen er det vigtigste trin i læseprocessen for at knækkelæsekoden – og det skal trænes meget. Der skal gives god tid til atlytte og smage på lydene og derudfra høre, om det er noget, dergiver mening eller ej. Det er en god ide også selv at sige lydenehøjt og lade lydene ’læse’ ordet. Vi anbefaler at træne med denneapp 10 min. om dagen.Der præsenteres 4 forskellige forlyde, derskal sættes sammen med en rimdel. Forlyden rimdelen gl dr ider tvsmAlle lyde kan høres, lige så mange gange man vil, ved at trykkepå lyden. Opgaven er at vælge en forlyd sammen med rimdelen, dergiver et rigtigt ord. Det går ud på at lytte til lydene, se påordet og vælge de lyde, der giver ord, der betyder noget. Det ermuligt at vælge den sværhedsgrad, der passer til den enkelte.Lydene trænes i lydmønstrene: (konsonant= X og vokaler = X) • X X X(To konsonanter i forlyd (fx st) og en kort rimdel (fx å) = ordetstå.) • X X X X (To konsonant i forlyd (fx kl), og en længererimdel (fx ar) = ordet klar. ) • X X X X X (forlyd: bl, rimdel: æse= blæse) • X X X X X X (forlyd: gl, rimdel: ider = glider) • X X XX X X (forlyd: fl, rimdel: øjte = fløjte) • X X (X) ... (forlyd:pr, rimdel: uster = pruster) eller (forlyd: stj, rimdel: erne =stjerne)Alle ordene der er brugt er lydrette, så fokus kommer påmetoden at sætte lyde sammen til ord. Det er bogstavernesstandardlyde, der benyttes. Dog er der også medtaget de vigtigelyde: • -e (fx løve) • -er (løver) • -d (blødt d, fx blad) • -g(blødt g fx dage). Der er ikke benyttet stumme bogstaver (fx hund)og vokalglidning (fx smøkke for smykke).Set sound right togetherand make gold! Help alchemist to make Reading Gold by puttingsounds together to form real words.This læseapp is for raw,efficient reading and spelling training and does not containdistracting entertainment. It is important, as it requires muchconcentration to learn and to automate phonics in reading.The appis aimed at those who are on the 2nd - 4 pm. level in reading. Itis a continuation of Reading Gold app just harder and with manymore words.When you learn to read, you should be able to put soundstogether to form words that make sense. It may for many be a longand difficult process. Both for parents who do not know how, andfor children who find it difficult. Therefore, it is often thatpart to the reading process, which is not practiced enough.Thispart of the reading process is the most important step in thereading process in order to crack the reading code - and it must betrained much. There should be plenty of time to listen and savorthe sounds and from there see if it's something that makes sense ornot. It is a good idea even to say the sounds loud and let thesounds 'read' the word.We recommend to train with this app 10 min.per day.Presented 4 different hint, to be joined with arimdel.Initial sound rimdelenglDr. ideasTVsmAll sounds can be heardas many times as you want by pressing the volume. The task is tochoose a forlyd with rimdelen that provides a real word. It is tolisten to the sounds, see the word and select the sounds that wordthat means something.It is possible to choose the level ofdifficulty to suit the individual.The sounds are trained inlydmønstrene: (consonant = X and vowels = X)• XXX (Two consonantsin forlyd (eg st) and a short rimdel (eg, y) = floor stand.)• XXXX(Two consonant in forlyd (eg time), and a longer rimdel (eg scars)= floor ready.)• XXXXX (forlyd: bl, rimdel: AESE = blow)• XXXXXX(forlyd: gl, rimdel: ideas = slides)• XXXXXX (forlyd: fl, rimdel:øjte = flute)• X X (X) ... (Forlyd: pr, rimdel: uster = snorts) or(forlyd: steal, rimdel: s = Star)All the words that are used arelydrette, so the focus comes on the method to put sounds togetherto form words.It is literally the default sounds used. However,there are also included the important sounds:• e (e.g., lion)•-is(lions)• d (d soft, e.g., leaf)• g (soft g e.g. days).There is nouse silent letters (eg, dog) and vocal slippage (eg smøkke forjewelry).
Ordkøkkenet - sjov læring af stavelser 1.6 APK
Hjælp kokken med at dele ord så de rigtige ingredienser ryger igryden. Efterhånden bliver opskrifterne længere, sværere ogmærkeligere. Ordkøkkenet er et sjovt supplement til indskolingen,når børn begynder at lære at klappe stavelser. Bliv bedre til atstave og udvid dit barns ordforråd med fremmedordene i den sidstesværhedsgrad.Stavelser er en måde at dele ord op i lyde. Vi kan øveos i at sige svære ord, ved at sige stavelserne hver for sig ogsætte dem sammen. Man tænker ikke normalt over ords deling før viskal læse eller stave dem. Når børn lærer at læse og pludseligstøder på et svært ord, kan de have brug for at afkode det. Herhører man ofte lærere eller forældre sige at de skal dele det opved at klappe stavelserne. At dele ordet på den måde kan hjælpe osmed at læse og sige det rigtigt. Ordkøkkenet er en sjov måde atlærestavelsesdeling.---------------------------------------Ordkøkkenetsfunktioner:• Lær orddeling med kniv og skærebræt!• Hjælp kokken oghak maden ud i stavelser!• Hak hundredevis af skøre forretter,hovedretter og specialiteter!• Brug dine point på at købeknivskarpe køkkenredskaber!• Lav dine egne sjoveopskrifter!---------------------------------------Indholdet iOrdkøkkenet er udviklet i samarbejde med erfarne dansklærere ogspecialundervisere.Help the chef to share words, the rightingredients into the pot smoking. Gradually, recipes longer, harderand stranger. Ordkøkkenet is a fun addition to the primary school,when children begin to learn to clap syllables. Improve yourspelling and expand your child's vocabulary with foreign words inthe last severity.Syllables are a way to share words into sounds.We can train ourselves to say difficult words, by saying thesyllables separately and put them together. One thinks not usuallythe word sharing before we read or spell them. When children learnto read and suddenly encounter a difficult word, they may need todecode it. Here, you often hear teachers or parents say that theyshould divide it by clapping syllables. Sharing the word in thisway can help us to read and say it right. Ordkøkkenet is a fun wayto learn syllabledivision.---------------------------------------Ordkøkkenetsfeatures:• Learn hyphenation with knife and cutting board!• Helpcook and chop the food into syllables!• Chop hundreds of crazyappetizers, main dishes and specialties!• Use your points to buyrazor sharp kitchen utensils!• Make your own funrecipes!---------------------------------------The contents ofOrdkøkkenet developed in collaboration with experienced Danishteachers and special educators.
Læseguld - Effektiv læse- og stavetræning. 1.21 APK
Sæt lyde rigtigt sammen og lav guld! Hjælp alkymisten med at laveLæseguld ved at sætte lyde sammen til rigtige ord. Denne læseapp erudelukkende til rå, effektiv læse- og stavetræning og indeholderikke distraherende underholdning. Det er vigtigt, da det krævermeget koncentration at lære og at automatisere lydmetoden ilæsning. Appen henvender sig til dem, der er på 0. - 2. kl. niveaui læsning. Det er en fortsættelse af gratisappen Læseguld Gratisbare lidt sværere og med mange flere ord. Når man skal lære atlæse, skal man kunne sætte lyde sammen til ord, som giver mening.Det kan for mange være en lang og svær proces. Både for forældre,der ikke ved hvordan og for børn, der synes det er svært. Derfor erdet tit denne del at læseprocessen, der ikke bliver øvet nok. Dennedel af læseindlæringen er det vigtigste trin i læseprocessen for atknække læsekoden – og det skal trænes meget. Der skal gives god tidtil at lytte og smage på lydene og derudfra høre, om det er noget,der giver mening eller ej. Det er en god idé også selv at sigelydene højt og lade lydene ’læse’ ordet. Vi anbefaler at træne meddenne app 10 min. om dagen. Der præsenteres 4 forskellige forlyde,der skal sættes sammen med en rimdel. Forlyden l k s h rimdelenytter Alle lyde kan høres, lige så mange gange man vil, ved attrykke på lyden. Opgaven er at vælge en forlyd sammen med rimdelen,der giver et rigtigt ord. Det går ud på at lytte til lydene, se påordet og vælge de lyde, der giver ord, der betyder noget. Alleordene der er brugt er lydrette, så fokus kommer på metoden atsætte lyde sammen til ord. Det er bogstavernes standardlyde, derbenyttes. Dog er der også medtaget de vigtige lyde: •-e (fx løve)•-er (løver) •-d (blødt d, fx blad) •-g (blødt g fx dage). Der erikke benyttet stumme bogstaver (fx hund) og vokalglidning (fxsmøkke for smykke).--Produceret af folkene bag Knæk Læsekoden ogsom et samarbejde imellem Minitutor og Time2learn. Hvis du harforslag til forbedringer eller ændringer, så skriv en email [email protected] sound right together and make gold! Helpalchemist to make Reading Gold by putting sounds together to formreal words.This læseapp are for raw, efficient reading and spellingtraining and does not contain distracting entertainment. It isimportant, as it requires much concentration to learn and automatephonics in reading.The app is aimed at those who are at 0. - 2 pm.level in reading. It is a continuation of gratisappen Reading GoldFree just a little harder and with many more words.When you learnto read, you should be able to put sounds together into words thatmake sense. It may for many be a long and difficult process. Bothfor parents who do not know how and for children who find itdifficult. Therefore, it is often this part reading process that isnot being practiced enough.This part of the reading process is themost important step in the reading process to crack the readingcode - and it must be trained much. There should be plenty of timeto listen and savor the sounds and from there see if it's somethingthat makes sense or not. It is a good idea even to say the soundsloud and let the sounds 'read' the word.We recommend exercisingwith this app 10 minutes. a day.Presented 4 different hint to beadded to a rimdel.the initial soundlkpH  rimdelenytterAllsounds can be heard, as many times as you want, by pressing thesound. The task is to choose a forlyd with rimdelen that provides areal word. It is to listen to the sounds, see the word and selectthe sounds that words matter.All the words that are used arelydrette so that the focus comes on the method to put soundstogether into words.It is literally the standard sounds used.However, there are also included the important sounds:• -e (e.g.lion)• -er (lions)• d (d soft, eg leaf)• g (e.g., g softdays).There is no use silent letters (eg, dog) and vocal slippage(eg smøkke for jewelry).-Produced by the people behind CrackReading code and as a collaboration between Mini Tutor andTime2learn.If you have suggestions for improvements or changes,please write an email to [email protected]
Læseguld Gratis 1.13 APK
Sæt lyde rigtigt sammen og lav guld! Hjælp alkymisten med at laveLæseguld ved at sætte lyde sammen til rigtige ord. Denne app hørertil det konkrete Læseguld-spil, der er skabt i samarbejde mellemMinisteriet for Børn og Undervisning, Dansklærerforeningen ogTime2learn. Denne læseapp er udelukkende til rå, effektiv læse- ogstavetræning og indeholder ikke distraherende underholdning. Det ervigtigt, da det kræver meget koncentration at lære og atautomatisere lydmetoden. Appen træner både læsning og stavning oger målrettet børn, der er på 0. - 1. kl. niveau i læsning. Når manskal lære at læse, skal man kunne sætte lyde sammen til ord, somgiver mening. Det kan for mange være en lang og svær proces. Bådefor forældre, der ikke ved hvordan og for børn, der synes det ersvært. Derfor er det tit denne del at læseprocessen, der ikkebliver øvet nok.   Denne del af læseindlæringen er detvigtigste trin i læseprocessen for at knække læsekoden – og detskal trænes meget. Der skal gives god tid til at lytte og smage pålydene og derudfra høre, om det er noget, der giver mening ellerej. Det er en god idé også selv at sige lydene højt og lade lydene’læse’ ordet. Vi anbefaler at træne med denne app 10 min. om dagen.Der præsenteres 4 forskellige forlyde, der skal sættes sammen meden rimdel. Forlyden r k d h rimdelen o Alle lyde kan høres, lige såmange gange man vil, ved at trykke på lyden. Opgaven er at vælge enforlyd sammen med rimdelen, der giver et rigtigt ord. Det går ud påat lytte til lydene, se på ordet og vælge de lyde, der giver ord,der betyder noget. Det er muligt at vælge den sværhedsgrad, derpasser til den enkelte. • X X (Én konsonant i forlyd (fx b) og enkort rimdel (fx i) = ordet bi.) Alle ordene der er brugt erlydrette, så fokus kommer på metoden at sætte lyde sammen til ord.Det er bogstavernes standardlyde, der benyttes. Dog er der ogsåmedtaget de vigtige lyde: • -e (fx løve) • -er (løver) • -d (blødtd, fx blad) • -g (blødt g fx dage). Der er ikke benyttet stummebogstaver (fx hund) og vokalglidning (fx smøkke for smykke). Setsound right together and make gold! Help alchemist to make ReadingGold by putting sounds together to form real words. This app is oneof the concrete Reading Gold Game, created in collaboration betweenthe Ministry of Education, Danish Teachers and Time2learn. Thislæseapp is for raw, efficient reading and spelling training anddoes not contain distracting entertainment. It is important, as itrequires much concentration to learn and to automate phonics. Appencoach both reading and spelling, and is aimed at children who are 0- 1 pm. level in reading. When you learn to read, you should beable to put sounds together to form words that make sense. It mayfor many be a long and difficult process. Both for parents who donot know how, and for children who find it difficult. Therefore, itis often that part to the reading process, which is not practicedenough. This part of the reading process is the most important stepin the reading process in order to crack the reading code - and itmust be trained much. There should be plenty of time to listen andsavor the sounds and from there see if it's something that makessense or not. It is a good idea even to say the sounds loud and letthe sounds 'read' the word. We recommend to train with this app 10min. per day. Presented 4 different hint, to be joined with arimdel. Initial sound s k d h rimdelen o All sounds can be heard asmany times as you want by pressing the volume. The task is tochoose a forlyd with rimdelen that provides a real word. It is tolisten to the sounds, see the word and select the sounds that wordthat means something. It is possible to choose the level ofdifficulty to suit the individual. • XX (a consonant in forlyd(e.g., b) and a short rimdel (e.g., i) = word b.) All the wordsthat are used are lydrette, so the focus comes on the method to putsounds together to form words. It is literally the default soundsused. However, there are also included the important sounds: • e(e.g., lion) •-is (lions) • d (soft d, e.g., leaf) • g (soft g e.g.days). There is no use silent letters (eg, dog) and vocal slippage(eg smøkke for jewelry).
CodeBot - Find solution by programming the Bot. 1.0 APK
CodeBot is a game, which in a fun and easy way, teaches childrenabout correlations and introduces them to the logical thinkingbehind programming. The scenery of CodeBot is a spaceship in whichwe meet the characters Toto and Doc who are working hard onrepairing their spaceship as it has been hit by a comet. Theplayer’s task is to code Toto and Doc’s robots (hence the nameCodeBot) to pick up the dropped tools and bring them to the engineroom by creating a path of different commands. The commands areprovided using the arrow keys from which the point of direction isset, and the player’s ability to navigate is challenged. CodeBotoffers more than 80 levels with an increasing learning curve. Bydeveloping children’s understanding of programming, their logicaland creative mindsets are strengthened. Meanwhile, the game’sincreasing degrees of difficulty set the stage of cooperation andchild-to-child-learning, when guiding the two robots towards Totoand Doc. CodeBot applies to kindergarten children and children inprimary school and can be used with advantage as the child’s firststep towards the marvelous world of programming. The game workswell “on the go” when the amount of time might be limited, but itis also a game that serves as an invitation to play for longerperiods of time because of its increasing learning curve.
Learn to read - Crack the Reading Code 1.6 APK
Minitutor - Learning Games for Kids
The purpose of Crack the Reading Code is to teach what ispracticalfor reading: shape, writing direction and sound. These arethefoundations of reading. The content has been developedbyexperienced teachers. Children can acquire the essentialknowledgethat letters represent sounds, fit together and make wordsthathave meaning. - The sound of the letters before the names:Childrenoften learn the names of the letters instead of the soundof theletters. This means that they must apprehend something thattheycannot use for their further reading. Often, they will havetorelearn it when they are shown sounds at school that they havetouse to read. Broadly speaking, they have no use for theletternames in the initial stages of reading. Crack the ReadingCode usesexclusively letter sounds. - The most used words as wordpictures.Many of the most used words are not spelled as theysound.Therefore, it is a big help to recognize these as wordpictures.Children won't be forced to sound it out here, but insteadjustrecognize the word like they recognize their own name or that abigyellow M means McD.... a well-known burger chain. That is whythesemost used words are trained as word pictures in Crack theReadingCode. - Uppercase letters for the intermediate learner.Manychildren first learn the 'big letters.' Of course, these mustalsobe learned, but it should happen only when the childalreadyrecognizes the 'small letters.' It is easier to relate toone shapeper sound than two. When they have learned the lowercaseletters,they can already recognize the letters in the books theyread.Switching between the 'lowercase' and 'uppercase' in'Settings.' -Language: Crack the Read Code includes the languages *English *Danish * Norwegian * Swedish. You can switch betweenlanguagesunder Settings - Target audience: 4 - 10 years (those whocan'tread or have a hard time doing so).
Loading...