2.3.2 / August 1, 2019
(4.2/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Deze applicatie is specifiek ontwikkeld voor laboratoria. Waaromkiest u voor Lab Audits? • Bespaar op de kosten bij het verzamelenen verwerken van uw audits • Verbeter uw efficiency door vollediggeautomatiseerde bedrijfsprocessen • Te koppelen aan uw backofficesysteem • Werkt op desktop, tablet en smartphone • Werk samen metuw collega's aan inspecties, audits en rapportages. • Op iederelocatie toegang tot uw inspecties, audits, formulieren enrapportages (ook offline) • Exporteer de resultaten van deinspecties, audits en rapportages naar uw Business IntelligenceDashboard • Het platform is ontwikkeld volgens debeveiligingsstandaarden die het CIP stelt. This application isspecifically designed for laboratories. Why choose Lab Audits? •Save on costs associated with the collection and processing of youraudits • Improve efficiency through fully automated business • Toconnect to your back office system • Works on desktop, tablet andsmartphone • Work with your colleagues inspections, audits andreports. • At each location to access your inspections, audits,forms and reports (offline) • Export the results of inspections,audits and reports to your Business Intelligence Dashboard • Theplatform is developed according to the security standards set bythe CIP.

App Information Lab Audits

 • App Name
  Lab Audits
 • Package Name
  com.maxdoro.inspect4all.labaudits
 • Updated
  August 1, 2019
 • File Size
  10M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  2.3.2
 • Developer
  Maxd'Oro B.V.
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Productivity
 • Developer
  Vanadiumweg 11L, 3812PX Amersfoort The Netherland
 • Google Play Link

Maxd'Oro B.V. Show More...

eLabgids 3.0.9 APK
Maxd'Oro B.V.
App van de laboratoria van het Erasmus MC te Rotterdam metinformatie over het aanbod, referentiewaarden, bepalingskenmerken,producerende afdeling, rapportagetijd, materiaalsoort etc.Medewerkers en studenten van het Erasmus MC en het Havenziekenhuiskunnen na registratie tevens direct contact opnemen met een(laboratorium) specialist voor een consult. App of the laboratoriesof the Erasmus MC in Rotterdam with information about the offer,reference, determination characteristics, producing department,reporting time, material type etc. Staff and students of theErasmus Medical Center and Harbor Hospital may also contact recordimmediately after registration of a (laboratory) specialist for aconsultation.
EBS Localbus APK
Maxd'Oro B.V.
Head out into the Dutch countryside on one of Holland's loveliestbus routes, taken by local Amsterdammers every day. In justminutes, you'll find yourself riding along century-old dikes,eating pancakes in tiny villages and boating past the homes ofHolland's 17th century rich and famous. We've mapped out a fewinspiring tours - but feel free to create your own localexperience!
JBZ Lab 3.0.9 APK
Maxd'Oro B.V.
Met de JBZlab app kunnen aanvragers van het klinisch laboratoriumvan het Jeroen Bosch ziekenhuis de laboratoriumgids raadplegen o.a.met up-to-date referentiewaarden, bepalingsfrequentie, actuelemededelingen en nieuwsbrieven. Ook kan de gebruiker van de Appdirect een klinisch chemicus consulteren via telefoon of email.Gebruikers buiten het Jeroen Bosch ziekenhuis kunnen via de Appinformatie over openingstijden van de bloedafname en prikpostenopvragen. Ook is er achtergrond informatie over laboratorium testente vinden en informatie over NZa-tarieven.The app JBZlab consultapplicants for the clinical laboratory of the Jeroen Bosch hospitallaboratory guide include up-to-date reference values, determinationfrequency, current announcements and newsletters. The user of theapp can directly consult a clinical chemist by phone or email.Users outside the Jeroen Bosch hospital can through the appinformation on opening hours of the blood and puncture requireitems. There is also background information about laboratorytesting to find information on NZA rates.
Medlon 2.0.8 APK
Maxd'Oro B.V.
Met de Medlon app kunnen aanvragers van Medlon (Medischediagnostiek Oost Nederland) de digitale laboratoriumgidsraadplegen. Up-to-date referentiewaarden, bepalingsfrequentie entarieven zijn voor een groot deel van de analyses opgenomen. Degebruiker kan direct een klinisch chemicus consulteren of contactzoeken met het servicecentrum van Medlon. Tevens zijn deopeningstijden, prikpostlocaties, contactgegevens van de klinischchemici en relevante afdelingen van Medlon en diverse richtlijnenvoor diagnostiek te vinden in deze app.The Medlon app can consultapplicants Medlon (Medical diagnostics eastern Netherlands) digitallab guide. Up-to-date reference values, determination and frequencyrates are included for a large part of the analysis. The user canconsult a clinical chemist or from contact with the service centerMedlon. Also, the opening hours, prick station locations, contactthe clinical chemists and relevant departments of Medlon and foundseveral guidelines for diagnosis in this app.
AMC Lab App 3.0.9 APK
Maxd'Oro B.V.
Met de AMC Lab-app kunnen medewerkers van het Academisch MedischCentrum (AMC) de informatie van de diverse laboratoriumbepalingenraadplegen. Deze informatie is gelijk aan die van het Labboekjewelke via intranet (http://labboekje) beschikbaar is.Gebruikersbuiten het AMC kunnen (nog) geen gebruik maken van de informatie inde App.The AMC Lab app, employees of the Academic Medical Center(AMC) consult the information of the various laboratory tests. Thisinformation is equal to that of the Labboekje which via intranet(http: // labboekje) is available.Users outside the AMC (yet) usethe information in the app.
Achterhoek 2.0 APK
Maxd'Oro B.V.
Deze app wordt u aangeboden door Stichting Achterhoek Toerisme.Komgezond genieten in de AchterhoekDe Achterhoek: een streek metbossen, landgoederen, kastelen, kleine rivieren en pittoreskedorpjes. Men woont er in lieflijke dorpen of in fraaie historischestadjes.Bekijk alle tips en ideeën voor een heerlijke vakantie ofeen dagje uit in de Achterhoek.Er is zoveel te beleven in deAchterhoek!
MMC eLabgids 3.0.9 APK
Maxd'Oro B.V.
De eLabgids voor Android is samengesteld voor en door het MáximaMedisch Centrum (MMC). De app bestaat uit verschillendelaboratoria/afdelingen en de bijbehorende informatie en is met namebestemd voor het medisch personeel, specialisten en derde partijendie gebruik maken van de dienstverlening van het Máxima MedischCentrum. Referentiewaarden, bepalingen, contacten en nieuws uit hetlab zijn met de eLabgids altijd en overal bereikbaar. eLabgidsbestaat uit één database die ontsloten wordt via deze app of eenresponsive website. Via digitale kanalen kunnen zowellaboratoriummedewerkers, specialisten als huisartsen en andereexternen altijd up-to-date informatie raadplegen. Contact opnemenkan met één druk op de knop. Alle voordelen op een rij: •Up-to-date referentiewaarden: Wanneer de app beschikt over eeninternetverbinding zal deze contact maken met de eLabgids om delaatste referentiewaarden op te halen (Daarna is alles offline inde app beschikbaar). Deze zijn via diverse categorieën eenvoudig opte zoeken. Een detailpagina kan tevens een afbeelding of een linknaar bijvoorbeeld een PDF bestand bevatten. • Locatiegerichtemeldingen: Binnen de app kunnen meldingen of nieuwsbrieven getoondworden met informatie specifiek gericht aan een locatie. • Directcontact leggen voor een consult: De app heeft op het beginschermeen knop waarmee de gebruiker direct kan bellen voor een consult.Ook kan de gebruiker binnen twee stappen direct contact leggen metverschillende contactpersonen of specialisten. • Eenvoudig beheervan de gegevens: Alle gegevens die beschikbaar zijn in de apps& website kunnen (gegevens is meervoud) door uw organisatiezelf beheerd worden middels het zeer gebruiksvriendelijke contentmanagement systeem. Ook alle uit het LIS geïmporteerde bepalingenzijn te verrijken met aanvullende bijlagen en toelichtingen. Bekijkmeer informatie op http://www.elabgids.nl en https://www.mmc.nl TheeLabgids Android is made for and by the Máxima Medical Center(MMC). The app consists of several laboratories / departments andtheir information, and is especially intended for the medicalstaff, specialists and third parties who use the services of theMáxima Medical Center. Reference values, rules, contacts, and newsfrom the lab with the eLabgids always and everywhere. eLabgidsconsists of a database that is accessible via this app orresponsive website. can via digital channels consult bothlaboratory assistants, specialists and general practitioners andother external up-to-date information. You can contact us with thepush of a button. All the advantages in a row: • Up-to-datereference: When the app has an Internet connection will makecontact with the eLabgids to get the latest reference values​​(After everything is available offline in the app). These arefrom various categories easily search. A detail page can contain apicture or a link to a PDF file, for example. • Site-directedmessages: Within the app messages or newsletters can be displayedwith information specifically directed to a location. • Directcontact submit a consultation: The app on the home screen, a buttonallows the user to call directly for a consultation. The user intwo steps can direct contact with various contacts or specialists.• Easy management of the data: All information available to theapps and website (plural data) are managed by your organizationitself through the very user friendly content management system.Also all are enriching imported provisions of the LIS withadditional annexes and explanations. More information onhttp://www.elabgids.nl and https://www.mmc.nl
Inspect4All Form and PDF App 2.1.8 APK
Maxd'Oro B.V.
Inspect4All is a professional and flexible tool that digitalizesand improves the full process of inspections, audits, checks andreports. Digitalize all your company forms fast and easy in theForm Builder. Or choose and adjust ready-made forms from theTemplate Store. As you prefer, our service team digitalizes allyour company forms for you. Conduct audits and inspections on yourmobile device, select imported data, take pictures and sign tovalidate the inspection. Inspect4All gives a clear overview insituations, at all levels of your organization. Professionalcompanies in diverse sectors like property management, maintenance,engineering, construction and health care use Inspect4All.Inspect4All is suitable for all kinds of forms, such as real estateforms, health care forms, construction forms, installation forms,etc. Also, Inspect4All is used for ISO audits, such as ISO 9001,ISO 27001 and ISO 15189. Note: Digital signatures are pleadable byusing Inspect4All. This is how it works: 1. Choose from ourready-made forms or easily create digital forms on your computer.2. Open these forms on your tablet or smartphone and start yourmobile inspection or audit. 3. Create a professional report in PDF,Word or Excel and easily send it to your colleague or customer. 4.Improve your workflow by monitoring analytics Main features: - Useand adjust ready-made forms from our library; - Create smartinspection forms with the Form Builder; - Clarify questions byusing icons, images or subforms; - Take and edit photos on site; -Collect pleadable digital signatures; - Instantly create and sendPDF reports in organization style; - Export (management) data inPDF, Word or Excel; - Monitor, analyse and improve with theanalytics tool; - Prepare work; - Collaborate on a document; -Import external data, e.g. Excel; - Manage user groups; - Scan QRcodes; - Work offline and share in the cloud; - (Private) cloud oron-premise. Online service: - Video training - Online meeting -Webinar - WhatsApp support* Live service: - Live meeting - Livetraining - Support desk * Professional and enterprise accountsonly. Work smart, confident and with more fun by using Inspect4All.Watch the videos on our YouTube channel.
Loading...