1.9.59 / January 28, 2018
(4.2/5) (4)
Loading...

Description

Langlia to aplikacja do nauki języka angielskiego, w którejznajdziesz świetną zawartość w nowoczesnej i wygodnej formie. Abykomunikować się w języku obcym potrzebujesz kilku umiejętności.Znajomość słówek to tylko jeden element i niekoniecznie tennajważniejszy, inne to sposób, w jaki je powiązać w poprawne zdaniaczyli gramatyka, umiejętność rozumienia tego, co się do ciebie mówi(listening) i to co najważniejsze, czyli umiejętność mówienia zużyciem fraz używanych w codziennych sytuacjach z życia i pracy.Wszystko to znajdziesz w naszym kursie.Jak to działa?Aplikacja dajeCi dostęp do kursu na różnych poziomach zaawansowania a powykonaniu załączonego testu będziesz wiedział, od któregopowinieneś rozpocząć.Kurs podzielony jest na lekcje, w trakciektórych nauczysz się tego, co potrzebujesz aby sprawnie posługiwaćsię angielskim: - Vocabulary gdzie nauczysz się słówek związanych ztematem lekcji- Gramatyka przedstawiona w formie wykładu lektora daci umiejętność powiązania słówek w poprawne zdania- Listening wtrakcie którego będziesz miał okazję posłuchania dialogów inaturalnych wypowiedzi native speaker’ów i nauczenia się, jak jerozumieć- Reading da ci możliwość poszerzenia słownictwa inauczenia się, jak rozumieć tekst pisany- Skills wyposaży cię wzwroty i wyrażenia potrzebne w najczęściej spotykanych sytuacjach wcodziennym życiu i w pracy- Conversation Room da ci okazję mówienia– będziesz mógł nagrać dialog z lektorem a potem odsłuchać i ocenićjak ci poszło.Swoje postępy możesz obserwować na bieżąco dziękigromadzonym statystykom a synchronizacja powoduje, że nie maznaczenia czy uczysz się na telefonie, tablecie czy komputerze –zawsze będziesz miał dostęp do bieżących wyników testów jakiewykonałeś.Langli is an application to learn English, in which youwill find great content in a modern and convenient form. Tocommunicate in a foreign language you need a few skills. Knowledgeof words is just one element and not necessarily the most importantone, the other is the way to pair them in correct sentences orgrammar, the ability to understand what is said to you (listening),and what is most important, that is, the ability to speak withphrases used in everyday situations of life and work. All of thiscan be found in our course.How does it work?The application givesyou access to the course at different levels and after execution ofthe attached test you will know from where you should start.Thecourse is divided into lessons, during which you will learn whatyou need to efficiently use English:- Vocabulary where you learnvocabulary related to the topic lesson- Grammar presented in theform of a lecture teacher will give you the ability to link wordsin correct sentences- Listening during which you will have theopportunity to listen to the dialogue and natural expression nativespeakers and learn how to understand them- Reading will give youthe opportunity to expand vocabulary and learn how to understandwritten text- Skills equip you in phrases and expressions needed inmost common situations in everyday life and work- Conversation Roomwill give you the opportunity to speak - you can record thedialogue with the teacher and then listen to and evaluate how itwent.You can watch your progress on a regular basis thanks to thestatistics of collected and synchronization means that it does notmatter whether you learn from your phone, tablet or computer -you'll always have access to current results of the tests youperform.

App Information Langlia

 • App Name
  Langlia
 • Package Name
  air.pl.Langlia
 • Updated
  January 28, 2018
 • File Size
  42M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.9.59
 • Developer
  Language Business Sp. z o.o.
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  ul.Żurawia 32/34 00-515 Warszawa
 • Google Play Link

Language Business Sp. z o.o. Show More...

Langlia 1.9.59 APK
Langlia to aplikacja do nauki języka angielskiego, w którejznajdziesz świetną zawartość w nowoczesnej i wygodnej formie. Abykomunikować się w języku obcym potrzebujesz kilku umiejętności.Znajomość słówek to tylko jeden element i niekoniecznie tennajważniejszy, inne to sposób, w jaki je powiązać w poprawne zdaniaczyli gramatyka, umiejętność rozumienia tego, co się do ciebie mówi(listening) i to co najważniejsze, czyli umiejętność mówienia zużyciem fraz używanych w codziennych sytuacjach z życia i pracy.Wszystko to znajdziesz w naszym kursie.Jak to działa?Aplikacja dajeCi dostęp do kursu na różnych poziomach zaawansowania a powykonaniu załączonego testu będziesz wiedział, od któregopowinieneś rozpocząć.Kurs podzielony jest na lekcje, w trakciektórych nauczysz się tego, co potrzebujesz aby sprawnie posługiwaćsię angielskim: - Vocabulary gdzie nauczysz się słówek związanych ztematem lekcji- Gramatyka przedstawiona w formie wykładu lektora daci umiejętność powiązania słówek w poprawne zdania- Listening wtrakcie którego będziesz miał okazję posłuchania dialogów inaturalnych wypowiedzi native speaker’ów i nauczenia się, jak jerozumieć- Reading da ci możliwość poszerzenia słownictwa inauczenia się, jak rozumieć tekst pisany- Skills wyposaży cię wzwroty i wyrażenia potrzebne w najczęściej spotykanych sytuacjach wcodziennym życiu i w pracy- Conversation Room da ci okazję mówienia– będziesz mógł nagrać dialog z lektorem a potem odsłuchać i ocenićjak ci poszło.Swoje postępy możesz obserwować na bieżąco dziękigromadzonym statystykom a synchronizacja powoduje, że nie maznaczenia czy uczysz się na telefonie, tablecie czy komputerze –zawsze będziesz miał dostęp do bieżących wyników testów jakiewykonałeś.Langli is an application to learn English, in which youwill find great content in a modern and convenient form. Tocommunicate in a foreign language you need a few skills. Knowledgeof words is just one element and not necessarily the most importantone, the other is the way to pair them in correct sentences orgrammar, the ability to understand what is said to you (listening),and what is most important, that is, the ability to speak withphrases used in everyday situations of life and work. All of thiscan be found in our course.How does it work?The application givesyou access to the course at different levels and after execution ofthe attached test you will know from where you should start.Thecourse is divided into lessons, during which you will learn whatyou need to efficiently use English:- Vocabulary where you learnvocabulary related to the topic lesson- Grammar presented in theform of a lecture teacher will give you the ability to link wordsin correct sentences- Listening during which you will have theopportunity to listen to the dialogue and natural expression nativespeakers and learn how to understand them- Reading will give youthe opportunity to expand vocabulary and learn how to understandwritten text- Skills equip you in phrases and expressions needed inmost common situations in everyday life and work- Conversation Roomwill give you the opportunity to speak - you can record thedialogue with the teacher and then listen to and evaluate how itwent.You can watch your progress on a regular basis thanks to thestatistics of collected and synchronization means that it does notmatter whether you learn from your phone, tablet or computer -you'll always have access to current results of the tests youperform.
Language for Business 1.9.56 APK
Włóż angielski do kieszeni i ucz się w tramwaju, w kolejce, naprzystanku…Language for Business to aplikacja do nauki językaangielskiego, w której znajdziesz świetną zawartość w nowoczesnej iwygodnej formie. Aby komunikować się w języku obcym potrzebujeszkilku umiejętności. Znajomość słówek to tylko jeden element iniekoniecznie ten najważniejszy, inne to sposób, w jaki je powiązaćw poprawne zdania czyli gramatyka, umiejętność rozumienia tego, cosię do ciebie mówi (listening) i to co najważniejsze, czyliumiejętność mówienia z użyciem fraz używanych w codziennychsytuacjach z życia i pracy. Wszystko to znajdziesz w naszymkursie.Jak to działa?Aplikacja daje Ci dostęp do kursu na różnychpoziomach zaawansowania a po wykonaniu załączonego testu będzieszwiedział, od którego powinieneś rozpocząć.Kurs podzielony jest nalekcje, w trakcie których nauczysz się tego, co potrzebujesz abysprawnie posługiwać się angielskim: - Vocabulary gdzie nauczysz sięsłówek związanych z tematem lekcji- Gramatyka przedstawiona wformie wykładu lektora da ci umiejętność powiązania słówek wpoprawne zdania- Listening w trakcie którego będziesz miał okazjęposłuchania dialogów i naturalnych wypowiedzi native speaker’ów inauczenia się, jak je rozumiećReading da ci możliwość poszerzeniasłownictwa i nauczenia się, jak rozumieć tekst pisanySkillswyposaży cię w zwroty i wyrażenia potrzebne w najczęściejspotykanych sytuacjach w codziennym życiu i w pracyConversationRoom da ci okazję mówienia – będziesz mógł nagrać dialog z lektorema potem odsłuchać i ocenić jak ci poszło.Swoje postępy możeszobserwować na bieżąco dzięki gromadzonym statystykom asynchronizacja powoduje, że nie ma znaczenia czy uczysz się natelefonie, tablecie czy komputerze – zawsze będziesz miał dostęp dobieżących wyników testów jakie wykonałeś.Insert the English intohis pocket and learn on the tram, in the queue at the bus stop...Language for Business is an application to learn English, whichyou can find great content in a modern and convenient form. Tocommunicate in a foreign language you need a few skills. Knowledgeof vocabulary is just one element, and not necessarily the mostimportant one, the other is the way to pair them in the correctsentences or grammar, the ability to understand what is said to you(listening), and what is most important, that is, the ability tospeak using phrases used in everyday situations of life and work.All of this can be found in our course.How does it work?Theapplication gives you access to the course at various levels andthe execution of the attached test you will know from whom youshould start.The course is divided into lessons, during which youwill learn what you need to efficiently use English:- Vocabularywhere you learn vocabulary related to the topic of the lesson-Grammar presented in the form of a lecture teacher will give youthe ability to link words in correct sentences- Listening duringwhich you will have the opportunity to listen to dialogues andnatural expression native speakers and learn how to understandthemReading will give you the opportunity to expand vocabulary andlearn how to understand written textSkills will equip you inphrases and expressions needed in the most common situations ineveryday life and workConversation Room will give you a chance tospeak - will be able to record a dialogue with the teacher and thenlisten to and evaluate how you did.You can watch your progress on aregular basis through a synchronization of collected statisticsmakes it does not matter if you learn on your phone, tablet orcomputer - you'll always have access to the current results of thetests you perform.
Langlia Listening 1.9.56 APK
LANGLIA LISTENING zawiera podcasty z dialogami z naturalnychsytuacji codziennych i życia zawodowego. Jedna lekcja składa się zpodcastu oraz kilku interaktywnych testów, dzięki którymprzećwiczysz znajomość słownictwa i wyrażeń poznanych w dialogu.Różnorodność akcentów w rozmowach nagranych wyłącznie przez nativespeaker’ów pozwoli ci na osłuchanie się z wieloma stylami mówienialudzi z różnych części świata. Wykorzystaj czas w podróży,samochodzie lub przerwie na lunch. Wykonanie jednej lekcji niezajmie ci więcej niż 10 minut. Aplikacja daje dostęp do ponad 300nagrań na wszystkich poziomach zaawansowania od początkującego ażpo zaawansowany. Gdybyś miał kłopoty z ich zrozumieniem przyciskShow text pokaże nagrany tekst. A potem za pomocą interaktywnychtestów sprawdzisz zrozumienie nagrania i przećwiczysz poznanewyrażenia. Aplikacja jest idealnym kompanem w podróży samochodem,który pozwoli ci dobrze wykorzystać czas. Dzięki funkcji Car Modemożesz osłuchać się z angielskim w trakcie podróży bezpiecznieodtwarzając podcasty i przełączać się pomiędzy nimi używając dużychi wygodnych przycisków.Langli LISTENING includes podcasts fromnatural dialogues and situations of everyday life. One lessonconsists of a podcast and several interactive tests by which youwill practice vocabulary and expressions known in dialogue. Varietyof accents in conversations recorded by native speakers only allowyou to familiarity with many styles of speaking people fromdifferent parts of the world. Take time on the road, the caror break for lunch. Implementation of one lesson will not take youmore than 10 minutes. The application gives you access to more than300 recordings of all levels from beginner to the advanced. If youhad trouble with their understanding of the text will show therecorded text. Then using interactive tests and check understandingrecordings will practice known expression. The app is theperfect companion for travel by car, which will allow you to makegood use of time. With the Car Mode, you can listen to the Englishduring the trip safely recreating podcasts, and switch between themusing the large and convenient buttons.
Loading...