8.0.0 / August 9, 2018
(3.5/5) (20)

Description

Learn English Through Malayalam in 30 Days ധാരണയും ഇംഗ്ലീഷ്സംസാരിക്കാറാകുന്നതോടെ! ഞങ്ങൾ വലിയ അപ്ലിക്കേഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്ഉണ്ട്! in this, you can get Every Kind of Tips And Trick to SpeakEnglish Easily Such As : - 1. Simple Grammar (ലളിതമായ വ്യാകരണവും)2. Malayalam Phrases (മലയാളം പദസമുച്ചയം) 3. Grammar lesson(വ്യാകരണവും പാഠം) 4. Conversation (സംഭാഷണം) 5. Antonyms andSynonyms (വിപരീതപദങ്ങൾ, പര്യായങ്ങൾ) 6. Fruits Name (പഴവർഗങ്ങൾ പേര്)7. Spices Name (സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ പേര്) 8. Vegetables Names(காய்கறிகள் பெயர்கள்) 9. Flowers names (പച്ചക്കറികൾ പേരുകൾ) 10.Birds Names (പക്ഷികളുടെ പേരുകൾ) 11. Animals Names (മൃഗങ്ങൾ പേരുകൾ)12. Malayalam Vocabulary (മലയാളം പദാവലി) 13. Most Common Words(ഏറ്റവും സാധാരണ പദങ്ങൾ) And More Points Are Available In others Daylike Given Above.. Feature of This App :-- It Is Free App.. You CanRun & Read This App Offline Also So, Don't Waste Your importantTime Here And There Download This... I know it is Helpful for you,your Family and Your Friends

App Information Learn English Through Malyalam in 30 Day (offline)

 • App Name
  Learn English Through Malyalam in 30 Day (offline)
 • Package Name
  gyanbadaye.learnenglishthroughmalyalamin30days
 • Updated
  August 9, 2018
 • File Size
  3.2M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  8.0.0
 • Developer
  Gyan Badaye
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link
Gyan Badaye Show More...
Kannada GK 2018 (offline) 11.0.0 APK
Gyan Badaye
Offline General Knowledge (GK) in Kannada Language -- like History,Geography, Indian Polity, Indian Economy, General Science ,IndianConstitution,Industries,Awards & Rewards,Books and Authors,Artsand culture,Languages,Sports,Defense,Film Industry,Rivers andLakes,Mountains and Forest,National Park,Education and Sociologyetc.✓ Powerful General Knowledge Application.✓ Contains ImportantNotes✓ Contains Objective Type Questions.✓ Important Questions ThatAsked In Previous Exam.✓ Category Based Questions,That Can Help YouFor Learn Your Subject.✓ Important For Any Type ExamPreparation.Offline General Knowledge (GK) in Kannada Language -like History, Geography, Indian Polity, Indian Economy, GeneralScience, Indian Constitution, Industries, Awards & Rewards,Books and Authors, Arts and culture, Languages, Sports, Defense,Film Industry , Rivers and Lakes, Mountains and Forest, NationalPark, Education and Sociology etc.✓ Powerful General KnowledgeApplication.✓ Contains Important Notes✓ Contains Objective TypeQuestions.✓ Important Questions That Asked In Previous Exam.✓Category Based Questions, That Can Help You For Learn YourSubject.✓ Important For Any Type Exam Preparation.
Hindi GK 2018 (offline) 21.0.0 APK
Gyan Badaye
General Knowledge app in hindi has been developed keeping in mindthe requirements of students of schools, colleges and the aspirantsof various competitive exams organized by SSC, Banks, RBI, Railway,LIC, GIC, B.Ed, JBT/NTT, Army etc., and all other entrance andrecruitment exams organized by various educational institutions andother establishments.The app offer a rainbow of information onvarious subjects & topics in all major areas of study.There issubject-wise general information on History, Geography, Polity,Defence, Economy, General Science, Sports, Awards & Honours,etc.A special section has also been provided in the app on CurrentAffairs & Who’s Who of the benefit of the readers.Features:- GKnotes in hindi- MCQ with answer ,categorywise- Previous askedquestion- You can check your speed- Game mode to leran GK in easyway- Free & OfflineDeveloped app in Hindi and General Knowledgehumor Bean Keeping these students were dimmed Requirements ExcludedExcluded Schools, Colleges and Excluded were Spirants Variouscompetitive axams Argnaijd B SSC, Banks, rabbi, railway, Lic,which, BkEd, seized / nuts, Army Etc. ., and all other entrance andrecruitment axams Argnaijd B. Various educational establishmentsInstitusns and Other.Various subjects were S & Topics AppOffers A Rainbow Negative Information in All Major Areas ofstudy.The subject-wise General Information s Your History,Geography, Polity, Defence, Economy, General Science, Sports,Awards & Honaurs, AttkkI also witnessed a special section inthe app's Current Affairs & Bean Provided OF WHO'S WHO OFbenefit the readers were.FEATURES:- IT notes in Hindi- With Mckanswer, Kategorivise- Previous Asked Question- You Can Czech YourSpeed- Easy game mode in the IT they Lern- Free & Online
अंग फड़कने का शुभ अशुब विचार 1.1 APK
Gyan Badaye
इस एप्प से जाने की अंग फरकने के शुभ अशुभ उपायकिस अंग के क्या क्या प्रभाव होते हैin this, you can get Every Kind of The sure way to studySuch As : -1.अंगों के फड़कने से भी शुभ-अशुभ की सूचना मिलती है2.अंग फड़कने से मिलते हैं भविष्य के संकेत3.अंग फड़कने का महत्व..4.अंगों के फड़कने से जुड़े 12 दिलचस्‍प मिथ5.जानिए किस अंग का फड़कना खुशखबरी लाता है आपके लिए6.हर समस्या का समाधान, अशुभ संकेत को शुभ संकेत में बदलने केतरीके7.अशुभ संकेत को शुभ संकेत में बदलने वाले गुप्त टोटके8.वास्तु दोष द्वारा अशुभ को शुभ संकेत में बदलने वाले गुप्ततरीके9.शनि को शांत करने का यह उपाय करें, शनि आपके लिए शुभ फलदायकहोंगे10.दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के तीन टिप्सFeature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And There DownloadThis...We hope That, It is helpful To You...Frkne part of the app tomeasure the good and evil which is part what effectsIn this was, You Can Get In Every Kind Surah they were OFSTUDYSuc Us: -Lkangon also good and bad beats are reported2kang beats meet future signal3kang importance of beats ..12 interesting myth related to beats 4kangonWhich part of the quiver 5kjanie brings good news for you6khr solution, ominous signs augur how to change7kashub secret tricks that turn signal augur8kwashu defect that resulted in a covert manner by the unluckyaugur9ksni measures to defuse it, good for you and Saturn will befruitfulFortunately L0kdurbagy into the three tipsTablet app feature is this: -It Is Free App ..You Can Run & Reed is this app ALSO OfflineSo, two N't Waste Your important Time Here And There DownloadThis ...Hope they wattle, It is helpful To You ...
Bengali General Knowledge 2018 (offline) 9.0.0 APK
Gyan Badaye
জানিয়ে সমস্ত জেনারেল নলেজ যে এপিকি এপিকে এক্সাম মে বহুত হেল্প করেগাওর অপক ওর অপক এক্সাম মে ফার্স্ট পসিশন পার আনে মে মদদ ক্রেজি সো রিডঠিক আপা in this, you can get Every Kind of Bengali common senseSuchAs : -1.আন্তর্জাতিক জ্ঞান2.সংগঠন- জোট - সঙ্ঘ3.বিসিএস চাকরিনির্দেশনা ওপ্রস্তুতি4.বাংলাদেশ পরিচিতি, বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি,বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান 5.আবহাওয়া ও জলবায়ু, বাংলাদেশের উপজাতি,বাংলাদেশের ইতিহাস6.পররাষ্ট্র , বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বনজসম্পদ ওখনিজসম্পদ বিষয়ক 7.সম্প্রতি বাংলাদেশ বিষয়-০৪8.সাধারণ জ্ঞানপরীক্ষার9.জাতিসংঘ10.ভৌগলিক উপনামFeature of This App :--It Is FreeApp..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't WasteYour important Time Here And There Download This...We hope That, Itis helpful To You...All the general knowledgeThe Associated PressMay epiki exam that a lot of his apaka karega all his exams in Mayapaka May brings the first pasisana So Reid is backing CrazySisterin this, you can get Every Kind of Bengali common senseSuchAs: -Knowledge 1antarjatika2sangathana Alliance - Unions3bisiesajob instruction oprastuti4banladesa contacts, the landscape, thegeographical position5abahaoya and climate, the tribe, thehistory6pararastra, science and technology, forest resources andmineral resources affairsBangladesh is 7samprati -048sadharanaknowledge test9jatisanghaAlias ​​10bhaugalikaFeature of This App:-It Is Free App ..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo,Do not Waste Your important Time Here And There Download This ...Wehope That, It is helpful To You ...
Marathi GK MPSC 2018 (offline) 8.0.0 APK
Gyan Badaye
Marathi General Knowledge 2017 provides a comprehensive study ofall the sections that are covered under the subject of GeneralKnowledge.The app has been divided into various sections – IndianHistory, Geography, Indian Polity, Indian Economy, General Scienceand General Knowledge each containing theoretical content as wellMCQ in Marathi.Figures, Graphics and Tables have been given alongwith the theory wherever required.Important Notes & Tables areprovided under the highlighted box for the revision of importantpoints.The ‘Current Affairs’ section in the beginning of the appcontainscoverage of latest news & events that happened in therecent year.History section covers Ancient India, Medieval India,Modern India,Art & Culture and World History, whereas theGeography section covers world geography, Indian geography andEnvironment & Ecology.The Indian Economy section covers IndianEconomy, Broad Sectors of Indian Economy, National Income of India,Planning of India, India’s New Economic Policy, Macro-EconomicProblems in India, Agriculture, Industry, Indian Financial System,Insurance, Demography and Glossary whereas the Indian Politysection covers Constitution of India, Preamble, Union & ItsTerritory, Citizenship, Fundamental Rights, Prime Minister,President, etc.The General Science section covers basics ofComputer apart from Physics, Chemistry and Biology.The GeneralKnowledge section covers First in World, Superlatives World,Geographical Epithets, UNESCO World Heritage Sites in India, UnitedNations, Principle Languages of India, Indian Defence, SpaceProgramme of India, National Awards, etc. This book will prove tobe highly successful for SSC, Railway, Bank (PO & Clerk), Army,Airforce, Navy and various other competitive and recruitmentexaminations.Features:-- GK notes in Marathi- 4000+ MCQ in Marathi-Game feature to learn gk in easy way- Free & offlineMarathiGeneral Knowledge 2017 provides a comprehensive study of all thesections that are covered under the subject of GeneralKnowledge.The app has been divided into various sections - IndianHistory, Geography, Indian Polity, Indian Economy, General Scienceand General Knowledge each containing theoretical content as wellMCQ in Marathi.Figures, Graphics and Tables required have beengiven along with the theory wherever.Important Notes & Tablesare provided under the highlighted box for the revision ofimportant points.The 'Current Affairs' section in the beginning ofthe app containscoverage of latest news & events that happenedin the recent year.History section covers Ancient India, MedievalIndia, Modern India, Art & Culture and World History, whereasthe Geography section covers world geography, Indian geography andEnvironment & Ecology.The Indian Economy section covers IndianEconomy, Broad Sectors of Indian Economy, National Income of India,Planning of India, India's New Economic Policy, Macro-EconomicProblems in India, Agriculture, Industry, Indian Financial System,Insurance, Demography and Glossary whereas the Indian Politysection covers Constitution of India, Preamble, Union & ItsTerritory, Citizenship, Fundamental Rights, Prime Minister,President, etc.The General Science section covers basics ofComputer apart from Physics, Chemistry and Biology.The GeneralKnowledge section covers First in World, Superlatives World, IndiaGeographical Epithets, UNESCO World Heritage Sites in, Languages​​United Nations, Principle of India, Indian Defence, SpaceProgramme of India, National Awards, etc. This book will prove tobe highly successful for SSC, Railway, Bank (PO & Clerk), Army,Airforce, Navy and various other competitive and recruitmentexaminations.Features: -- GK notes in Marathi- 4000+ MCQ inMarathi- Game feature to learn gk in easy way- Free & offline
Learn मेहंदी डिजाइन कोर्स (offline) 6.0.0 APK
Gyan Badaye
इस एप्प से जाने की मेहंदी डिजाइन कोर्स !आप अस्थायी टैटू को हिना यामेहंदी के रूप मे भी बोल सकते है | मेंहदी मुख्य रूप से भारत,पाकिस्तान की महिलाओं और अरबी देशों के कुछ लोगों द्वारा लगाया जाताहै | पैटर्न और मेंहदी या हिना के डिजाइन उम्र, अवसरों औरप्राथमिकताओं के आधार पर बदलती है | कुछ मेहंदी पैटर्न बहुत ज्यादाविस्तृत कर रहे हैं और उनमें से कुछ बहुत सरल है | आप इन अस्थायी टैटूके लिए टन डिजाइनों पा सकते है | लेकिन कुछ डिजाइन बहुत ज्यादा आमहैं, उनमें से एक चूड़ी पैटर्न है| चूड़ी पैटर्न डिजाइन दुल्हनों केबीच बहुत प्रसिद्ध और आम है|जानने के लिए यह एप्प डाउनलोड करे और जानेढेरों टिप्स फॉर मेहंदी डिसइंग!in this, you can get Every Kind ofMehndi Design CourseSuch As : -1.नई चूड़ी हिना, मेहंदीडिजाइन2.पैरों के लिए सर्वोत्तम मेहँदी के डिजाइन3.पैरों के लिए कुछऔर डिजाइन4.अरबी मेहंदी पैरों के लिए पंद्रह बेहतरीन डिजाइन5.पैरों केलिए पंद्रह सबसे बेहतरीन हेना मेहंदी डिज़ाइनस6.पंद्रह प्रेरणादायकमेंहदी डिजाइन हथेलियों के लिए7.पूरे हाथ की मेंहदी हिना की सचित्रश्रेष्ठ डिजाइन8.पंद्रह बेहतरीन दुल्हन के हाथ की मेंहदी9.सरल गोलमेंह्दी आकृतियां10.पैरों के लिए सर्वश्रेष्ठ दुल्हन डिजाइनFeature ofThis App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App OfflineAlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And There DownloadThis...We hope That, It is helpful To You...Mehndi design coursethis app to go!Henna or Mehndi temporary tattoos as you can say|Rosemary mainly India, Pakistan and Arab countries, some of thewomen are imposed by |Rosemary or myrtle design patterns and age,opportunities and priorities vary |Some henna patterns arewidespread, and some of them are very simple |You can find thesetemporary tattoo designs for t | But some designs are much morecommon, is one of them bangle pattern | Bangle pattern design verypopular and common among brides |Download this app and learn manytips for going Dising henna!In this was, You Can Get In Every KindOF Mehandi Design courseSuc Us: -Lkni bangle Hina, MehndiDesignsBest Mehandi design for 2kparon3kparon and designsomethingFifteen best designs for henna feet 4karbiHanna 5kparonfifteen best henna Dijhains6kpandrah inspirational henna designsfor handsBest illustrated henna designs of henna hand7kpure8kpandrah finest bridal henna hand9ksrl rounded shapesMenhdiL0kparon Best Bridal DesignTablet app feature is this: -It IsFree App ..You Can Run & Reed is this app ALSO OfflineSo, twoN't Waste Your important Time Here And There Download This ...Hopethey wattle, It is helpful To You ...
वाइफ और भाभी को मनाने के टिप्स 1.0 APK
Gyan Badaye
नाराज गर्लफ्रेंड को और वाइफ को और भाभी कोपटानेके टिप्सनाराज गर्लफ्रेंड को और वाइफ को और भाभी को मनाने के बेहतरीनटिप्स!क्या आप भाभी को गर्लफ्रेंड बनना चाहते हो ?How to Impress to Girl or Bhabhi or and Wifeरोमांस करने के टिप्स !डेटिंग के लिए टिप्सAngry girlfriend andwifeand sister impressing tipsAngry girlfriend and wife and sister to celebrate thebesttips!Do you want to be girlfriends sister?Impress and then the girl and sister and wifeTips to romance!Dating Tips for
मराठी विनोद 1.0 APK
Gyan Badaye
हसा आणि हसत आणि त्याचे मित्र रक्त असण्याचाlet's enjoy some Marathi jokes!! In this app, we try to findsomefunny collected jokes.You are waiting for someone, or feeling bored or in a sadmood?Just download this app and read some funny jokes in yourmotherlanguage Marathi. Make your time funny.Remember, smiling and laughing is very important forgoodhealth.Such As : -1. Latest Jokes ............ (50)2. Mix Jokes ............... (50)3. रुग्णांच्या डॉक्टर Jokes ......... (50)4. पतीने त्याच्या पत्नीला Jokes ....... (70)5. शिक्षक विद्यार्थी Jokes .......... (70)6. बॅायफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड Jokes ........ (70)7. दारूडया Jokes ..............(50)8. भिकारी Jokes .............. (50)9. फैमिली Jokes .............. (50)10. सरदार Jokes .............. (50)11. पोलिस हवालदार Jokes ....... (30)And More Points Are Available In others Day likeGivenAbove..Feature of This App :--It Is Free App..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Don't Waste Your important Time Here And ThereDownloadThis...I know it is Helpful to you increase your blood, your FamilyandYour FriendsSmile and laugh andhisfriends raised bloodlet's enjoy some Marathi jokes !! In this app, we try tofindsome funny collected jokes.You are waiting for someone, or feeling bored or in a sadmood?Just download this app and read some funny jokes in yourmotherlanguage Marathi. Make your time funny.Remember, smiling and laughing is very important forgoodhealth.Such As: - 1. Latest Jokes ............ (50)2. Mix Jokes ............... (50)3. Patient Doctor Jokes ......... (50)4. A husband and his wife Jokes ....... (70)5. Teacher Student Jokes .......... (70)6. beayaphrenda garlaphrenda Jokes ........ (70)7. drunk Jokes .............. (50)8. beggar Jokes .............. (50)9. Family Jokes .............. (50)10. Sardar Jokes .............. (50)11. Police constables Jokes ....... (30)And More Points Are Available In others Day like GivenAbove..Feature of This App: -It Is Free App ..You Can Run & Read This App Offline AlsoSo, Do not Waste Your important Time Here And There DownloadThis...I know it is Helpful to you increase your blood, your FamilyandYour Friends
Loading...