1.14 / May 14, 2014
(3.4/5) (5)

Description

Giver dig mulighed for at beregne hvormangepenge du kan spare i strøm ved at skifte dine pærer ud tilLEDpærer.
Mulighed for bestilling af pærer, samt læse om de forskelligeLEDtyper.

Applikationen er lavet med den gratis applikationseditor MakemeDroid og indeholder derfor PUSH ads.

Allows you tocalculatehow much money you can save in power by switching yourlight bulbsto LED bulbs.
Possibility to order bulbs, and read about the different LED types.

The application is created using the free application editorMakeme Droid and therefore contains PUSH ads.

App Information LED Pære

 • App Name
  LED Pære
 • Package Name
  com.makemedroid.key5ce3d0ee
 • Updated
  May 14, 2014
 • File Size
  2.7M
 • Requires Android
  Android 1.6 and up
 • Version
  1.14
 • Developer
  GratisAppEditor
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
  Visit website
  Saxovej 180 5210 Odense NV
 • Google Play Link
GratisAppEditor Show More...
Professor Puzzle 1.6 APK
GratisAppEditor
With Professor Puzzle allows you tochallengeyourself.Start solve the easy puzzles and finish with to solve even themostdifficult. You get all 7 different difficulty levels to choosefromthe 40 different puzzles.Press the piece you want to move and form as the picture youstartedto see.You'll find puzzles in different categories, which are:Buildings, Animals, Lanskaber and Flowers.You can also try our free version of this game, if you wanttotry it before you buy it, look for Professor Puzzle Freeanddownload it for free. However, there are only 2 difficultylevelsand 3 puzzles in each category.
Dansk Fodbold 1.11 APK
Dansk Fodbold er en gratis applikation, hvordu kan følge dit fodboldhold.Hold dig opdateret med Dansk Foldbold om din klubBliv holdt opdateret med de seneste nyheder fra danskefodboldhold. Vær altid opdateret med seneste nyt ved hjælp afklubbernes RSS-feed. Du kan også finde de enkelte klubbers facebookog twitter profiler, hvis de er synlige på de sociale netværk.Er du Brøndby fan, så følg BIF, hvis du er FCK fan, så følg FCKøbenhavn og er du OB fan, så følg OB.Samtlige danske fodboldhold i superligaen er med.Du finder alle de største danske fodboldklubber i denne gratisapplikation.Applikationen byder også på et nyheds-feed fra Tipsbladet.dk sådu kan følge med i alt det andet der også sker i fodboldensverden.Chat med andre fodboldfansApplikationen tilbyder også en mulighed for fodboldfansindbyrdes kan chatte med hinanden, hvilket helt sikkert kanresultere i nogle sprøde debatter. Skriv på chatten og blev en delaf debatten. Husk at skrive til andre som du forventer de skalskrive til dig.Med fans fra både FC København, Brøndby IF, Odense Boldklub ogandre danske fodboldklubber kan vi sammen dyrke vores interesse forfodbold.Skal du besøge et fodboldstadion?Hvis dit hold skal på udebane og du gerne vil med ud og se demspille, så har vi gjort det nemt for dig at finde de forskelligefodboldklubbers stadioner. Ved hjælp af Google Maps får enkortvisning over de forskellige danske fodboldstadioner, så nu erder ikke længere nogen undskyldning for ikke at følge dit hold påudebane.Dansk Fodbold applikationen vil løbende blive opdateret medflere fodboldklubber og informationer. Har du forslag tilforbedringer af applikationen så brug vores kontaktformular påvores hjemmeside.Dansk Fodbold er gratis at downloade og udgivet med henblik påat give folk nem adgang til de seneste nyheder fra Fodboldensverden.Danish Football is a freeapplication where you can follow your football team.Keep up to date with the Danish Soccer on your clubStay up to date with the latest news from the Danish footballteam. Be always updated with the latest news by clubs RSS feed. Youcan also find the individual clubs facebook and twitter profiles ifthey are visible on the social network.Are you Brøndby fan, follow BIF if you are FCK fan, follow FCCopenhagen and you're OB fan, follow the OB.All Danish football teams in the league are.You will find the largest Danish football club in this freeapplication.The application also offers a news feed from Tipsbladet.dk soyou can follow everything else is also happening in the world offootball.Chat with other football fansThe application also offers an opportunity for football fansthemselves can chat with each other, which certainly can result insome crisp debates. Write on the chat and became part of thedebate. Remember to write to others as you expect to write toyou.With fans from both FC Copenhagen, Brondby, FC Liverpool andother Danish football clubs together we can grow our interest infootball.Should you visit a football stadium?If your team to be away from home and you want to go and seethem play, so we've made it easy for you to find the differentfootball clubs' stadiums. Using Google Maps, a map display of thevarious Danish football stadiums, so now there is no longer anyexcuse for not following your team away from home.Danish Football app will be updated regularly with severalfootball clubs and information. Do you have suggestions forimproving the application use our contact form on our website.Danish Football is free to download and published in order togive people easy access to the latest news from the footballworld.
Dansk Håndbold 1.5 APK
Dansk Håndbold er en gratis applikation, hvordu kan følge dit håndboldhold.Hold dig opdateret med Dansk Håndbold applikationen med nyheder fradin klubBliv holdt opdateret med de seneste nyheder fra danskehåndboldhold. Vær altid opdateret med seneste nyt ved hjælp afklubbernes RSS-feed. Du kan også finde de enkelte klubbers facebookog twitter profiler, hvis de er synlige på de sociale netværk.Samtlige danske håndboldhold vil komme med i denneapplikation.Du finder alle de største danske håndboldklubber i denne gratisapplikation.Applikationen byder også på et nyheds-feed med de senestenyeder, så du kan følge med i alt det andet der også sker ihåndboldens verden.Chat med andre håndboldfansApplikationen tilbyder også en mulighed for håndboldfansindbyrdes kan chatte med hinanden, hvilket helt sikkert kanresultere i nogle sprøde debatter. Skriv på chatten og blev en delaf debatten. Husk at skrive til andre som du forventer de skalskrive til dig.Med fans fra både HC Odense, KIF Vejen, FIF og andre danskehåndboldklubber kan vi sammen dyrke vores interesse forhåndbold.Skal du besøge en håndboldhal?Hvis dit hold skal på udebane og du gerne vil med ud og se demspille, så har vi gjort det nemt for dig at finde de forskelligehåndboldklubbers stadioner. Ved hjælp af Google Maps får enkortvisning over de forskellige danske håndboldhaller, så nu er derikke længere nogen undskyldning for ikke at følge dit hold påudebane.Dansk Håndbold applikationen vil løbende blive opdateret medflere håndboldklubber og informationer. Har du forslag tilforbedringer af applikationen så brug vores kontaktformular påvores hjemmeside.Dansk Håndbold er gratis at downloade og udgivet med henblik påat give folk nem adgang til de seneste nyheder fra håndboldensverden.Danish Handball is a freeapplication where you can follow your handball team.Keep up to date with the Danish Handball application with news fromyour clubBe kept up to date with the latest news from the Danish handballteam. Always updated with the latest news by clubs RSS feed. Youcan also find the individual clubs facebook and twitter profiles ifthey are visible on the social networks.All Danish handball team will come up with in thisapplication.You will find all the major Danish handball clubs in this freeapplication.The application also offers a news feed with the latest nyederso you can keep up with everything else that also happens in thehandball world.Chat with other handball fansThe application also offers an opportunity for handball fansthemselves can chat with each other, which can certainly result insome crisp debates. Write on the chat and became part of thedebate. Remember to write to others as you expect to write toyou.With fans from both HC Odense, KIF road, FIF and other Danishhandball clubs together we can grow our interest in handball.Should you visit a handball?If your team will be away and you would like to go and see themplay, so we've made it easy for you to find the various handballclubs' stadiums. Using Google Maps is a map display of the variousDanish handball halls, so now there is no longer any excuse for notfollowing your team away from home.Danish Handball application will be updated with more handballclubs and information. Do you have suggestions for improvements ofthe application use our contact form on our website.Danish Handball is free to download and published in order togive people easy access to the latest news from handball world.
LED Pære 1.14 APK
Giver dig mulighed for at beregne hvormangepenge du kan spare i strøm ved at skifte dine pærer ud tilLEDpærer.Mulighed for bestilling af pærer, samt læse om de forskelligeLEDtyper.Applikationen er lavet med den gratis applikationseditor MakemeDroid og indeholder derfor PUSH ads.Allows you tocalculatehow much money you can save in power by switching yourlight bulbsto LED bulbs.Possibility to order bulbs, and read about the different LED types.The application is created using the free application editorMakeme Droid and therefore contains PUSH ads.
Professor Puzzle Free 1.5 APK
Professor Puzzle is an entertainingjigsawpuzzle application that offers 4 different categories with3different puzzles in each. You are given 2 difficulty levelsinthis free version of Professor Puzzle – that is, boards of3x3pieces or 5x5 pieces. The game is perfectly suited for childrenoryour typical puzzle lover!The game is very simple. Simply move the desired piece ontotheempty field on the board by clicking on the piece. You continueinthis manner until you have put together the puzzle correctly,andyou are ready for a new round of Professor Puzzle with a newboardor a more difficult level.When the puzzle has been solved, you will receive acongratulatorymessage and the final result of your hard work ofsolving thejigsaw puzzle. Afterwards you can continue to one of theotherimages or try to solve the puzzle faster than in your firstround,so there are plenty of opportunities to challenge yourself oryourchildren with this gameThe various categories include animals, flowers, buildings,andlandscapes. In the animal category you can for instance solve acator an antelope jigsaw puzzle.In the building category you can choose to solve a Taj Mahaljigsawpuzzle or one of a castle or a European city.Among the flower jigsaw puzzles you can solve an image ofsomepretty tulips, so it is not only mentally challenging butalsobeautiful to look at.Last but not least, there are 3 different lovely landscape images–among these a mood filled winter picture taken by alargelake.Since this is a free version of the application, you willseeadvertisements at the bottom of each puzzle. You can removetheseby upgrading to our PRO-version where the advertisementsareremoved and the entertainment increased. The upgrade is just8kroner and will result in even more hours of fun with thedifferentjigsaw puzzles.In the PRO-version we offer you no less than 40 puzzles in5different difficulty levels and hours of entertainment.The jigsaw puzzle game is available in 4 different languages,thatis, Danish, German, English, and French. This also providestheopportunity for some vocabulary practice, if you are up forthechallenge.We hope that you will have many fun and enjoyable moments withthegame, and you are very welcome to contact us with feedback intheform of suggestions or improvements of the application, whichcanfurther enhance the playing experience. All critique willbediscussed, and if your suggestion is approved, we will trytoimplement it in the application in the best possible way.
Dansk Ishockey 1.6 APK
Dansk Ishockey er en gratisandroidapplikation, hvor du kan følge de danske ishockeyhold.Følg med i de seneste nyheder fra ishockeyklubberne og sederessociale medieprofiler, hvis de er synlige på de socialenetværk.Er du fra Rødovre og holder med Mighty Bulls eller hvis dukommerfra Herning og hepper på Blue Fox, så er det bare med atdownloadeapplikationen nu så du ikke skal gå glip af nyheder fraditishockeyhold.Find flere af de danske ishockeyklubber allerede nu - skulledermangle nogle klubber, så tag det roligt, de er på vejogapplikationen vil løbende blive opdateret medflereoplysninger.For hver klub er det muligt at finde oplysninger somfxfacebookside, twitterprofil, nyheder samt kort fra Google Mapsoverde enkelte klubbers stadion.I applikationen Dansk Ishockey kan du også chatte medandreapplikationsbrugere. Husk at selvom i holder med hver jeresklub,så skal der være plads til alle på chatten, så hold derforenordenlig tone. Så er vi ellers klar til nogle spændendeoginteressante rabatter.Danish hockey is afreeandroid application where you can follow the Danish icehockeyteam.Keep up with the latest news from hockey clubs and see theirsocialmedia profiles if they are visible on the social networks.Are you from Rødovre keeping with the Mighty Bulls or if youcomefrom Herning and rooting for Blue Fox, it's just download theappnow so you do not miss news from your hockey team.Find more of the Danish ice hockey clubs now - would be missingsomeclubs, do not worry, they're on the road and the applicationwill beupdated with more information.For each club, it is possible to find information likefacebookpage, twitter profile, news, and maps from Google Maps oftheindividual clubs' stadium.In the application Danish Ice Hockey you can also chat withotherapplication users. Remember that even though in keeping witheachyour club, so there must be room for everyone on the chat,sotherefore a decent tone. So we are otherwise ready forsomeexciting and interesting discounts.
Nakskov Web Tv 1.4 APK
Videofilm fra Nakskov & omegnApp indeholder information omkring Nakskov Web Tv,kontaktformular,videofilm, kommende optagelser, videoarkivopdateres løbende mednye film
Himmelske Kager 1.3 APK
En app lavet tilbloggenhimmelske-kager.blogspot.com, hvor man kan se bloggendirekte iapp'en, se en oversigt over de sidste indlæg (RSS-feed),sebilleder fra bloggen, samt en søgefunktion hvor man kansøgedirekte i bloggen.
Loading...