4.4 / August 21, 2018
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Legebjerget i Allerød er en af verdens første digitaleskovlegeplads! Åben app'en, og se hvordan Kratbjerg forvandles tilen verden af historier, eventyr, mystik, natur og meget, megetandet, alt sammen udtænkt, designet og lavet af borgere i AllerødKommune! Om Legebjerget: Legebjerget er en digital skovlegepladsbeliggende på Kratbjerg få minutter fra Allerød midtby. To syvendeklasser fra Allerød Kommune har bygget de to af spillene, ognaturvejledere og biblioteket fra Allerød har bygget det sidstespil. Alle spil foregår omkring toppen af Kratbjerg hvor deropstillet en bålhytte, naturlige bænke og legeområder i form afvæltet træstammer, og 3 naturlige statuer lavet af træ, som spillervigtige roller i hvert enkelt spil. Sådan spiller du: Legebjergeter en GPS-baseret app, det vil sige at for at spille spillene skaldu rundt i skoven, og finde og løse forskellige opgaver. Opgaverneer spredt rundt omkring skoven. Det er vigtigt at man derfor følgergodt efter i hvert spil, for at finde ud af hvor man skal gå hennæste gang, for at løse opgaven! Games mountain in Allerød is oneof the world's first digital forest playground! Open the app andsee how the thicket mountain transformed into a world of stories,adventure, mystery, nature and much, much more, all conceived,designed and made by citizens in Allerød Municipality! About Gamesmountain: Games mountain is a digital forest playground located atCopse Mountain few minutes from Allerød center. Two seventh classesfrom Allerød Municipality has built two of the games, and ofsupervisors and library from Allerød has built the last game. Allgames going on around the top of the thicket Mountain whichestablishes a hut or natural benches and play areas in the form offallen tree trunks, and 3 natural statues made of wood, which playimportant roles in each game. How to play: Games mountain is aGPS-based app, that is, to play games you around in the woods andfind and solve various tasks. The tasks are scattered around theforest. It is important to therefore follows closely in every game,to find out where to go next time to do the job!

App Information Legebjerget Allerød

 • App Name
  Legebjerget Allerød
 • Package Name
  lt.euman.android.legebjergetalleroed
 • Updated
  August 21, 2018
 • File Size
  11M
 • Requires Android
  Android 1.5 and up
 • Version
  4.4
 • Developer
  Euman
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
  Niels Ebbesens Vej 17, 1., 1911 Frederiksberg C
 • Google Play Link

Euman Show More...

PlayingMondo 55.28 APK
Euman
With PlayingMondo the whole world becomes a virtual playground withthousands of games created by pros and amateurs from all around theglobe, right at your fingertips! Engange in thrilling fightinggames against the evil enemy, or participate in multiplayerquiz-games with your friends in the local park. Run around the cityand be amazed of the virtual world right behind your iPad oriPhone-screen! Log on to PlayingMondo.com to create your own greatgames with our Mondo Builder, and share the fun with friends,family and the rest of the PlayingMondo community. See your statsand connect with your friends to see theirs. Make new challengesand beat the high score! PlayingMondo is easy to use, and onlyrequires a free account to get started with! PlayingMondo changesthe physical settings of your neighborhood – both nature and urbanspace into a scene of intriguing experiences driven by GPS andmobile technology. Mouse movements in the PC/Internet game arereplaced by physical movements in the fascinating story world ofthe games. Be aware that some features require additional purchaseand that PlayingMondo uses your phone or iPad's GPS which maystrain your battery quickly.
VS Gimtadienis 5 APK
Euman
The application is dedicated to childrendaycare center 5th birthday outdoor event. "Playingmondo"teamprepared several outdoor games where children and theirparentswill enjoy finding treasures, defending themselves frompirateattacks and collecting points. Moreover, players will have tousetheir mathematical skills and solve tasks. Games are based onGPSand geographical location so players will have activelymovearound!
Legebjerget Allerød 4.4 APK
Euman
Legebjerget i Allerød er en af verdens første digitaleskovlegeplads! Åben app'en, og se hvordan Kratbjerg forvandles tilen verden af historier, eventyr, mystik, natur og meget, megetandet, alt sammen udtænkt, designet og lavet af borgere i AllerødKommune! Om Legebjerget: Legebjerget er en digital skovlegepladsbeliggende på Kratbjerg få minutter fra Allerød midtby. To syvendeklasser fra Allerød Kommune har bygget de to af spillene, ognaturvejledere og biblioteket fra Allerød har bygget det sidstespil. Alle spil foregår omkring toppen af Kratbjerg hvor deropstillet en bålhytte, naturlige bænke og legeområder i form afvæltet træstammer, og 3 naturlige statuer lavet af træ, som spillervigtige roller i hvert enkelt spil. Sådan spiller du: Legebjergeter en GPS-baseret app, det vil sige at for at spille spillene skaldu rundt i skoven, og finde og løse forskellige opgaver. Opgaverneer spredt rundt omkring skoven. Det er vigtigt at man derfor følgergodt efter i hvert spil, for at finde ud af hvor man skal gå hennæste gang, for at løse opgaven! Games mountain in Allerød is oneof the world's first digital forest playground! Open the app andsee how the thicket mountain transformed into a world of stories,adventure, mystery, nature and much, much more, all conceived,designed and made by citizens in Allerød Municipality! About Gamesmountain: Games mountain is a digital forest playground located atCopse Mountain few minutes from Allerød center. Two seventh classesfrom Allerød Municipality has built two of the games, and ofsupervisors and library from Allerød has built the last game. Allgames going on around the top of the thicket Mountain whichestablishes a hut or natural benches and play areas in the form offallen tree trunks, and 3 natural statues made of wood, which playimportant roles in each game. How to play: Games mountain is aGPS-based app, that is, to play games you around in the woods andfind and solve various tasks. The tasks are scattered around theforest. It is important to therefore follows closely in every game,to find out where to go next time to do the job!
PlayIn 7 APK
Euman
PlayIn is mobile location-based gameswheremovement from place to place in the library is an importantpart ofthe challenge. Via a mobile device the player picks tracks,tasks,or other important information that can guide him from postto postand provide content to the game. In the digital trail huntstheyoung users navigate in a physical as well as a virtual way,whilethey form experiences, communicate and share ideaswithothers.
Øret til Væggen 3.07 APK
Euman
Nationalmuseets Øret til væggen er en lydguide til nogle af debedste kalkmalerier i danske kirker. Maleriernes gode historier ersat på lyd, forklaret og dramatiseret, så deres fængslende indholdvækkes til live. 136 kirker fra hele landet er med i guiden. Somudgangspunkt indeholder guiden tre slags historier til hver kirke:Først gives en samlet introduktion til kalkmalerierne i kirker.Derudover forklares udvalgte motiver i kirken. Og endelig er derdramatiserede fortællinger, hvor personerne i malerierne får lovtil at fortælle deres historie. Historierne er indtalt afprofessionelle skuespillere. Til sammen udgør Øret til væggen over13 timers lyd. Øret til væggen er finansieret af Augustinus Fonden.National Museum ear to the wall is an audio guide to some of thebest frescoes in Danish churches. Painting The stories are put onsound, explained and dramatized so their captivating content comealive. 136 churches from across the country are included in theguide. In principle, the wizard three kinds of stories to eachchurch: first a comprehensive introduction to the murals inchurches. It also explains selected subjects in the church. Andfinally there is dramatized stories in which the characters in thepaintings are allowed to tell their story. The stories are narratedby professional actors. Together, the ear to the wall over 13 hoursof audio. Ear to the wall is funded by the Augustinus Foundation.
Røsnæs Fyr 5 APK
Euman
Med app´en ”Røsnæs – historie og leg” kan dugåpå digital opdagelse på det naturskønne Røsnæs. Med udsigttilStorbælt, har Røsnæs gennem tiden haft stor strategiskbetydning,uanset hvilket århundrede, der har sat rammen.Kanonbådskrigen,Anden Verdenskrig, Den Kolde Krig – har på hver sinmåde prægethav, krat og bakker.På denne App, iscenesætter borgere med særlige behovdissehistoriske begivenheder. Fakta krydret med fiktion – tilsatlyd ogbilleder. Borgerne har selv stået for alt fra idé tilfærdigoplevelse. Der er også skabt oplevelser til børnenes univers– nårde f.eks. kan møde rumvæsenet Zamsatil.Kanonbådskrigen/Voksenspil: HJÆLP stakkels Franz, enmenigsoldat, i 1809, på kun 14 år. Han har mistet alle sine ting,oghans Løjtnant, nemlig Løjtnant Schumacher er en meget strikspersonsom vil have, at soldaterne har orden i deres ting. Det ersværtfor Franz at være, for ham et ukendt sted, - nemlig på Røsnæs.Vær‘med i en ung menig soldats liv, under kanonbådskrigen og hjælphammed at finde de ting han har mistet.Kanonbådskrigen/Børnespil: Hjælp det stakkels rumvæsenZamzatil,med at finde alle de dele til hans rumskib, som hanmistede, da hannødlandede på Røsnæs. Han har også brug for hjælptil at findebrændstof til rumskibet, for selvom han er blevettilbudt at slåsig ned og bo på Røsnæs, vil han gerne videre på sinfærd. Men paspå, for året er 1809 så der er engelske soldater ihele området, ogandre rumvæsner, som ikke er lige så rare somZamzatil.Tårnspil/Voksenspil: Få fakta og viden med telefonen somkikkert,om land og øer omkring Røsnæs.Ballonspil/Børnespil: Find ballonerne og ram dem med dinlazerpistol, til børn.App´en er udviklet socialt ansvarligt af borger med særligebehovi AppVærkstedet styret og skabt af Bo- og Vækstcenteret iKalundborgog software virksomheden Euman.With the app "Røsnæs-history and play" you can go on digital discovery on thescenicRøsnæs. Overlooking the Great Belt, has Røsnæs through timehadgreat strategic importance, regardless of the century that hassetthe frame. Gunboats, World War II, the Cold War - have indifferentways influenced sea, scrubland and hills.In this App, staging citizens with special needs thesehistoricevents. Facts spiced with fiction - added sound and images.Peoplehave even been responsible for everything from concepttocompletion experience. There are also created experiences tothechildren's universe - when, for instance. can meetalienZamsatil.Gunboats / Adult Games: HELP poor Franz, an enlisted soldierin1809, in only 14 years. He has lost all his stuff, andhislieutenant, namely Lieutenant Schumacher is a very strictpersonwho wants the soldiers have order in their stuff. It's hardforFranz to be for him an unknown place - namely Røsnæs. Be 'withayoung Private soldier's life during gunboat war and help himfindthe things he has lost.Gunboats / Kids Games: Help this poor alien Zamzatil, to findallthe parts of his spaceship, which he lost when he crash landedonRøsnæs. He also needs help finding fuel for the spaceship,becausealthough he has been offered to settle down and stay atRøsnæs, hewants to continue on his journey. But beware, for theyear 1809 sothere are British soldiers throughout the area, andother aliens whoare not as rare as Zamzatil.Tower Games / Adult Games: Get the facts and knowledge withthephone as binoculars on land and islands around Røsnæs.Balloon Games / Kids Games: Find the balloons and hit themwithyour lazer gun for children.The app is developed in a socially responsible citizen ofspecialneeds in AppVærkstedet controlled and created by Bo andGrowthCentre in Kalundborg and the software company Euman.
Korstogsbyen Kalundborg 2.0 APK
Euman
Med app’en Korstogsbyen Kalundborg kan du på seks forskelligesteder i Kalundborgs gamle bydel, Højbyen, dykke ned i historierneom Kalundborg som udsejlingssted for korstogene mod Østersøen iperioden 1150 til 1250. De seks steder er markeret med et skilt ogen introduktion til Esbern Snare, der byggede borgen og grundlagdebyen, hans datter Ingeborg, der videreførte faderens visioner ogbyggede kirken samt Johanniterpræsten, der gik rundt i gaderne ogprædikede korstog og evig frelse. App’en indeholder 3 forskelligedanske ruter og 2 forskellige engelske ruter. Esbern Snare-ruten eren informations rute med steder, årstal og personer fra EsbernSnare liv. Korstogspræsten fortæller om både det at tage på korstogog om middelalderens moralbegreber samt stiller det nutidigemenneske (spilleren af ruten) en række finurlige spørgsmål om moralog etik. Den tredje rute handler om Esbern Snares datter Ingeborg,der blev fordrevet fra byen i 1262, og sætteren spilleren på enskattejagt efter information om Ingeborgs forsvinding og enhemmelighed hun bar på. Denne rute er sjov for både børn og voksne.De to engelske ruter er oversættelser af Esbern Snare-ruten ogKorstogspræstens rute. Når app’en er downloadet vælges den ønskederute og et kort med indtegnede poster dukker op på skærmen. EsbernSnare-rute og Korstogspræstens rute er forbundet med skiltenesåledes at en QR-kode scannes og giver adgang til informationernepå den valgte rute. Alle poster kan også aktiveres medGPS.Korstogsbyen Kalundborg er realiseret med støtte fra UdviklingNordvestsjælland, Den Europæiske Fond for Udvikling afLanddistrikter og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.App’en ejes af Kalundborg Museum – en del af MuseumVestsjælland.With the app Crusade town of Kalundborg you at sixdifferent places in Kalundborg's Old Town, High Town, delve intothe stories of Kalundborg as udsejlingssted for the Crusades to theBaltic Sea in the period 1150-1250. The six sites are marked with asign and an introduction to Esbern Snare, who built the castle andfounded the city, his daughter Ingeborg, who continued his father'svision and built the church and Johanniterpræsten that went aroundthe streets and preached crusades and eternal salvation. The appcontains three different Danish routes and two different Englishroutes. Esbern Snare route is an information route locations, yearsand people from Esbern Snare life. Crusade priest tells of both togo on crusades and medieval morality and make it contemporary human(player of the route) a number of quirky questions of morality andethics. The third route is about Esbern Snare's daughter Ingeborg,who were expelled from the city in 1262, and compositor player on atreasure hunt for information about Ingeborg's disappearance and asecret she was carrying. This route is fun for both children andadults. The two British routes are translations of Esbern Snareroute and Crusade priest route. Once the app is downloaded, selectthe desired route and a map with drawn lines appear on the screen.Esbern Snare-route and Crusade priest route is associated withsigns so that a QR code is scanned and provides access toinformation on the selected route. All items can also be enabledwith GPS.Crusade town of Kalundborg is realized with the support ofDevelopment Northwestern Zealand, the European Fund for RuralDevelopment and the Ministry of Housing, Urban and Rural. The appis owned by Kalundborg Museum - part of the Museum Zealand.
Tjørnelyskolen cykel app 3.0 APK
Euman
App'en udviklet til at give informationomsikkertrafik og for at få flere til at cykle.Tjørnelyskolens elever har udviklet denne app.The app is designedtoprovide information on safe traffic and to get more peopletocycle.Tjørnelyskolens students have developed this app.
Loading...