1.0 / May 16, 2014
(3.9/5) (8)

Description

Lektiebogen er app'en til dig, der er træt af at skulle skrive dinelektier ind i en fysisk lektiebog. Med Lektiebogen har du altiddine lektier lige ved hånden - nemlig på din smartphone! Det tagerkun et par klik at oprette en ny lektie, og så er du sikker på, atdu aldrig glemmer det.Lektiebogen indeholder:- Let og hurtigoprettelse af lektier- Fag (Matematik, Dansk, Engelsk, Historie,Tysk)- Lækkert læderdesignOg meget mere!Hvad venter du på? Smid dinfysiske lektiebog ud, og download "Lektiebogen" til din telefon istedet!The class book is the app for you who are tired of having towrite your homework into a physical diary. The class book, youalways have your homework at hand - namely, on your smartphone! Itonly takes a few clicks to create a new lesson, and so you are surethat you will never forget it.The class book contains:- Easy andrapid creation of lessons- Sciences (Mathematics, Danish, English,History, German)- Premium leather designAnd much more!What are youwaiting for? Throw your physical diary out and download "classbook" for your phone instead!

App Information Lektiebogen

 • App Name
  Lektiebogen
 • Package Name
  com.awzumindustries.lektiebogen
 • Updated
  May 16, 2014
 • File Size
  6.0M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Thorwest Development ApS
 • Installs
  100+
 • Price
  $0.99
 • Category
  Education
 • Developer
  Skejby Vænge 143, 8200, Aarhus N
 • Google Play Link
Thorwest Development ApS Show More...
Meyer 2.0 APK
Nu findes det klassiske drukspil, Meyer, i en lækker app spækketmed sprøde funktioner og detaljer! Slut med at stå i en situation,hvor du mangler enten terninger eller raflebæger. Denne app klarerdet hele for dig - og mere til!App'en inkluderer:- Hurtigspil:Ingen dikkedarer, i gang på 5 sek.!- Turnering: Udfyld deltagernesnavne og hold styr på point!- Regler: Fuldt regelsæt til Meyer.-Tilpas: Tilpas udseendet af terningerne og bægeret.Hvad venter dupå? Den bedste Meyer-app i Play Store kan blive din for sølle 7 kr!(Så du har stadig råd til både øl og husleje)Awzum Industrieskombinerer druk med spil. Find ud af mere påAwzumIndustries.com!Now is the classic drinking game, Meyer, in adelicious app packed with crisp features and details! No need to bein a situation where you lack either dice or dice cup. This appdoes it all for you - and more!The app includes:- Quick Play: Nofrills, in time of 5 sec.!- Tournament: Fill in the names and keeptrack of points!- Rules: Fully framework for Meyer.- Customize:Customize the look of the dice and cup.What are you waiting for?The best Meyer app in the Play Store can be yours for a mere 7 kr!(So ​​you still afford both beer and rent)Awzum Industries combinesdrinking with games. Find out more at AwzumIndustries.com!
Drukspil ("Knappen") 2 APK
Drukspillet "Knappen" er det nye sort! Tryk på den store, rødeknap, og lad den bestemme din skæbne. Du kan risikere alt muligt,både godt og skidt."Knappen" kan beordre dig til alt mellem himmelog jord - lige fra at tage 2 slurke selv til at vælge en af deandre, der skal stave "Krokodille" baglæns.INKLUDERER DESUDENSPECIALRUNDER:- "Buffalo"-runden- "Sten-saks-papir"-runden- "MCHammer"-runden- "Jeg har aldrig..."-rundenOg mange flere...App'ener særdeles velegnet til forfesten, hvor folk ikke er bange for attage chancen og gamble lidt. Det kræver nemlig mod at trykke påKNAPPEN.Tør du?Binge drinking game "button" is the new black! Pressthe big red button and let it determine your destiny. You riskeverything, both good and bad."Button" can direct you to everythingunder the sun - from taking 2 sips themselves to select one of theother to spell "Crocodile" backwards.ALSO INCLUDES SPECIAL ROUNDS:-"Buffalo" Round- "Rock-paper-scissors" Round- "MC Hammer" Round-"I've never ..." RoundAnd many more ...The app is ideal forforfesten where people are not afraid to take a chance and gamble alittle. It requires courage to press the switch.Do you dare?
Lektiebogen 1.0 APK
Lektiebogen er app'en til dig, der er træt af at skulle skrive dinelektier ind i en fysisk lektiebog. Med Lektiebogen har du altiddine lektier lige ved hånden - nemlig på din smartphone! Det tagerkun et par klik at oprette en ny lektie, og så er du sikker på, atdu aldrig glemmer det.Lektiebogen indeholder:- Let og hurtigoprettelse af lektier- Fag (Matematik, Dansk, Engelsk, Historie,Tysk)- Lækkert læderdesignOg meget mere!Hvad venter du på? Smid dinfysiske lektiebog ud, og download "Lektiebogen" til din telefon istedet!The class book is the app for you who are tired of having towrite your homework into a physical diary. The class book, youalways have your homework at hand - namely, on your smartphone! Itonly takes a few clicks to create a new lesson, and so you are surethat you will never forget it.The class book contains:- Easy andrapid creation of lessons- Sciences (Mathematics, Danish, English,History, German)- Premium leather designAnd much more!What are youwaiting for? Throw your physical diary out and download "classbook" for your phone instead!
Pakkelisten 1.1 APK
Hvis du er træt af at skulle holde styr på alle din sager tilrejsen, er "Pakkelisten" helt sikkert noget for dig! MedPakkelisten kan du nemt og hurtigt holde styr på de ting du ønskerat medbringe på din rejse. Det tager kun et par klik at tilføjeting til din liste, og så er du sikker på, at du aldrig glemmerdem.Med Pakkelisten kan du:- Holde styr på dine ting til rejsen.-Hurtigt tilføje ting til din liste.- Krydse ting af din liste medblot et enkelt swipe.- Nyde det lækre design.Og meget mere!Hvadventer du på? Hent "Pakkelisten" til din smartphone med detsamme.If you are tired of having to keep track of all your actionsfor the journey, "Packet List" is definitely for you! With packagelist, you can easily and quickly keep track of the things you wantto bring on your trip. It only takes a few clicks to add things toyour list, and you're sure that you never forget them.The packagelist can:- Keep track of your stuff for the journey.- Quickly addthings to your list.- Cross the things on your list with just asingle swipe.- Enjoy the sleek design.And much more!What are youwaiting for? Download "The package list" to the smartphoneimmediately.
Selvbetjening til Rejsekort 1.1.9 APK
Har du mistet overblikket over dit rejsekort? Hvad er din saldo,hvornår har du rejst og fik du nu lige tjekket ud sidste gang? Vihar samlet det hele i en lækker app, så du kan slippe for besværetmed rejsekortets hjemmeside. APPEN INKLUDERER: - Se dit rejsekortssaldo og dine rejser - Tjek ud direkte fra appen (Check udvej) -Skift mellem flere rejsekort - Direkte optankning og spærring afrejsekort - Få overblik over dine rabattrin ... og meget mere medRejsekortet-appen Hop med på vognen, og download Play Storeslækreste rejsekort-app, før din rejsemakker. #### Disclaimer ####Appen er ikke udviklet i samarbejde med Rejsekort A/S, men derimodet resultat af en frustreret, rejsende tredjepart. Vi håber, I kanlide den. Have you lost track of your travel card? What is yourbalance when you've gone and got you now just checked out lasttime? We have collected all in one delicious app, so you can escapethe hassle of travel card's website. APP INCLUDES: - See yourrejsekorts balance and your travels - check out directly from theapp (Check the resort) - Switch between multiple travel card -Direct refueling and barring travel card - Get an overview of yourdiscount level ... and much more with Rejsekortet app Jump on thebandwagon, and download the Play Store's hottest travel card appbefore your trip mate. #### Disclaimer #### The app is notdeveloped in cooperation with Travel Card A / S, but rather theresult of a frustrated traveler third party. We hope you like it.
Ønskelisten 1.0 APK
Hvis du er træt af at skulle holde styr på alle dine ønsker tilfødselsdag eller jul, er "Ønskelisten" helt sikkert noget for dig!Med Ønskelisten kan du nemt og hurtigt holde styr på de ting duønsker. Det tager kun et par klik at tilføje ting til din liste, også er du sikker på, at du altid har dem med dig.Med Ønskelisten kandu:- Holde styr på dine ønsker til jul/fødselsdag.- Hurtigt tilføjeting til din liste.- Nyde det lækre designOg meget mere!Hvad venterdu på? Hent "Ønskelisten" til din smartphone med det samme.If youare tired of having to keep track of all your wishes for birthdayor Christmas, the "wish list" is definitely for you! With the wishlist you can quickly and easily keep track of the things you want.It only takes a few clicks to add things to your list, and you'resure that you always have them with you.With the wish list youcan:- Keep track of your wish for Christmas / birthday.- Quicklyadd things to your list.- Enjoy the sleek designAnd much more!Whatare you waiting for? Download "wish list" for your smartphoneimmediately.
Huskelisten 1.0 APK
Hvis du er træt af at skulle holde styr på alt det, du skal nå, er"Huskelisten" helt sikkert noget for dig! Med Huskelisten kan dunemt og hurtigt holde styr på de ting du skal huske at gøre. Dettager kun et par klik at tilføje ting til din liste, og så er dusikker på, at du aldrig glemmer dem.Med Huskelisten kan du:- Holdestyr på det, du skal nå.- Hurtigt tilføje ting til din liste.-Krydse ting af din liste med blot et enkelt swipe.- Nyde det lækredesignOg meget mere!Hvad venter du på? Hent "Huskelisten" til dinsmartphone med det samme.If you are tired of having to keep trackof everything that you need to reach is "Favorites" is definitelyfor you! With Favorites, you can easily and quickly keep track ofthe things you need to remember to do. It only takes a few clicksto add things to your list, and you're sure that you never forgetthem.With Favorites, you can:- Keep track of what you need toachieve.- Quickly add things to your list.- Cross the things onyour list with just a single swipe.- Enjoy the sleek designAnd muchmore!What are you waiting for? Download "Favorites" to thesmartphone immediately.
Indkøbslisten 1.0 APK
Hvis du er træt af at skulle holde styr på alle de varer du skalkøbe ind, er "Indkøbslisten" helt sikkert noget for dig! MedIndkøbslisten kan du nemt og hurtigt holde styr på de ting duønsker at købe, når du er i supermarkedet. Det tager kun et parklik at tilføje ting til din liste, og så er du sikker på, at duikke glemmer dem.Med Indkøbslisten kan du:- Holde styr på de varerdu skal købe.- Hurtigt tilføje ting til din liste.- Krydse ting afdin liste med blot et enkelt swipe.- Nyde det lækre design.Og megetmere!Hvad venter du på? Hent "Indkøbslisten" til din smartphone meddet samme.If you are tired of having to keep track of all the itemsyou need to buy in, "Shopping List" is definitely for you! WithShopping List, you can easily and quickly keep track of the thingsyou want to buy when you're in the supermarket. It only takes a fewclicks to add things to your list, and you're sure you do notforget them.With Shopping List, you can:- Keep track of the itemsyou should buy.- Quickly add things to your list.- Cross the thingson your list with just a single swipe.- Enjoy the sleek design.Andmuch more!What are you waiting for? Download "Shopping List" to thesmartphone immediately.
Loading...