1.0.55 / February 11, 2019
(5.0/5) (13)

Description

Безплатен мониторинг на асансьорни разговорни устройства LiftGuard:LiftGuard LG-101-S LiftGuard LG-V230 LiftGuard LG-V36 LiftGuardLG-VL Устройствата осъществяват мониторинг и известяване досервизната организация за настъпили аварийни събития в обслужванияасансьор и установява гласова връзка между блокиран в асансьорапътник и обслужващия сервиз. Комуникацията със сервизнатаорганизация се осъществява чрез GSM модул, вграден в устройството.Допълнително предлагат аварийно захранване и осветление сенергоспестяваща ЛЕД лампа. Аварийното алармено устройство работикакто с новите асансьори с автоматични врати и електронноуправление , така и със "старите" релейни асансьори. Отговарят настандарт БДС EN 81-28:2004 Free monitoring of lift conversationaldevices LiftGuard: LiftGuard LG-101-S LiftGuard LG-V230 LiftGuardLG-V36 LiftGuard LG-VL The devices monitor and alert to the serviceorganization for any emergency events served elevator andestablishes a voice connection between blocked the elevatorpassenger service and service. Communication with the serviceorganization is through GSM module built into the device.Additionally offer emergency power and lighting with energy-savingLED lamp. The emergency alarm device works with both new elevatorswith automatic doors and electronic control and with the "old"relay elevators. Meet the standard BS EN 81-28: 2004

App Information LiftGuard Inspector

Intelnity Solutions Show More...

LiftGuard Inspector 1.0.55 APK
Безплатен мониторинг на асансьорни разговорни устройства LiftGuard:LiftGuard LG-101-S LiftGuard LG-V230 LiftGuard LG-V36 LiftGuardLG-VL Устройствата осъществяват мониторинг и известяване досервизната организация за настъпили аварийни събития в обслужванияасансьор и установява гласова връзка между блокиран в асансьорапътник и обслужващия сервиз. Комуникацията със сервизнатаорганизация се осъществява чрез GSM модул, вграден в устройството.Допълнително предлагат аварийно захранване и осветление сенергоспестяваща ЛЕД лампа. Аварийното алармено устройство работикакто с новите асансьори с автоматични врати и електронноуправление , така и със "старите" релейни асансьори. Отговарят настандарт БДС EN 81-28:2004 Free monitoring of lift conversationaldevices LiftGuard: LiftGuard LG-101-S LiftGuard LG-V230 LiftGuardLG-V36 LiftGuard LG-VL The devices monitor and alert to the serviceorganization for any emergency events served elevator andestablishes a voice connection between blocked the elevatorpassenger service and service. Communication with the serviceorganization is through GSM module built into the device.Additionally offer emergency power and lighting with energy-savingLED lamp. The emergency alarm device works with both new elevatorswith automatic doors and electronic control and with the "old"relay elevators. Meet the standard BS EN 81-28: 2004
LiftGuard Inspector En 1.0.34 APK
Free of charge monitoring of LiftGuard lift EN 81-28 alarmsystems:LiftGuard LG-101-SLiftGuard LG-V230LiftGuardLG-V36LiftGuard LG-VLThe devices provide monitoring and reportingof lift alarm events. It establishes two-way voice communicationbetween a trapped passenger and the service company. Thecommunication with the service company is done via embedded GSMmodule.Additionally they provide emergency power supply usingrechargeable battery and emergency cabin light with energyefficient LED lamp
Loading...