1.5.4 / September 9, 2018
(3.6/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Cilvēku pieredze un speciālistu konsultācijas, kā pareizi rīkotieskonkrētā situācijā. Reāli gadījumi no dzīves. Kā vajadzēja un kānevajadzēja rīkoties. Īpašumu lietas, darba un ģimenes problēmas.Konflikti ar radiniekiem, kaimiņiem un likumu. Tavas tiesības unpienākumi. No visikdienišķākās sadzīves līdz valstiski augstākajamlīmenim. Human experience and expert advice, how to properly handlea particular situation. Realistic situations of life. How shouldand how should not do so. Property things work and family problems.Conflicts with relatives, neighbors and the law. Your rights andobligations. From the simplest household to nationally the highestlevel.

App Information Likums un Taisnība

 • App Name
  Likums un Taisnība
 • Package Name
  com.magdisplay.likumsuntaisniba
 • Updated
  September 9, 2018
 • File Size
  54M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.5.4
 • Developer
  Izdevnieciba Rigas Vilni SIA
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  News & Magazines
 • Developer
  Kaļķu iela 15-8, Rīga, LV-1050, Latvija
 • Google Play Link

Izdevnieciba Rigas Vilni SIA Show More...

KO GYDYTOJAI TAU NEPASAKO 1.5.4 APK
„Ko gydytojai tau nepasako“ – populiariausias mėnesinis žurnalas,skirtas sveikatai ir alternatyviems gydymo metodams. Straipsniaiparemti moksliniais tyrimais, patvirtinančiais alternatyvių gydymopriemonių veiksmingumą. Patarimai apie mitybą, tinkamiausią fizinęveiklą, atsipalaidavimo būdus, socialinį gyvenimą, gydomuosiusaugalus ir maisto papildus – apie viską, kas svarbu tiems, kurienori išsaugoti gerą sveikatą ir gyventi laimingai, turiningaibūdami bet kokio amžiaus. Vieno taikomosios programos žurnalonumerio kaina – 1,99EUR Žurnalas „Ko gydytojai tau nepasako“ kaipe. žurnalo versija portale https://eshop.kasjauns.lv/lv/, sugalimybe skaityti paprasto kompiuterio ekrane ir atspausdintiArchyvas yra čia: https//eshop.kasjauns.lv.lv/abonesana/ Leidėjas:SIA leidykla „Rīgas Viļņi“ "What doctors do not tell you" - themost popular monthly magazine dedicated to the health andalternative healing methods. Articles based on research supportingthe effectiveness of alternative treatments. Tips on diet, physicalactivity appropriate, relaxation techniques, social life, healingherbs, and dietary supplements - about everything that is importantfor those who want to preserve good health and live happily,purposefully being at any age. One application magazine price -1,99EUR Magazine "What doctors do not tell you" how e. The journalis https://eshop.kasjauns.lv/lv/ portal, with the ability to read asimple computer screen and print Archive is here: https //eshop.kasjauns.lv.lv / Abonēšanas / Publisher: Publishers SIA RigasVilnius'
Žurnāls Kas Jauns 1.5.1 APK
Žurnāls “Kas Jauns” katru otrdienu atklāj spilgtākos Latvijasnotikumus un pasākumus, svaigākos jaunumus interesantu un pazīstamucilvēku dzīvē, aktuālāko modes un stila pasaulē. Tas viss saistošāsziņās, intervijās un fotoreportāžās.Viena app - žurnāla numuracena-0.99 EUR1 mēneša abonements - 3.99 EURŽurnāls Kas Jauns arīe-žurnāla versija portālā https://eshop.kasjauns.lv/lv/ lasīšanaiparastā datora ekrānā un izdrukai.Arhīvs šeit:https://eshop.kasjauns.lv/lv/abonesana/Izdevējs: SIA IzdevniecībaRīgas ViļņiMagazine "What's New" every Tuesday reveals thebrightest Latvian events and activities freshest news interestingand well-known people's lives, newest fashion and style in theworld. All of this binding in the news, interviews and photocoverage.One app - magazine-price 0.99 EUR1-month subscription -3.99 EURWhat's New Magazine e-magazine version of the portalhttps://eshop.kasjauns.lv/lv/ normal reading on a computer screenand print.Archive here:https://eshop.kasjauns.lv/lv/abonesana/Publisher: Publishing Ltd.Riga Waves
Sīrups 1.2.3 APK
“Sīrups” – vispopulārākais jauniešužurnālsLatvijā! Uzticams ikdienas gaitu ceļvedis, kas sniedzatbalstu unpadomu jaunieša dzīves svarīgākajās dzīves jomās!Randiņi,problēmas skolā, attiecības mājās un ar draugiem,sports,skaistumkopšana, modes aktualitātes un aktuālākie notikumišovos,kino, mūzikā un jauniešu iemīļotāko slavenību dzīvē.Viena app- žurnāla numura cena-1.99 EUR1 mēneša abonements-2.99 EURŽurnāls Sīrups arī e-žurnāla versija portālā https://eshop.kasjauns.lv/lv/ lasīšanaiparastādatora ekrānā un izdrukai.Arhīvs šeit: https://eshop.kasjauns.lv/lv/abonesana/Izdevējs: SIA Izdevniecība Rīgas Viļņi"Syrup" - the mostpopularyouth magazine Latvian! A reliable guide to the dailycourse ofproviding support and advice to young people's lives inkey areas oflife! Dates, problems at school, relationships at homeand withfriends, sports, beauty, fashion news and recentdevelopments shows,movies, music and youth favorite celebritylife.One app- magazine-price 1.99 EUR1-month subscription 2.99 EURSyrup Magazine e-magazine version of the portal https://eshop.kasjauns.lv/lv/ normal readingona computer screen and print.Archive here: https://eshop.kasjauns.lv/lv/abonesana/Publisher: Publishing Ltd. Riga Waves
Likums un Taisnība 1.5.4 APK
Cilvēku pieredze un speciālistu konsultācijas, kā pareizi rīkotieskonkrētā situācijā. Reāli gadījumi no dzīves. Kā vajadzēja un kānevajadzēja rīkoties. Īpašumu lietas, darba un ģimenes problēmas.Konflikti ar radiniekiem, kaimiņiem un likumu. Tavas tiesības unpienākumi. No visikdienišķākās sadzīves līdz valstiski augstākajamlīmenim. Human experience and expert advice, how to properly handlea particular situation. Realistic situations of life. How shouldand how should not do so. Property things work and family problems.Conflicts with relatives, neighbors and the law. Your rights andobligations. From the simplest household to nationally the highestlevel.
Patiesā Dzīve 1.5.4 APK
Žurnāls “Patiesā Dzīve” katram lasītajam dod iespēju izzinātcilvēku un pasauli, kurā esam. Psiholoģija, ezoterika, filozofija,mistika, reliģija, zinātne, medicīna, sabiedrībā populāru,pazīstamu un ne tik populāru, bet ne mazāk interesantu cilvēkupieredze. Attiecības un problēmu raksti, vēsturiski nozīmīgas unpārdabiski neparastas spēka vietas, skandāli un kuriozi, Latvijaslauki un plašā pasaule. Viena app- žurnāla numura cena-0.99 EUR 1mēneša abonements-1.99 EUR Žurnāls Patiesā Dzīve arī e-žurnālaversija portālā https://eshop.kasjauns.lv/lv/ lasīšanai parastādatora ekrānā un izdrukai. Arhīvs šeit:https://eshop.kasjauns.lv/lv/abonesana/ Izdevējs: SIA IzdevniecībaRīgas Viļņi Magazine, "True Life" for each reader makes it possibleto explore the people and the world in which we are. Psychology,esotericism, philosophy, mysticism, religion, science, medicine,society, popular, well-known and not so popular, but no lessinteresting human experience. Relationships and problem articles,historically significant and unusual supernatural force at thescandals and funny, Latvian countryside and the wider world. Oneapp- magazine-price 0.99 EUR 1-month subscription 1.99 EUR TrueLife magazine and e-magazine version of the portalhttps://eshop.kasjauns.lv/lv/ normal reading on a computer screenand print. Archive here: https://eshop.kasjauns.lv/lv/abonesana/Publisher: Publishing Ltd. Riga Waves
KO ĀRSTI TEV NESTĀSTA 1.5.4 APK
“Ko Ārsti Tev Nestāsta” ir žurnāls, kas ar pirmo iznākšanas dienukļuvis par daudzu Latvijas lasītāju ikmēneša rituālu, sniedzalternatīvu skatījumu uz vispārzināmām lietām un atklāj drošākās unefektīvākās ārstēšanas metodes. Visas žurnāla “Ko Ārsti TevNestāsta” satura sadaļas – jaunumi, profilakse, ģimenes veselība,alternatīva – stāsta, kā izvēlēties vislabāko pārtiku, visdrošākosmedikamentus, visefektīvākās ārstēšanas metodes un vispiemērotākāsfiziskās aktivitātes! Viena app- žurnāla numura cena-2.99 EUR 1mēneša abonements-2.99 EUR Žurnāls Ko Ārsti Tev Nestāsta arīe-žurnāla versija portālā https://eshop.kasjauns.lv/lv/ lasīšanaiparastā datora ekrānā un izdrukai. Arhīvs šeit:https://eshop.kasjauns.lv/lv/abonesana/ Izdevējs: SIA IzdevniecībaRīgas Viļņi "What doctors do not tell you" is the magazine that thefirst days of the eruption has become a multi-Latvian readersmonthly ritual provides an alternative perspective on thewell-established things and discover safer and more effectivetreatments. All magazine "What doctors do not tell you" contentsections - news, prevention, family health, alternative - tells youhow to choose the best food, the safest medication, the mosteffective treatment methods and the most suitable physicalactivity! One app- magazine-price 2.99 EUR 1-month subscription2.99 EUR Magazine What Doctors do not tell you the e-magazineversion of the portal https://eshop.kasjauns.lv/lv/ normal readingon a computer screen and print. Archive here:https://eshop.kasjauns.lv/lv/abonesana/ Publisher: Publishing Ltd.Riga Waves
MIDA ARSTID SULLE EI RÄÄGI 1.5.4 APK
MIDA ARSTID SULLE EI RÄÄGI – populaarseim terviseprobleeme jaalternatiivseid ravimeetodeid tutvustav kuukiri Lätis. Nüüdsaadaval ka Eestis! Artiklid, mis põhinevad alternatiivteraapiatõhusust kinnitavatel teaduslikel uuringutel. Toitumissoovitused,sobivaimad kehalised tegevused, lõdvestusmeetodid, suhted,ravimtaimed ja toidulisandid – kõik, mis on tähtis, et igas vanusessäilitada hea tervis ja elada õnnelikku täisväärtuslikku elu. Üheajakirjanumbri äpi hind– 2.99 EUR Ajakiri MIDA ARSTID SULLE EIRÄÄGI ka e-ajakirjana portaalis https://eshopsw.kasjauns.lv/lv/lugemiseks tavalise arvuti ekraanil ja printimiseks Arhiiv:https://eshop.kasjauns.lv/ru/abonesana/ Väljaandja: SIAIzdevniecība Rīgas Viļņi WHAT YOU DO NOT TALK TO PHYSICIANS - themost popular health problems and alternative therapies introducinga monthly magazine in Latvia. Now also in! Articles that are basedon scientific studies confirming the effectiveness of alternativetherapies. Dietary recommendations, suitable for physical activity,relaxation techniques, relationships, herbs and supplements - allof which are important for maintaining good health of all ages tolive a happy and full life. One magazine, the number of API Price-2.99 EUR YOU DO NOT SAY WHAT DOCTORS Magazine by e-journals portalhttps://eshopsw.kasjauns.lv/lv/ normal reading on a computer screenand print Archive: https://eshop.kasjauns.lv/ru/abonesana/Publisher: SIA Rīgas Izdevniecība Viļņi
Žurnāls OK! 1.5.4 APK
Žurnāls “OK!”, apvienojot labāko Latvijas žurnālistuprofesionalitāti ar veiksmīgāko citu valstu pieredzi, jau arpirmajiem numuriem Latvijā iemantojis lielu cienītāju loku. Katrā“OK!” numurā apvienots visplašākais mūsdienīgu sievietiinteresējošs tematu loks – atklātas intervijas, dzīvesstāsti,attiecības un dzīves stils, skaistumkopšana un fitness, stils unmode, veselība, diētas un jaunākais kulinārijas jomā un daudz kascits. Viena app- žurnāla numura cena-2.99 EUR 1 mēnešaabonements-2.99 EUR Žurnāls OK! arī e-žurnāla versija portālāhttps://eshop.kasjauns.lv/lv/ lasīšanai parastā datora ekrānā unizdrukai. Arhīvs šeit: https://eshop.kasjauns.lv/lv/abonesana/Izdevējs: SIA Izdevniecība Rīgas Viļņi The magazine "OK!",Combining the best Latvian journalist professionalism withsuccessful experience of other countries already with the firstroom Latvian gained a large circle of admirers. Each "OK!" Roomcombines modern woman the most comprehensive range of topics ofinterest - open interviews, life stories, relationships and lifestyle, beauty and fitness, style and fashion, health, diet and thelatest culinary field, and much more. One app- magazine-price 2.99EUR 1-month subscription 2.99 EUR Magazine OK! e-magazine versionof the portal https://eshop.kasjauns.lv/lv/ normal reading on acomputer screen and print. Archive here:https://eshop.kasjauns.lv/lv/abonesana/ Publisher: Publishing Ltd.Riga Waves
Loading...