5.1.2 / November 15, 2019
(2.0/5) (300)

Description

LINDA.nl is hét onweerstaanbare nieuws & entertainment platformvan de makers van LINDA. Met elke dag, van vroeg tot laat, déselectie van het meest relevante nieuws plus journalistiekeverhalen die je alleen bij ons vindt. Maar ook: originele LINDA.tvvideo’s en series om te lachen, snikken, mee te leven of je teverbazen. Een fijne mix van reality, drama en lifestyle, allemaalrecht uit het hart. Dus of het nu ochtend, middag of avond is:LINDA.nl geeft je alles wat je moet en wilt weten en wat je nodighebt om te ontspannen. Wij helpen je met liefde de dag door 😉 Ohja, LINDA.nl is natuurlijk gratis. LINDA.nl is the irresistiblenews & entertainment platform from the makers of LINDA. Withevery day, from early to late, the selection of the most relevantnews plus journalistic stories that you only find with us. Butalso: original LINDA.tv videos and series to laugh, sob, live withor amaze you. A nice mix of reality, drama and lifestyle, allstraight from the heart. So whether it is morning, afternoon orevening: LINDA.nl gives you everything you need and want to knowand what you need to relax. We help you through the day with love 😉Oh yes, LINDA.nl is free of course.

App Information LINDA.nl

 • App Name
  LINDA.nl
 • Package Name
  nl.sanomamedia.linda
 • Updated
  November 15, 2019
 • File Size
  33M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  5.1.2
 • Developer
  Mood for Magazines BV
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
 • Google Play Link

Mood for Magazines BV Show More...

LINDA.nl 5.1.2 APK
LINDA.nl is hét onweerstaanbare nieuws & entertainment platformvan de makers van LINDA. Met elke dag, van vroeg tot laat, déselectie van het meest relevante nieuws plus journalistiekeverhalen die je alleen bij ons vindt. Maar ook: originele LINDA.tvvideo’s en series om te lachen, snikken, mee te leven of je teverbazen. Een fijne mix van reality, drama en lifestyle, allemaalrecht uit het hart. Dus of het nu ochtend, middag of avond is:LINDA.nl geeft je alles wat je moet en wilt weten en wat je nodighebt om te ontspannen. Wij helpen je met liefde de dag door 😉 Ohja, LINDA.nl is natuurlijk gratis. LINDA.nl is the irresistiblenews & entertainment platform from the makers of LINDA. Withevery day, from early to late, the selection of the most relevantnews plus journalistic stories that you only find with us. Butalso: original LINDA.tv videos and series to laugh, sob, live withor amaze you. A nice mix of reality, drama and lifestyle, allstraight from the heart. So whether it is morning, afternoon orevening: LINDA.nl gives you everything you need and want to knowand what you need to relax. We help you through the day with love 😉Oh yes, LINDA.nl is free of course.
LINDA.tv 1.6.3 APK
OMSCHRIJVINGLINDA.tv is hét videoplatform voor de leukste vrouwenvan Nederland, die volop in het leven staan.Met elke dag eenperfecte selectie van video’s en LINDA.-programma’s. Soms zijn zeontroerend, soms grappig of choquerend. Met LINDA.tv hoef je jegeen moment te vervelen.PROGRAMMA'S DIE JE NIET WILTMISSENOriginele LINDA.-programma’s over gewone mensen metbijzondere verhalen en leuke BN’ers in hun gewone leven. Plus deleukste series.VIDEO'S SNACKEN, WAAR EN WANNEER JE MAARWILTLINDA.tv werkt als website én app voor je mobiel. Je kunt duskijken op momenten waarop het jou uitkomt. Het enige wat je nodighebt is een desktop, laptop, tablet of mobiel en een beetje goedewifi. LINDA.tv is beschikbaar als Nederlandse app en te gebruikenin Nederland.EN WAT KOST DATLINDA.tv is gratis. Je kunt eindeloosvideo’s snacken zónder dat je aankomt. VAN DE MAKERS VAN LINDA.Endat betekent: in de heldere, mooie vormgeving die je kent vanLINDA. en LINDA.nieuws. Met state-of the art techniek engebruiksgemak waar je ‘je’ tegen zegt.DESCRIPTIONLINDA.tv is thevideo platform for the best women in the Netherlands who fully inlife.With every day a perfect selection of videos and LINDA.programs. Sometimes they are touching, sometimes funny or shocking.With LINDA.tv you do not get bored.PROGRAMS THAT YOU DO NOT WANT TOMISSLINDA. original programs about ordinary people withextraordinary stories and entertaining celebrities in theirordinary lives. Plus the best series.VIDEOS SNACKEN BUT WHERE ANDWHEN YOU WANTLINDA.tv works as a website and app for your mobile.So you can look at times when it suits you. All you need is adesktop, laptop, tablet or mobile and a little good wifi.LINDA.tvis available as a Dutch app and use in the Netherlands.AND HOW MUCHTHATLINDA.tv is free. You can endlessly videos snacking without youarrive.OF LINDA MAKERS.And that means in the clear, beautifuldesign you know of LINDA. and LINDA.nieuws. With state-of-the-arttechnology and ease of use that you 'you' to say.
Minderen voor Kinderen 1.1 APK
Met deze app kun je meedoen aan Minderen voor Kinderen,eeninitiatief van UNICEF en LINDA.foundation. Door teMinderenvoor Kinderen kun je het leven van kinderen, ver weg endichtbij,een beetje beter maken. Meedoen is simpel: je minderteen weeklang met wat voor jou extraatjes zijn, zoals eenkoffie-to-go, eenbeautybehandeling of misschien eenpatatje. 
Vervolgens voerje elke keer het bedrag in dat jeanders daaraan had uitgeven. Deapp telt je bespaarde geld op enmaakt het mogelijk om dat bedragmet één druk op de knop te doneren.With this app you canparticipate in Minderen voor Kinderen, aninitiative of UNICEF andLINDA.foundation. By Miminating forChildren you can make the livesof children, far away and close by,a little better. Participatingis simple: you reduce a week withwhat extras are for you, such asa coffee-to-go, a beauty treatmentor perhaps a fries. You thenenter the amount that you wouldotherwise have spent on it eachtime. The app adds up your savedmoney and makes it possible todonate that amount with the push of abutton.
Minderen voor Kinderen 1.9 APK
Met deze app kun je Minderen voor Kinderen. Een initiatief vanUNICEF en LINDA.foundation. Door te Minderen voor Kinderen kunnenwe samen het leven van heel veel kinderen, ver weg en dichtbij, eenbeetje beter maken. Het werkt heel makkelijk: je mindert een weeklang met wat voor jou extraatjes zijn in het leven. Dat kanbijvoorbeeld een koffie to go zijn, een autoritje naar desupermarkt of misschien een patatje. Vervolgens voer je elke keerdat je een extraatje laat staan het bedrag in dat je anders daaraanhad uitgeven. De app telt je bespaarde geld op en maakt hetmogelijk om dat bedrag met één druk op de knop te doneren. Withthis app you can Minderen voor Kinderen. An initiative of UNICEFand LINDA.foundation. By Minderen voor Kinderen we can make thelives of many children, far away and close by, a bit better. Itworks very easily: you reduce for a week with what are extras foryou in life. That could be a coffee to go, a car ride to thesupermarket or maybe a fries. You then enter the amount that youwould otherwise spend on each time you leave a perk. The app countsyour saved money and makes it possible to donate that amount withone push of a button.
Loading...