1.34 / May 24, 2018
(3.6/5) (9)
Loading...

Description

An adventure in gold mines in the wild west awaits you. Your taskis to dig gold and diamonds to pay for transport to the next largerand richer mine.The most important features:⛏️ A dozen or so mines.From small - for beginner miners to really huge⛏️ Simple controls -just click and Little Miner will try to find the easiest way⛏️ Awell-stocked shop. In it you will buy items that will help you inyour adventures.⛏️ Nice music and nice graphics to make the gamemore enjoyable;)Do you have problems or suggestions?Send a messageto [email protected]'m looking forward to hearingfrom the players!

App Information Little Miner Adventures

 • App Name
  Little Miner Adventures
 • Package Name
  pl.m4games.goldmine
 • Updated
  May 24, 2018
 • File Size
  28M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.34
 • Developer
  Marcin Kowalczyk
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
  Ul. Wolska 54 01-134 Warszawa
 • Google Play Link

Marcin Kowalczyk Show More...

Ortografia dla Dzieci DEMO 4.4 APK
W samochodzie. W kolejce do lekarza. W autobusie. Twoja Pociechamoże w każdym miejscu i w każdej chwili poświęcić czas na edukację.Ortografia dla Dzieci to aplikacja stworzona dla dzieci w każdymwieku. Jej zadaniem jest pomóc Naszym Maluchom w przyswojeniu zasadortografii. ★ Przyjazny i kolorowy interfejs sprawia, że dzieci beztrudu będą poruszać się po aplikacji. ★ W pełnej wersji około 640ćwiczeń ze słówkami. W wersji demo po 5 ćwiczeń z puli 10 wyrazówdla każdej kategorii wyrazów. ★ W pełnej wersji ponad 440 wyrazów wdyktandach (w chwili obecnej 16 dyktand). W wersji demo są dostępne3 dyktanda. ★ Zasady ortograficzne. W tym dziale łączymy teorię zpraktyką. ★ Nowy dział - Sprawdzian. W tym miejscu sprawdzimywiedzę nabytą podczas ćwiczeń! ★ Wyrazy pisane szkolną czcionką takaby uczeń przyswoił zasady ortografii oraz sposób pisowni. ★Aplikacja nie wyświetla błędnie napisanych wyrazów aby dzieci nienabierały złych nawyków pisząc "z pamięci". Aplikacja ĆwiczeniaOrtograficzne od pierwszego dnia była testowana na dzieciach. Toich opinie i uwagi stworzyły tę aplikację. Szczególne podziękowaniadla córki Amelii, która spędziła godziny na testowaniu aplikacji iwytykaniu mi każdego niedociągnięcia ;) Słówka oraz dyktandazostały zebrane z książek szkolnych oraz dyktand przygotowanych dlanauczycieli klas od pierwszej do szóstej. Aplikacja umożliwia: ★ustawienie limitu czasowego na każde zadanie lub ćwiczenie bezokreślenia czasu, ★ określenie liczby poprawnych odpowiedzi nakażde ćwiczenie aby wyraz został uznany za przyswojony. ★ ustaleniewyrazów z którymi uczeń miał największe problemy podczas nauki lubsprawdzianów. In the car. In the queue to see a doctor. On the bus.Your Comfort may, at any place and at any time to spend time oneducation. Spelling for Kids is an application designed forchildren of all ages. Its mission is to help our little ones inmastering spelling rules. ★ friendly and colorful interface makeschildren will easily navigate the application. ★ The full versionof about 640 exercises vocabulary. The demo version of the 5exercises from a pool of 10 words for each category of words. ★ Thefull version more than 440 words in the dictations (currently 16dictations). The demo version is available 3 dictations. ★ rulesspelling. In this section we combine theory with practice. ★ Newsection - Test. At this point, we check the knowledge acquiredduring training! ★ Words in capital letters the school so that thestudent mastered the rules of orthography and spelling. ★ Theapplication does not display the misspelled words that childrentook on the bad habits of writing "from memory". Applicationexercises in spelling from the first day has been tested onchildren. It is their opinions and remarks have created thisapplication. Special thanks to her daughter Amelia, who spent hourstesting applications and pointing out any shortcomings me;) Wordsand dictations were collected from school books and dictationsprepared for teachers in grades one through six. The applicationenables: ★ setting a time limit on each task or activity withoutspecifying the time, ★ specify the number of correct answers foreach exercise that word was considered to be absorbed. ★ establishthe words with which the student had the biggest problems duringthe study or tests.
Ortografia dla Dzieci 4.5 APK
W samochodzie. W kolejce do lekarza. W autobusie. Twoja Pociechamoże w każdym miejscu i w każdej chwili poświęcić czas na edukację.Ćwiczenia ortograficzne to aplikacja stworzona dla dzieci w każdymwieku. Jej zadaniem jest pomóc Naszym Maluchom w przyswojeniu zasadortografii. ★ Przyjazny i kolorowy interfejs sprawia, że dzieci beztrudu będą poruszać się po aplikacji. ★ ponad 1000 wyrazówpodzielonych na: ★ ★ 640 ćwiczeń ze słówkami - w każdejaktualizacji będą pojawiać się nowe. ★ ★ 440 wyrazów w dyktandach.W chwili obecnej 16 dyktand (po aktualizacji 3 nowe!). Kilka wprzygotowaniu! ★ Zasady ortograficzne. Dzięki niemu łączymy teorięz praktyką. ★ Nowość: Sprawdzian. W tym dziale sprawdzimy wiedzęnabytą podczas nauki :) ★ Wyrazy pisane szkolną czcionką tak abyuczeń przyswoił zasady ortografii oraz sposób pisowni. ★ Aplikacjanie wyświetla błędnie napisanych wyrazów aby dzieci nie nabierałyzłych nawyków pisząc z pamięci. Aplikacja Ćwiczenia Ortograficzneod pierwszego dnia była testowana na dzieciach. To ich opinie iuwagi stworzyły tę aplikację. Szczególne podziękowania dla córkiAmelii, która spędziła godziny na testowaniu aplikacji i wytykaniumi każdego niedociągnięcia ;) Słówka oraz dyktanda zostały zebranez książek szkolnych oraz dyktand przygotowanych dla nauczycieliklas od pierwszej do szóstej. Aplikacja umożliwia: ★ ustawienielimitu czasowego na każde zadanie lub ćwiczenie bez określeniaczasu, ★ określenie liczby poprawnych odpowiedzi na każde ćwiczenieaby wyraz został uznany za przyswojony. ★ ustalenie wyrazów zktórymi uczeń miał największe problemy podczas nauki lubsprawdzianów. In the car. In the queue to see a doctor. On the bus.Your Comfort may, at any place and at any time to spend time oneducation. Exercises spelling is an application designed forchildren of all ages. Its mission is to help our little ones inmastering spelling rules. ★ friendly and colorful interface makeschildren will easily navigate the application. ★ more than 1000words divided into: ★ ★ 640 exercises with words - in each updatethere will be more. ★ ★ 440 words in the dictations. At the moment,16 dictation (after update 3 new!). Few in preparation! ★ rulesspelling. Thanks to combine theory with practice. ★ New: Test. Inthis section, we check the knowledge acquired while learning :) ★Words in capital letters the school so that the student masteredthe rules of orthography and spelling. ★ The application does notdisplay the misspelled words that children took on the bad habitsof writing from memory. Application exercises in spelling from thefirst day has been tested on children. It is their opinions andremarks have created this application. Special thanks to herdaughter Amelia, who spent hours testing applications and pointingout any shortcomings me;) Words and dictations were collected fromschool books and dictations prepared for teachers in grades onethrough six. The application enables: ★ setting a time limit oneach task or activity without specifying the time, ★ specify thenumber of correct answers for each exercise that word wasconsidered to be absorbed. ★ establish the words with which thestudent had the biggest problems during the study or tests.
Fly Blue Bird! 1.3 APK
Click on the screen and control bird named Blue.Avoid obstacles andearn points.A game for people with nerves of steel ;)
Gramatyka dla Dzieci Demo 1.11 APK
W samochodzie. W kolejce do lekarza. W autobusie. Twoja Pociechamoże w każdym miejscu i w każdej chwili poświęcić czas naedukację.Ćwiczenia z podstaw gramatyki języka polskiego toaplikacja stworzona dla dzieci w każdym wieku. Jej zadaniem jestpomóc Naszym Maluchom w przyswojeniu zasad gramatyki.★ Przyjazny ikolorowy interfejs sprawia, że dzieci bez trudu będą poruszać siępo aplikacji.★ ★ 20 ćwiczeń ze słówkami (w pełnej wersji 330ćwiczeń ze słówkami - w każdej aktualizacji pojawią się nowe).★ ★50 wyrazów w 10 zdaniach (w pełnej wersji 370 wyrazów w 75 zzdaniach - tu również w każdej aktualizacji pojawią się nowe)★Zasady gramatyki. Dzięki niemu łączymy teorię z praktyką.Wyrazypisane szkolną czcionką tak aby uczeń przyswoił zasady gramatykioraz ortografii jak i sposób pisowni.Aplikacja nie wyświetlabłędnie napisanych wyrazów ani zasad aby dzieci nie nabierały złychnawyków pisząc z pamięci.Aplikacja Gramatyka dla Dzieci odpierwszego dnia była testowana na dzieciach. To ich opinie i uwagistworzyły tę aplikację. Szczególne podziękowania dla córki Amelii,która spędziła godziny na testowaniu aplikacji i wytykaniu mikażdego niedociągnięcia ;)Wyrazy oraz zdania zostały zebrane zksiążek szkolnych oraz materiałów dydaktycznych przygotowanych dlanauczycieli klas od pierwszej do trzeciej.Aplikacja umożliwia:★ustawienie limitu czasowego na każde zadanie lub ćwiczenie bezokreślenia czasu,★ określenie liczby poprawnych odpowiedzi na każdećwiczenie aby zostało zaliczone.★ ustalenie wyrazów z którymi uczeńmiał największe problemy podczas nauki.In the car. In the queue tosee a doctor. On the bus. Your Comfort may, at any place and at anytime to spend time on education.Exercises with the basics of thePolish grammar is an application designed for children of all ages.Its mission is to help our little ones in mastering the rules ofgrammar.★ friendly and colorful interface makes children willeasily navigate the application.★ ★ 20 exercises with words (in thefull version 330 exercises with words - in each update there willbe new).★ ★ 50 words in 10 sentences (in the full version of the370 words in 75 sentences with - also in each update there will benew)★ rules of grammar. Thanks to combine theory withpractice.Words in capital letters the school so that the studentmastered the rules of grammar and spelling and spelling.Theapplication does not display the misspelled words or principles tochildren took on the bad habits of writing from memory.ApplicationGrammar for Children from the first day has been tested onchildren. It is their opinions and remarks have created thisapplication. Special thanks to her daughter Amelia, who spent hourstesting applications and pointing out any shortcomings me;)Wordsand sentences were collected from school books and teachingmaterials prepared for teachers of classes from first to third.Theapplication enables:★ setting a time limit on each task or activitywithout specifying the time,★ specify the number of correct answersfor each exercise that is classified.★ establish the words withwhich the student had the biggest problems when learning.
Seven 4.03 APK
Simple logical game in which your task is to arrange the balls sothat their sum is 7 or a multiple of 7 (e. g. 14,21,28, etc.).vertically or horizontally.A mysterious black ball will interferewith your tasks. In order to get rid of it, place a proper row ofballs next to it. Your results will be saved on the scoreboard. Youcan compete with your friends!
Matematyka dla Dzieci 3.1 APK
W samochodzie. W kolejce do lekarza. W autobusie. Twoja Pociechamoże w każdym miejscu i w każdej chwili poświęcić czas naedukację.Aplikacja przeznaczona jest dla dzieci w wieku szkolnymoraz dla rodziców, którzy chcą aby ich pociechy przyswoiły podstawynieraz trudnej matematyki.Przyjazny i kolorowy interfejs sprawia,że dzieci bez trudu będą się poruszać po częściach aplikacji:dodawaniu i odejmowaniu, tabliczce mnożenia orazdzieleniu.Aplikacja Ćwiczenia Matematyczne od pierwszego dnia byłatestowana na dzieciach. To ich opinie i uwagi stworzyły tęaplikację.Ćwiczenia Matematyczne składają się z czterech częściprzeznaczonych do ćwiczeń:★ dodawanie,★ odejmowanie,★ tabliczkamnożenia,★ dzielenieoraz części informacyjnej w której możemyobserwować postępy w ćwiczeniach.Aplikacja umożliwia:★zdefiniowanie zakresu liczbowego w jakim będą wykonywanećwiczenia,★ możliwość ogranicznia wyniku działań dodawania imnożenia tak aby uczeń ćwiczył do określonego zakresu (np.tabliczka mnożenia do 30).★ ustawienie limitu czasowego na każdezadanie matematyczne lub ćwiczeń bez określenia czasu,★ określenie,czy niewiadoma w zadaniu będzie zawsze wynikiem czy pojawi sięprzed znakiem "równa się".In the car. In the queue to see a doctor.On the bus. Your Comfort may, at any place and at any time to spendtime on education.The application is designed for school-agechildren and for parents who want their comfort assimilated basesometimes difficult mathematics.Friendly and colorful interfacemakes children will easily move around the parts of theapplication: adding and subtracting, multiplying and dividingplate.Application of Mathematical Exercise from the first day hasbeen tested on children. It is their opinions and remarks havecreated this application.Mathematical exercises consist of fourparts to the exercises:★ adding,★ subtraction,★ multiplicationtable,★ sharingand the information part in which we can observe theprogress of the exercise.The application enables:★ define the rangeof numbers in which they performed exercises★ possibility Limitingresult of addition and multiplication so that the student trainedto a certain extent (eg. The multiplication table to 30).★ settinga time limit for each math problem or exercise without specifyingthe time,★ determine whether the unknown is always the result oftask or appears before the "equals".
Air Traffic Controller 1.52 APK
What do you need to do? Watch the flying planes and land them onthe appropriate lanes, watching closely for what is happeningaround. As an controller, you must be careful not to make acollision and every aeroplane and helicopter must land safely.Determine a safe route to the right airport with your finger on thescreen! You must be self-controlled, alert and make decisionsquickly. Every second of delay in making the right decision is ofenormous importance - it can lead to the collision of aircraft!There are several airports at your disposal with differentdifficulty levels, where you will control several different typesof planes and helicopters. Good luck!
Gramatyka dla Dzieci 1.1 APK
W samochodzie. W kolejce do lekarza. W autobusie. Twoja Pociechamoże w każdym miejscu i w każdej chwili poświęcić czas naedukację.Ćwiczenia z podstaw gramatyki języka polskiego toaplikacja stworzona dla dzieci w każdym wieku. Jej zadaniem jestpomóc Naszym Maluchom w przyswojeniu zasad gramatyki.★ Przyjazny ikolorowy interfejs sprawia, że dzieci bez trudu będą poruszać siępo aplikacji.★ ★ 330 ćwiczeń ze słówkami (w ostaniej aktualizacji30 nowych wyrazów)★ ★ 330 wyrazów w 75 z zdaniach (w ostaniejaktualizacji 10 nowych zdań)★ Zasady gramatyki. Dzięki niemułączymy teorię z praktyką.Wyrazy pisane szkolną czcionką tak abyuczeń przyswoił zasady gramatyki oraz ortografii jak i sposóbpisowni. Aplikacja nie wyświetla błędnie napisanych wyrazów anizasad aby dzieci nie nabierały złych nawyków pisząc zpamięci.Aplikacja Gramatyka dla Dzieci od pierwszego dnia byłatestowana na dzieciach. To ich opinie i uwagi stworzyły tęaplikację. Szczególne podziękowania dla córki Amelii, któraspędziła godziny na testowaniu aplikacji i wytykaniu mi każdegoniedociągnięcia ;)Wyrazy oraz zdania zostały zebrane z książekszkolnych oraz materiałów dydaktycznych przygotowanych dlanauczycieli klas od pierwszej do trzeciej.Aplikacja umożliwia:★ustawienie limitu czasowego na każde zadanie lub ćwiczenie bezokreślenia czasu,★ określenie liczby poprawnych odpowiedzi na każdećwiczenie aby zostało zaliczone.★ ustalenie wyrazów z którymi uczeńmiał największe problemy podczas nauki.In the car. In the queue tosee a doctor. On the bus. Your Comfort may, at any place and at anytime to spend time on education.Exercises with the basics of thePolish grammar is an application designed for children of all ages.Its mission is to help our little ones in mastering the rules ofgrammar.★ friendly and colorful interface makes children willeasily navigate the application.★ ★ 330 exercises with words (thelast renovation of 30 new words)★ ★ 330 words in 75 sentences of(the last renovation of 10 new sentences)★ rules of grammar. Thanksto combine theory with practice.Words in capital letters the schoolso that the student mastered the rules of grammar and spelling andspelling.The application does not display the misspelled words orprinciples to children took on the bad habits of writing frommemory.Application Grammar for Children from the first day has beentested on children. It is their opinions and remarks have createdthis application. Special thanks to her daughter Amelia, who spenthours testing applications and pointing out any shortcomingsme;)Words and sentences were collected from school books andteaching materials prepared for teachers of classes from first tothird.The application enables:★ setting a time limit on each taskor activity without specifying the time,★ specify the number ofcorrect answers for each exercise that is classified.★ establishthe words with which the student had the biggest problems whenlearning.
Loading...