3.0.3 / May 29, 2018
(3.2/5) (397)
Loading...

Description

LMSS là công cụ hỗ trợ số 1 cho người chơi tựa game LiênMinh Huyền Thoại tại Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi làxây dựng 1 ứng dụng có thể đem đến cho người chơi LOL nhữngtiện ích tốt nhất, đầy đủ nhất và dễ dàng sử dụngnhất, bất kể bạn mới tập chơi hay đã là 1 cao thủ chuyênnghiệp. Để làm được điều đó, LMSS đã tạo ra hệ thốngthống kê dữ liệu của toàn bộ người chơi ở Việt Nam (baogồm: Lịch sử đấu, xếp hạng, phép bổ trợ, bảng ngọc...).Đồng thời chúng tôi đang nỗ lực mỗi ngày để cập nhật liêntục rất nhiều tính năng hữu ích khác cho các gamers củachúng ta. Các tính năng chính: - Tìm kiếm người chơi ( hỗtrợ kí tự đặc biệt, lịch sử tìm kiếm) - Profile ngườichơi - Lịch sử chi tiết trận đấu ( tổng quan, lối chơi ) -Bảng Ngọc + Bảng Bổ trợ - Live Game - Thống kê, phân tích -Hướng dẫn Build đồ, nâng kĩ năng ( coming soon ) - Counter Pick( coming soon ) - Win rate, Ban rate, Pick rate ( coming soon ) -........Bạn còn chờ gì nữa? Hãy cài đặt ngay LMSS để nângcao kĩ năng chơi ngay từ bây giờLmss as support tools forplayers 1 game League of Legends in Vietnam.The objective of ourbuild one application can bring to players LOL the best facilities,the most complete and easy to use the most, whether you're beginneror already is one high professional footballer.To do that, lmsscreated system data statistics of the players in the entire Vietnam(including game history, ratings, allows supplementary, jade table...). Simultaneously, we are working hard every day to continuallyupdate a lot of other useful features for our gamers.Mainfunction:   - Search for a player (supports specialcharacters, search history)   - Playerprofile   - Detailed game history (overview,gameplay)   - Enhance Table Table Jade+   - Live Game   - statistics,analysis   - Tutorial Build Up, improve skills(coming soon)   - Counter Pick (comingsoon)   - Win rate, the rate, Pick rate (comingsoon)   - ........What are you waiting for? Pleaseinstall the right lmss to improve playing skills now

App Information LMSS

Chord Media Show More...

LMSS 3.0.3 APK
Chord Media
LMSS là công cụ hỗ trợ số 1 cho người chơi tựa game LiênMinh Huyền Thoại tại Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi làxây dựng 1 ứng dụng có thể đem đến cho người chơi LOL nhữngtiện ích tốt nhất, đầy đủ nhất và dễ dàng sử dụngnhất, bất kể bạn mới tập chơi hay đã là 1 cao thủ chuyênnghiệp. Để làm được điều đó, LMSS đã tạo ra hệ thốngthống kê dữ liệu của toàn bộ người chơi ở Việt Nam (baogồm: Lịch sử đấu, xếp hạng, phép bổ trợ, bảng ngọc...).Đồng thời chúng tôi đang nỗ lực mỗi ngày để cập nhật liêntục rất nhiều tính năng hữu ích khác cho các gamers củachúng ta. Các tính năng chính: - Tìm kiếm người chơi ( hỗtrợ kí tự đặc biệt, lịch sử tìm kiếm) - Profile ngườichơi - Lịch sử chi tiết trận đấu ( tổng quan, lối chơi ) -Bảng Ngọc + Bảng Bổ trợ - Live Game - Thống kê, phân tích -Hướng dẫn Build đồ, nâng kĩ năng ( coming soon ) - Counter Pick( coming soon ) - Win rate, Ban rate, Pick rate ( coming soon ) -........Bạn còn chờ gì nữa? Hãy cài đặt ngay LMSS để nângcao kĩ năng chơi ngay từ bây giờLmss as support tools forplayers 1 game League of Legends in Vietnam.The objective of ourbuild one application can bring to players LOL the best facilities,the most complete and easy to use the most, whether you're beginneror already is one high professional footballer.To do that, lmsscreated system data statistics of the players in the entire Vietnam(including game history, ratings, allows supplementary, jade table...). Simultaneously, we are working hard every day to continuallyupdate a lot of other useful features for our gamers.Mainfunction:   - Search for a player (supports specialcharacters, search history)   - Playerprofile   - Detailed game history (overview,gameplay)   - Enhance Table Table Jade+   - Live Game   - statistics,analysis   - Tutorial Build Up, improve skills(coming soon)   - Counter Pick (comingsoon)   - Win rate, the rate, Pick rate (comingsoon)   - ........What are you waiting for? Pleaseinstall the right lmss to improve playing skills now
LMSS 1.0.1 APK
Chord Media
LMSS là công cụ hỗ trợ số 1 chongườichơi tựa game Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam.Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng 1 ứng dụng có thểđemđến cho người chơi LOL những tiện ích tốt nhất, đầyđủnhất và dễ dàng sử dụng nhất, bất kể bạn mới tậpchơihay đã là 1 cao thủ chuyên nghiệp.Để làm được điều đó, LMSS đã tạo ra hệ thống thống kêdữliệu của toàn bộ người chơi ở Việt Nam (bao gồm: Lịchsửđấu, xếp hạng, phép bổ trợ, bảng ngọc...). Đồngthờichúng tôi đang nỗ lực mỗi ngày để cập nhật liên tụcrấtnhiều tính năng hữu ích khác cho các gamers củachúngta.Các tính năng chính:- Tìm kiếm người chơi ( hỗ trợ kí tự đặc biệt, lịchsửtìm kiếm)- Profile người chơi- Lịch sử chi tiết trận đấu ( tổng quan, lối chơi )- Bảng Ngọc + Bảng Bổ trợ- Live Game- Thống kê, phân tích- Hướng dẫn Build đồ, nâng kĩ năng ( coming soon )- Counter Pick ( coming soon )- Win rate, Ban rate, Pick rate ( coming soon )- ........Bạn còn chờ gì nữa? Hãy cài đặt ngay LMSS để nâng caokĩnăng chơi ngay từ bây giờLmss as support toolsforplayers 1 game League of Legends in Vietnam.The objective of our build one application can bring to playersLOLthe best facilities, the most complete and easy to use themost,whether you're beginner or already is one highprofessionalfootballer.To do that, lmss created system data statistics of the playersinthe entire Vietnam (including game history, ratings,allowssupplementary, jade table ...). Simultaneously, we areworking hardevery day to continually update a lot of other usefulfeatures forour gamers.Main function:   - Search for a player (supportsspecialcharacters, search history)   - Player profile   - Detailed game history (overview,gameplay)   - Enhance Table Table Ngoc +   - Live Game   - statistics, analysis   - Tutorial Build Up, improve skills(comingsoon)   - Counter Pick (coming soon)   - Win rate, the rate, Pick rate(comingsoon)   - ........What are you waiting for? Please install the right lmss toimproveplaying skills now
Loading...