1.0.9 / April 2, 2019
(4.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

MERK! Denne appen er tilsiktet bruk sammen med LolasLærepakke.Lolas Lærepakke kan lastes ned fra Play Butikk LolaBundle AppiGode lese- og skriveferdigheter gir barn de bestemulighetene forall læring i de årene de går på skolen. Lær å lesemed Lola er dentiende Lola Panda-læringsapplikasjonen. De flesteførskolebarnsynes det er gøy å leke med ord og rim. På den måtensetter barn igang sin fonologiske bevissthet uten at de faktisk vetdet. Envelutviklet fonologisk bevissthet betyr at barn kan byttefra etord til et annet ved å legge til, trekke fra ogerstattebokstavrekker, for eksempel, hatt - ratt og natt. Lær åLese medLola har opplæringsinnhold innen 9 nivåer: * Enkelt 1: Ordmed desamme rimende endelsene, ag - dag * Enkelt 2: Lette ord meddesamme rimende endelsene, or - mor * Enkelt 3: Noenlunde enkleordmed de samme rimende endelsene, ell-skjell * Middels 1:Dagligdagseord med de samme rimende endelsene, ake - kake * Middels2: Mindrevanlige ord med de samme rimende endelsene, al - hval *Middels 3:Vriene rimende ord med endelser som passer sammen ogerforskjellige, bue - skrue - due * Vanskelig 1: Utfordrende ordmedrimende lyder, og endelser som passer sammen og erforskjellige,fjell - gjeld - kveld * Vanskelig 2: Krevende ord medrimendelyder, og endelser som passer sammen og er forskjellige,nøtt -nyfødt - kjøtt * Vanskelig 3: Vanskelige ord med rimendelyder ogendelser som passer sammen og er forskjellige, fond - sånn– blondUtmerkede lese- og skriveferdigheter gir barn de bestemulighetenefor all læring i de årene de går på skolen. Forskeremener at deter veldig viktig for den tidlige leseopplæringen atbarngjenkjenner språkets form, det vil si, evnen til å rime. Lær åLesemed Lola er perfekt for barn som synes Lolas Alfabet-tog ogLolasABC-Fest er for lette, men som ennå ikke er i stand til åleseflytende. Denne applikasjonen passer for både førskoleklasserog 1.klasse. Den kan bli brukt i grupper eller alene. Barn kanbrukeappen alene ved å begynne på det enkle nivået. Etter hvert sometbarn lærer og løser flere oppgaver, så vil appen automatiskbyttetil vanskeligere nivå. Alternativt, så kan en lærer ellerforeldervelge et passende nivå som spillet skal holde seg på. Lær åLesemed Lola er profesjonelt designet og hjelpes av brukerdatafratitalls millioner barn som allerede koser seg medLolaPanda-læringsapplikasjoner over hele verden. Vi har strebetetter ågjøre applikasjonen så gøy at barn ønsker å lære, selv om duikkeengang oppfordrer til det. Mer om høykvalitetsLolaPanda-læringsapplikasjoner kan bli funnet her:www.lolapanda.comNyt læringseventyret med Lolas rimende ord! NOTE!This app isintended for use with Lola's Learning Package. Lola'sLearningPackage can be downloaded from the Play Store Lola BundleApp indetails ISIN Good reading and writing skills give childrenthe bestopportunities for all learning in the years they attendschool.Learning to read with Lola is the tenth Lola Pandalearningapplication. Most preschoolers find it fun to play withwords andrhymes. In this way, children start their phonologicalawarenesswithout actually knowing it. A well-developedphonologicalawareness means that children can switch from one wordto anotherby adding, subtracting, and substituting letters, forexample,having - steering wheel and night. Learn to read with Lolahastraining content within 9 levels: * Single 1: Words with thesamerhyming endings, ag - day * Single 2: Light words with thesamerhyming endings, or - mor * Simple 3: Somewhat simple wordswiththe same rhyming endings, ell-shells * Medium 1: Everydaywordswith the same rhyming endings, ake - cake * Medium 2: Lesscommonwords with the same rhyming endings, al - whale * Medium3:Twisting rhyme words with endings that fit together andaredifferent, bow - screw - dove * Difficult 1: Challenging wordswithrhyming sounds, and endings that fit together and aredifferent,mountains - debt - evening * Difficult 2: Demanding wordswithrhyming sounds, and endings that fit together and aredifferent,nut - newborn - meat * Difficult 3: Difficult words withrhymingsounds and endings that fit together and are different, fund- such- blond Excellent reading and writing skills give childrenthe bestopportunities for all learning in the years they attendschool.Scientists believe it is very important for the earlyreadingeducation that children recognize the form of language, thatis,the ability to rhyme. Learning to read with Lola is perfectforchildren who think Lola's Alphabet trains and Lola's ABC Festaretoo light but are not yet capable of reading fluently.Thisapplication is suitable for both pre-school andfirst-classclasses. It can be used in groups or alone. Children canuse theapp alone by starting at the simple level. As a child learnsandsolves multiple tasks, the app will automatically switch tomoredifficult levels. Alternatively, a teacher or parent can chooseanappropriate level for the game to stay on. Learn to Read WithLolais professionally designed and assisted by user data from tensofmillions of children who are already enjoying Lola Pandalearningapplications worldwide. We have strived to make theapplication sofun that children want to learn, even if you don'teven encourageit. More about high quality Lola Panda learningapplications can befound here: www.lolapanda.com Enjoy the learningadventure withLola's rhyming words!

App Information Lolabundle - Lær å lese

 • App Name
  Lolabundle - Lær å lese
 • Package Name
  com.beizoy.bundle.rhymeno
 • Updated
  April 2, 2019
 • File Size
  38M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0.9
 • Developer
  BeiZ
 • Installs
  0+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Rautatienkatu 21 B 33100 Tampere Finland.
 • Google Play Link

BeiZ Show More...

Lola's Alphabet Train ABC Game 2.3.6 APK
BeiZ
LOLA'S ABC TRAIN GAME FOR CHILDREN The ultimate game for kids! Makelearning fun with Lola's alphabet abc train! Designed for children3 to 7-year-olds. Teach reading and writing skills and improvechildren's vocabulary with this great application from BeiZ! KeyFeatures: ✔ Easy-to-play! Simple! ✔ Suitable for kids at any age!Specifically designed for 3 to 7-year-olds! ✔ Excellent graphicsand music ✔ Compatible with all Android versions above 2.2 ✔ Free!✔ Works with all Android phones and tablets ✔ Available inlanguages: English, Chinese, Danish, Dutch, Finnish, French,German, Japanese, Norwegian, Russian, Spanish, Swedish Guaranteedfun and education for your children with Lola Panda. Includesseveral fun games to play: letter drag & drop, make words,memory game, etc. Adapting difficulty levels based on child'slearning progress. TOP EDUCATIONAL APPLICATION in many countriesaround the world: United States, United Kingdom, France, Germany,Australia, Spain, Canada and many more. DOWNLOAD NOW - IT IS FREE!FOLLOW US on Twitter: https://twitter.com/Lola_Panda LIKE US onFacebook: http://www.facebook.com/pages/Lola-Panda
Lola's Math Train - Learn 1+1 2.5.5 APK
BeiZ
Lola's Math Train FREE is specifically designed for childrenbetween 3-7 years old. Lola’s Math Train encourages children tolearn key skills like adding, subtracting and puzzle solving allwhile having fun! Available in languages: English, Danish (dansk),Dutch (Nederlands), Finnish (suomi), French (français), German(Deutsch), Korean, Norwegian (norsk), Russian (русский), Swedish(svenska), Spanish (español) and now also Japanese! SEVERALEXCITING GAMES IN ONE Lola’s Math Train encourages children tolearn mathematical key skills like adding, subtracting and puzzlesolving all while having fun! While playing the games child becomesmore associated with numbers and counting. As the child’s skillsimprove, the game gets more challenging, but still manages to befun and engaging! This must be one of the best ways to teachchildren how to add and subtract. KEY FEATURES OF LOLA’S MATH TRAINFREE: o Nine exciting mathematics games with Lola Panda ( numbers,addition, subtraction) o High-quality graphics and fun animations oEasy-to-use game design o Customized to the child’s learning pace oChild friendly usage experience: No in-app purchases or third partyadvertising What's in the Full Version of Lola's Math Train? oNineteen exciting mathematics games with Lola Panda o Variouslevels to choose from o Advancing difficulty as children’s skillsimprove Check out also our other popular educational Lola Pandagames and apps for kids: - Lola's ABC Party - I Spy with Lola -Lola's Alphabet Train - Lola's Beach Puzzle - Lola's Fruit ShopSudoku All the best Lola Panda games and apps you can find fromwww.lolapanda.com. FOLLOW Lola Panda on Twitter:https://twitter.com/Lola_Panda LIKE Lola Panda on Facebook:http://www.facebook.com/lolapanda
I Spy with Lola FREE 2.0.0 APK
BeiZ
I Spy with Lola is a Word Puzzle game where the player's task is tofind objects on the screen, based on hints that vary between thelevels. This game also lets the player get familiar with the WorldMap and some details of local cultures around the World. Join LolaPanda as she travels around the world in her first I Spy adventureapp! Visit Lola’s friends in different countries to help her findhundreds of hidden objects along the way. I Spy With Lola, the 6thLola Panda app, will provide an educational challenge for kids ofall ages! ★★★★★ Editor’s Choice Award 2013 - Children's TechnologyReview ★★★★★ Best Apps award finalist 2013 - Best App Ever AwardsStart your journey in Hawaii, collecting souvenirs and coins fromeach completed task and use those to unlock additional exoticlocations. At the easy level young children can practice objectidentification and word association. As they advance, challengethem to find objects associated with letters helping to unlock newlocations. Find a fan in Japan, or a lantern in Yellowstone. Maybeeven a lizard in Egypt! Each locale is beautifully animated withample visual and spoken instruction and a unique catchy soundtrack.WHAT DO THE PROFESSIONALS SAY ABOUT THE GAME? ★ Famigo - "What agreat app! The interface and narration are engaging and easy touse. The feedback during the game and after completing eachlocation is very satisfying and entertaining." ★ Apps4Kids – 5/5stars. "The different scenarios provided us with lots ofopportunities for conversation and vocabulary-building. “ ★ TheiPhone Mom - "I highly recommend this app to parents of youngerchildren and will definitely be playing this app with my son!" ★Top Best Apps for Kids – “Gorgeous graphics and suitable audiomusic for each country. New & free places have been announced.No In-app purchases! Fantastic. Kids can learn while exploring theworld and it’s objects." KEY FEATURES ✓ Find dozens of hiddenobjects from around the world ✓ High-quality graphics and animation✓ Spoken and easy to understand instructions ✓ No in-app purchases- Unlock new locations as achievements are met! ✓ Available in sixlanguages Get the full version of I Spy and begin solving morechallenging tasks. The full version includes medium and hard levelsfor older children. It also has more places to travel, letters tolearn and riddles to solve. *** Check out also other populareducational kids Lola Panda games and apps from BeiZ: LOLA’S MATHTRAIN - Nine exciting mathematics games with Lola Panda (numbers,addition, subtraction) - High-quality graphics and fun animations -Easy-to-use game design - Available in languages: English, Danish,Dutch, Finnish, French, German, Korean, Norwegian, Russian,Swedish, Spanish LOLA’S ALPHABET TRAIN - Five exciting alphabetgames with Lola Panda - Alphabets available in five differentlanguages - Upper and lower case letters - High-quality graphicsand fun animations - Easy-to-use game design LOLA’S BEACH PUZZLE -Dozens of shape puzzles in 3 difficulty levels - Colorful andlively high-quality graphics and animations - Easy-to-use childfriendly design specifically for the youngest children - Voiceguidance throughout the game (available in 10 languages.) LOLA’SFRUIT SHOP SUDOKU - Simple Sudoku games with fruit and numbers -Friendly voice to guide kids through the game - Easy-to-usechild-friendly game design that even the youngest can use -Opportunity to learn new languages All the best Lola Panda gamesand apps: www.lolapanda.com. More information about BeiZ Ltd:www.beiz.com
Lola's ABC Party-Learn to Read 2.2.9 APK
BeiZ
Join the Party! Lola Panda™ invites you and all of her friends toparty! Lola’s ABC Party FREE is another engaging educational gamefrom the Lola Panda™ game series. It begins with simple wordrecognition, and graduates to more challenging tasks when the childis ready. Great and fun reading practice for preschoolers! Learningthe alphabet is fun on Lola’s ABC Party! This educational gameteaches the alphabet to children while they are celebrating!Throwing a party is something that every kid enjoys. Children canmake their own ice cream creations and in the end, party with Lolaand her friends! This game encourages the learning progress byrewarding children with fun surprises when they achieve success,which engages them in the learning process. Find Lola Panda fromFacebook, Twitter and www.lolapanda.com
Lola's Math World FREE 1.0.6 APK
BeiZ
Lola’s Learning World is a comprehensive math game with dozens oftasks for hundreds of hours of child-friendly educational fun withLola Panda. The tasks are developed with top educators to helpimprove school readiness for children ages 3-5. Correct answersearn more challenging tasks.Lola's World is a recipient of theprestigious Mom’s Choice Award.LEARN: - Measurement: Size, amountand number comparisons. - Patterns & Sorting: Match groups andamounts. Compare objects.- Counting & Numbers: Numberrecognition. Count objects and numbers. - Basic Operations:Addition with numbers and objects. Number sequencing. - Geometry& Colors: Recognize shapes and colors.Kids choose theirfavorite avatar and hop on the air ship to travel around the world!Educational math tasks teach fundamental skills, while other funcontent and in-game rewards provide even more entertainment for theyoung adventurer.There is no need to choose what level to play. Thegame automatically adjusts the difficulty level and rotates tasksin a logical way – starting from the easiest tasks and moving on todifferent or more challenging activities as the child gets theanswers correct.“I love the app for what it does and the skillsthat it enforces. Sweet B loves the app because it’s easy for herto use.” - www.justanothermom.net“The app has so much to offer kidsand is very entertaining for them. Best of all they are learningwhile having fun. Win-win!” - www.casamoncada.comFREE GAME:Get toknow the game with the first 10 math tasks (easiest content).GETTHE FULL VERSIONThis will open the full range of Lola’s Worldfeatures and learning activities. Includes the entire curriculumwith 102 engaging math tasks at all difficulty levels, to help getyour child school-ready and math-confident. Kids love the choice ofall seven avatars and all the fancy clothing items, fun accessoriesand toys, tasty in-game treats and 15 drawings to color. Thisone-time purchase gives you access to all the content for anunlimited time.Learning fun with Lola for the best math adventureever!
Lola's ABC Party 2.2.8 APK
BeiZ
“I especially loved the matching letter to its sound, or, what usspeech folk call "phonemic awareness." - www.smartappsforkids.comJoin Lola Panda and her friends for some more fun with learning!Lola’s ABC Party teaches letters, reading and writing skills, andword recognition for children ages 3-6. Lola Panda’s classiceasy-to-understand instructions and kind encouragement helps keepthe young player’s attention while they progress throughactivities. The player begins by learning vowels and consonants,and then building to more advanced reading and writing activities.Who doesn’t like a party? Kids are rewarded for their progress within-game achievements and fun party activities and surprises. Forparents, LOLA PANDA™ Progress Tracker gives you the convenience toeasily follow your child’s learning progress. It’s a great day foran educational party! **************** Key game features: •Engaging educational activities for children aged 3-6 •Child-friendly: No in-app purchases or third party advertising •Develops key skills: Letter recognition (upper and lowercase),alphabet practice, word construction, basic reading and writingskills • Includes clear and gentle, spoken instructions •Customized to the young player’s learning pace • Fun in-gameachievement awards and activities • Progress Tracker function letsyou follow child’s learning progress **************** What dopeople have to say about Lola’s ABC Party? "Lola’s ABC Party app isa great game for the preschool and kindergarten or 1st grade set -your child will have a great time learning while playing." - MyUnEntitled Life "Before I even got to show her the app she found itfor herself and Daddy reported that she was giggling away." - Kidsin the Capital "So my 5 year old and I agree that Lola’s ABC Partyis a great bet for keeping your kids learning." - The Mom Buzz**************** Find Lola Panda™ on Facebook, Twitter and atwww.lolapanda.com
Lola's Alphabet Train 2.5.0 APK
BeiZ
LOLA'S ABC TRAIN GAME FOR CHILDREN All aboard the learning trainfor a fun time! Specifically designed for 3-7 year olds, Lola’sAlphabet Train is a guaranteed way to keep your children comingback for more fun as they master their reading skills! SEVERALEXCITING GAMES IN ONE Play games like “dragging and dropping”individual letters, “form a word”, and even a matching memory gameto become more associated with the alphabet. As your children’sskills improve, the games gets more challenging, but still manageto be fun and engaging Key Features: ✔ Easy-to-play ✔ Suitable forkids at any age! Specifically designed for 3 to 7-year-olds ✔Excellent graphics and music ✔ Compatible with all Android versionsabove 2.2 ✔ Works with all Android phones and tablets ✔ Availablein many languages: English, Chinese, Danish, Dutch, Finnish,French, German, Japanese, Norwegian, Russian, Spanish, Swedish TOPEDUCATIONAL APPLICATION in many countries around the world: UnitedStates, United Kingdom, France, Germany, Australia, Spain, Canadaand many more. Find Lola Panda from Facebook, Twitter andwww.lolapanda.com
Lola’s Math Train Learn Basics 2.5.2 APK
BeiZ
Join Lola on her journey as she makes her way through a fun filledenvironment of bright colors, interactive characters and creativeproblem solving to get all of her friends to a party! Specificallydesigned for children 3-7 years old, Lola’s Math Train encourageschildren to learn key skills like adding, subtracting and puzzlesolving all while having fun! Key Features: o Nineteen excitingmathematics games with Lola Panda™ o Various levels to choose fromo Advancing difficulty as children’s skills improve o Childfriendly usage experience: No in-app purchases or third partyadvertising o LOLA PANDA™ Progress Tracker keeps you updated onyour child's progress. Available in languages: English, Danish(dansk), Dutch (Nederlands), Finnish (suomi), French (français),German (Deutsch), Korean, Norwegian (norsk), Russian (русский),Swedish (svenska), Spanish (español) and Japanese. Lola’s MathTrain encourages children to learn mathematical key skills likeadding, subtracting and puzzle solving all while having fun! Whileplaying the games child becomes more associated with numbers andcounting. As the child’s skills improve, the games gets morechallenging, but still manages to be fun and engaging! This must beone of the best ways to teach children how to add and subtract.***************************************** FOLLOW Lola Panda onTwitter: https://twitter.com/Lola_Panda LIKE Lola Panda onFacebook: http://www.facebook.com/lolapanda All the best Lola Pandagames and apps you can find from www.lolapanda.com
Loading...