1.1.0 / February 24, 2015
(2.0/5) (2)
Loading...

Description

Via deze app kunt u als lid van LTC Barneveld op de hoogte blijvenvan het nieuws rond de vereniging.Volg de activiteiten, competitiesen toernooien van de club en haar leden, en bekijk het laatstenieuws.Bekijk de actuele baancondities, of lees meer over deontwikkelingen in het jeugdtennis.Van bijzondere gebeurtenissenkunt u op de hoogte worden gehouden via een pushbericht.Via de appkunt u direct telefonisch of via email contact met de club opnemen.De app is gekoppeld met onze Facebook-pagina enTwitter-account.With this app you as a member of LTC Barneveld keepabreast of the news around the club.Follow the activities,competitions and tournaments of the club and its members, and seethe latest news.See the current track conditions, or read moreabout developments in the youth tennis.Special events, you can bekept informed via a push message.Through the app, you can directlyby email or phone contact with the club. The app is linked to ourFacebook page and Twitter account.

App Information LTC Barneveld

 • App Name
  LTC Barneveld
 • Package Name
  nl.appleasenederland.ltcbarneveld
 • Updated
  February 24, 2015
 • File Size
  4.0M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.1.0
 • Developer
  AppLease Nederland BV
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
 • Google Play Link

AppLease Nederland BV Show More...

TV Duno 1.0.0 APK
De tennisapp van T.V. Duno met allebelangrijke informatie en berichtgeving over Duno.T.V. of the tennisappDuno with all important information and news about Duno.
Budget Valet 2.0.5 APK
Cheap Valet Parking via our App, 5% discount only in the App. OurApp provides all info for our clients and has a booking module forreservations.
CombiParking 1.2.0 APK
CombiParking | De luchthaven parkeer app | Altijd 10% korting op deactuele prijzen | In 1 app parkeerplaatsen boeken bij de volgendeluchthavens: Schiphol Airport | Eindhoven Airport | Weeze Airport |Dusseldorf Airport | Zaventem Airport | Brussel Airport en ervolgen er steeds meer. CombiParking dient geactiveerd te worden meteen code; deze wordt gratis verstrekt aan organisaties zoalssportclubs, bedrijven, overheden, scholen, stichtingen of iederander verbond van mensen. Vraag direct je gratis code en laat jecollega's, vrienden en kennissen profiteren van deze exclusieveApp. Je kunt je code aanvragen bij App Lease Nederland. De apphoeft slechts éénmalig geactiveerd te worden. Laat je de app op jetelefoon staan, dan kun je jaren extra voordelig parkeren op deluchthaven in het portfolio.Lang parkeren | kort zakelijk parkeren| valet parkeren | overdekt parkeren | voor alleparkeergelegenheden kunt je in de CombiParking App terecht. Nergenskun je goedkoper parkeren. GPS navigatie | Contactgegevens |Telefoonfuncties | Tarieven | Reserveermodules en meer zit inCombiParking. Altijd alle informatie voor de parkeerplaatsen /parkeergarages in één App. Boek je vaker met de App dan zul jemerken dat je slechts je vluchtgegevens hoeft in te vullen; jeandere gegevens hoef je niet bij elke boeking steeds opnieuw in tevoeren. CombiParking staat voor Goedkoop en Gemakkelijk. Je boektbinnen één minuut je parkeerplaats met één vinger. Geen moeilijkestappen meer en veel gegevens invoeren. Gewoon een parkeerplaatsboeken anno 2015! Gewoon omdat het kan! Wij wensen je veel pleziermet je toekomstige vluchten. Wij vernemen graag positieve reactiesen vragen. App Lease Nederland B.V.Combination Parking | Airportparking app | Always 10% discount on current prices | In one appparking arrangements at the following airports: Schiphol Airport |Eindhoven Airport | Weeze Airport | Duesseldorf | Zaventem Airport| Brussels Airport and will follow more and more.CombinationParking must be activated with a code; this is provided free ofcharge to organizations such as sports clubs, businesses,governments, schools, foundations or any other covenant people. Askfor your free code and let your colleagues and friends benefit fromthis exclusive app. You can request your code with App LeaseNetherlands. The app only needs to be activated. Let your app standon your phone, you can years extra cheap parking at the airport inthe portfolio.Long-term parking | short business parking | Valetparking | indoor parking | car parking for all you can go to theCombi Parking App. Nowhere can you cheaper parking.GPS Navigation |Contact | Phone Features | Rates | Book Modules and more is inCombination Parking. Always have all information for the parkingspaces / garages in one App.Find more frequently with the App youwill find that you only need to fill in your flight; your otherdata you do not have to re-enter with each booking. CombinationParking stands for Cheap and Easy. Book within one minute your carwith one finger. No difficult steps to introduce more and moredata. Just a parking lot books in 2015! Just because you can!Wewish you good luck with your future flights. We welcome positivecomments and questions.App Lease Netherlands BV
EazzyPark 2.0.5 APK
Met onze App kun je snel en voordelig je parkeerplaats bijEindhoven Airport reserveren. Je krijgt exclusief 5% korting viaboekingen via deze App.Gemakkelijker en goedkoper parkeren bijEindhoven Airport kan niet.With our app you can quickly andinexpensively reserve your parking space at Eindhoven Airport. Youget exclusive 5% discount on bookings made through this app.Easierand cheaper parking at Eindhoven Airport can not.
AutoMotel Parkeren Schiphol 2.0.3 APK
AutoMotel heeft jaren ervaring op het gebied van Lang Parkeren opSchiphol Airport. Wij onderscheiden ons van alle andere parkings ophet gebied van service, flexibiliteit en vooral klanttevredenheid.Eenmaal bij AutoMotel geweest? Nooit meer anders... Wij hebben in2017 onze prijzen zeer aantrekkelijk gemaakt! Begin uw vakantie debest mogelijke manier! Tot snel!Auto Motel has years of experiencein the field of Long Term Parking at Schiphol Airport. Wedistinguish ourselves from all other car parks in the area of​​service, flexibility and above all customer satisfaction. Oncevisited Auto Motel? No more though ... We have made our veryattractive prices in 2017! Start your holiday the best possibleway! See you soon!
Euroland Parking Schiphol 1.1.0 APK
Met onze App kun je snel en voordelig jeparkeerplaats bij Schiphol reserveren. Je krijgt exclusief hogekortingen op boekingen via deze App. Wacht niet meer op GROUPONacties, boek direct bij Euroland Parking Schiphol met even goedkopeprijzen! Altijd de goedkoopste!With our app you canquickly and inexpensively reserve your parking space at Schiphol.You get exclusive high discounts on bookings via this App. Wait nolonger GROUPON actions booking direct by Euroland Parking Schipholequally cheap prices! Always the cheapest!
Xclusive Parking Schiphol 2.0.5 APK
Maak kennis met Xclusive Parking.Xclusive Parking is ontstaanvanuit het idee dat een reis geheel verzorgd moet zijn met allegemakken en services van dien. Wij bieden onze klanten een absolutezorgeloze, snelle en accurate parkeerservice naar wens bijSchiphol. Dit doen wij door onze basisdiensten zo concurrerendmogelijk aan te bieden en het gehele proces zo kort mogelijk temaken. Hiernaast trainen wij onze medewerkers waarbij veiligheid enzorg voor uw eigendommen hoog in het vaandel staan.Meet XclusiveParking.Xclusive Parking was born from the idea that a journey mustbe fully catered with all the comforts and services that entails.We offer our customers an absolute carefree, fast and accurateparking service desired at Schiphol. We do this through our basicservices to offer as competitive as possible and throughout theprocess as short as possible. Additionally, we train our employeeswith safety and care of your belongings high priority.
LTC Barneveld 1.1.0 APK
Via deze app kunt u als lid van LTC Barneveld op de hoogte blijvenvan het nieuws rond de vereniging.Volg de activiteiten, competitiesen toernooien van de club en haar leden, en bekijk het laatstenieuws.Bekijk de actuele baancondities, of lees meer over deontwikkelingen in het jeugdtennis.Van bijzondere gebeurtenissenkunt u op de hoogte worden gehouden via een pushbericht.Via de appkunt u direct telefonisch of via email contact met de club opnemen.De app is gekoppeld met onze Facebook-pagina enTwitter-account.With this app you as a member of LTC Barneveld keepabreast of the news around the club.Follow the activities,competitions and tournaments of the club and its members, and seethe latest news.See the current track conditions, or read moreabout developments in the youth tennis.Special events, you can bekept informed via a push message.Through the app, you can directlyby email or phone contact with the club. The app is linked to ourFacebook page and Twitter account.
Loading...