8.0.0 / September 14, 2019
(4.5/5) (31)

Description

ỨNG DỤNG "Luật Bảo vệ môi trường 2014" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄNPHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THUTHẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMSPERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT. Ứng dụng là cẩm nang về Luật Bảo vệmôi trường 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật này. Điềuđặc biệt của ứng dụng là từng điều luật được soạn trên một trangriêng và dưới những điều luật có kèm theo nội dung những điều khoảncụ thể của văn bản hướng dẫn thi hành điều luật đó (nếu có). Đặcđiểm này tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi nội dung của độcgiả. Ngoài ra, ứng dụng liên tục được cập nhật văn bản hướng dẫnthi hành ở phần danh mục văn bản hướng dẫn thi hành và trong từngđiều luật của bộ luật này. Ứng dụng có thể sử dụng offline. Chúngtôi cố gắng soạn thảo nội dung một cách chính xác nhất, tuy nhiênkhó có thể tránh khỏi việc sai sót, rất mong nhận được ý kiến đónggóp từ phía người dùng để chúng tôi có thể hoàn thiện ứng dụng nàyvà làm tốt hơn trong các ứng dụng tiếp theo. Mọi ý kiến phản hồixin gửi về: saokhue.2h@gmail.com CẬP NHẬT ỨNG DỤNG THƯỜNG XUYÊN CÓNGHĨA LÀ BẠN ĐÃ CẬP NHẬT HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔITRƯỜNG MỚI. Chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và sửdụng ứng dụng. APPLICATIONS "2014 Environmental Protection Law"APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO KICK PERFORMANCE BY REQUEST SMS,SMS TO ORDER NO, DO NOT COLLECT PERSONAL INFORMATION OF THE USER.YOU CAN CHECK THE PERMISSION BEFORE INSTALLING SMS. Applicationsare guides to the Environmental Protection Act 2014 and thedocuments guiding the implementation of this law. What specialrules apply as each is prepared on a separate page and under thelaw with the contents of a specific provision of guidelines toimplement laws which (if any). This feature creates favorableconditions for monitoring the content of readers. In addition,applications are constantly being updated guidelines in theimplementation of the portfolio guidelines and enforce laws in eachof these laws. The application can be used offline. We try to editthe content exactly the most, however, is difficult to avoiderrors, we hope to receive feedback from users so that we cancomplete this application and do good more in the next application.All comments should be sent to: saokhue.2h@gmail.com UPDATEDAPPLICATION, YOU REGULARLY UPDATED LEGAL SYSTEM OF ENVIRONMENTALPROTECTION NEW. We sincerely thank you for your interest in and useof the application.

App Information Luật Bảo vệ môi trường 2014

 • App Name
  Luật Bảo vệ môi trường 2014
 • Package Name
  saokhue.vseldon.luatbaovemoitruong2014th
 • Updated
  September 14, 2019
 • File Size
  1.8M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  8.0.0
 • Developer
  saokhuedl
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

saokhuedl Show More...

Bộ luật Hình sự Việt Nam 2017 17.0.0 APK
saokhuedl
ỨNG DỤNG "Bộ luật Hình sự 2017" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ,KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬPTHÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMSPERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT. Ứng dụng là cẩm nang về Bộ luật Hìnhsự 20157và các văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật này. Điều đặcbiệt của ứng dụng là từng điều luật được soạn trên một trang riêngvà dưới những điều luật có kèm theo nội dung những điều khoản cụthể của văn bản hướng dẫn thi hành điều luật đó (nếu có). Đặc điểmnày tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi nội dung của độc giả.Ngoài ra, ứng dụng liên tục được cập nhật văn bản hướng dẫn thihành ở phần danh mục văn bản hướng dẫn thi hành và trong từng điềuluật của bộ luật này. Ứng dụng có thể sử dụng offline. Chúng tôi cốgắng soạn thảo nội dung một cách chính xác nhất, tuy nhiên khó cóthể tránh khỏi việc sai sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từphía người dùng để chúng tôi có thể hoàn thiện ứng dụng này và làmtốt hơn trong các ứng dụng tiếp theo. Mọi ý kiến phản hồi xin gửivề: saokhue.2h@gmail.com CẬP NHẬT ỨNG DỤNG THƯỜNG XUYÊN CÓ NGHĨA LÀBẠN ĐÃ CẬP NHẬT HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ MỚI. Chúng tôichân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và sử dụng ứng dụng.APPLICATION "CERTIFICATE OF 2017" IS A FREE APPLICATION, DO NOTREQUIRE A KICK WITH SMS, DO NOT AUTHORIZE SMS, DO NOT COLLECTPERSONAL INFORMATION OF USER. YOU MAY TEST SMS PERMISSION BEFOREINSTALLATION. The application is a handbook on the Penal Code 20157and documents guiding the implementation of this Code. The specialthing of the application is that each rule is set up on a separatepage and under the law that contains the specific provisions of thetext guiding the implementation of that law (if any). This featurefacilitates the tracking of the content of the reader. In addition,the application is constantly updated with the implementingguidelines in the list of documents guiding the implementation andin each of the laws of this law. The app can use offline. We try tocompile the content accurately, but it is difficult to avoiderrors, we hope to receive feedback from users so that we cancomplete this application and do well. than in the nextapplication. Please send feedback to: saokhue.2h@gmail.com UPDATINGUPDATED APPLICATION THAT YOU HAVE UPDATED NEW LEGAL LEGAL SYSTEM.We sincerely thank you for your interest and application.
saokhue.vseldon.thunhananphap 10.0.0 APK
saokhuedl
ỨNG DỤNG "42 Thủ Nhãn Ấn Pháp" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ,KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬPTHÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMSPERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT. Quán Thế Âm Bồ Tát, một vị đại sĩ vạnnăng, thân thương của loài người ở Ta Bà mà bất cứ đệ tử nào củađức Phật cũng đều hướng tâm lính lễ, cầu nguyện Ngài. Nếu quí vịchỉ biết trì niệm chú Đại Bi mà không hành trì bốn mươi hai thủnhãn ấn pháp thì như người có tay mà không có chân, nên không thểđi được. Mặt khác, nếu quí vị chỉ biết hành trì bốn mươi hai thủnhãn ấn pháp mà không trì niệm chú Đại Bi thì cũng như người cóchân mà không có tay, không làm gì được cả. Cũng vô dụng mà thôi.Vậy nên để liễu triệt chú Đại Bi, trước hết quí vị phải thông đạtbốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp rồi phải trì tụng chú Đại Bi nữa, mớiđược gọi là người thành tựu rốt ráo diệu pháp này của chư Phật.(Trích Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải Chú Đại Bi) Ứng dụng gồm có42 thủ nhãn ấn kèm theo nội dung ý nghĩa của từng thủ nhãn tươngứng.. Ngoài ra các bạn có thể thiết lập làm ảnh nền của điện thoại,máy tính bảng để có thể xem những hình yêu thích. VỚI MONG MUỐN ỨNGDỤNG NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN, RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP ÝKIẾN TỪ CÁC BẠN. kÍNH CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC, ANVUI. LUÔN SỐNG TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO, Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địachỉ mail saokhue.2h@gmail.com. APPLICATIONS "42 Indian Prime LabelFrance" APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO WORK REQUIRED BY KICKSMS, SMS MAIL ORDER NO, NO PERSONAL INFORMATION COLLECTED BY USERS.YOU CAN CHECK THE PERMISSION BEFORE INSTALLING SMS. AvalokitesvaraBodhisattva, a great artist omnipotent, loving human in Saha thatany disciple of Buddha, are also spiritual feast, pray to him. Ifyou only know the Great Compassion Mantra recitation practicewithout admitting forty publications like the way the hand withoutlegs, should not be able to go. On the other hand, if you only knewforty two players to practice law without label printing recitationof the Great Compassion Mantra, as well as the legs without hands,do not get both. Also useless. So to put his radical GreatCompassion Mantra, first you must reach forty two legalpublications and confessed to recite the Great Compassion Mantraagain, new called the ultimate achievement of the Buddha Dhammathis. (From the Venerable Master Hsuan Hua lectured the GreatCompassion) The application consists of 42 players attached labelprinting content label meaning of each player respectively .. Alsoyou can set the wallpaper of your phone, tablet to view yourfavorite images. WITH APPLICATIONS TO DATE better and better, wehope to receive THE COMMENTS FROM YOU. WISH YOU HAVE A HAPPY LIFE,happily. LIVING WELL ALWAYS good religious, All comments should besent to the email address saokhue.2h @ gmail.com.
saokhue.vseldon.chudaibiquantheam 9.0.0 APK
saokhuedl
ỨNG DỤNG "Chú Đại Bi Quán Thế Âm" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ,KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬPTHÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMSPERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT. Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni(Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bản minh họa công đứcnội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva).Bài chú này còn có các tên gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế ÂmĐại Bi Tâm Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà LaNi, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn VôNgại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thanh Cảnh Đà La Ni… Theo kinh Đại Bi TâmĐà La Ni, bài chú này được Bồ tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộctập họp của các Phật, bồ tát, các thần và vương. Cũng như câu OmMani Padme Hum rất phổ biến ngày nay, Đại Bi chú là chân ngôn phổbiến cùng với phật Quán Thế Âm ở Đông Á, bài chú này thường đượcdùng để bảo vệ hoặc để làm thanh tịnh. Ứng dụng mang đến cho mọingười những hình ảnh của xuất tượng của Quán Thế Âm. Ứng dụng cótính năng xem hình kèm theo chú giải của từng hình. Ngoài ra cácbạn có thể thiết lập làm ảnh nền của điện thoại, máy tính bảng đểcó thể đọc những hình yêu thích. VỚI MONG MUỐN ỨNG DỤNG NGÀY CÀNGHOÀN THIỆN HƠN, RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TỪ CÁC BẠN.kÍNH CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC, AN VUI. LUÔN SỐNG TỐTĐỜI ĐẸP ĐẠO, Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ mailsaokhue.2h@gmail.com. APPLICATIONS "Avalokiteshvara GreatCompassion Mantra" APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO WORK REQUIREDBY KICK SMS, SMS ORDER NO, NO PERSONAL INFORMATION COLLECTED BYUSERS. YOU CAN CHECK THE PERMISSION BEFORE INSTALLING SMS. GreatCompassion Mantra, or Dai Bi Tam Da La Ni (Maha Karunika Dharanicitta), is the basic mantra internal documents illustrate the meritof the Bodhisattva Avalokiteshvara Germany (AvalokiteśvaraBodhisatva). This mantra has also called: Emperor Capital EyeAvalokitesvara Da La Ni Dai Bi Tam, Quang Dai Consummation his wifeDa La Ni Dai Bi Tam, Emperor Capital Eye BodhisattvaAvalokiteshvara Guangdong University Consummation his wife Da La NiDai Bi Tam, Thanh Canh Da La Ni ... According to the Da La Ni DaiBi Tam, this is all uncle Bodhisattva Avalokitesvara read before agathering of Buddhas, Bodhisattvas, gods and king. Just assentences Om Mani Padme Hum is very popular today, this Hall ispaying common language with foot Buddha Avalokitesvara in EastAsia, this mantra is often used for protection or purification.Application gives people the image of the object of Avalokitesvara.Application features see attached picture commentary of each image.Also you can set the wallpaper of your phone, tablet to be able toread your favorite images. WITH APPLICATIONS TO DATE better andbetter, we hope to receive THE COMMENTS FROM YOU. WISH YOU HAVE AHAPPY LIFE, happily. LIVING WELL ALWAYS good religious, Allcomments should be sent to the email address saokhue.2h @gmail.com.
saokhue.vseldon.thanchu 12.0.0 APK
saokhuedl
ỨNG DỤNG "12 Thần Chú" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊUCẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TINCÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSIONTRƯỚC KHI CÀI ĐẶT. Ứng dụng tổng hợp 12 bài chú thường tụng baogồm: 1. THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM 2. CHÚ ĐẠI BI 3. TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG4. CÔNG ĐỨC BẢO SƠN 5. PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ 6. THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ 7.DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH 8. QUÁN ÂM LINH CẢM 9. THẤT PHẬT DIỆT TỘI 10.VÃNG SANH TỊNH ĐỘ 11. THIỆN THIÊN NỮ CHÚ 12. NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNGĐÀ LA NI Các hành giả hành trì thần chú phải có đủ 3 điềuTín-Nguyện-Hạnh, chúng ta CÓ CẢM thì MỚI CÓ ỨNG từ các vị Phật, Bồtát , Chư Thiên, Kim Cương Long Thần hộ vệ. Cũng ví như chúng ta làcác máy radio thu sóng “Từ Bi” của chư Phật Bồ tát hàng đêm, aikiên trì tụng niệm thần chú NHẤT TÂM BẤT LOẠN, một lòng hướng vềchư Phật, trong lòng chúng ta có Phật, thì mới có chứng, có linhứng hiệu nghiệm, cho nên mới nói PHẬT PHÁP NHIỆM MÀU. Dù ai nói ngãnói nghiêng, thì ta vẫn vững như kiềng 3 chân, dù cho nhiều Thầy cónhiều cách giảng mâu thuẫn khác nhau về giáo lý và về các bài thầnchú, nhưng bản thân chúng ta là người quyết định cuối cùng, hãy tựthắp đuốc lên mà đi, hãy là hải đảo của tự thân và tự tìm lấy chomình 1 lối đi riêng 1 pháp môn tu tập riêng, dù cho có ai nói tụngniệm Thần chú không linh ứng hiệu nghiệm đi chăng nữa, bởi vì họchưa từ bỏ được Con Ma Nghi Kỵ trong Tâm mình. Là hành giả trì tụngthần chú, 1 lòng 1 dạ hướng về các đức Phật, thì nhất định các Ngàisẽ không từ bỏ chúng ta. Hàng ngày chúng ta niệm 1 câu thần chú hay6 chữ Hồng Danh của Đức Phật A-Di-Dà như người mẹ hiền, ví như cả 2bên, Mẹ hiền và chúng ta đều đi 1 điểm hẹn duy nhất, dù cho baonhiêu năm xa xôi cách trở 20-30 năm nhưng nhất định, cả 2 sẽ gặpđược nhau vì đều nghĩ, đều gọi tên và đều hướng về nhau. Thời giankhông quan trọng, quan trọng là mỗi chúng ta đều giữ Chánh Niệm về1 đức Phật duy nhất A-Di-Đà trong Tâm của chúng ta. Nếu mất tiềnthì chúng ta có thể đi làm kiếm lại được, nhưng để mất đi Niềm Tinvà Hy Vọng chúng ta sẽ đánh mất đi hết Tất Cả. Chúc các hành giảthân tâm an lạc tự tại, xóa bỏ dần các nghiệp chướng sâu dày vàvọng tưởng tạp niệm từ vô lượng kiếp, giữ vững CHÁNH NIỆM VÀ CHÁNHĐỊNH, NHƯ Ý CÁT TƯỜNG, biến ước mơ thành hiện thực, sở cầu đượctoại nguyện, biết sống vì mọi người hơn nữa, làm lợi lạc cho chúngsanh đang chìm ngập trong bể khổ của 6 nẻo luân hồi và cũng để đạtđược sự Màu Nhiệm của Phật Pháp trong đời sống hiện tiền. Nam môA-Di-Đà Phật. VỚI MONG MUỐN ỨNG DỤNG NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN, RẤTMONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TỪ CÁC BẠN. kÍNH CHÚC CÁC BẠN CÓMỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC, AN VUI. LUÔN SỐNG TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO, Mọi ýkiến đóng góp xin gửi về địa chỉ mail saokhue.2h@gmail.com.APPLICATIONS "Mantra 12" APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO WORKREQUIRED BY KICK SMS, SMS ORDER NO, NO PERSONAL INFORMATIONCOLLECTED BY USERS. YOU CAN CHECK THE PERMISSION BEFORE INSTALLINGSMS. Total of 12 applications mantra chant often include: 1. SPIRITShurangama Mantra 2. Great Compassion Mantra 3. Auspiciousfinancial goals 4. SON OF GERMAN SECURITY 5. BUDDHA STANDARD FORMOF TOPICS 6. HOLY Infinite Life 7. PHARMACEUTICAL empowerment 8.Guan Yin hunches 9. Buddha's CRIMINAL DAMAGE 10. Rebirth in thePure Land 11. Thien Thien lady 12. Nhu Vuong Bao Luan NI LA Thepractitioner practice mantra must have 3 things Tin-May-Hanh, weHAVE NEW APPLICATIONS ARE FEELING from the Buddhas, Bodhisattvas,Gods, guardians Vajra Long. Just as we did for the radio receiver"Compassion" of nightly Buddhas Bodhisattvas, who perseveredchanting mantra MOST ANY LOAN CENTER, a desire to help the Buddhas,Buddha in our hearts, then new evidence that effective inspiration,so to say, measures the colors. Whatever anyone says leaning downto say, I still firmly as 3 foot tripod, even though I have manymany different ways faculty conflicts of doctrine and mantra ofall, but we ourselves are the final decision, ask yourself thatgoes up the torch, be the island of ourselves and find yourselftaking a private entrance 1 1 private practice to practice, even ifsomeone says no chanting mantra inspired effective matter, becausethey have not abandoned the Phantom suspicion in his mind. As ayogi reciting mantras, 1 lap 1 turned to the Buddha, it is notcertain they'll abandon us. Every day we recite the mantra 1 or 6words of the Buddha Red List A-Di-Da as the good mother, such asthe 2 sides, kind mother and we all go one single destination,though for how much remoteness of 20-30 years but certain, the twowill face each other with the same thought, are calling each othernames and are oriented. Time is not important, important is thateach of us are mindful of the Buddha only 1 A-Di-Da in our mind. Ifyou lose money, then we can get back to work, but to lose faith andhope we will all lose out. Wishing peace practitioners themselvesin body, mind, and gradually removed the thick and deep karmicdelusion immeasurable thoughts from life, mindfulness andconcentration to maintain ON, AS CAT WALL Italy, dreams come true,facility requirements are satisfied, because people know how tolive more, to benefit beings are immersed in the ocean of sufferingof six realms of cyclic existence and also to achieve the miracleof the Buddha Dharma in this present life. Male model A-Di-DaBuddha. WITH APPLICATIONS TO DATE better and better, we hope toreceive THE COMMENTS FROM YOU. WISH YOU HAVE A HAPPY LIFE, happily.LIVING WELL ALWAYS good religious, All comments should be sent tothe email address saokhue.2h @ gmail.com.
33 Ứng Thân Quán Thế Âm Bồ Tát 11.0.0 APK
saokhuedl
ỨNG DỤNG "33 Ứng Thân Quán Thế Âm" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ,KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬPTHÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMSPERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT. Quán Thế Âm Bồ Tát, một vị đại sĩ vạnnăng, thân thương của loài người ở Ta Bà mà bất cứ đệ tử nào củađức Phật cũng đều hướng tâm lính lễ, cầu nguyện Ngài. Trong Diệupháp liên hoa kinh, đức Phật Thích ca đã giải thích rõ cho Vô Tận ÝBồ Tát về ý nghĩa của danh hiệu Quán Thế Âm là do vị Bồ tát này khinghe âm thanh của chúng sanh xưng danh hiệu mình thì bèn tầm thanhđể cứu khổ. Nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sanh bị các khổnão nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, một lòng xưng danh Ngàithì ngay khi đó, Bồ Tát Quán Thế Âm bèn xem xét âm thanh ấy, khiếncho họ đều được giải thoát. Cũng theo kinh này thì Quán Thế Âm Bồtát có 32 hóa thân khác là thân Phật, Bích Chi, Thanh Văn, PhạmVương, Đế Thích, Đại Tự Tại Thiên, Đại Tự Tại, Thiên Đại TướngQuân, Tỳ Sa Môn, Tiểu Vương, Trưởng giả, Cư sĩ, Tể quan, Bà-la–môn,Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Phụ nữ, Đồng nam, Đồngnữ, Thiên , Long, Dạ xoa, Càn-thát-bà, Ca-lâu-la, A-tu-la,Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân, Phi nhân, Thần chấp Kim Cang. Ứngdụng gồm có 33 hình kèm theo nội dung ý nghĩa của từng ứng thân.Ngoài ra các bạn có thể thiết lập làm ảnh nền của điện thoại, máytính bảng để có thể xem những hình yêu thích. VỚI MONG MUỐN ỨNGDỤNG NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN, RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP ÝKIẾN TỪ CÁC BẠN. kÍNH CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC, ANVUI. LUÔN SỐNG TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO, Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địachỉ mail saokhue.2h@gmail.com. APPLICATIONS "33 coalAvalokitesvara" APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO WORK REQUIRED BYKICK SMS, SMS ORDER NO, NO PERSONAL INFORMATION COLLECTED BY USERS.YOU CAN CHECK THE PERMISSION BEFORE INSTALLING SMS. AvalokitesvaraBodhisattva, a great artist omnipotent, loving human in Saha thatany disciple of Buddha, are also spiritual feast, pray to him. Inthe Wonderful Dharma Flower economic, Shakyamuni Buddha clearlyexplained Endless Italy about the meaning of BodhisattvaAvalokitesvara title is because this bodhisattva when they hear thesound of his birth, the party claiming title games bar to relievesuffering. If there are countless hundreds of thousands ofthousands of memories of suffering beings be hearing the nameAvalokitesvara Bodhisattva, one heart and confess thy name, thenthat is when the Bodhisattva Avalokitesvara sound that came toconsider them, and they are be freed. According to this economicAvalokitesvara Bodhisattva has 32 other incarnation as Buddha, BichChi, Thanh Van, Pham Vuong, Sakka, the Great God of Independence,Independence University, General Thien Quan, Pi Samana, State Wang,chief author, Lay, the Lord, She-la-keeper, bhikkhus, nuns,Pros-she-rules, Pros-she-Mobile, Women, Men Dong, Dong female,Heaven, Long, Da massage, Qian-that-she, Ca-long-la, A-tu-la,la-na-Critical, Ma-most-la-aging, Human, human African Spirit Vajraaccept. The application form consists of 33 attached to themeaningful content of each of the body. Also you can set thewallpaper of your phone, tablet to view your favorite images. WITHAPPLICATIONS TO DATE better and better, we hope to receive THECOMMENTS FROM YOU. WISH YOU HAVE A HAPPY LIFE, happily. LIVING WELLALWAYS good religious, All comments should be sent to the emailaddress saokhue.2h @ gmail.com.
Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 13.0.0 APK
saokhuedl
ỨNG DỤNG "Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀNMIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNGTHU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRASMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT. Ứng dụng là cẩm nang về Luật Xửlý vi phạm hành chính 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành bộluật này. Điều đặc biệt của ứng dụng là từng điều luật được soạntrên một trang riêng và dưới những điều luật có kèm theo nội dungnhững điều khoản cụ thể của văn bản hướng dẫn thi hành điều luật đó(nếu có). Đặc điểm này tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõinội dung của độc giả. Ngoài ra, ứng dụng liên tục được cập nhật vănbản hướng dẫn thi hành ở phần danh mục văn bản hướng dẫn thi hànhvà trong từng điều luật của bộ luật này. Ứng dụng có thể sử dụngoffline. Chúng tôi cố gắng soạn thảo nội dung một cách chính xácnhất, tuy nhiên khó có thể tránh khỏi việc sai sót, rất mong nhậnđược ý kiến đóng góp từ phía người dùng để chúng tôi có thể hoànthiện ứng dụng này và làm tốt hơn trong các ứng dụng tiếp theo. Mọiý kiến phản hồi xin gửi về: saokhue.2h@gmail.com CẬP NHẬT ỨNG DỤNGTHƯỜNG XUYÊN CÓ NGHĨA LÀ BẠN ĐÃ CẬP NHẬT HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬTXỬ LÝ VI PHẬM HÀNH CHÍNH MỚI. Chúng tôi chân thành cảm ơn các bạnđã quan tâm và sử dụng ứng dụng. APPLICATIONS "Law on Handling ofAdministrative Violations 2012" APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NOWORK REQUIRED BY KICK SMS, SMS MAIL ORDER NO, NO PERSONALINFORMATION COLLECTED BY USERS. YOU CAN CHECK SMS PERMISSION BEFOREINSTALLING. Manual application is the Law on Handling ofAdministrative Violations and the 2012 guidelines to implement thislaw. This particular application is being prepared every singlerule on a separate page and under the law include the text of thespecific provisions of the guidelines that law enforcement (ifany). This feature creates favorable conditions for monitoring thecontent of readers. In addition, the application is updatedcontinuously guiding document in the list of documents to guide theimplementation of the law and within the law. The application canbe used offline. We try to edit the content most accurately, buthard to avoid mistakes, we hope to receive feedback from users sothat we can complete this application and make good more insubsequent applications. All comments should be sent to:saokhue.2h@gmail.com APPLICATIONS UPDATED OFTEN MEAN YOU UPDATEDLEGAL SYSTEM HANDLING NEW administrative violations. We sincerelythank you for your interest and application usage.
Thần Chú Vãng Sanh Tịnh Độ 7.0.0 APK
saokhuedl
ỨNG DỤNG "Thần Chú Vãng Sanh Tịnh Độ" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄNPHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THUTHẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMSPERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT. Thần chú này được trích từ trong kinhBạt Nhứt Thiết Nghiệp Chướng Căn Bổn Đắc Sanh Tịnh Độ Đà La Ni.Thần chú này có công dụng diệt được các trọng tội như: tội TứTrọng, Ngũ Nghịch, Thập Ác, Hủy Bán Chánh Pháp. Người nào nếu ypháp mà chí tâm trì tụng chú này thì Đức Phật A Di Đà thường trụ ởnơi đảnh đầu người ấy luôn cả ngày đêm mà ủng hộ, không cho oan giathừa tiện nhiễu hại, trong lúc hiện thế đặng an ổn và đến khi mạngchung được vãng sanh Tịnh Độ. Cách thức hành trì, Trước khi trìtụng chú này, hành giả phải rửa mình, súc miệng cho sạch sẽ, ngàyđêm sáu thời, thắp hương lễ Phật, quì gối trước bàn thờ, chấp taycung kính trì tụng mỗi thời tối thiểu 21 biến thì được linh ứng vàhoặc trì tụng đươc ba vạn (300.000) biến thì được thấy đặng Phật ADi Đà thọ ký. VỚI MONG MUỐN ỨNG DỤNG NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN, RẤTMONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TỪ CÁC BẠN. kÍNH CHÚC CÁC BẠN CÓMỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC, AN VUI. LUÔN SỐNG TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO, Mọi ýkiến đóng góp xin gửi về địa chỉ mail saokhue.2h@gmail.com.APPLICATIONS "Mantra rebirth in the Pure Land" APPLICATION ISABSOLUTELY FREE, NO KICK PERFORMANCE BY REQUEST SMS, SMS TO ORDERNO, DO NOT COLLECT PERSONAL INFORMATION OF THE USER. YOU CAN CHECKTHE PERMISSION BEFORE INSTALLING SMS. This spell is extracted fromthe business Bat Circuit Design Based karma four characteristicsSanh Pure Da La Ni. This spell will be used to destroy the crime ascrime Tu Trong, Five Dilemma, The Evil, Cancel Sale Dharma. The lawthat even if he recited pay attention to this, the Buddha Amitabhapermanent mark where he has always supported both by day and night,not to unfairly redundant processing facilities harmfulinterference, while peace is like unto and to the public network isreborn in the Pure Land. The way in practice, before reciting thisnote, one must wash his mouth rinse to clean, day six times, Buddhaincense, kneeling before the altar, palms reverently recite eachtime minimum 21 variables are inspired and recite or three thousand(300,000) shall be turned unto see Amitabha prophesies. APPLICATIONTO THE INCREASINGLY extra Look forward to THE COMMENTS FROM YOU.WISH YOU HAVE A HAPPY LIFE, AN HAPPY. ALWAYS GOOD LIFE goodreligious, All comments should be sent to the email addresssaokhue.2h@gmail.com.
saokhue.vseldon.adidaphat 10.0.0 APK
saokhuedl
ỨNG DỤNG "A Di Da Phat" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊUCẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TINCÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSIONTRƯỚC KHI CÀI ĐẶT. A-di-đà hay A Di Đà (chữ Hán: 阿彌陀) là danh từphiên âm có gốc từ hai chữ trong tiếng Phạn: अमिताभ, amitābha vàamitāyus. Amitābha dịch nghĩa là "vô lượng quang" - "ánh sáng vôlượng"; amitāyus có nghĩa là "vô lượng thọ" - "thọ mệnh vô lượng".Đây là tên của một vị Phật được tôn thờ nhiều nhất trong Đại thừa.A-di-đà trụ trì cõi Cực lạc (tiếng Phạn: sukhāvatī) ở phương Tây.Phật A-di-đà được tôn thờ trong Tịnh độ tông tại Việt Nam, TrungQuốc, Nhật Bản và Tây Tạng, tượng trưng cho Từ bi và Trí tuệ. Tronglịch sử Đại thừa và Tịnh độ tông, việc tôn xưng A-di-đà là một mốcphát triển quan trọng. Phép niệm A-di-đà là một cách tu dưỡng mớicủa Phật tử, không phải trải qua vô số kiếp. Đây là cách tu dưỡngdựa vào Tha lực, dựa vào đại nguyện của một vị Phật-một phép tu"nhanh chóng, dễ dàng" hơn chứ không chỉ dựa vào tự lực của chínhmình. Đó là phép tu nhất tâm niệm 10 lần danh hiệu "Nam-mô A-di-đàPhật" lúc lâm chung để được sinh vào cõi Cực lạc. Để có thể đủ sứcvững vàng niệm đủ 10 lần câu "Nam mô A Di Đà Phật" cận ngay lúc lâmchung thì lúc bình thường phải kiên trì niệm Phật thường xuyên.Muốn cho chúng sanh cõi này vượt khỏi kiếp lầm than của những cáikhổ, sanh, già, bệnh, chết, nên Đức Phật Thích Ca nói rõ nhân địahạnh nguyện của Phật A Di Ðà và khai thị pháp môn Tịnh độ tu hànhrất dễ dàng. Từ thượng lưu trí thức đến hạng dân thường, nếu aichuyên tu, cũng đều được vãng sanh cả. Ứng dụng mang đến cho mọingười những hình ảnh của Phật A Di Đà thông qua lời giáo huấn củađức phật Thích Ca. Ứng dụng có tính năng xem hình kèm theo nội dungtruyện của từng hình. Ngoài ra các bạn có thể thiết lập làm ảnh nềncủa điện thoại, máy tính bảng để có thể đọc những hình yêu thích.VỚI MONG MUỐN ỨNG DỤNG NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN, RẤT MONG NHẬN ĐƯỢCSỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TỪ CÁC BẠN. kÍNH CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT CUỘC SỐNGHẠNH PHÚC, AN VUI. LUÔN SỐNG TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO, Mọi ý kiến đóng gópxin gửi về địa chỉ mail saokhue.2h@gmail.com. APPLICATIONS "A Di DaPhat" APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO WORK REQUIRED BY KICK SMS,SMS ORDER NO, NO PERSONAL INFORMATION COLLECTED BY USERS. YOU CANCHECK THE PERMISSION BEFORE INSTALLING SMS. A-di-momentum orAmitabha (Chinese characters: 阿 弥陀) is transcribed word derivesfrom two Sanskrit words: अमिताभ, Amitabha and amitayus. Amitabhatranslated means "Infinite Light" - "infinite light"; amitayusmeans "infinite life" - "immeasurable life destiny." This is thename of a Buddha is worshiped in most Mahayana. A-di-momentum planeabbot Bliss (Sanskrit: sukhavati) in the West. A-di-momentum Buddhais worshiped in the Pure Land in Vietnam, China, Japan and Tibet,symbolizing compassion and wisdom. In the history of Mahayana andPure Land, the A-di-honored momentum is an important developmentalmilestones. Allow A-di-momentum is a new way of Buddhistcultivation, not to undergo countless lives. Here's how tocultivate based on Tha force, based on the great prayer of aBuddha-a rhetoric "quick, easy" rather than just relying on his ownself. That allowed most religious mind the title 10 times,"South-scale A-di-kick" deathbed to be born into the world ofUltimate Bliss. To be strong enough concept fully 10 times thephrase "Namo Amitabha Buddha" access right at the moment of deathis normal to often recite the Buddha's patience. Want to give themlife beyond the realms of suffering, misery, birth, aging, sicknessand death, the Buddha Shakyamuni's address stated vow of AmitabhaBuddha and the Pure Land method declaration practiced very easy.From upper-class intellectuals to common people, if anyone crash,and both are reborn. Application gives people the image of Amidathrough the teaching of the Buddha Shakyamuni. Application featuressee attached picture story content of each image. Also you can setthe wallpaper of your phone, tablet to be able to read yourfavorite images. WITH APPLICATIONS TO DATE better and better, wehope to receive THE COMMENTS FROM YOU. WISH YOU HAVE A HAPPY LIFE,happily. LIVING WELL ALWAYS good religious, All comments should besent to the email address saokhue.2h @ gmail.com.
Loading...