1.0 / November 23, 2014
(4.7/5) (12)
Loading...

Description

Münafıklar, Kuran ayetlerinde bildirildiğigibi iki yüzlü, sahtekar insanlardır ve gerçekte mümin olup imanetmedikleri halde, sanki iman etmiş gibi davranırlar. En önemliside, bu sahtekarlıklarını kendi başlarına yapmazlar; müminlerinarasına girmeye, sanki onlardanmış gibi davranmaya çalışırlar. Buşekilde hareket etmelerinin nedeni, müminlerle birarada olarak birtakım dünyevi çıkarlar elde etme yönündeki umutlarıdır. Müminlerinyanına gelip, iman etmiş gibi gözükerek, müminlerikandırabileceklerini ve onların sahip olduğu bazı imkanlardanyararlanabileceklerini sanırlar. Bu aplikasyonla; münafıközelliklerini detaylı öğrenip, kendi üstünüzde barındırmamanız içinçabalayabilirsiniz.
Hypocrites, as revealedin the Qur'an hypocritical, dishonest people, and in fact is eventhough they do not believe is believing, they pretend as if faith.Most importantly, do not do this fraud on their own; to be amongthe believers, though they tried to pretend when required. In thisway, the cause of movement, worldly interests together as a teamwith the hope that believers are to achieve. He came over to thebelievers, delicious, as have believed, and they think they candeceive the faithful can take advantage of some opportunities thathave them. With this application; learn more hypocrites features,including one on your own that you can strive for better.

App Information Münafığın Sırları

harunyahya Show More...

İnternet Siteleri 1.0 APK
harunyahya
Harun Yahya Külliyatından faydalanılarak 500'üTürkçe, toplam 43 dilde sayısız internet sitesi hazırlandı. Busiteleri aylık ortalama ayda on milyonlarca kişii ziyaretetmektedir. İnternet siteleri, evrim teorisinin bilimsel çöküşü,yaratılış gerçeği, iman hakikatleri, Kuran mucizeleri, kıyametalametleri, ahir zaman ve mehdiyet, Kuran ahlakı, tarih, politika,strateji gibi çok çeşitli konular içermektedir.Harun Yahya Collection500 of benefiting from the Turkish, the total was prepared numerousinternet sites in 43 languages. Monthly average month on this siteis visited by millions of people. Internet sites, scientificcollapse of the theory of evolution, the fact of creation of thetruths of faith, Quran miracles, signs of the apocalypse, end timesand the Mahdi, the Qur'an's morality, history, policy, strategyinvolves issues as diverse as.
Bunlari Biliyormusunuz 1.0 APK
harunyahya
Yeryüzünde var olan tüm canlılarüremelerinden,korunmalarına, beslenme şekillerinden kendilerineinşa ettikleriyuvalara kadar sayısız üstün özelliklerledonatılmışlardır. Kimi birmimar gibi yuvasını inşa eder, kimi birkimyager gibi düşünerek enideal ısıtmayı sağlar, kimi ise gerçekbir kamuflaj ustasıdır. Bucanlıların yaşantıları incelendiğindeise, hem fizikselözelliklerinin hem de davranışlarının birbiriyleve yaşadıklarıortamla tam bir uyum içerisinde olduğugörülür.Bu uygulamada ise sizlere bu canlılardan kısa kısa vevurucubilgiler sunmaktayız.There are all creaturesofthe earth, reproduction, protection to, until they built theirnestin countless diets are equipped with outstanding features.Whobuilds the nest as an architect, who provides the idealheatingthinking like a scientist, who is a real master ofcamouflage. Thisis living life are examined, with both the physicalproperties ofthe medium in which they live and with each other aswell asbehavior appears to be in full compliance.We offer a brief and punchy information from these alive to youifthis application.
Başkanlık Sistemi 1.0 APK
harunyahya
Başkanlık Sistemi Türkiye İçin TehlikelidirBaşkanlık sistemi hem federasyonu beraberinde getirdiği için hemde despot yönetimlere zemin hazırladığı için riskli bir yönetimbiçimidir.Özellikle Ortadoğu gibi demokrasi kültürünün tamyerleşmediği coğrafyalarda halkların büyük acılar yaşamasına sebepolur.Türkiye, üniter yapısı ve parlamenter demokrasisi ilegüçlüdür. Bu yapısını muhafaza ederek güçlenmeye devamedebilir.Başkanlık sistemi ve federasyon Türkiye’yi parçalanmaaşamasına getirebilecek son derece tehlikeli bir modeldir.Presidential system isdangerous for TurkeyPresidential system and federation brought about that for both arisk management because it paved the way for autocratic managementbiçimidir.özellikl Middle East as the democratic culture of thepeoples in the region as full settlement causing her to suffergreat pain olur.türki to is strong with a unitary structure andparliamentary democracy. Continue to strengthen this structureedebilir.başkanlık keeping system and the federation model that canbe brought to Turkey is an extremely dangerous fragmentationprocess.
Kuran Hükümleri 1.0 APK
harunyahya
Bir kısım insanlar dine inandıkları veneredeyse hemen her gün Kuran'ıokudukları halde Kuran'da yer alan ayetlerin bazılarınırahatlıklagözardı edebilmektedirler. Kimileri bu hataya bilinçsizcedüşerken,kimileri de bu hükümleri, kendi ürettikleri Kuran'a uygun olmayanbirmantığın etkisiyle bile bile önemsememektedirler. Tüm bunlarıyaparkenKuran hükümlerini bile bile gözardı etmenin Allah Katındakendilerinenasıl bir sorumluluk yükleyeceğini ve kendilerini Allah'ınrızasındannasıl uzaklaştıracağını ise hiç düşünmemektedirler. OysakiKuranayetlerinde Allah'ın hükümlerini dikkate almayan kimselerinahiretteazapla karşılaşabilecekleri önemle hatırlatılan bir konudur. Buçarpıkzihniyete sahip olan kimseler Kuran ahlakına uygun olmayan birmantığadayanarak Allah'ın hükümleri arasında kendi akıllarınca bir önemveöncelik sıralaması yapmışlardır. Hatta kimi hükümleri detamamenhayatlarından çıkararak bir kenara bırakmışlardır. Bu çarpıkdinanlayışı, yüzyılların birikimi olan batıl bir anlayışşeklinde,nesilden nesile aktarılarak günümüze dek ulaşmıştır. Buaplikasyondagözardı edilen Kuran hükümlerini okuyabilirsiniz.Some people believe inreligion and the Koran nearly every dayAlthough they read some of the verses in the Qur'an easilyare able to ignore. Some of these errors fell unconscious,some of these provisions, in accordance with their own produced anon-QuranEven with the effects of logic are not even care. While all oftheseEven the Qur'an even ignoring them in the sight of AllahHow to install a responsibility from themselves the pleasure ofAllahHow to remove not think at all. Yet the Qur'anin the verses of Allah in the Hereafter no one to take into accountthe provisions ofmay encounter is an issue that strongly reminded of torment. Thisdistortedmorality of the Qur'an according to people who have the mentalityof a non-logicBased on the provisions of God's importance in their own eyesandacted as a priority. Even some provisions fullyremoving them from their lives are left aside. This distortedreligionunderstanding, which is the accumulation of centuries ofsuperstition in the form of a concept,reached transmitted from generation to generation until today. Inthis applicationYou can read the Qur'an neglected.
Sesli Makaleler 1.0 APK
harunyahya
Birbirinden güzel, İman hakikatleri, Bilim,Dünya, Siyaset, Kültür, Kuran Ahlakı, Gündem ile ilgili makalelerimp3 olarak dinleyebilirsiniz. Mp3leri dinlemek için, internetgerekmektedir.Beautiful than the other,the truths of faith, Science, World, Politics, Culture, Values ​​ofthe Qur'an, you can listen to MP3 articles on the agenda. To listento MP3s, you need the internet.
Kuran'da Dua 1.0 APK
harunyahya
Sizi yaratmış, bu dünyaya yerleştirmiş, akılvebeden sahibi kılmış olan Allah'a acaba gerektiği kadaryakınmısınız?Acaba O'na en son ne zaman dua ettiniz?O'na, sadece birtakım sıkıntı veya felaketlerle karşılaşınca mıduaediyorsunuz?Allah'ın tüm insanların Rabbi olduğunu ve sizin deRabbinizolduğunu, hayattaki en büyük dostunuz ve dayanağınızın YüceAllaholduğunu, her şeyi öncelikle O'ndan dilemeniz gerektiğinidüşünüyormusunuz?Bu uygulama, Allah'ın kullarına ne kadar yakın olduğu veonlardannasıl bir dua istediği hakkındadır.Who has created you,hasplaced in this world, mind and body have to wonder if theownermakes it as close to Allah, Who Are?I wonder when was the last time you prayed Him?One just been faced with some difficulties or disasters doyoupray?Allah is the Lord of all the people and that your Lord, yourfriendand support is the biggest of your life that AlmightyGod,everything that you need to first ask Him Do you think?This application is the servant of God and how close they areabouthow he wants a prayer.
Bilim Haberleri 1.0 APK
harunyahya
21.yy'da bilim adamları elde olanteknolojinindaha hızlı, daha geniş bir alanda ve daha pratikolarakkullanılabildiği imkanlar oluşturmak ve bunları tüminsanlığınhizmetine sunmak konusunda çalışmalar yapacaklardır.Şu an üzerinde durulan konuların başında isebilgisayarteknolojisinin insan hayatını kolaylaştırması,düzenlemesi veişgücünü en aza indirmesi gelmektedir. Yıllar öncebilim kurgufilmlerinde izlenen ve sadece bu filmlerle kısıtlıkalacağıdüşünülen pek çok teknolojik imkan, hayatı kolaylaştıranaraçlar,konfor sağlamaya yönelik gelişmeler hayatımıza girmeyebaşlamıştır.Bu gelişmeleri yakından takip etmek istiyorsanız, buaplikasyondaen güncel bilim haberlerini bulacaksınız.The technology isgettingfaster, scientists in the 21st century, in a wider andmorepractical as it can be used to create opportunities andtoundertake work on them to provide the service to all humanity.At the beginning of the focus of current computer technologytofacilitate human life comes to minimizing regulation andlabor.Years ago, he followed in many technological possibilitiesofscience fiction movies and only expected to be limited tothismovie, tools to make life easier, and enhancements toprovidecomfort began to enter our lives. If you want to followthesedevelopments closely, you will find the latest science news inthisapplication.
Düşünen İnsanlar İçin 1.0 APK
harunyahya
Allah insanları düşünmeye çağırır ve "(BuKur'an,) Ayetlerini, iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akılsahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek birkitaptır" (Sad Suresi, 29) ayetiyle Kuran'ı insanların düşünmeleriiçin indirdiğini bildirir. Önemli olan insanın düşünme yeteneğinisamimiyetle geliştirmesi, düşünme konusunda derinleşmesidir. Bukonuda çaba harcamayan insanlar ise yaşamlarını derin bir "gaflet"içinde geçirirler. Gaflet kelimesi, "unutmaksızın ihmal etmek, terketmek, yanılmak, umursamamak, dikkatsizlik yapmak" gibi anlamlariçerir. Bu aplikasyon, size daha önce hiç düşünmediğiniz şeyleridüşündürecek, olayların göremediğiniz yönlerini görmenize vesileolacaktır.Calls on the thinking ofthe people of God and "(this Qur'an) Verses, they thought betterthan good, and people with intelligence, let them take counsel heis a holy book that we sent down to you" (Surah Sad, 29) of theQur'an in the verse tells download people to think. Sincerely todevelop the thinking skills that are important people in thinkingabout deepening. People living deep in a lot of effort in thisregard is a "negligence" spend within. Heedless word, "forgettingthe neglect, abandon, to stumble, to care, to make carelessness"includes such meanings. In this application, you will think ofsomething you never thought of before, will be the occasion to seethe direction in which you see the incident.
Loading...