1.2 / November 20, 2017
(1.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Magiczna Kraina Fabuła W baśniowej „Magicznej krainie” żyje40dobrych elfów, którzy z opiekują się roślinami, zwierzętamiiubogimi ludźmi. Ich ukochanym szefem jest dobry Mag. Stara sięonaby jego podwładni nieśli pomoc wszystkim, którzy tegopotrzebują.Dobre elfy mają wrogów, złych skrzatów-psotników którychszefemjest zły czarownik. Dokuczają oni wszystkim straszączwierzęta iludzi. Pewnego dnia napadają oni na mieszkańcówMagicznej Krainy.Zły czarownik zamienia 20 dobrych elfów w złeskrzaty. Na szczęście20 elfów kryje się w pobliskim lesie. Dobrymag wzywa na pomocswoich braci z innych krain i rozpoczynająposzukiwanie elfówzamienionych przez czarownika by przywrócić imdaną postać. Zasadygry Jesteś szefem drużyny, która ma odnaleźćzamienionych elfówskrytych pod drzewami i przywrócić im dawnąpostać. Aby tegodokonać znajdź miejsce ich pobytu i odpowiedz napytanie lubwykonaj zadanie. Zły czarownik i jego drużyna szukająelfów, którymudało się zbiec. Zły czarownik by zmienić pozostałeelfy w złeskrzaty musi odgadnąć miejsce ich ukrycia i odpowiedziećna pytanialub wykonać zadanie. Trwa wyścig. Wygra go ten ktopierwszy ustalimiejsce pobytu wszystkich poszukiwanych przez siebieelfów/skrzatówi odpowie na pytania. Za znalezienie elfa/skrzatagrający otrzymują1 punkt. Za prawidłową odpowiedź na pytanie lubwykonanie zadaniadrużyna otrzymuje liczbę punktów stosowną dotrudności pytania lubzadania. W niektórych przypadkach grający musiprzejść przezwybrany przez siebie portal na końcu którego znajdujesięniespodzianka czasem przyjemna czasem przykra. Kto wygrywa?Wygrywata drużyna, która zdobędzie więcej punktów w momenciezakończeniaposzukiwań. W trakcie gry na tablicy wyników pokazujesię aktualnapunktacja stanu poszukiwań. Gra jest przeznaczona dladwóch graczyw kilku wersjach Dorosły – dziecko Dziecko – dzieckoWersje dladzieci występują w trzech kategoriach wiekowych Przedzaładowaniemgry na swojego smartfona można dokonać zarówno wyboruwersji jak izestawu kategorii pytań, na które będą odpowiadaćgracze. Magicalland Story In the fairy-tale "Magic land" alive 40good elves whotake care of plants, animals and poor people. Theirbeloved boss isgood Mag. He tries to make his subordinates carriedassistance toall who need it. Good elves have enemies, evilimps-jokers whoseboss is the evil wizard. They all tease scaringanimals and humans.One day they attack the inhabitants of the Landof Magic. Evilsorcerer turns 20 in good elves evil elves.Fortunately, 20 elveshiding in the nearby forest. A good magiciancalls to help theirbrothers from other lands and begin the searchfor the elvesexchanged by the wizard to restore the given figure.Game rules You are the boss of the team, which has convertedelves findhidden under the trees and restore their old form. To dothis, finda place of their stay and answer a question or perform atask. Evilsorcerer and his team are looking elves, who managed toescape.Evil sorcerer to change the other elves in bad elves mustguesstheir hiding place, and answer questions or perform the task.Therace is on. To win it is first come, first determinethewhereabouts of all the elves sought by himself / elves andanswerquestions. For finding elf / elf playing receive 1 point. Forthecorrect answer to your question or task team will be awardedthenumber of points relevant to the difficulty of questions ortasks.In some cases, the player must go through their chosen portalatthe end of which is a pleasant surprise sometimes nastysometimes.Who is winning? The winner is the team that scores themost pointsat the end of the search. During the game, thescoreboard shows thescore of the current state of research. Thegame is designed fortwo players in several versions Adult - childChild - childVersions exist for children in three age categoriesBefore you loadthe game on your smartphone, you can make the choiceof eitherversion of the set of categories and questions that willcorrespondto the players.

App Information Magiczna Kraina

 • App Name
  Magiczna Kraina
 • Package Name
  lukasz.p1.kraina1
 • Updated
  November 20, 2017
 • File Size
  28M
 • Requires Android
  Android 5.0 and up
 • Version
  1.2
 • Developer
  ProSca
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Educational
 • Developer
 • Google Play Link

ProSca Show More...

Magiczna Kraina 1.2 APK
ProSca
Magiczna Kraina Fabuła W baśniowej „Magicznej krainie” żyje40dobrych elfów, którzy z opiekują się roślinami, zwierzętamiiubogimi ludźmi. Ich ukochanym szefem jest dobry Mag. Stara sięonaby jego podwładni nieśli pomoc wszystkim, którzy tegopotrzebują.Dobre elfy mają wrogów, złych skrzatów-psotników którychszefemjest zły czarownik. Dokuczają oni wszystkim straszączwierzęta iludzi. Pewnego dnia napadają oni na mieszkańcówMagicznej Krainy.Zły czarownik zamienia 20 dobrych elfów w złeskrzaty. Na szczęście20 elfów kryje się w pobliskim lesie. Dobrymag wzywa na pomocswoich braci z innych krain i rozpoczynająposzukiwanie elfówzamienionych przez czarownika by przywrócić imdaną postać. Zasadygry Jesteś szefem drużyny, która ma odnaleźćzamienionych elfówskrytych pod drzewami i przywrócić im dawnąpostać. Aby tegodokonać znajdź miejsce ich pobytu i odpowiedz napytanie lubwykonaj zadanie. Zły czarownik i jego drużyna szukająelfów, którymudało się zbiec. Zły czarownik by zmienić pozostałeelfy w złeskrzaty musi odgadnąć miejsce ich ukrycia i odpowiedziećna pytanialub wykonać zadanie. Trwa wyścig. Wygra go ten ktopierwszy ustalimiejsce pobytu wszystkich poszukiwanych przez siebieelfów/skrzatówi odpowie na pytania. Za znalezienie elfa/skrzatagrający otrzymują1 punkt. Za prawidłową odpowiedź na pytanie lubwykonanie zadaniadrużyna otrzymuje liczbę punktów stosowną dotrudności pytania lubzadania. W niektórych przypadkach grający musiprzejść przezwybrany przez siebie portal na końcu którego znajdujesięniespodzianka czasem przyjemna czasem przykra. Kto wygrywa?Wygrywata drużyna, która zdobędzie więcej punktów w momenciezakończeniaposzukiwań. W trakcie gry na tablicy wyników pokazujesię aktualnapunktacja stanu poszukiwań. Gra jest przeznaczona dladwóch graczyw kilku wersjach Dorosły – dziecko Dziecko – dzieckoWersje dladzieci występują w trzech kategoriach wiekowych Przedzaładowaniemgry na swojego smartfona można dokonać zarówno wyboruwersji jak izestawu kategorii pytań, na które będą odpowiadaćgracze. Magicalland Story In the fairy-tale "Magic land" alive 40good elves whotake care of plants, animals and poor people. Theirbeloved boss isgood Mag. He tries to make his subordinates carriedassistance toall who need it. Good elves have enemies, evilimps-jokers whoseboss is the evil wizard. They all tease scaringanimals and humans.One day they attack the inhabitants of the Landof Magic. Evilsorcerer turns 20 in good elves evil elves.Fortunately, 20 elveshiding in the nearby forest. A good magiciancalls to help theirbrothers from other lands and begin the searchfor the elvesexchanged by the wizard to restore the given figure.Game rules You are the boss of the team, which has convertedelves findhidden under the trees and restore their old form. To dothis, finda place of their stay and answer a question or perform atask. Evilsorcerer and his team are looking elves, who managed toescape.Evil sorcerer to change the other elves in bad elves mustguesstheir hiding place, and answer questions or perform the task.Therace is on. To win it is first come, first determinethewhereabouts of all the elves sought by himself / elves andanswerquestions. For finding elf / elf playing receive 1 point. Forthecorrect answer to your question or task team will be awardedthenumber of points relevant to the difficulty of questions ortasks.In some cases, the player must go through their chosen portalatthe end of which is a pleasant surprise sometimes nastysometimes.Who is winning? The winner is the team that scores themost pointsat the end of the search. During the game, thescoreboard shows thescore of the current state of research. Thegame is designed fortwo players in several versions Adult - childChild - childVersions exist for children in three age categoriesBefore you loadthe game on your smartphone, you can make the choiceof eitherversion of the set of categories and questions that willcorrespondto the players.
Loading...