1.1 / January 13, 2016
(4.2/5) (13)
Loading...

Description

Malay English Dictionary is built by SAN. This is a professional,portable and convenient dictionary. It is made for Malaysian tolearn and used as translator between Malay and English.Features:-Translate Malay (Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia) to English(Bahasa Inggeris).- Translate English to Malay.- Dictionary can beused when offline. It's does not need the internet connection.- Youare able to add your words to favorites list by clicking the “love”icon.Icon adapted - "Book" By Julien Deveaux, FR, fromthenounproject.com.

App Information Malay English Dictionary

 • App Name
  Malay English Dictionary
 • Package Name
  com.san.kamus
 • Updated
  January 13, 2016
 • File Size
  4.8M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  SAN
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

SAN Show More...

Jom Teka Teki 2 2.0 APK
SAN
Sekuel kepada # No 1 Trivia Games - Jom Teka Teki di MalaysiaMencuba game ni jika anda berasa teka teki terlalu senang.Permainan ini khas untuk Malaysian kerana permainan ini menggunakanBahasa Melayu. Game ini mempunyai soalan yang memerlukan imaginasianda untuk mencari benda/jawapan daripada perkataan yang berkaitan.Logik, IQ, dan imaginasi akan dapat membantu anda, bolehkah andamenjawabkan semua soalan Jom Teka Teki 2? Jom mainlah bersama-samadengan kawan-kawan dan ahli keluarga! Buktikan anda mempunyai otakyang cerdas. #jomtekateki #tekateki Emoji provided free byhttp://emojione.com No sequel to the # 1 Trivia Games - Let'sPuzzle in Malaysia Try this game if you feel riddles too easy. Thisgame is typical for the Malaysian for this game using BahasaMelayu. This game has a question that requires imagination to findobjects / responses from the relevant words. Logic, IQ, andimagination will help you, can you answer all the questions JomPuzzle 2? Let's play together with your friends and family! Proveyou have a smart brain. #jomtekateki #tekateki Emoji provided freeby http://emojione.com
Jom Teka Teki APK
SAN
# No 1 Trivia Games - Teka Teki di Malaysia (Januari 2015) Mencubagame ni jika anda suka meneka silang kata. Permainan ini khas untukMalaysian sebab permainan ini menggunakan Bahasa Melayu. Game inimempunyai soalan yang lucu, lawak, senang dan susah. Buku tidakdapat membantu anda, Bolehkah anda menjawabkan semua soalan JomTeka Teki? Teka apakah benda dari soalan diberikan! Apa IQ anda?Soalan itu apa jawapan? Jom mainlah! Emoji provided free byhttp://emojione.com
Jom Bina Kata 1.3 APK
SAN
Daripada pemaju aplikasi popular Jom Teka Teki, datanglah permainanterbaru untuk semua warga Malaysia - Jom Bina Kata! Permainan inimenguji kefasiran Bahasa Malaysia / Melayu anda, dan ia jugamenyelidikan kepintaran minda anda.Cara bermain adalah senang, andaperlu membina perkataan dalam sususan huruf bersebelahan daripadakotak soalan yang diberi. Mungkinnya anda biasa dengan bina ayat,tetapi bolehkah anda bina kata?Icon adapted - "Einstein" by RomanRusinov, from thenounproject.com .From the developer of popularapplications now Puzzles, came the latest games for all Malaysians- Let's Build words!This game tests fluency in Bahasa Malaysia /Indonesia, and it is also investigating the intelligence of yourmind.How to play the fun, you need to build the next letter of theword in the arrangement of the questions given. It possible thatyou are accustomed to construct sentences, but can you construct aword?Icon adapted - "Einstein" by Roman Rusinov, fromthenounproject.com.
Ujian KPP - Lesen L APK
SAN
Sesuai untuk pelajar kereta / motor / kedua-dua. Aplikasi inimerupakan stimulasi Ujian Kurikulum Pendidikan Pemandu (KPP01 Test)tahun 2019 dalam Bahasa Melayu. Selepas anda menghadiri kelas amaliuntuk memandu kenderaan seperti kereta, motor, motosikal, andaperlu lulus ujian teori berkomputer JPJ untuk mendapat lesen L inMalaysia. Ini merupakan keperluan daripada Jabatan PengangutanJalan (JPJ) Malaysia. Untuk melulus ujian KPP tersebut, biasanyaanda perlu membaca buku untuk belajar undang-undang jalan raya diMalaysia, mata perlu dapat membezakan warna yang serupa, dan dapatskor 42/50 dalam ujian yang mengandungi soalan tentang papan tanda,soalan kejara. Aplikasi ini mempunyai lebih kurang 500 soalan untukanda belajar dan membuat latihan. Jika anda dapat mencabar semuasoalan yang diberi, kemungkinan besarnya anda tidak akan gagaldalam ujian KPP 2019 sebenar. Jika anda berjaya mengambil lesen,berhati-hati memandu di jalan raya supaya lesen tidak digantungbawah sistem kejara. Terima kasih kerana muat turn aplikasi ini.Semoga anda dapat lulus ujian komputer lesen memandu kereta (KPPTest 2019) macam pro.
Apa Lirik Lagu Ni? 1.2 APK
SAN
Daripada pemaju Jom Teka Teki, Apa Lirik Lagu Ni merupakanpermainan terbaru khas untuk rakyat Malaysia yang pakar dalam muzikdari artis/penyanyi Malaysia. Dalam permainan ini, sebahagian liriklagu akan ditunjukkan, dan anda perlu anda perlu teka lagu melayuyang tepat, dan melengkapkan perkataan lirik lagu yang betul. Jikaanda tak tahu jawapan, anda boleh menggunakan hint ataupun tekasahaja.Genre muzik ataupun lagu yang dikandungi termasuk termasuklagu melayu klasik, pop, jazz, hiphop, lagu raya dan sebagainya.Lagu yang diberi adalah dalam Bahasa Melayu / Inggeris. Jommencabar minda dengan teka lagu Malaysia yang populer!Credits:MusicNotes by iconsmind.com, GB, Music Note By Pham Thi Dieu Linh, VN,Girl by Vera Lubimov, and CD by Shirley Wu, US fromthenounproject.com.Puzzles from the developer now, What Love Ni isthe most special game to the people of Malaysia who specialize inmusic from the artist / singer Malaysia.In this game, most of thelyrics will be shown, and you need you need to guess the correctsong wilt, and complete the lyrics of the right word. If you do notknow the answer, you can use a hint or guess only.The kind of musicor songs contained therein, including the classic Malay songs, pop,jazz, hiphop, song festival and many others. The song that wasgiven was in Malay / English.Book with thought-provoking puzzlesMalaysia a popular song!Credits:Music Notes by iconsmind.com, GB,Music Note By Pham Thi Dieu Linh, VN, Girl by Vera Lubimov, and CDby Shirley Wu, US from thenounproject.com.
English Senang Jek! APK
SAN
Oh my, adik-adik sukar untuk belajar Bahasa Inggeris (English)?Tidak perlu risau, aplikasi edukasi ini boleh mengajar anda dalampelajaran cara interaktif untuk memahami perbendaharaan kata BahasaInggeris (English Vocabulary). Khas untuk Malaysia. Bahasa Inggerissama juga Bahasa Melayu menggunakan sistem huruf yang kita kenai,iaitu huruf ABC sampai Z. Jadi, ia bukan satu bahasa yang sukardipelajari. Berikut merupakan ciri-ciri aplikasi edukasi ini: -Belajar Anda boleh belajar megikut tahap anda. Tahap yang adadidalam aplikasi ini adalah sesuai untuk kanak-kanak, murid-muridsekolah rendah / menengah yang menghadapi UPSR / PT3/ SPM, pelajarinstitusi tinggi ataupun orang dewasa yang ingin belajar English.Pada versi terbaru, anda juga boleh belajar dengan cara bina kataataupun hubung kata antara BI dengan BM. - Ulang Kaji Selaindaripada membaca buku ataupun kamus, anda boleh mengulang kajidengan aplikasi ini. Membuat latihan yang banyak dapat membantuanda ingat ejaan yang betul. - Cara Baca Mengenai cara memyebutperkataan Bahasa Inggeris yang tepat kerana aplikasi ini mempunyaisuara untuk membaca setiap perkataan yang diberi, anda tidak perlurisau cakap dengan salah lain kali, ataupun ragu dengan caramenyebut anda betul ke tidak. - Menguji Minda Anda juga bolehmenguji kemahiran Bahasa Inggeris dengan ujian dalam aplikasi ini.Cabarlah skor yang tertinggi, anda mempunyai dua peluang untukmenjawab salah. - Pertandingan Selain daripada dapat ilmupegetahuan, anda juga dapat manfaat untuk berkembang hubungandengan geng rakan-rakan, kawan-kawan ataupun keluarga anda keranaanda boleh belajar bersama mereka. Mengetahui siapakah lebih pakarsekarang. - Roda Hiburan Belajar pelbagai kategori perkataan.Adik-adik berasa belajar English senang jek melalui aplikasi ini,betul kan? Anda akan dapat belajar ejaan, cara membaca, maksudperkataan dengan bermain permainan ini. Jom belajar Englishsekarang dengan geng anda!
Jom Fikir 1.2 APK
SAN
Pada zaman dahulu, nenek moyang kita berkomunikasi dengan symbolsahaja. Nenek moyang anda telah meninggalkan beberapa symbol untukanda. Adalah anda mampu memahami mesej nenek moyang anda?Permainanini adalah mengguna bahasa Malaysia dan menguji pengiktirafansimbol anda. Adakah anda boleh mengatasi semua soalan?Cara bermainadalah senang, anda perlu berfikir apakah maksud simbol tersebutdan memberi jawapan yang betul. Jom Fikirlah!!!Icon adapted -"Thinking" by iconoci, GB, from thenounproject.com .In ancienttimes, our ancestors only communicate with the symbol. Yourancestors have left some symbol for you. Are you able to understandthe message of your ancestors?This game is the use of the Malaylanguage and test your symbol recognition. Are you able to copewith all the questions?How to play the happy, you have to thinkwhat is the meaning of these symbols and give the correctanswer.Think now !!!Icon adapted - "Thinking" by iconoci, GB, fromthenounproject.com.
马来文很简单! 1.1 APK
SAN
马来文被称为Bahasa Melayu或BahasaMalaysia,也可缩写为BM,是马来西亚的国语,在大马相当重要,用于日常沟通,也是官方语言。但是马来西亚华人的母语并非马来语,而是中文,所以一般华小生都难以掌握此马来语言。开发此手机游戏的目的就是让华人用熟悉的华语,简易的学习马来语。此游戏拥有多种模式让学生们轻松学马来文单字,这包括:-选项模式:用一般选择题的方式,认识马来文生字。此模式拥有初级和中级难度,适合任何人游玩,包括面临UPSR,PT3,SPM的学生们。-拼字模式:以中文为提示,使用拼马来字的方式轻松学单字。- 配对模式:把相同意思的华文配对马来语,让不会的生字快速上手。-挑战模式:通过测验,测试出您的语言能力,能答对所有问题就证明您是马来文达人。-多人模式:与家人,朋友一起进行对战,看谁才是马来文单字王!从此之后,您无需再苦闷地透过Kamus马来文字典或马来文词典学习马来西亚国语,而是透过此教育应用程式轻松容易地学习马来语。接受这疯狂学知识的大挑战吧!Credits:Blackboardbackground with drawings, and Cute girl with red hat and heremotions designed by freepik.Malay is known as Bahasa Melayu orBahasa Malaysia, can be abbreviated as BM, Malaysia is the nationallanguage in Malaysia is very important for daily communication, isalso an official language. But the Malaysian Chinese are not nativeMalay, but Chinese, it is generally difficult to grasp this HuaXiaosheng Malay language. This mobile game developers aim is tomake Mandarin Chinese with a familiar, easy to learn Malay.Thisgame has multiple modes allow students to easily learn Malay words,including:- Options mode: The choice of general approach,recognizing Malay vocabulary. This mode has a primary and secondarydifficulty for anyone to play, including facing UPSR, PT3, SPMstudents.- Spelling mode: the Chinese as prompted, use the Malayword spell words the way easy to learn.- Pairing mode: the samemeaning Malay Chinese pair, will not let the new words quickly getstarted.- Challenge Mode: pass the quiz, test out your languageskills, can answer all questions to prove you are a Malay Daren.-Multiplayer mode: with family, friends battle together, to see whois the Malay word king!Since then, you no longer depressed to learnMandarin through Malaysia Kamus Dictionary Malay or Malaydictionary, but easy one to learn the Malay language through thiseducational app. Accept this challenge crazy knowledge ofit!Credits:Blackboard background with drawings,and Cute girl withred hat and her emotions designed by freepik.
Loading...