1.0.0 / November 29, 2017
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

Aplikasi mudah alih yang mempunyai pangkalan data berkaitan pokokdan tumbuhan yang menjadi sumber makanan kepada lebah kelulut.Maklumat yang dikumpul ialah jenis tumbuhan, nama tumbuhan,keluarga, kumpulan, morfologi tumbuhan, maklumat penanaman, sumberdan waktu makanan diambil. Pangkalan data ini juga akan disertakandengan imeg/gambar tumbuhan. Aplikasi yang dibangunkan inidipercayai dapat membantu penternak atau bakal penternak mengenalitumbuhan atau pokok yang sesuai untuk menjadi sumber makanan lebahkelulut dan seterusnya dapat membantu lebah kelulut yang diternakmenghasilkan madu yang baik.

App Information MARDI myBeeMenu

 • App Name
  MARDI myBeeMenu
 • Package Name
  my.gov.mardi.mybeemenu
 • Updated
  November 29, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  MARDI Apps
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

MARDI Apps Show More...

MARDI Fertigasi Cili 2.1.1 APK
MARDI Apps
Aplikasi ini akan menghantar mesej peringatan kepada penggunamelalui telefon pintar, tablet dan juga ipad berkaitan semuaaktiviti yang perlu dalam penanaman cili secara fertigasi. Ia turutmempunyai kalendar aktiviti yang terlibat merekod segala aktivitiyang terlibat samada yang dijana secara automatik ataupun aktivitilain yang dimasukkan kemudian oleh pengguna. Aplikasi ini perludidaftar terlebih dahulu, namun demikian sekiranya pengguna pernahmuat turun aplikasi MARDI yang lain sebelum ini dan telah punmenggunakannya, pendaftaran tidak diperlukan. Pengguna hanya perlulogin kata laluan dan nama pengguna sahaja untuk sekali bagiperanti mudah alih tersebut. Antara kemudahan lain yang disediakanialah paparan graf bagi hasil tuaian dalam bentuk kuantiti danjugaRinggit Malaysia.Fertigasi sebenarnya berasal daripada cantuman duaperkataan "fertilization" dan "irrigation". Proses pembajaan danpengairan terhadap tanaman berjalan serentak. Fertigasi jugamerujuk kepada sistem pengeluaran tanaman tanpa menggunakan tanah.Tujuan asal kaedah ini digunakan adalah untuk mengelakkan tanamandari dijangkiti penyakit akar seperti penyakit Pythium, Fusarium,Rhizoctonia dan penyakit layu bakteria yang kebanyakkannya dibawaoleh tanah.Selain melindungi tanaman daripada sebarang jangkitanpenyakit, ia juga bertujuan untuk mengelakkan larutan baja yangdiberikan kepada pokok menjadi terlalu cair (terkena hujan) danmembuatkan pemberian baja tidak berkesan. Fertigasi bolehmengurangkan kos operasi dan inilah punca utama ia diminati ramaiuntuk menggunakan kaedah fertigasi dalam penanaman. Penggunaansistem ini secara ketara dapat mengurangkan penggunaan air danbaja. Kos tenaga kerja untuk mengendalikan sistem ini juga rendah.
MARDI Kelulut 3.0.0 APK
MARDI Apps
Program penyelidikan dan pembangunan teknologi penternakan lebahkelulut telah dimulakan pada tahun 1990. Pada masa itu lebahkelulut hanya digunakan sebagai agen pendebungaan sahaja. Melihatkepada potensi lebah kelulut boleh menghasilkan madu yang banyak,maka satu program telah diaktifkan untuk mengkaji perilaku lebahkelulut. Pada tahun 2008 program ini telah memberikan hasil duaspesies kelulut (Trigona itama, Trigona thoracica) yang dapatmengeluarkan hasil 1kg sebulan. Penyelidikan tidak terhenti begitusahaja apabila penyelidikan mengenai pemecahan koloni berjayadilakukan pada tahun 2010. MARDI juga melakukan kajian untukmelihat khasiat madu lebah kelulut. Diantara maklumat yangdisediakan di dalam aplikasi ini ialah:- Pengecaman Lebah kelulut-Teknik Pemindahan Koloni- Teknik Penuaian Madu- Penyediaan sarangkotak lebah kelulut- Permohonan Kursus- Video Lebah Kelulut dan-Hubungi Pakar
MARDI Penanaman Cendawan Tiram 1.1.0 APK
MARDI Apps
Aplikasi ini dibangunkan oleh MARDI sebagai panduan permulaan bagisesiapa yang berminat untuk mendapatkan maklumat berkaitanpenanaman cendawan tiram kelabu. Cendawan tiram kelabu dengan namasaintifiknya Plerotus sajor caju merupakan cendawan yang popularditanam dikalangan pengusaha cendawan kerana permintaan terhadapcendawan tersebut adalah tinggi. Cendawan ini dinamakan tiramkerana bentuk tudungnya bulat, lonjong dan melengkung menyerupaicengkeram tiram. Permukaan tudung cendawan tiram licin. Tepitudungnya bergelombang dan mencapai diameter 2-3cm. Tangkaicendawan tiram kelabu berkedudukan di pinggir tudung. Semoga denganadanya aplikasi ini, minat untuk menceburi diri dalam bidangkeusahawanan penanaman cendawan akan dapat dipertingkatkan danlebih memberi keyakinan kepada sesiapa yang ingin mencubamelibatkan diri dalam penanamannya.
MARDI Green Pharmacy 1.1.0 APK
MARDI Apps
Mengikut satu kajian yang telah dibuat, Malaysia telah dikenalpasti sebagai salah satu pusat kepelbagaian genetik terbesar didunia terutama bagi tumbuhan hutan tropika. Dianggarkan sebanyak7,000 spesies tumbuhan peringkat tinggi (angiosperma) terdapat didalam hutan tropika Malaysia dan 1,000 spesies dilaporkan mempunyainilai perubatan. Jumlah ini termasuk kumpulan herba, pokok renek,pokok, tumbuhan memanjat, epifit dan parasit. Sehingga kini hanyasebahagian kecil yang telah dikaji secara saintifik dari segibotani, fitokimia dan kandungan bahan aktif. Kajian bagi tujuan diperingkat komersial masih belum dibuat walaupun secara tradisitumbuh-tumbuhan ini telah digunakan semenjak turun temurun.
MARDI Fertigasi Melon 2.1.1 APK
MARDI Apps
Aplikasi ini akan menghantar mesej peringatan kepada penggunamelalui telefon pintar, tablet dan juga ipad berkaitan semuaaktiviti yang perlu dalam penanaman cili secara fertigasi. Ia turutmempunyai kalendar aktiviti yang terlibat merekod segala aktivitiyang terlibat samada yang dijana secara automatik ataupun aktivitilain yang dimasukkan kemudian oleh pengguna. Aplikasi ini perludidaftar terlebih dahulu, namun demikian sekiranya pengguna pernahmuat turun aplikasi MARDI yang lain sebelum ini dan telah punmenggunakannya, pendaftaran tidak diperlukan. Pengguna hanya perlulogin kata laluan dan nama pengguna sahaja untuk sekali bagiperanti mudah alih tersebut. Antara kemudahan lain yang disediakanialah paparan graf bagi hasil tuaian dalam bentuk kuantiti danjugaRinggit Malaysia.Fertigasi sebenarnya berasal daripada cantuman duaperkataan "fertilization" dan "irrigation". Proses pembajaan danpengairan terhadap tanaman berjalan serentak. Fertigasi jugamerujuk kepada sistem pengeluaran tanaman tanpa menggunakan tanah.Tujuan asal kaedah ini digunakan adalah untuk mengelakkan tanamandari dijangkiti penyakit akar seperti penyakit Pythium, Fusarium,Rhizoctonia dan penyakit layu bakteria yang kebanyakkannya dibawaoleh tanah.Selain melindungi tanaman daripada sebarang jangkitanpenyakit, ia juga bertujuan untuk mengelakkan larutan baja yangdiberikan kepada pokok menjadi terlalu cair (terkena hujan) danmembuatkan pemberian baja tidak berkesan. Fertigasi bolehmengurangkan kos operasi dan inilah punca utama ia diminati ramaiuntuk menggunakan kaedah fertigasi dalam penanaman. Penggunaansistem ini secara ketara dapat mengurangkan penggunaan air danbaja. Kos tenaga kerja untuk mengendalikan sistem ini juga rendah.
MARDI Direktori Usahawan 2.1.0 APK
MARDI Apps
Aplikasi ini dibangunkan untuk memudahkan pengguna untuk berhubungdengan para usahawan yang berdaftar dengan MARDI. Ia akanmemaparkan maklumat berkaitan usahawan seperti: - Nama syarikat, -nama usahawan, - kategori usahawan, - jenis produk, - maklumatperhubungan dan lokasiAntara fungsi yang terdapat dalam aplikasiini ialah :-- online/offline data, - menyimpan kenalan, -memudahkan perhubungan dan - memudahkan carian.
MARDI Cendawan Tiram Kelabu 2.1.1 APK
MARDI Apps
This application is used to send reminders to planters on the smartphones or tablets, on the activities they should do for theplanting of gray oyster mushroom. There are strict schedules thatthey should follow, to ensure that the mushroom gives the highestyield. The app also reminds the planter when it is time to docertain activities. It has a calendar where all the activities arerecorded, including the planter's personal schedules. The mobileapp need to be registered before it can be used. The registrationincludes the planter's biodata and field information. There arealso other features such as graphs, where the planters can view theprofits and costs for each harvesting season. The app also providesseveral other general information regarding the gray oystermushroom. Gray oyster mushroom with the scientific name Plerotussajor caju is popular mushroom mushrooms grown among entrepreneurs.This is because the demand for mushrooms is high. The oystermushroom given the name because of the shape of the lid is round,oval and curved to resemble oyster shells. Mushroom lid smoothsurface. Wavy edge lid and reach a diameter of 2-3 cm. Gray oystermushroom stalks lying on the edge of the lid.Many mushrooms can begrown on agricultural waste containing cellulose, hemicellulose andlignin. Among the materials that can be used to grow mushrooms isrubber wood dust, cotton waste, sawdust chestnut, oak and acaciawood dust. Rice straw, rice husk, empty fruit bunches of oil palmand coconut oil is a by product material which is also used as asubstrate. Nevertheless material (substrate) rubber wood dust isvery good, economical and productive for use in agriculture grayoyster mushrooms.
MARDI MyKonsultan 1.8.0 APK
MARDI Apps
Aplikasi ini adalah aplikasi forum yangmembenarkan komunikasi antara stakeholders dengan MARDI. Skopkomunikasi adalah berkaitan teknologi-teknologi yang telahdihasilkan oleh MARDI. Pengguna boleh melontarkan sebarangpersoalan mengikut channel yang telah disediakan oleh ModeratorMARDI. Malah pengguna juga boleh create thread baru bagi setiapchannel yang telah dipilih. Perbincangan adalah dalam bentuk 2 waycommunication dimana user dan rakan perbincangan boleh melontarkansebarang persoalan dan juga idea yang boleh dikongsi bagimendapatkan jawapan dan penyelesaian yang bersesuaian. AplikasiMyKonsultan ini, diintegrasikan dengan forum web-based yang bolehdicapai di http://skim.mardi.gov.my . Ini bermakna,pengguna boleh menggunakan ke dua dua kaedah capaian ke MyKonsultansamada melalui web-based ataupun melalui mobile apps ini.
Loading...