1.0.1 / November 10, 2016
(1.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Match - Bilde - Ord er en veldig fin app for den allerførstelesetreningen. Appen innholder 150 oppgaver med lydretteord.Hvertbrett har 3 oppgaver hvor man skal matche et bilde med detriktigeordet. Lyden kan aktiveres/deaktiveres, slik at man kanvelge omordet skal leses opp eller ikke når man trykker på bildetellerordet.Alle apper fra Bokstavkongen er designet for å fungerepå småtelefon-skjermer så vel som på nettbrett med størreskjermer.Ingenreklame eller in-app kjøp!BokstavkongenBokstavkongentilbyr etstort utvalg av læringsapper for skrive- og leseopplæring.Appeneer godt egnet til bruk både hjemme og på skolen, og de erlaget isamarbeid med spesialpedagoger og lærere.Bokstavkongenbrukeralltid bokstavlyder og ikke bokstavnavn, da det erbokstavlydenesom er vikte og brukes når man skal lære seg å lese.Bokstavenerepresenterer lyder man binder sammen til ord når manskal knekkelesekoden.Bokstavkongen-appene fokuserer også påoppgaver, slik atbarna får trening i å se ordene som ordbilder.Barna lærer deordene som ikke er lydrette og er nødt til ågjenkjenne ordet somet bilde.Har du tilbakemeldinger og ønsker forenkelte av appeneeller forslag til nye apper, så hører vi veldiggjerne fra deg!Sendoss gjerne en e-post på[email protected]!Følg oss påFacebook:http://fb.me/bokstavkongen Match - Image - Word is a verynice appfor the very first reading exercise. The app contains 150puzzleswith phonetic words.Each level has 3 puzzles where you havetomatch a picture with the right word. The sound can be activated/deactivated, so that one can choose whether the word to be readoutor not when you press the picture or word.All apps Letter Kingisdesigned to work on small phone screens as well as on tabletswithlarger screens.No advertising or in-app purchases! LetterKingLetter King offers a vast array of Education Apps for writingandliteracy. Apps are suitable for use both at home and at school,andthey are made in collaboration with special educatorsandteachers.Letter King always uses the letter sounds andletternames, as it is sound of the letters is important and is usedwhenlearning to read. The letters represent sounds they bindtogetherto form words when to crack the reading code.Letter Kingapps alsofocus on tasks, so that children receive training inseeing thewords as word pictures. Children learn the words that arenotphonetic and will have to recognize the word as an image.Doyouhave feedback for some apps or suggestions for new apps, so wehearvery often from you!Please send us an [email protected]!Follow us onFacebook:http://fb.me/bokstavkongen

App Information Match - Bilde - Ord

 • App Name
  Match - Bilde - Ord
 • Package Name
  com.bokstavkongen.barnutd.match_bilde_ord
 • Updated
  November 10, 2016
 • File Size
  46M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.0.1
 • Developer
  Alphabet King
 • Installs
  10+
 • Price
  $1.49
 • Category
  Educational
 • Developer
  Dæliveien 49, 1383 Asker
 • Google Play Link

Alphabet King Show More...

Mine vitser 1.03 APK
Alphabet King
Mine vister er en samling vitser fra barn tilbåde barn og voksne. I denne app´en kan du også skrive inn dineegne vitser.Første gang app´en åpnes, bruker den litt tid på å laste ned denyeste vitsene.Det legges til nye vitser hver uke, som oppdateres ved å lastened app´en på nytt.
The Alphabet King - Hindi 1.0.1 APK
Alphabet King
The Alphabet King - how the letter sounds got their shapesLearn theenglish letters and letter sounds via Hindi!Content: 30 storiesproviding two and a half hours of audio about how shapes are madefor the letters sounds by a magical king in his enchanted castle.Also includes cartoon, song, games, writing practise and a superb'create your own story' section.The stories are told in Hindi.TheAlphabet King is a catchy and unique educational concept that hasbeen used in Norwegian schools for several years, in conjunctionwith a letters and sounds programme. The stories take children intoa cohesive, imaginative world with an adventure for each of theletters in the alphabet. Emphasis is placed on distinguishingbetween the letter and the sound it makes, which is very importantin early reading. The programme helps children understand thatsounds build into words and introduces the terms vowel andconsonant, as well as capital letters, are introduced.Theadventures are illustrated with simple, colourful shapes tostimulate the imagination. The captivating stories are read byTimothy West, but are also subtitled so you can read with yourchildren too. The app offers audio, visual and experientiallearning, using more of the child's sensory channels to secureassociations between sounds and letters. They can listen to thestories over and over again to learn the letters really well.Whenyou first enter the app, the adventures of the various letters comein the following order: first, an introductory story on thecharacters and concepts of the programme called "Alphabet Castleand how it all began". Then the letter stories will illuminate inthe following order: s, a, t, p, i and n. These are the letterschildren learn first because they are distinctive sounds and formwords easily. Once these first letters have been created, thealphabet menu unlocks and you can read the stories in any order youlike. Interspersed are stories about joined up writing and howletters make words, which help children crack the reading code.Inaddition, The Alphabet King app has several additional functions,such as memory game of letter pairs. Children can also practisewriting the letters directly onto the screen using lines on acastle, and colour characters and letters from the stories in thedrawing program. They can create their own stories by buildingpictures with elements from the stories and then record theirnarrative on the audio mode.And last but not least, you can singalong with the alphabet song and watch our cartoon about thealphabet.We hope you and your children will enjoy taking part inthe Alphabet King's adventures and that this app will make readingtraining an enjoyable experience.The Alphabet King - how the lettersounds got their shapesLearn the english letters and letter soundsvia Hindi!Content: 30 stories providing two and a half hours ofaudio about how shapes are made for the letters sounds by a magicalking in his enchanted castle. Also includes cartoon, song, games,writing practise and a superb 'create your own story' section.Thestories are told in Hindi.The Alphabet King is a catchy and uniqueeducational concept that has been used in Norwegian schools forseveral years, in conjunction with a letters and sounds programme.The stories take children into a cohesive, imaginative world withan adventure for each of the letters in the alphabet. Emphasis isplaced on distinguishing between the letter and the sound it makes,which is very important in early reading. The programme helpschildren understand that sounds build into words and introduces theterms vowel and consonant, as well as capital letters, areintroduced.The adventures are illustrated with simple, colourfulshapes to stimulate the imagination. The captivating stories areread by Timothy West, but are also subtitled so you can read withyour children too. The app offers audio, visual and experientiallearning, using more of the child's sensory channels to secureassociations between sounds and letters. They can listen to thestories over and over again to learn the letters really well.Whenyou first enter the app, the adventures of the various letters comein the following order: first, an introductory story on thecharacters and concepts of the programme called "Alphabet Castleand how it all began". Then the letter stories will illuminate inthe following order: s, a, t, p, i and n. These are the letterschildren learn first because they are distinctive sounds and formwords easily. Once these first letters have been created, thealphabet menu unlocks and you can read the stories in any order youlike. Interspersed are stories about joined up writing and howletters make words, which help children crack the reading code.Inaddition, The Alphabet King app has several additional functions,such as memory game of letter pairs. Children can also practisewriting the letters directly onto the screen using lines on acastle, and colour characters and letters from the stories in thedrawing program. They can create their own stories by buildingpictures with elements from the stories and then record theirnarrative on the audio mode.And last but not least, you can singalong with the alphabet song and watch our cartoon about thealphabet.We hope you and your children will enjoy taking part inthe Alphabet King's adventures and that this app will make readingtraining an enjoyable experience.
Bokstavkongen 3.0.0 APK
Alphabet King
BOKSTAVKONGEN - EVENTYRENE OM DA LYDENE FIKK BOKSTAVERBokstavkongen er et veldig fengende og unikt pedagogisk konsept somhar blitt brukt i den norske skolen i flere år i forbindelse medbokstavopplæring. Bokstavkongen, - da lydene fikk bokstaver, tarbarna med inn i en helhetlig, fantasifull verden med et eventyr tilhver av bokstavene. Opplegget kan være en god hjelp til åbevisstgjøre barna på lydsiden ved ord. Det er lagt vekt på åskille mellom lyd og bokstav, noe som er svært viktig i denbegynnende leseopplæringen. Begrepene vokal og konsonant blirinnført, samt at bokstavene da får henholdsvis rød og blå farge.Eventyrene er illustrert med enkle fargerike figurer som erfantasistimulerende for barna. Barna skal ha god tid til å leve seginn i historiene mens de ser på bildene. De fengende historiene erlest av Nils Nordberg. Historiene er også tekstet slik at de voksneselv kan lese sammen med barna hvis de ønsker det. Slik er detåpnet for å bruke flere av barnets sansekanaler for å festeassosiasjonene mellom lyd og bokstav. Ikke minst ligger det her tilrette for å høre historiene mange ganger, slik at barna kan lærebokstavene godt. Eventyrene om de forskjellige bokstavene blirtilgjengelige i en rekkefølge som vi anbefaler å følge, særlig nårde åtte-ti første bokstavene skal læres. Etter de fire førstebokstavene råder vi til å lese eventyret som kan hjelpe barna til åforstå hvordan bokstavene blir til ord. Dette hjelper barna åknekke lesekoden. Historiene kan med fordel leses mange ganger. Tilsammen er der 33 eventyr for alle lydene og tilleggshistoriene.Introduksjonseventyret om linjesystemet og bokstavslottet lesesførst. Det avsluttes med et eventyr om hvordan det ble orden påbokstavene, - alfabetet. I tillegg har Bokstavkonge-appen fleretilleggsfunksjoner, som minnespill hvor man bl.a kan finne store ogsmå bokstaver som passer sammen. Barna kan også øve seg på å skrivebokstavene rett inn i bokstavslottet samt å fargelegge figurer ogbokstaver fra historiene i tegneprogrammet. En ny modul er nå atman selv kan lage sine egne historier med elementer fra historiene.Og sist men ikke minst: Dere kan være med å synge alfabetsangen ogse vår tegnefilm om alfabetet. Vi håper både du og ditt barn kan hastor glede av å ta del i alt som skjer i Bokstavlandet, og at denneappen vil gjøre leseopplæringen til en hyggelig opplevelse forbarna. LETTER KING - fairytale about DA SOUNDS GOT LETTERS LetterKing is very catchy and unique educational concept that has beenused in Norwegian schools for several years in connection withgraded training. Letter King - then the sounds got letters, takethe kids into a cohesive, imaginative world with an adventure toeach of the letters. This event can be a great help to sensitizechildren on the audio side by words. The emphasis is ondistinguishing between sound and letter, which is very important inthe initial reading instruction. The terms vowel and consonant areintroduced, and that the letters then gets respectively red andblue. Fairy tales are illustrated with simple colorful shapesimagination stimulating for children. The children will have plentyof time to immerse themselves in the stories while watching theimages. The captivating stories are read by Nils Nordberg. Thestories are also texted so adults can even read with their childrenif they wish. So it is opened to use more of the child's sensechannels to secure associations between sounds and letters. Notleast is that here the way to hear the stories many times, so thatchildren can learn letters well. The adventures of the differentcharacters are available in an order that we recommend to follow,especially when the eight to ten first letters to be learned. Afterthe first four letters are advised to read adventure that can helpchildren understand how the letters become words. This helps thechildren to crack reading code. The stories may advantageously beread many times. Altogether there 33 adventure for all sounds andadditional stories. Introduction The story of the line system andthe letter castle read first. It concludes with a story about howit was track of letters - alphabet. In addition Letter King appadditional features, such as memory games where among other thingsyou can find large and small letters that fit together. Childrencan also practice writing letters directly into the letter castleand coloring shapes and letters from the stories in the drawingprogram. A new module is now that you yourself can create their ownstories with elements of the stories. And last but not least: Youmay be singing the alphabet song and see our cartoon about thealphabet. We hope you and your children can have great pleasure totake part in everything that happens in the Letter of Norway, andthat this app will make reading instruction to a pleasantexperience for the kids.
Kroppen 1.0 APK
Alphabet King
Kroppen er en morsom app som på en underholdende måte vil lærebarnet ditt navnet på de ulike kroppsdelene. Kroppen består av firemoduler: 1. Plasser riktig ord på riktig sted på kroppen2. Dra enstrek mellom riktig ord og bilde3. Se bildekort av kroppsdelene oghør hvordan ordet leses4. Plasser riktig ord på riktig bildekortForå gjøre det vanskeligere, kan man i innstillingene velge å slå avlyden på ordene og bildene, slik at barnet selv må lese ordene. Deter også mulig å velge store bokstaver.BokstavkongenBokstavkongentilbyr et stort utvalg av læringsapper for skrive- ogleseopplæring. Appene er godt egnet til bruk både hjemme og påskolen, og de er laget i samarbeid med spesialpedagoger oglærere.Bokstavkongen bruker alltid bokstavlyder og ikkebokstavnavn, da det er bokstavlydene som er vikte og brukes når manskal lære seg å lese. Bokstavene representerer lyder man bindersammen til ord når man skal knekke lesekoden.Bokstavkongen-appenefokuserer også på oppgaver, slik at barna får trening i å se ordenesom ordbilder. Barna lærer de ordene som ikke er lydrette og ernødt til å gjenkjenne ordet som et bilde.Har du tilbakemeldinger ogønsker for enkelte av appene eller forslag til nye apper, så hørervi veldig gjerne fra deg!Send oss gjerne en e-post på[email protected]!Følg oss på Facebook:http://fb.me/bokstavkongen The body is a fun app that offers anentertaining way to teach your child the names of the various bodyparts. The body consists of four modules:1. Place the right word inthe right place on the body2. Drag a line between the right wordand image3. See picture cards of body parts and hear how the wordis read4. Place the right words at the right picture cardsTo makeit harder, one can in the settings choose to mute the words andimages so that the child must read the words.It is also possible toselect uppercase. Letter King Letter King offers a vast array ofEducation Apps for writing and literacy. Apps are suitable for useboth at home and at school, and they are made in collaboration withspecial educators and teachers.Letter King always uses the lettersounds and letter names, as it is sound of the letters is importantand is used when learning to read. The letters represent soundsthey bind together to form words when to crack the readingcode.Letter King apps also focus on tasks, so that children receivetraining in seeing the words as word pictures. Children learn thewords that are not phonetic and will have to recognize the word asan image.Do you have feedback for some apps or suggestions for newapps, so we hear very often from you!Please send us an email [email protected]!Follow us on Facebook:http://fb.me/bokstavkongen
Bokstaver i rutenett 1.0 APK
Alphabet King
Bokstaver i rutenett er en god app for barn som holder på å blikjent med bokstavene. Her skal barnet fnne og gjenkjenne 10 likebokstaver som er gjemt i et rutenett med 40 bokstaver. Hver gangman trykker på bokstaven, repeteres bokstavlyden.Det er ett brettfor hver bokstav, og alle brettene har fire oppgaver:- Finn de småbokstavene- Finn de store bokstavene- Finn både de små og storebokstavene- Finn både små og store bokstaver med en litt annerledesform.BokstavkongenBokstavkongen tilbyr et stort utvalg avlæringsapper for skrive- og leseopplæring. Appene er godt egnet tilbruk både hjemme og på skolen, og de er laget i samarbeid medspesialpedagoger og lærere.Bokstavkongen bruker alltid bokstavlyderog ikke bokstavnavn, da det er bokstavlydene som er vikte og brukesnår man skal lære seg å lese. Bokstavene representerer lyder manbinder sammen til ord når man skal knekkelesekoden.Bokstavkongen-appene fokuserer også på oppgaver, slik atbarna får trening i å se ordene som ordbilder. Barna lærer deordene som ikke er lydrette og er nødt til å gjenkjenne ordet somet bilde.Har du tilbakemeldinger og ønsker for enkelte av appeneeller forslag til nye apper, så hører vi veldig gjerne fra deg!Sendoss gjerne en e-post på [email protected]!Følg oss på Facebook:http://fb.me/bokstavkongen Letters in grid is a good app for kidswho are becoming familiar with letters. Here the child should fndand recognize 10 as letters that are hidden in a grid of 40letters. Each time you press the letter, repeating lettersounds.There is one board for each letter, and every stage has fourtasks:- Find the lowercases- Find the large letters- Find both thesmall and capital letters- Find both uppercase and lowercaseletters with a slightly different form. Letter King Letter Kingoffers a vast array of Education Apps for writing and literacy.Apps are suitable for use both at home and at school, and they aremade in collaboration with special educators and teachers.LetterKing always uses the letter sounds and letter names, as it is soundof the letters is important and is used when learning to read. Theletters represent sounds they bind together to form words when tocrack the reading code.Letter King apps also focus on tasks, sothat children receive training in seeing the words as wordpictures. Children learn the words that are not phonetic and willhave to recognize the word as an image.Do you have feedback forsome apps or suggestions for new apps, so we hear very often fromyou!Please send us an email at [email protected]!Follow us onFacebook: http://fb.me/bokstavkongen
Finn bokstavlyden 1.0.1 APK
Alphabet King
I Finn bokstavlyden får man trening i å koble bokstavvlydene sammenmed bokstavene. De tre høyttalerne har hver sin bokstavlyd. Kun énav disse er riktig og hører sammen med bokstaven som er avbildet.Ved å lytte til alle bokstavlydene og dra den korrekte på plass,får man god trening i å koble bokstavlydene sammen medbokstavene.BokstavkongenBokstavkongen tilbyr et stort utvalg avlæringsapper for skrive- og leseopplæring. Appene er godt egnet tilbruk både hjemme og på skolen, og de er laget i samarbeid medspesialpedagoger og lærere.Bokstavkongen bruker alltid bokstavlyderog ikke bokstavnavn, da det er bokstavlydene som er vikte og brukesnår man skal lære seg å lese. Bokstavene representerer lyder manbinder sammen til ord når man skal knekkelesekoden.Bokstavkongen-appene fokuserer også på oppgaver, slik atbarna får trening i å se ordene som ordbilder. Barna lærer deordene som ikke er lydrette og er nødt til å gjenkjenne ordet somet bilde.Har du tilbakemeldinger og ønsker for enkelte av appeneeller forslag til nye apper, så hører vi veldig gjerne fra deg!Sendoss gjerne en e-post på [email protected]!Følg oss på Facebook:http://fb.me/bokstavkongenIn Find letter sound gets training inconnecting bokstavvlydene with letters. The three speakers eachhave their bokstavlyd. Only one of these is correct and belongstogether with the letter depicted. By listening to all lettersounds and drag the correct place, you get good training in how toconnect letter sounds with letters. Letter King Letter King offersa vast array of Education Apps for writing and literacy. Apps aresuitable for use both at home and at school, and they are made incollaboration with special educators and teachers.Letter Kingalways uses the letter sounds and letter names, as it is sound ofthe letters is important and is used when learning to read. Theletters represent sounds they bind together to form words when tocrack the reading code.Letter King apps also focus on tasks, sothat children receive training in seeing the words as wordpictures. Children learn the words that are not phonetic and willhave to recognize the word as an image.Do you have feedback forsome apps or suggestions for new apps, so we hear very often fromyou!Please send us an email at [email protected]!Follow us onFacebook: http://fb.me/bokstavkongen
Match - Setninger 1.0 APK
Alphabet King
Match - Setninger er en veldig god app for den førsteleseforståelsen ved at man skal knytte riktig setning til riktigbilde.240 oppgaverMatch - Setninger har åtte brett, hvert med 30oppgaver. Spilleren skal knytte riktig bilde til riktig setning vedå tegne en strek fra bildet til setningen.Alle apper fraBokstavkongen er designet for å fungere på iPhone så vel som påiPader med større skjermer.Ingen reklame eller in-appkjøp!BokstavkongenBokstavkongen tilbyr et stort utvalg avlæringsapper for skrive- og leseopplæring. Appene er godt egnet tilbruk både hjemme og på skolen, og de er laget i samarbeid medspesialpedagoger og lærere.Bokstavkongen bruker alltid bokstavlyderog ikke bokstavnavn, da det er bokstavlydene som er vikte og brukesnår man skal lære seg å lese. Bokstavene representerer lyder manbinder sammen til ord når man skal knekkelesekoden.Bokstavkongen-appene fokuserer også på oppgaver, slik atbarna får trening i å se ordene som ordbilder. Barna lærer deordene som ikke er lydrette og er nødt til å gjenkjenne ordet somet bilde.Har du tilbakemeldinger og ønsker for enkelte av appeneeller forslag til nye apper, så hører vi veldig gjerne fra deg!Sendoss gjerne en e-post på [email protected]!Følg oss på Facebook:http://fb.me/bokstavkongen Match - Phrases is a very good app forthe first reading comprehension at that one should attachappropriate sentence to the correct picture. 240 tasks ISIN Match -Phrases has eight boards, each with 30 puzzles. The player willlink the correct image to the correct sentence by drawing a linefrom the picture to the sentence.All apps Letter King is designedto work on the iPhone as well as on iPads with larger screens.Noadvertising or in-app purchases! Letter King Letter King offers avast array of Education Apps for writing and literacy. Apps aresuitable for use both at home and at school, and they are made incollaboration with special educators and teachers.Letter Kingalways uses the letter sounds and letter names, as it is sound ofthe letters is important and is used when learning to read. Theletters represent sounds they bind together to form words when tocrack the reading code.Letter King apps also focus on tasks, sothat children receive training in seeing the words as wordpictures. Children learn the words that are not phonetic and willhave to recognize the word as an image.Do you have feedback forsome apps or suggestions for new apps, so we hear very often fromyou!Please send us an email at [email protected]!Follow us onFacebook: http://fb.me/bokstavkongen
Spelling - Small words 1.0 APK
Alphabet King
Spelling - Small words is a great app for children who are justabout to break the code of reading. The app is using the actualletter sounds, and not the letter names, as it is the letter soundsthat are the true building blocks of words and syllables.Spelling -Small words consists of 4 smaller apps.1. Find the first sound2.Find the last sound3. Find the middle sound4. Spell the wholewordThe app is using only short vowel sounds and one-syllable wordswith 3-4 phonetic sounds (mostly CVC words), depending on thelevel. The app comes with 300 tasks.As for all of the apps fromAlphabet King, "Spelling - Small words" is designed to work well onboth cell phones with small screens and on tablets with biggerscreens.No ads or in-app purchase!The Alphabet KingThe AlphabetKing offers a big selection of eduational apps that teach how toread and write. These apps are great to use at home and in theclassroom.The Alphabet King is full of fun activities thatimplement different strategies to help your child read. Each app iscreated by teachers and those who specialize in reading and writingto give your student an exciting, educational experience.We wouldlove your feedback! Drop us a line [email protected] follow us on Facebook:http://fb.me/TheAlphabetKing
Loading...