1.0.1 / November 10, 2016
(1.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Match - Bilde - Ord er en veldig fin app for den allerførstelesetreningen. Appen innholder 150 oppgaver med lydretteord.Hvertbrett har 3 oppgaver hvor man skal matche et bilde med detriktigeordet. Lyden kan aktiveres/deaktiveres, slik at man kanvelge omordet skal leses opp eller ikke når man trykker på bildetellerordet.Alle apper fra Bokstavkongen er designet for å fungerepå småtelefon-skjermer så vel som på nettbrett med størreskjermer.Ingenreklame eller in-app kjøp!BokstavkongenBokstavkongentilbyr etstort utvalg av læringsapper for skrive- og leseopplæring.Appeneer godt egnet til bruk både hjemme og på skolen, og de erlaget isamarbeid med spesialpedagoger og lærere.Bokstavkongenbrukeralltid bokstavlyder og ikke bokstavnavn, da det erbokstavlydenesom er vikte og brukes når man skal lære seg å lese.Bokstavenerepresenterer lyder man binder sammen til ord når manskal knekkelesekoden.Bokstavkongen-appene fokuserer også påoppgaver, slik atbarna får trening i å se ordene som ordbilder.Barna lærer deordene som ikke er lydrette og er nødt til ågjenkjenne ordet somet bilde.Har du tilbakemeldinger og ønsker forenkelte av appeneeller forslag til nye apper, så hører vi veldiggjerne fra deg!Sendoss gjerne en e-post på[email protected]!Følg oss påFacebook:http://fb.me/bokstavkongen Match - Image - Word is a verynice appfor the very first reading exercise. The app contains 150puzzleswith phonetic words.Each level has 3 puzzles where you havetomatch a picture with the right word. The sound can be activated/deactivated, so that one can choose whether the word to be readoutor not when you press the picture or word.All apps Letter Kingisdesigned to work on small phone screens as well as on tabletswithlarger screens.No advertising or in-app purchases! LetterKingLetter King offers a vast array of Education Apps for writingandliteracy. Apps are suitable for use both at home and at school,andthey are made in collaboration with special educatorsandteachers.Letter King always uses the letter sounds andletternames, as it is sound of the letters is important and is usedwhenlearning to read. The letters represent sounds they bindtogetherto form words when to crack the reading code.Letter Kingapps alsofocus on tasks, so that children receive training inseeing thewords as word pictures. Children learn the words that arenotphonetic and will have to recognize the word as an image.Doyouhave feedback for some apps or suggestions for new apps, so wehearvery often from you!Please send us an [email protected]!Follow us onFacebook:http://fb.me/bokstavkongen

App Information Match - Bilde - Ord

 • App Name
  Match - Bilde - Ord
 • Package Name
  com.bokstavkongen.barnutd.match_bilde_ord
 • Updated
  November 10, 2016
 • File Size
  46M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.0.1
 • Developer
  Alphabet King
 • Installs
  10+
 • Price
  $1.49
 • Category
  Educational
 • Developer
  Dæliveien 49, 1383 Asker
 • Google Play Link

Alphabet King Show More...

Mine vitser 1.03 APK
Alphabet King
Mine vister er en samling vitser fra barn tilbåde barn og voksne. I denne app´en kan du også skrive inn dineegne vitser.Første gang app´en åpnes, bruker den litt tid på å laste ned denyeste vitsene.Det legges til nye vitser hver uke, som oppdateres ved å lastened app´en på nytt.
The Alphabet King - Hindi 1.0.1 APK
Alphabet King
The Alphabet King - how the letter sounds got their shapesLearn theenglish letters and letter sounds via Hindi!Content: 30 storiesproviding two and a half hours of audio about how shapes are madefor the letters sounds by a magical king in his enchanted castle.Also includes cartoon, song, games, writing practise and a superb'create your own story' section.The stories are told in Hindi.TheAlphabet King is a catchy and unique educational concept that hasbeen used in Norwegian schools for several years, in conjunctionwith a letters and sounds programme. The stories take children intoa cohesive, imaginative world with an adventure for each of theletters in the alphabet. Emphasis is placed on distinguishingbetween the letter and the sound it makes, which is very importantin early reading. The programme helps children understand thatsounds build into words and introduces the terms vowel andconsonant, as well as capital letters, are introduced.Theadventures are illustrated with simple, colourful shapes tostimulate the imagination. The captivating stories are read byTimothy West, but are also subtitled so you can read with yourchildren too. The app offers audio, visual and experientiallearning, using more of the child's sensory channels to secureassociations between sounds and letters. They can listen to thestories over and over again to learn the letters really well.Whenyou first enter the app, the adventures of the various letters comein the following order: first, an introductory story on thecharacters and concepts of the programme called "Alphabet Castleand how it all began". Then the letter stories will illuminate inthe following order: s, a, t, p, i and n. These are the letterschildren learn first because they are distinctive sounds and formwords easily. Once these first letters have been created, thealphabet menu unlocks and you can read the stories in any order youlike. Interspersed are stories about joined up writing and howletters make words, which help children crack the reading code.Inaddition, The Alphabet King app has several additional functions,such as memory game of letter pairs. Children can also practisewriting the letters directly onto the screen using lines on acastle, and colour characters and letters from the stories in thedrawing program. They can create their own stories by buildingpictures with elements from the stories and then record theirnarrative on the audio mode.And last but not least, you can singalong with the alphabet song and watch our cartoon about thealphabet.We hope you and your children will enjoy taking part inthe Alphabet King's adventures and that this app will make readingtraining an enjoyable experience.The Alphabet King - how the lettersounds got their shapesLearn the english letters and letter soundsvia Hindi!Content: 30 stories providing two and a half hours ofaudio about how shapes are made for the letters sounds by a magicalking in his enchanted castle. Also includes cartoon, song, games,writing practise and a superb 'create your own story' section.Thestories are told in Hindi.The Alphabet King is a catchy and uniqueeducational concept that has been used in Norwegian schools forseveral years, in conjunction with a letters and sounds programme.The stories take children into a cohesive, imaginative world withan adventure for each of the letters in the alphabet. Emphasis isplaced on distinguishing between the letter and the sound it makes,which is very important in early reading. The programme helpschildren understand that sounds build into words and introduces theterms vowel and consonant, as well as capital letters, areintroduced.The adventures are illustrated with simple, colourfulshapes to stimulate the imagination. The captivating stories areread by Timothy West, but are also subtitled so you can read withyour children too. The app offers audio, visual and experientiallearning, using more of the child's sensory channels to secureassociations between sounds and letters. They can listen to thestories over and over again to learn the letters really well.Whenyou first enter the app, the adventures of the various letters comein the following order: first, an introductory story on thecharacters and concepts of the programme called "Alphabet Castleand how it all began". Then the letter stories will illuminate inthe following order: s, a, t, p, i and n. These are the letterschildren learn first because they are distinctive sounds and formwords easily. Once these first letters have been created, thealphabet menu unlocks and you can read the stories in any order youlike. Interspersed are stories about joined up writing and howletters make words, which help children crack the reading code.Inaddition, The Alphabet King app has several additional functions,such as memory game of letter pairs. Children can also practisewriting the letters directly onto the screen using lines on acastle, and colour characters and letters from the stories in thedrawing program. They can create their own stories by buildingpictures with elements from the stories and then record theirnarrative on the audio mode.And last but not least, you can singalong with the alphabet song and watch our cartoon about thealphabet.We hope you and your children will enjoy taking part inthe Alphabet King's adventures and that this app will make readingtraining an enjoyable experience.
Kroppen 1.0 APK
Alphabet King
Kroppen er en morsom app som på en underholdende måte vil lærebarnet ditt navnet på de ulike kroppsdelene. Kroppen består av firemoduler: 1. Plasser riktig ord på riktig sted på kroppen2. Dra enstrek mellom riktig ord og bilde3. Se bildekort av kroppsdelene oghør hvordan ordet leses4. Plasser riktig ord på riktig bildekortForå gjøre det vanskeligere, kan man i innstillingene velge å slå avlyden på ordene og bildene, slik at barnet selv må lese ordene. Deter også mulig å velge store bokstaver.BokstavkongenBokstavkongentilbyr et stort utvalg av læringsapper for skrive- ogleseopplæring. Appene er godt egnet til bruk både hjemme og påskolen, og de er laget i samarbeid med spesialpedagoger oglærere.Bokstavkongen bruker alltid bokstavlyder og ikkebokstavnavn, da det er bokstavlydene som er vikte og brukes når manskal lære seg å lese. Bokstavene representerer lyder man bindersammen til ord når man skal knekke lesekoden.Bokstavkongen-appenefokuserer også på oppgaver, slik at barna får trening i å se ordenesom ordbilder. Barna lærer de ordene som ikke er lydrette og ernødt til å gjenkjenne ordet som et bilde.Har du tilbakemeldinger ogønsker for enkelte av appene eller forslag til nye apper, så hørervi veldig gjerne fra deg!Send oss gjerne en e-post på[email protected]!Følg oss på Facebook:http://fb.me/bokstavkongen The body is a fun app that offers anentertaining way to teach your child the names of the various bodyparts. The body consists of four modules:1. Place the right word inthe right place on the body2. Drag a line between the right wordand image3. See picture cards of body parts and hear how the wordis read4. Place the right words at the right picture cardsTo makeit harder, one can in the settings choose to mute the words andimages so that the child must read the words.It is also possible toselect uppercase. Letter King Letter King offers a vast array ofEducation Apps for writing and literacy. Apps are suitable for useboth at home and at school, and they are made in collaboration withspecial educators and teachers.Letter King always uses the lettersounds and letter names, as it is sound of the letters is importantand is used when learning to read. The letters represent soundsthey bind together to form words when to crack the readingcode.Letter King apps also focus on tasks, so that children receivetraining in seeing the words as word pictures. Children learn thewords that are not phonetic and will have to recognize the word asan image.Do you have feedback for some apps or suggestions for newapps, so we hear very often from you!Please send us an email [email protected]!Follow us on Facebook:http://fb.me/bokstavkongen
Bokstaver i rutenett 1.0 APK
Alphabet King
Bokstaver i rutenett er en god app for barn som holder på å blikjent med bokstavene. Her skal barnet fnne og gjenkjenne 10 likebokstaver som er gjemt i et rutenett med 40 bokstaver. Hver gangman trykker på bokstaven, repeteres bokstavlyden.Det er ett brettfor hver bokstav, og alle brettene har fire oppgaver:- Finn de småbokstavene- Finn de store bokstavene- Finn både de små og storebokstavene- Finn både små og store bokstaver med en litt annerledesform.BokstavkongenBokstavkongen tilbyr et stort utvalg avlæringsapper for skrive- og leseopplæring. Appene er godt egnet tilbruk både hjemme og på skolen, og de er laget i samarbeid medspesialpedagoger og lærere.Bokstavkongen bruker alltid bokstavlyderog ikke bokstavnavn, da det er bokstavlydene som er vikte og brukesnår man skal lære seg å lese. Bokstavene representerer lyder manbinder sammen til ord når man skal knekkelesekoden.Bokstavkongen-appene fokuserer også på oppgaver, slik atbarna får trening i å se ordene som ordbilder. Barna lærer deordene som ikke er lydrette og er nødt til å gjenkjenne ordet somet bilde.Har du tilbakemeldinger og ønsker for enkelte av appeneeller forslag til nye apper, så hører vi veldig gjerne fra deg!Sendoss gjerne en e-post på [email protected]!Følg oss på Facebook:http://fb.me/bokstavkongen Letters in grid is a good app for kidswho are becoming familiar with letters. Here the child should fndand recognize 10 as letters that are hidden in a grid of 40letters. Each time you press the letter, repeating lettersounds.There is one board for each letter, and every stage has fourtasks:- Find the lowercases- Find the large letters- Find both thesmall and capital letters- Find both uppercase and lowercaseletters with a slightly different form. Letter King Letter Kingoffers a vast array of Education Apps for writing and literacy.Apps are suitable for use both at home and at school, and they aremade in collaboration with special educators and teachers.LetterKing always uses the letter sounds and letter names, as it is soundof the letters is important and is used when learning to read. Theletters represent sounds they bind together to form words when tocrack the reading code.Letter King apps also focus on tasks, sothat children receive training in seeing the words as wordpictures. Children learn the words that are not phonetic and willhave to recognize the word as an image.Do you have feedback forsome apps or suggestions for new apps, so we hear very often fromyou!Please send us an email at [email protected]!Follow us onFacebook: http://fb.me/bokstavkongen
Finn bokstavlyden 1.0.1 APK
Alphabet King
I Finn bokstavlyden får man trening i å koble bokstavvlydene sammenmed bokstavene. De tre høyttalerne har hver sin bokstavlyd. Kun énav disse er riktig og hører sammen med bokstaven som er avbildet.Ved å lytte til alle bokstavlydene og dra den korrekte på plass,får man god trening i å koble bokstavlydene sammen medbokstavene.BokstavkongenBokstavkongen tilbyr et stort utvalg avlæringsapper for skrive- og leseopplæring. Appene er godt egnet tilbruk både hjemme og på skolen, og de er laget i samarbeid medspesialpedagoger og lærere.Bokstavkongen bruker alltid bokstavlyderog ikke bokstavnavn, da det er bokstavlydene som er vikte og brukesnår man skal lære seg å lese. Bokstavene representerer lyder manbinder sammen til ord når man skal knekkelesekoden.Bokstavkongen-appene fokuserer også på oppgaver, slik atbarna får trening i å se ordene som ordbilder. Barna lærer deordene som ikke er lydrette og er nødt til å gjenkjenne ordet somet bilde.Har du tilbakemeldinger og ønsker for enkelte av appeneeller forslag til nye apper, så hører vi veldig gjerne fra deg!Sendoss gjerne en e-post på [email protected]!Følg oss på Facebook:http://fb.me/bokstavkongenIn Find letter sound gets training inconnecting bokstavvlydene with letters. The three speakers eachhave their bokstavlyd. Only one of these is correct and belongstogether with the letter depicted. By listening to all lettersounds and drag the correct place, you get good training in how toconnect letter sounds with letters. Letter King Letter King offersa vast array of Education Apps for writing and literacy. Apps aresuitable for use both at home and at school, and they are made incollaboration with special educators and teachers.Letter Kingalways uses the letter sounds and letter names, as it is sound ofthe letters is important and is used when learning to read. Theletters represent sounds they bind together to form words when tocrack the reading code.Letter King apps also focus on tasks, sothat children receive training in seeing the words as wordpictures. Children learn the words that are not phonetic and willhave to recognize the word as an image.Do you have feedback forsome apps or suggestions for new apps, so we hear very often fromyou!Please send us an email at [email protected]!Follow us onFacebook: http://fb.me/bokstavkongen
Match - Setninger 1.0 APK
Alphabet King
Match - Setninger er en veldig god app for den førsteleseforståelsen ved at man skal knytte riktig setning til riktigbilde.240 oppgaverMatch - Setninger har åtte brett, hvert med 30oppgaver. Spilleren skal knytte riktig bilde til riktig setning vedå tegne en strek fra bildet til setningen.Alle apper fraBokstavkongen er designet for å fungere på iPhone så vel som påiPader med større skjermer.Ingen reklame eller in-appkjøp!BokstavkongenBokstavkongen tilbyr et stort utvalg avlæringsapper for skrive- og leseopplæring. Appene er godt egnet tilbruk både hjemme og på skolen, og de er laget i samarbeid medspesialpedagoger og lærere.Bokstavkongen bruker alltid bokstavlyderog ikke bokstavnavn, da det er bokstavlydene som er vikte og brukesnår man skal lære seg å lese. Bokstavene representerer lyder manbinder sammen til ord når man skal knekkelesekoden.Bokstavkongen-appene fokuserer også på oppgaver, slik atbarna får trening i å se ordene som ordbilder. Barna lærer deordene som ikke er lydrette og er nødt til å gjenkjenne ordet somet bilde.Har du tilbakemeldinger og ønsker for enkelte av appeneeller forslag til nye apper, så hører vi veldig gjerne fra deg!Sendoss gjerne en e-post på [email protected]!Følg oss på Facebook:http://fb.me/bokstavkongen Match - Phrases is a very good app forthe first reading comprehension at that one should attachappropriate sentence to the correct picture. 240 tasks ISIN Match -Phrases has eight boards, each with 30 puzzles. The player willlink the correct image to the correct sentence by drawing a linefrom the picture to the sentence.All apps Letter King is designedto work on the iPhone as well as on iPads with larger screens.Noadvertising or in-app purchases! Letter King Letter King offers avast array of Education Apps for writing and literacy. Apps aresuitable for use both at home and at school, and they are made incollaboration with special educators and teachers.Letter Kingalways uses the letter sounds and letter names, as it is sound ofthe letters is important and is used when learning to read. Theletters represent sounds they bind together to form words when tocrack the reading code.Letter King apps also focus on tasks, sothat children receive training in seeing the words as wordpictures. Children learn the words that are not phonetic and willhave to recognize the word as an image.Do you have feedback forsome apps or suggestions for new apps, so we hear very often fromyou!Please send us an email at [email protected]!Follow us onFacebook: http://fb.me/bokstavkongen
Spelling - Small words 1.0 APK
Alphabet King
Spelling - Small words is a great app for children who are justabout to break the code of reading. The app is using the actualletter sounds, and not the letter names, as it is the letter soundsthat are the true building blocks of words and syllables.Spelling -Small words consists of 4 smaller apps.1. Find the first sound2.Find the last sound3. Find the middle sound4. Spell the wholewordThe app is using only short vowel sounds and one-syllable wordswith 3-4 phonetic sounds (mostly CVC words), depending on thelevel. The app comes with 300 tasks.As for all of the apps fromAlphabet King, "Spelling - Small words" is designed to work well onboth cell phones with small screens and on tablets with biggerscreens.No ads or in-app purchase!The Alphabet KingThe AlphabetKing offers a big selection of eduational apps that teach how toread and write. These apps are great to use at home and in theclassroom.The Alphabet King is full of fun activities thatimplement different strategies to help your child read. Each app iscreated by teachers and those who specialize in reading and writingto give your student an exciting, educational experience.We wouldlove your feedback! Drop us a line [email protected] follow us on Facebook:http://fb.me/TheAlphabetKing
Stave småord 1.0.1 APK
Alphabet King
Stave småord er en app hvor barn kan lære å stave småord påenunderholdende måte. Det er kun brukt enkle en- ogtostavelsesord,som sammen med morsomme illustrasjoner gjørstavingen gøy ogunderholdende.Slik spiller man:Ved å trykke påfiguren, får manhøre ordet som skal staves. Man kan også hørebokstavlydene ved åtrykke på hver enkel bokstav. Dra så riktig(e)bokstav(er) til detomme linjene under figuren for å stave ordet.320oppgaverStavesmåord har til sammen 320 oppgaver fordelt på firenivåer: 1. Finnførste bokstav i et ord 2. Finn siste bokstav i etord 3. Finnmellomste bokstav i et ord 4. Stav hele ordetHvert nivåhar 8brett, og hvert brett har 10 oppgaver. Til vanskeligere detblir,til flere bokstaver blir det å velge mellom når man skal finnederiktige bokstavene.BokstavkongenBokstavkongen tilbyr etstortutvalg av læringsapper for skrive- og leseopplæring. Appene ergodtegnet til bruk både hjemme og på skolen, og de er laget isamarbeidmed spesialpedagoger og lærere.Bokstavkongen brukeralltidbokstavlyder og ikke bokstavnavn, da det er bokstavlydene somervikte og brukes når man skal lære seg å lese.Bokstavenerepresenterer lyder man binder sammen til ord når manskal knekkelesekoden.Bokstavkongen-appene fokuserer også påoppgaver, slik atbarna får trening i å se ordene som ordbilder.Barna lærer deordene som ikke er lydrette og er nødt til ågjenkjenne ordet somet bilde.Har du tilbakemeldinger og ønsker forenkelte av appeneeller forslag til nye apper, så hører vi veldiggjerne fra deg!Sendoss gjerne en e-post på[email protected]!Følg oss påFacebook:http://fb.me/bokstavkongen Spell little words is an appwhere kidscan learn to spell small words in an entertaining way. Itis onlyused simple one- and bisyllabic, who along with funillustrationsmake spelling fun and entertaining. How to Play:Pressing thefigure, one gets to hear word to be spelled. One canalso hear thesound of the letters by pressing each single letter.Pull right (s)letter (s) to the blank lines below the figure tospell the word.320 tasks Spell little words has a total of 320puzzles in fourlevels:1. Find the first letter of a word2. Find thelast letter ofa word3. Find middle letter in a word4. Spell thewhole word Eachlevel has 8 board and each board has 10 puzzles. Forharder itgets, the more letters are there to choose from whensearching forthe right letters. Letter King Letter King offers avast array ofEducation Apps for writing and literacy. Apps aresuitable for useboth at home and at school, and they are made incollaboration withspecial educators and teachers.Letter King alwaysuses the lettersounds and letter names, as it is sound of theletters is importantand is used when learning to read. The lettersrepresent soundsthey bind together to form words when to crack thereadingcode.Letter King apps also focus on tasks, so that childrenreceivetraining in seeing the words as word pictures. Childrenlearn thewords that are not phonetic and will have to recognize theword asan image.Do you have feedback for some apps or suggestionsfor newapps, so we hear very often from you!Please send us an [email protected]!Follow us onFacebook:http://fb.me/bokstavkongen
Loading...