1.1 / April 30, 2014
(4.8/5) (49)
Loading...

Description

’Matematikken’ er et opslagsværk til Android,der med sine mere end 200 formler, 80 beviser og over 120regneeksempler indeholder alle de mest nødvendige formler tilmatematik i gymnasiet! Dette gælder både A, B og C-niveau. Særdelesvelegnet som hjælperedskab i den daglige matematikundervisning, vedopgavesætløsning, til eksamensoplæsning m.m.

Find hurtigt frem til det, du søger:
• Sorter blandt de mange formler med en effektivsøgefunktion.
• Tilføj de formler, du benytter mest, til dine favoritter.
• Hop direkte til beskrivelsen, eksemplet eller beviset ved hjælpaf navigationen i bunden.
• Få hurtigt overblik gennem et lækkert og overskueligt layout.

Dækker følgende 24 emner:
• Andengradsligningen
• Andengradspolynomiet
• Den rette linje (linje i planen)
• Differentialligninger
• Differentialregning
• Eksponentiel udvikling
• Funktioner
• Geometri
• Geometribegreber
• Hypotesetest (chi i anden-test)
• Integralregning
• Koordinatsystem
• Lineær funktion
• Potensudvikling
• Procentregning (inkl. annuitetsformlerne)
• Regression og vækst
• Rumgeometri
• Sandsynlighedsregning
• Grupperet statistik
• Ugrupperet statistik
• Tal og algebra
• Trigonometri
• Vektorer i 2D
• Vektorer i 3D

'Mathematics' is areference to Android, with its more than 200 formulas, 80 evidenceand over 120 examples of calculations includes all the mostnecessary formulas for math in high school! This applies to A, Band C level. Particularly suitable as a tool in the dailymathematics teaching at opgavesætløsning, for exam reading, etc.

Find quickly find what you are looking for:
• Sort among the many formulas with a powerful search engine.
• Add the formulas you use most often to your favorites.
• Jump directly to the description, sample or certificate using theoptions on the bottom.
• Manage performance through a sleek and uncluttered layout.

Covering the following 24 items:
• The Quadratic Formula
• quadratic
• The straight line (Line in the plan)
• Differential Equations
• Differential
• Exponential development
• Features
• Geometry
• Geometry Concepts
• Hypothesis testing (chi-square test)
• Integral Theory
• Coordinate
• Linear function
• Potency Development
• Percentage calculation (including annuitetsformlerne)
• Regression and Growth
• Solid geometry
• Probability
• Grouped statistics
• ungrouped statistics
• Number and algebra
• Trigonometry
• Vectors in 2D
• Vectors in 3D

App Information Matematikken

 • App Name
  Matematikken
 • Package Name
  com.appellante.matematikken
 • Updated
  April 30, 2014
 • File Size
  7.0M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Appellante
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  $1.02
 • Category
  Education
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  Vesterled 35 DK-2100 Copenhagen Denmark
 • Google Play Link

Appellante Show More...

Fysikken 1.0 APK
Appellante
’Fysikken’ er et opslagsværk til Android, der med sine mere end 200formler og over 100 tilhørende regneeksempler indeholder alle demest nødvendige formler til fysik i gymnasiet! Dette gælder både A,B og C-niveau. Særdeles velegnet som hjælperedskab i den dagligefysikundervisning, ved opgaveløsning, rapportskrivning, tileksamensoplæsning m.m. Find hurtigt frem til det, du søger: •Sorter blandt de mange formler med en effektiv søgefunktion. •Tilføj de formler, du benytter mest, til dine favoritter. • Springdirekte til beskrivelsen, de fysiske størrelser eller eksemplet vedhjælp af navigationen i bunden. • Klik på de fysiske størrelser forat læse mere om deres definitioner og enheder. • Udnyt linksystemettil at læse mere om de fysiske eller matematiske begreber (virkerperfekt sammen med Matematikken).• Få hurtigt overblik gennem etlækkert og overskueligt layout. Dækker følgende 19 emner: • Arbejdeog energi • Atomer og fotoner • Bevægelse i 1 dimension • Bevægelsei 2 dimensioner • Bølgelære • Dynamik • Elektriske felter •Elektriske kredsløb • Kernefysik - Radioaktivitet • Kernefysik -Reaktionsmekanik • Konstanter • Kosmologi • Magnetiske felter •Optik • Partikelfysik • Speciel relativitetsteori • Størrelser ogenheder • Tryk og opdrift • Varmelære'Physics' is a reference toAndroid, with its more than 200 formulas and over 100 relatedaccounting examples include all the most necessary formulas forphysics in high school! This applies to A, B and C level.Particularly suitable as a tool in daily physical education inproblem solving, report writing, for exam reading, etc.Find quicklyfind what you are looking for:• Sort among the many formulas with apowerful search engine.• Add the formulas you use most often toyour favorites.• Skip directly to the description, the physicalquantities or sample using the navigation at the bottom.• Click onthe physical quantities to read more about their definitions andunits.• Utilize link the system to learn more about the physical ormathematical concepts (works perfectly with mathematics).• Manageperformance through a sleek and uncluttered layout.Covering thefollowing 19 topics:• Work and energy• Atoms and photons• Motion inone dimension• Motion in 2 dimensions• Waves• Dynamics• Electricfields• Electrical circuit• Nuclear Physics - Radioactivity•Nuclear Physics - Reaction Mechanism• Constants• Cosmology•Magnetic fields• Optics• Particle Physics• Special relativity•Quantities and units• Pressure and buoyancy• Thermodynamics
Matematikken 1.1 APK
Appellante
’Matematikken’ er et opslagsværk til Android,der med sine mere end 200 formler, 80 beviser og over 120regneeksempler indeholder alle de mest nødvendige formler tilmatematik i gymnasiet! Dette gælder både A, B og C-niveau. Særdelesvelegnet som hjælperedskab i den daglige matematikundervisning, vedopgavesætløsning, til eksamensoplæsning m.m.Find hurtigt frem til det, du søger:• Sorter blandt de mange formler med en effektivsøgefunktion.• Tilføj de formler, du benytter mest, til dine favoritter.• Hop direkte til beskrivelsen, eksemplet eller beviset ved hjælpaf navigationen i bunden.• Få hurtigt overblik gennem et lækkert og overskueligt layout.Dækker følgende 24 emner:• Andengradsligningen• Andengradspolynomiet• Den rette linje (linje i planen)• Differentialligninger• Differentialregning• Eksponentiel udvikling• Funktioner• Geometri• Geometribegreber• Hypotesetest (chi i anden-test)• Integralregning• Koordinatsystem• Lineær funktion• Potensudvikling• Procentregning (inkl. annuitetsformlerne)• Regression og vækst• Rumgeometri• Sandsynlighedsregning• Grupperet statistik• Ugrupperet statistik• Tal og algebra• Trigonometri• Vektorer i 2D• Vektorer i 3D'Mathematics' is areference to Android, with its more than 200 formulas, 80 evidenceand over 120 examples of calculations includes all the mostnecessary formulas for math in high school! This applies to A, Band C level. Particularly suitable as a tool in the dailymathematics teaching at opgavesætløsning, for exam reading, etc.Find quickly find what you are looking for:• Sort among the many formulas with a powerful search engine.• Add the formulas you use most often to your favorites.• Jump directly to the description, sample or certificate using theoptions on the bottom.• Manage performance through a sleek and uncluttered layout.Covering the following 24 items:• The Quadratic Formula• quadratic• The straight line (Line in the plan)• Differential Equations• Differential• Exponential development• Features• Geometry• Geometry Concepts• Hypothesis testing (chi-square test)• Integral Theory• Coordinate• Linear function• Potency Development• Percentage calculation (including annuitetsformlerne)• Regression and Growth• Solid geometry• Probability• Grouped statistics• ungrouped statistics• Number and algebra• Trigonometry• Vectors in 2D• Vectors in 3D
Matematikken 2.1 APK
Appellante
Bliv bedre til matematik og få en dybere forståelse for matematiskebegreber, definitioner, formler og beviser.’Matematikken’ er etopslagsværk, der med sine mere end 200 artikler med formler,detaljerede beskrivelser, regneeksempler og dybdegående beviser erperfekt til matematik i gymnasiet! Dette gælder både A, B ogC-niveau. Særdeles velegnet som hjælperedskab i den dagligematematikundervisning, ved opgaveløsning, til eksamen m.m.Tjek ogsåvores fysik-app ’Fysikken’!Find hurtigt frem til det, du søger: •Sorter blandt de mange formler med den effektive søgefunktion. •Forstå matematikken med interaktive grafer og figurer. • Hopdirekte til beskrivelsen, eksemplet eller beviset ved hjælp afnavigationen i bunden. • Del formler med andre brugere via mail,sms, Facebook m.m. • Få hurtigt overblik gennem et lækkert ogoverskueligt layout.Dækker følgende 27 emner: • Andengradsligningen• Andengradspolynomiet • Den rette linje (linje i planen) •Differentialligninger • Differentialregning • Eksponentieludvikling • Funktioner • Funktioner af 2 variable • Geometri •Geometribegreber • Hypotesetest (chi i anden-test) •Integralregning • Lineær funktion • Plangeometri • Potensudvikling• Procent- og rentesregning (inkl. annuitetsformlerne) • Regressionog vækst • Rumgeometri • Sandsynlighedsregning • Statistikgrupperet • Statistik ugrupperet • Tal og algebra • Trigonometri •Trigonometriske funktioner • Vektorer i 2D • Vektorer i 3D •VektorfunktionerImprove math and gain a deeper understanding ofmathematical concepts, definitions, formulas andproofs.'Mathematics' is a reference book, with its more than 200articles with formulas, detailed descriptions, calculation examplesand in-depth evidence is perfect for math teachers! This applies toboth A, B and C level. Particularly suitable as a tool in the dailymathematics lessons, the assignments, exam etc.Also check out ourphysics app 'Physics'!Quickly find your way to what you are lookingfor: • Sort among the many formulas with the powerfulsearch. • Understand mathematics with interactive graphs andcharts. • skipping directly to the description, the example orthe certificate using the options on the bottom. • Shareformulas with other users via email, sms, Facebook etc. •Manage performance through a beautiful and clear layout.Covers thefollowing 27 topics: • The Quadratic Formula •second- • The straight line (line in the plan) •Differential Equations • Differential • Exponentialdevelopment • Features • Functions of twovariables • Geometry • Geometry Concepts •Hypothesis Test (Chi-square test) • Integral Theory •Linear function • Plane Geometry • PotencyDevelopment • Percentages and Rentesregning (incl.Annuitetsformlerne) • Regression and Growth • Solidgeometry • Probability • Statistics grouped •Statistics ungrouped • Numbers and algebra •Trigonometry • Trigonometric functions • Vectors in2D • Vectors in 3D • vector functions
Loading...