1.1 / March 3, 2018
(4.5/5) (2000)
Loading...

Description

Maze Planet 3D Pro 2018---Pro version:- NO ADS- MORE MAZES (45 intotal)- new easier gameplay- improved graphics- improved steering -new music from:I dunno by grapes (c) copyright 2008 Licensed undera Creative Commons Attribution (3.0) license.http://dig.ccmixter.org/files/grapes/16626 Ft: J Lang,MorusqueANDwww.bensound.com---Completely new type of maze !Move aball across a 3D Planet full of paths and dead ends. Find your wayto the finish line and discover new planets in the amazing andbeautiful Maze Planet Universe. There are 45 unique Planets and 25Balls waiting for being discovered!How much time do you think youneed to go trough all the mazes? You can also try "Find The Key"mode to get extra stars!In the "Find The Key" mode you have tofirst find a key that is located somewhere on the planet in orderto unlock the finish line. Seems easy? Not really, the time isrunning and it`s running fast !!In the normal mode you do not haveto hurry that much, only if you want to get all 3 stars !!You needstars to unlock new Planets and Balls.Good Luck!!How To Play ?Finda path trough a maze from start to the finish line !!You can chooseone of 2 Ball control options:- touchpad (joystick) on the rightbottom side of the screen- tilting your deviceYou can switch fromthe 2 control types in the settings menu or during the game play(left top corner)You can also change graphics quality to LOW in thesettings menu in case your device is not very powerfulIf you likeour game please rate it and leave a comment :) Thank you and havefun!!MazeMaze 3D3D MazeLabyrinthLabyrinth 3DLostLost 3DRunnerRunner3DRunRun 3DPlanetPlanet 3DMaze PlanetLabyrinth PlanetLostPlanetRunner PlanetRun PlanetBallBall 3DRiddleRiddle 3DEscapeEscape3DBrainBrain 3DMindMind 3DGame 3Dmaze iomaze kingmazerunnermazesmazes 3dclassic mazeclassic labyrinthmaze gamegalaxy3dgalaxy

App Information Maze Planet 3D Pro

 • App Name
  Maze Planet 3D Pro
 • Package Name
  com.DKGames.MazePlanet3DPro
 • Updated
  March 3, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 5.0 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  DK GAMES
 • Installs
  100,000+
 • Price
  $1.99
 • Category
  Puzzle
 • Developer
  Graniczna 16, 64-100 Leszno
 • Google Play Link

DK GAMES Show More...

Maze Planet 3D Pro 1.1 APK
DK GAMES
Maze Planet 3D Pro 2018---Pro version:- NO ADS- MORE MAZES (45 intotal)- new easier gameplay- improved graphics- improved steering -new music from:I dunno by grapes (c) copyright 2008 Licensed undera Creative Commons Attribution (3.0) license.http://dig.ccmixter.org/files/grapes/16626 Ft: J Lang,MorusqueANDwww.bensound.com---Completely new type of maze !Move aball across a 3D Planet full of paths and dead ends. Find your wayto the finish line and discover new planets in the amazing andbeautiful Maze Planet Universe. There are 45 unique Planets and 25Balls waiting for being discovered!How much time do you think youneed to go trough all the mazes? You can also try "Find The Key"mode to get extra stars!In the "Find The Key" mode you have tofirst find a key that is located somewhere on the planet in orderto unlock the finish line. Seems easy? Not really, the time isrunning and it`s running fast !!In the normal mode you do not haveto hurry that much, only if you want to get all 3 stars !!You needstars to unlock new Planets and Balls.Good Luck!!How To Play ?Finda path trough a maze from start to the finish line !!You can chooseone of 2 Ball control options:- touchpad (joystick) on the rightbottom side of the screen- tilting your deviceYou can switch fromthe 2 control types in the settings menu or during the game play(left top corner)You can also change graphics quality to LOW in thesettings menu in case your device is not very powerfulIf you likeour game please rate it and leave a comment :) Thank you and havefun!!MazeMaze 3D3D MazeLabyrinthLabyrinth 3DLostLost 3DRunnerRunner3DRunRun 3DPlanetPlanet 3DMaze PlanetLabyrinth PlanetLostPlanetRunner PlanetRun PlanetBallBall 3DRiddleRiddle 3DEscapeEscape3DBrainBrain 3DMindMind 3DGame 3Dmaze iomaze kingmazerunnermazesmazes 3dclassic mazeclassic labyrinthmaze gamegalaxy3dgalaxy
Maze Planet 3D 2017 1.4 APK
DK GAMES
!!!Check out the Pro version with NO ADS, more planets, bettermusic and lots of improvements! !!!Maze Planet 3D 2017Completelynew type of maze ! Move a ball across a 3D Planet full of paths anddead ends. Find your way to the finish line and discover newplanets in the amazing and beautiful Maze Planet Universe. Thereare 30 unique Planets and 25 Balls waiting for being discovered!Howmuch time do you think you need to go trough all the mazes? You canalso try "Find The Key" mode to get extra stars!In the "Find TheKey" mode you have to first find a key that is located somewhere onthe planet in order to unlock the finish line. Seems easy? Notreally, the time is running and it`s running fast !!In the normalmode you do not have to hurry that much, only if you want to getall 3 stars !!You need stars to unlock new Planets and Balls.GoodLuck!!How To Play ?Find a path trough a maze from start to thefinish line !!You can choose one of 2 Ball control options:-touchpad (joystick) on the right bottom side of the screen- tiltingyour deviceYou can switch from the 2 control types in the settingsmenu or during the game play (left top corner)You can also changegraphics quality to LOW in the settings menu in case your device isnot very powerfulIf you like our game please rate it and leave acomment :) Thank you and have fun!!MazeMaze 3D3DMazeLabyrinthLabyrinth 3DLostLost 3DRunnerRunner 3DRunRun3DPlanetPlanet 3DMaze PlanetLabyrinth PlanetLost PlanetRunnerPlanetRun PlanetBallBall 3DRiddleRiddle 3DEscapeEscape 3DBrainBrain3DMindMind 3DGame 3Dmaze iomaze kingmaze runnermazesmazes 3dclassicmazeclassic labyrinthmaze gamegalaxy 3dgalaxy
Polskie Krzyżówki 1.4 APK
DK GAMES
Od zawsze wiadomo, że krzyżówki są jedną z najlepszych formrelaksacji. Ludzie w każdym wieku używają ich do rozładowanianerwów oraz przy okazji ćwiczy nasz umysł.Nasze Polskie Krzyżówkisą:- w polsiej wersji językowej- pytania są terytorialne,nawiązujące do Polski- Krzyżówki generują się automatycznie, wiecjest nieskończona ilość kombinacji- Bardzo wiele haseł doodgadnięcia, liczbę tę zwiększamy z kolejnymi aktualizacjami-Możliwość wyboru wielkości planszy !- Trzy tryby trudności + trybłatwy - do wpisywania hasła podświetlają sie tylko prawidłowelitery oraz podświetla prawidłową odpowiedź + tryb średni - całaklawiatura do wpisywania haseł, ale prawidłowe odpowiedzi siępodświetlają + tryb trudny - cała klawtiatura oraz prawidłoweodpowiedzi poznajemy dopiero na końcu- gra działa także optymalniena tabletach- wszystko automatycznie dopasowuję się do rozmiarówtwojego ekranuNawet nie zorientujesz się, kiedy twoja wiedza sięzwiększy. Koniec z grami, które tylko ogłupiają. Jeśl cierpisz nanerwy to jest także najlepsza forma rozrywki dla Ciebie. Grając wnaszą krzyżówkę, odciągasz myśli od twoich problemów co pozwalatobie na pełną relaksację. Ćwiczysz swoje szare komórki,zwiększając tym samym sprawność swojego mózgu.Historiakrzyżówek*Pomysłodawcą krzyżówki jest Amerykanin Arthur Wynne,pracownik "działu sztuczek i kawałów" gazety New York World.Pierwszą krzyżówkę zamieścił w niedzielnym dodatku "Fun" ("Zabawa")do "New York World" z dnia 21 grudnia 1913 r. Była ona wzorowana nagrze towarzyskiej, w którą grywał jego dziadek - "Magiczny kwadratalbo podwójny akrostych". "Original crossword puzzle" zawierała 32hasła. Rubryki oddzielone były czarnymi odstępami. Pomysł spotkałsię z tak dużym entuzjazmem ze strony czytelników, że w 1924 r.ukazała się książka "Crossworld puzzle". Zawierała wybór 50krzyżówek publikowanych dotychczas w "Fun". Okazała siębestsellerem. W ciągu miesiąca rozeszła się w nakładzie przeszłopół miliona egzemplarzy. Wynalazek nie został opatentowany. W kilkamiesięcy potem nowinka trafiła do Brytyjczyków, którzyrozprzestrzenili ją na inne kraje Europy. Pojawiły się teżczasopisma poświęcone wyłącznie temu rodzajowi rozrywek umysłowych,nad którymi łamią sobie głowy miliony ludzi na całymświecie.Krzyżówki w Polsce*W "Kurierze Warszawskim" z 31 stycznia1925 r. w dziale zadań redagowanym przez autora licznych szarad,Karola Hoffmana, opublikowana została anonimowo "łamigłówkakrzyżowa". Redakcja ufundowała 5 nagród dla osób, które nadeśląpoprawne rozwiązanie. W tydzień po tym krzyżówkę autorstwaKazimierza Makarczyka załączono do warszawskiego tygodnika"Ilustracja". To ten szachista właśnie jako pierwszy podał nazwę"krzyżówka" będącą tłumaczeniem angielskiego wyrażenia "cross wordpuzzle". Wkrótce krzyżówki zaczęły publikować kolejne polskiegazety.*Źródło WikipediaNasze Krzyżówki świetnie pomagaja w naucePolskiegonauka polskiegolearn polishjest to w pełni polskagrapodobne gry:łamigłówkałamigłowkigrylogicznewykreślankawykreślankiukładankaukładankiWe have alwaysknown that crossword puzzles are one of the best forms ofrelaxation. People of all ages use them to discharge the nerves andthe occasion of practicing our mind.Our Polish Crosswords are:- Inpolsiej version- Questions are territorial, referring to Polish-Crosswords are generated automatically, so there is an infinitenumber of combinations- A lot of passwords to guess, this numberincrease with subsequent updates- Ability to choose the size of theboard!- Three modes of difficulty     +Easy mode - to enter your password only light up the correctletters and highlights the correctanswer     + Average mode - the entirekeyboard to type passwords, but the correct answer toilluminate     + Hard mode - allklawtiatura and know the correct answers until the end- The gamealso works optimally on tablets- All automatically adapts to thesize of your screenI do not even know when your knowledge willincrease. End of games that only fooling. JESLE suffer from nervesis also the best form of entertainment for you. Playing in ourcrossword, you express thoughts away from your problems whichallows you to complete relaxation. Do you exercise your brain,thereby increasing the efficiency of his brain.History crosswordpuzzles *The originator cross is an American Arthur Wynne employee"department of tricks and jokes," the New York World. The firstcrossword puzzle published in the Sunday supplement "Fun" ("Sport")to "New York World" of 21 December 1913. It was modeled on thesocial game in which he played his grandfather - "magic square or adouble acrostic". "Original crossword puzzle" contains 32passwords. Rubric were separated by black spaces. The idea met withsuch great enthusiasm from readers that in 1924. Published the book"Crossworld puzzles". It contained a selection of 50 crosswordspublished so far in the "Fun". He became a best seller. Within amonth, it spreads with a circulation of over half a million copies.The invention was not patented. A few months later novelty went tothe British, who spread it to other European countries. There werealso a magazine devoted exclusively to this type of entertainmentmental over whom racking their brains millions of people around theworld.Crosswords in Poland *In the "Kurier Warszawski" January 31,1925. In section Task edited by the author of numerous charades,Charles Hoffman, was published anonymously "puzzle of the Cross".Editors funded five awards for people who have sent their correctsolution. A week after the crossword by Kazimierz Makarczyk isannexed to the Warsaw weekly "Illustration". It's that chess wasthe first gave the name "crossword" which is a translation of theEnglish term "cross word puzzle". Soon crosswords began publishinganother Polish newspaper.* Source WikipediaOur Crosswords greathelp to learn PolishPolish sciencelearn polishIt is a fully Polandgamesimilar games:puzzle'jigsaw puzzle'logicgameswykreślankawykreślankijigsaw puzzlepuzzle
Runaway Hamster HD 1.2 APK
DK GAMES
Please help our little friend! He is in abigdanger. The longer you run away the longer you keep him happy.What you have to do is stay away from her and run as fast andaslong as you can. But be careful! You have to remember to keepthebalance and remove obstacles from your way. Planes, birdsandballoons can give you more points if you tap them down!Every obstacle, object in the sky or second will improveyourscore.How to Play:- tilt your phone left and right to keep the balance- tap on RUN to keep running- tap on clips to gain points and remove obstacles- tap on birds, planes, baloons to gain more pointsNow you can also choose difficulty from easy to hard. In theeasymode you don`t have to think about balance but you gain lesspoints.You can always turn on the hard mode if you are not afraid:)HAVE FUN!- get the best record- beat your friends- run as long as possible- watch out for traps- get bonuses- don't fall down !- be the best !
Deutsche Kreuzworträtsel 1.0 APK
DK GAMES
Deutsche Kreuzworträtsel-Deutsch sprache-DreiSchwierigkeitsstufen-Unendlich viele kombinationsmöglichkeiten-Einlehrreiches und unterhaltsames SpielKreuzworträtsel*EinKreuzworträtsel ist ein Buchstabenrätsel auf einer durch Spaltenund Zeilen in Kästchen geteilten (meist rechteckigen) Fläche. Diegesuchten Wörter werden senkrecht und waagerecht in benachbarteKästchen eingetragen, und zwar so, dass alle eingetragenen odersich ergebenden Buchstabengruppen einen Sinn (entsprechend derAufgabenstellung) ergeben.Geschichte*Das erste Kreuzworträtsel derWelt erschien am 21. Dezember 1913 in der Weihnachtsbeilage derZeitung New York World und enthielt 31 Suchbegriffe. Erfunden habensoll es der aus Liverpool stammende Journalist Arthur Wynne.Grundlage soll ein Spiel seines Großvaters mit dem Namen Diemagischen Quadrate gewesen sein. Das Kreuzworträtsel von Wynneenthielt keine schwarzen Felder und war rautenförmig.[1][2]EinigeJahre variierte Wynne seine Worträtsel, fügte zur Begrenzung derWorte schwarze Felder ein und ordnete die Begriffe in die bis heuteüblichen symmetrischen Gitter. Seinen kommerziellen Durchbrucherhielt das Kreuzworträtsel durch die Verleger Dick Simon und MaxSchuster. Simon präsentierte dem Blatt eine Idee zu dem RätselbuchCross Word Puzzle Book, die „World“ genehmigte das Vorhaben, da eskein Copyright gab. Das Buch wurde in der Erstauflage von 3.600Exemplaren noch mit einem Bleistift veröffentlicht und nach einemJahr bereits in einer Anzahl von 400.000 Stück verkauft. Noch heutegilt Simon & Schuster als einer der größten englischsprachigenVerlage.[3]Anfang der 1920er Jahre gab es die erstenKreuzworträtsel in europäischen Zeitungen und Zeitschriften. Daserste Kreuzworträtsel in einer deutschen Zeitung druckte dieBerliner Illustrirte 1925. Charles Cilard stellte 1985 nachvierjähriger Vorarbeit das bislang größte Kreuzworträtsel der Weltvor. Es war 870 m lang, 30 cm breit und hatte 2.610.000 Kästchen.Ein gelöstes Kreuzworträtsel führte 1981 nach dem weltweit größtenSchriftprobenvergleich zur Aufklärung des so genanntenKreuzworträtselmordes, eines der bekanntesten Kriminalfälle derDDR.Glück!*Wikipediaspiele kostenlos fürs handywort suchenlernenlearn GermanGerman crossword-German language-Three Difficultylevels-infinity Many combination possibilities-An Educational andentertaining gameCrossword puzzle*A crossword puzzle is a puzzle ina letter by columns and rows in boxes divided (usually rectangular)area. The Searched Words are vertically and horizontally enteredinto adjacent box, and in a way that any registered and resultinggroups of letters make sense (according to the task).Story*Thefirst crossword puzzle in the world appeared on 21 December 1913 inthe Christmas supplement of the newspaper New York World andcontained 31 keywords. who invented it is a native of Liverpooljournalist Arthur Wynne. Basis to have been the magic squares, agame his grandfather named. The crossword Wynne contained no blackboxes and had diamond-shaped. [1] [2]Some years varied Wynne hisword puzzles added to limit the words a black fields and orderedthe terms in the usual today symmetrical grid. His commercialbreakthrough was the crossword puzzle by the publisher Dick Simonand Max Schuster. Simon presented the Journal an idea to the puzzlebook Crossword Puzzle Book, the "World" approved the operation,there was no copyright. The book was still published in the firstedition of 3,600 copies with a pencil and sold after a year alreadyin a number of 400,000 shares. Even today, Simon & Schuster asone of the largest English-language publishers. [3]In the early1920s there were the first crossword in European newspapers andmagazines. The first crossword puzzle in a German newspaper printedthe Berliner Illustrierte 1925. Charles Cilard introduced in 1985,after four years of preparation, the largest ever crossword in theworld before. It was 870 m long, 30 cm wide and had 2.610.000boxes. A dissolved crossword led in 1981 to the world's largestfont samples compared to investigate the so-called crosswordmurder, one of the most famous crimes of the GDR.Happiness!*Wikipediagames for free for mobile phoneword searchlearn learningGerman
English Crosswords 1.1 APK
DK GAMES
It is well known that solving crosswords is one of the best ways torelax and learn new things. People in all ages are using crosswordsto calm nerves and train their brains. Our English Crosswords havefollowing features:- full English version- crosswords saveautomatically so you can continue when you want- crosswords aregenerated automatically and randomly. There is almost infinitenumber of possibilities!- a lot of questions, watchwords to solve.We are constantly adding more!- 5 colour themes to choose - SOSbutton in case you do not know the answer - 3 different crosswordssizes to choose - 3 difficulty levels: + easy - correct letters andanswers are highlighted + normal - only correct answers arehighlighted + hard - no highlighting - screen auto adjustment-thematic questions Train your brain and have fun! You will improveyour knowledge in no time. Our English crosswords are very good forlearning English. Try for yourself!Crosswords History*:The titlefor the world's first crossword puzzle is disputed. Some suchpuzzles were included in The Stockton Bee (1793–1795), an ephemeralpublication.[10] The phrase "cross word puzzle" was first writtenin 1862 by Our Young Folks in the United States. Crossword-likepuzzles, for example Double Diamond Puzzles, appeared in themagazine St. Nicholas, published since 1873.[11] Another crosswordpuzzle appeared on September 14, 1890, in the Italian magazine IlSecolo Illustrato della Domenica. It was designed by GiuseppeAiroldi and titled "Per passare il tempo" ("To pass the time").Airoldi's puzzle was a four-by-four grid with no shaded squares; itincluded horizontal and vertical clues.[12]Crosswords in Englandduring the 19th century were of an elementary kind, apparentlyderived from the word square, a group of words arranged so theletters read alike vertically and horizontally, and printed inchildren's puzzle books and various periodicals.On December 21,1913, Arthur Wynne, a journalist from Liverpool, England, publisheda "word-cross" puzzle in the New York World that embodied most ofthe features of the genre as we know it. This puzzle is frequentlycited as the first crossword puzzle, and Wynne as the inventor.Later, the name of the puzzle was changed to"crossword".[13][14]Although Eugene T. Maleska is usually creditedwith the first crossword phrase (as opposed to a single word) inthe New York Times, an 1862 puzzle in the Lady's Book had phrasesthat are considered modern such as the expression "I didit".Crossword puzzles became a regular weekly feature in the World,and spread to other newspapers; the Pittsburgh Press, for example,was publishing them at least as early as 1916[15] and the BostonGlobe by 1917.[16] *WikipediaLearning English Similargames:puzzle'jigsaw puzzle'logic gamesWord Search
American Crosswords 1.1 APK
DK GAMES
It is well known that solving crosswords is one of the best ways torelax and learn new things. People in all ages are using crosswordsto calm nerves and train their brains. Our American Crosswords havefollowing features:- full English version- crosswords saveautomatically so you can continue when you want- crosswords aregenerated automatically and randomly. There is almost infinitenumber of possibilities!- a lot of questions, watchwords to solve.We are constantly adding more!- 5 colour themes to choose - SOSbutton in case you do not know the answer - 3 different crosswordssizes to choose - 3 difficulty levels: + easy - correct letters andanswers are highlighted + normal - only correct answers arehighlighted + hard - no highlighting - screen auto adjustment-thematic questions Train your brain and have fun! You will improveyour knowledge in no time. Our English crosswords are very good forlearning English. Try for yourself!Crosswords History*:The titlefor the world's first crossword puzzle is disputed. Some suchpuzzles were included in The Stockton Bee (1793–1795), an ephemeralpublication.[10] The phrase "cross word puzzle" was first writtenin 1862 by Our Young Folks in the United States. Crossword-likepuzzles, for example Double Diamond Puzzles, appeared in themagazine St. Nicholas, published since 1873.[11] Another crosswordpuzzle appeared on September 14, 1890, in the Italian magazine IlSecolo Illustrato della Domenica. It was designed by GiuseppeAiroldi and titled "Per passare il tempo" ("To pass the time").Airoldi's puzzle was a four-by-four grid with no shaded squares; itincluded horizontal and vertical clues.[12]Crosswords in Englandduring the 19th century were of an elementary kind, apparentlyderived from the word square, a group of words arranged so theletters read alike vertically and horizontally, and printed inchildren's puzzle books and various periodicals.On December 21,1913, Arthur Wynne, a journalist from Liverpool, England, publisheda "word-cross" puzzle in the New York World that embodied most ofthe features of the genre as we know it. This puzzle is frequentlycited as the first crossword puzzle, and Wynne as the inventor.Later, the name of the puzzle was changed to"crossword".[13][14]Although Eugene T. Maleska is usually creditedwith the first crossword phrase (as opposed to a single word) inthe New York Times, an 1862 puzzle in the Lady's Book had phrasesthat are considered modern such as the expression "I didit".Crossword puzzles became a regular weekly feature in the World,and spread to other newspapers; the Pittsburgh Press, for example,was publishing them at least as early as 1916[15] and the BostonGlobe by 1917.[16] *WikipediaLearning English Similargames:puzzle'jigsaw puzzle'logic gamesWord Search
Lords Of The Galaxy 1.3 APK
DK GAMES
Build and fight other spaceships in spectacular battles you havenever seen before! Create your own ships from scratch or get one ofmany from the market. Watch your ship fight in auto mode or takefull control of the action. Build the best spaceship and showothers who is the Galaxy Lord. Current features: - Advancedspaceship editor - Countless ways to build unique spaceships - 50+modules for building ships (covers, utilities, weapons) - 50+ shipsin the market (if you don't want to build from scratch) - Unlimitednumber of enemies - 10 slots for your spaceships - Amazing 3Dgraphics and effects, full ship destruction - More to come! So whatare you waiting for? The universe is waiting for you.
Loading...