1.0 / June 25, 2015
(3.2/5) (5)

Description

Tato aplikace slouží všem návštěvníkůmpražskékonference mDevCamp 2015. Umožňuje snadnou orientaci vprogramukonference s možností sestavit si vlastní plán přednášek.

Letos se koná už pátý ročník této největšíčesko-slovenskékonference pro mobiní vývojáře, tentokrát v režiispolečnostiAvast. Akce se odehraje 27.6.2015 na VŠE v Praze.

Hlavními partnery konference jsou IBM a MSD. Hlavnímimediálnímipartnery jsou portály Zdroják.cz, SmartMania.czaSvětAndroida.cz.

This applicationservesall visitors to the Prague conference mDevCamp 2015. Itallows easynavigation in the conference program with the option tocreate yourown schedule of lectures.

This year will be held for the fifth edition of thelargestCzech-Slovak conference for developers Mobin, this timeunder thedirection of Avast. Events will take place on June 27,2015University of Economics in Prague.

The main partners of the conference are IBM and Merck. Themainmedia partners are the portals Zdroják.cz, SmartMania.czandSvětAndroida.cz.

App Information mDevCamp

 • App Name
  mDevCamp
 • Package Name
  eu.touchart.mdevcamp
 • Updated
  June 25, 2015
 • File Size
  2.1M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Touch Art, s.r.o.
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link
Touch Art, s.r.o. Show More...
Barcamp Brno 2017 1.1.0 APK
Tato aplikace slouží všem návštěvníkům brněnské konference Barcamp2017. Umožňuje snadnou orientaci v programu konference s možnostísestavit si vlastní plán přednášek.Dále můžete hodnotit jednotlivépřednášky, sledovat aktuální dění v sekci Novinky, propojit se spřáteli nebo vyměňovat kontakty se všemi zajímavými lidmi, které naBarcampu potkáte.O BarcampuPrvní Barcamp v Brně se uskutečnil již vroce 2010. Poslední ročníky probíhají na půdě FIT VUT a účast sepohybuje okolo 1000 účastníků.Barcamp je mezinárodní síť otevřenýchkonferencí a workshopů, obyčejně se zaměřuje na nové trendy vinternetových aplikacích, designu, nových technologiích, médiích,reklamě, podnikání a dalších souvisejících oborech.Více informacínajdeš na www.barcampbrno.cz.This application serves all visitorsto the Brno conference Barcamp 2017. It allows easy navigation inthe conference program with the option to build your own scheduleof lectures.Additionally, you can evaluate individual lectures,watch current events in the news section, connect with friends orexchange contacts with all the interesting people you meet on theBarcamp.About BarCampThe first Barcamp was held in Brno in 2010.The last years of progress on the ground FIT and attendance isabout 1,000 participants.Barcamp is an international network ofopen conferences and workshops, usually focuses on new trends inweb applications, design, new technologies, media, advertising,business and other related information can be oborech.Více towww.barcampbrno.cz.
Na ovoce 2.1.9 APK
Objevujte Vyrazte si natrhat čerstvé ovoce. Stačí si zakliknout,jaké stromy, bylinky a keře ve svém okolí hledáte a náš chytrýkompas vás k nim navede i v místech bez signálu a s vypnutýminternetem. Přidávejte Pomozte nám zmapovat nevyužité přírodnízdroje. Díky naší mobilní aplikaci můžete své objevy přidávatrovnou z místa, kde stojíte. Každý zápis v mapě lze doplnit opoznámku a nově i o fotku. Kdo je Na ovoce Ovocné sady zarůstajívysokou trávou, stromy usychají, staré a krajové odrůdy upadají vzapomnění. Stromy, o které se nikdo nestará, se prohýbají pod kilyšťavnatých plodů, a když si přeci jen chcete utrhnout jablko zestromu u cesty, hlodá ve vás pocit, že děláte něco špatného. Apřesně to jsme se rozhodli změnit. Na ovoce slouží jako komunitníplatforma lidem, kteří chtějí zodpovědně využívat přírodníbohatství v podobě volně rostoucích ovocných stromů, keřů čibylinek. Snažíme se taková místa nejen mapovat, ale také přispívatk jejich udržitelnosti, zakládat nová a dbát na hodnoty, kterérostliny pro člověka představují. Ikony stromů, keřů a bylinek vaplikaci označují rostliny, které tam dle svého nejlepšího vědomí asvědomí vložili registrovaní uživatelé. O své nevyužité ovocnézdroje se v naší mapě dělí i některé veřejné správní orgány neboprávnické a fyzické osoby. Před registrací si nezapomeňte přečístKodex sběrače. -------------- Pokud máte nápad na zlepšení nebojste nalezli chybu v aplikaci, napište nám nahttp://bit.ly/naovoce, děkujeme.
mDevCamp 1.0 APK
Tato aplikace slouží všem návštěvníkůmpražskékonference mDevCamp 2015. Umožňuje snadnou orientaci vprogramukonference s možností sestavit si vlastní plán přednášek.Letos se koná už pátý ročník této největšíčesko-slovenskékonference pro mobiní vývojáře, tentokrát v režiispolečnostiAvast. Akce se odehraje 27.6.2015 na VŠE v Praze.Hlavními partnery konference jsou IBM a MSD. Hlavnímimediálnímipartnery jsou portály Zdroják.cz, SmartMania.czaSvětAndroida.cz.This applicationservesall visitors to the Prague conference mDevCamp 2015. Itallows easynavigation in the conference program with the option tocreate yourown schedule of lectures.This year will be held for the fifth edition of thelargestCzech-Slovak conference for developers Mobin, this timeunder thedirection of Avast. Events will take place on June 27,2015University of Economics in Prague.The main partners of the conference are IBM and Merck. Themainmedia partners are the portals Zdroják.cz, SmartMania.czandSvětAndroida.cz.
Barcamp Brno 1.0 APK
Tato aplikace slouží všem návštěvníkůmbrněnskékonference Barcamp 2015. Umožňuje snadnou orientaci vprogramukonference s možností sestavit si vlastní plán přednášek.První Barcamp v Brně se uskutečnil již v roce 2010.Posledníročníky probíhají na půdě FIT VUT a účast se pohybuje okolo1000účastníků.Barcamp je mezinárodní síť otevřených konferencí aworkshopů,obyčejně se zaměřuje na nové trendy v internetovýchaplikacích,designu, nových technologiích, médiích, reklamě,podnikání adalších souvisejících oborech.Více informací najdešnawww.barcampbrno.cz.This applicationservesall visitors to the Brno conference Barcamp 2015 Enableseasynavigation in the conference program with the option to createyourown schedule of lectures.The first Barcamp was held in Brno in 2010. The last yearsofprogress on the ground FIT BUT and attendance is around1,000participants.BarCamp is an international network of open conferencesandworkshops, usually focuses on new trends in webapplications,design, new technologies, media, advertising, businessand otherrelated information, check the oborech.Vícewww.barcampbrno.cz.
Kritické myšlení a objektivita 2.0 APK
Jak nepodléhat klamům našeho vlastního mozku? Jak zlepšit svojiargumentaci a práci s informacemi? Jak se naučit lépe rozhodovatohledně zdraví, výchovy či práce?Smyslem konference je předatúčastníkům znalosti jak zlepšovat své kritické myšlení. Pokud léperozumíme tomu, jak věci doopravdy fungují, dokážeme dělat lepšírozhodnutí. V dnešním světě je právě práce s informacemi důležitoudovedností napříč obory.How not to succumb to delusions of our ownbrain? How to improve your argument and work with information? Howto learn to make better decisions regarding health, education orwork?Purpose of the conference is to provide participants with theknowledge to improve their critical thinking. If you betterunderstand how things really work, we can make better decisions. Intoday's world it is very important to work with information skillsacross disciplines.
WebExpo 2016 1.0.3 APK
The Complete ProgramFour halls and dozens of talks? Review all speakers andtheirtalks in one place.Your Personal ProgramAfter logging in, you can schedule or modify your ownlineup:simply “Like” the talks that interest you the most. Our appissynced with our website, so you can always find your programinboth places.Where’s Everybody Else?This is a great way to find your friends from FacebookandTwitter without a lot of beeping and buzzing in the middle ofatalk. Sharing your location is optional and works by linkingyourindividual account with the app. Your location will only appearasthe hall you are currently in.Current PostsIn addition to our official Twitter account, you can alsogetupdates by following any mentions or tweets with thehashtag#webexpo.Rate TalksWe have tried to find and choose the very best speakers foryou.Your feedback and suggestions really help us!The Complete ProgramFour halls and dozens of talks? Review all speakers andTheirtalks in one place.Your Personal ProgramAfter logging in, you can schedule or modify your ownlineup:simply "Like" the talks That interest you the most. Our appissynced with our website, so you can always find your programinboth places.Where's Everybody Else?This is a great way to find your friends from FacebookandTwitter without a lot of beeping and buzzing in the middle ofatalk. Sharing your location is optional and works by linkingyourindividual account with the app. Your location will only Appearasthe hall you are Currently in.Current PostsIn Addition to our official Twitter account, you can Alsogetupdates by seuraavilla Mentions or any tweets with thehashtag#webexpo.rate TalksWe have tried to find and choose the very best speakers foryou.Your feedback and suggestions really help us!
LEADERSHIP 2017 1.0 APK
Nejúspěšnější lidé světa dokázali propojit zdánlivě nesouvisejícíoborové poznatky a zkušenosti. Díky tomu dosáhli konkurenčnívýhody. Konference LEADERSHIP BRNO 2017 vám přináší nový náhled nazpůsob vedení lidí od těch nejlepších ze svých oborů.Lepší leader.Lepší organizace. Lepší svět.Zajímá vás, jak vést sebe a svůj tým klepším výkonům? Jak vytvářet prostředí, ve kterém jsou lidéspokojení a zároveň vznikají inovace? Jak se nejlépe rozhodovat vklíčových situacích pro dlouhodobý růst firmy? Jak umět týmovězvládat emočně vypjaté situace a díky tomu vytvořit neporazitelnýtým?Konference LEADERSHIP přináší praktické tipy a nástroje, kterévám pomohou být lepším leaderem.The most successful people of theworld could connect seemingly unrelated Specialist knowledge andexperience. Thanks to achieve competitive advantage. BRNO 2017Leadership Conference brings new insight into the way of leadingpeople to the best of their fields.Better leader. Betterorganization. Better world.Wondering how to keep yourself and yourteam to perform better? How to create an environment where peopleare happy and at the same time innovations arise? As with mostdecisions in key situations for long-term growth of the company? Asa team able to handle emotionally charged situations and thuscreate an unbeatable team?Leadership Conference provides practicaltips and tools to help you be a better leader.
Barcamp České Budějovice 2016 1.0.5 APK
Tato aplikace slouží všemnávštěvníkůmjihočeské konference Barcamp 2016. Umožňuje snadnouorientaci vprogramu konference s možností sestavit si vlastní plánpřednášek.Barcamp konečně už i v Českých Budějovicích. Už nemusímejenpřihlížet a tiše závidět Plzeňákům, Hradečákům, VsetíňákůmseZlíňáky, Brňákům a nebo Ostravákům.Barcamp je mezinárodní síť otevřených konferencí aworkshopů,obyčejně se zaměřuje na nové trendy v internetovýchaplikacích,designu, nových technologiích, médiích, reklamě,podnikání adalších souvisejících oborech.Více informací najdešnawww.barcampjc.cz.This applicationservesall visitors of South Bohemia conference Barcamp 2016. Itallowseasy navigation in the conference program with the option tocreateyour own schedule of lectures.Barcamp last longer in the Czech Budejovice. We no longerneedonly watch and envy Plzeňákům, Hradečákům, Vsetíňákům theZlíňáky,Brňákům or Ostravákům.BarCamp is an international network of open conferencesandworkshops, usually focuses on new trends in webapplications,design, new technologies, media, advertising, businessand otherrelated information, check the oborech.Vícewww.barcampjc.cz.
Loading...