2.19 / October 27, 2018
(4.3/5) (11)
Loading...

Description

MDue เป็นApplication บน Smartphone ที่จะช่วยให้การติดตามหนี้ให้คำแนะนำลูกค้าเงินกู้ ให้คำปรึกษาหารือวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของลูกค้าให้ เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าลดความเสี่ยงในการบริหารเงินทุนและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้เงินกู้รวมถึงกำหนดการชำระหนี้ ไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนอันจะส่งผลความน่าเชื่อถือ ต่อการขอสินเชื่อในการขยายกิจการต่อไปประโยชน์1.เป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่จะรวมเอาข้อมูลจากระบบที่ผ่านการเข้ารหัสป้องกันความปลอดภัยทางข้อมูลแปลกับมาเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาบริหารในการ วางแผนการออกเยี่ยมเยียนลูกค้า ทั้งหนี้ปกติและหนี้ค้างชำระ2.เข้าถึงเป้าหมายในตัวตนหรือบ้านลูกค้าด้วยการนำทางจากส่งพิกัดที่เคยมาร์คไว้สู่จุดหมายได้แม่นยำ3.ทราบถึงสถานะภาพความสำคัญทางสังคมของลูกค้า4.ทราบถึงต้นเงินคงเป็นหนี้ และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปประมาณการจัดสรรการชำระหนี้จากรายได้หลักและรายได้ลอง5.บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในการตรวจเยี่ยมและเตือนหนี้ คาดการการชำระและวางแผนการขอสินเชื่อในรอบการผลิตต่อไป6.บันทึกกำหนดแนวทางการแก้ไขหนี้และลู่ทางแห่งรายได้เพื่อการชำระหนี้7.บันทึกคำรับรองการชำระหนี้จากปากคำลูกค้า ระบุจำนวนคาดการชำระ8.บันทึกเหตุผิดปกติในตัวลูกค้าหรือเหตุผิดปกติทางการผลิตหรือบันทึกเหตุการการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้และคาดการที่มาแห่งรายได้คลอบคลุมต้นเงินถึงกำหนดชำระอย่างปลอดภัย9.สามารถใช้เครื่องมือนี้ช่วยลูกค้าในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินวางระบบและแผนการใช้เงินกู้การคาดการการเพิ่มวงเงินในการขยายธุรกิจให้เติบโต และส่งสัญญาณแจ้งเตือนแสดงถึงอำนาจการชำระหนี้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้พอสังเขป MDue on aSmartphone Application that will allow the debt. Advise customersLoan To discuss, analyze the financial health of our customers tomeet the expectations of customers. Reduction in risk managementand capital expenditure plans, according to the loan. The repaymentschedule To avoid errors This will result reliability. The loan toexpand the business further. benefit 1. It is a technological toolthat incorporates information from the system through encryption toprotect data security. To translate the information can be managedin a planned visit to the customer. The regular debt and unpaiddebts. 2. To reach the target in the absence of guidance from thecustomer's home or send them to the destination coordinates thatmark accurately. 3. aware of the importance of social status ofclients. 4. know the money I owe. And interest incurred To allocatethe estimated repayment of revenue and income a try. 5. Save moreon the visit and warned the debt. Expect to pay And planning forthe loan in the next production cycle. 6. Save the guidelines andavenues of income to debt repayment. 7. Save the certificate ofpayment from the customer's statement. Specify the amount expectedto be paid 8. Because of anomalies in the customer record, or causeabnormal production or modification of records of the intended useof the loan. And the expected sources of income to cover thepayments due safely. 9. You can use this tool to assist customersin the financial system and plans to use the loan to value. Raisingthe limit to grow your business. And send alarm Represents power,pay down debt or increase it briefly.

App Information MDue

 • App Name
  MDue
 • Package Name
  com.batmanteam.mdue
 • Updated
  October 27, 2018
 • File Size
  7.4M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  2.19
 • Developer
  Trimitr Technology
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
  1/29 Sraluang Rd. Phichit ,Thailand.
 • Google Play Link

Trimitr Technology Show More...

Ecolab MMS 1.14 APK
Ecolab : Machine MonitoringSystemระบบจัดเก็บข้อมูลมิเตอร์อุปกรณ์สำหรับ Ecolabประเทศไทย***สำหรับใช้ภายในองค์กรเท่านั้น***Ecolab: MachineMonitoring SystemMeter storage devicesEcolab for Thailand*** Forinternal use only. ***
MDue 2.19 APK
MDue เป็นApplication บน Smartphone ที่จะช่วยให้การติดตามหนี้ให้คำแนะนำลูกค้าเงินกู้ ให้คำปรึกษาหารือวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของลูกค้าให้ เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าลดความเสี่ยงในการบริหารเงินทุนและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้เงินกู้รวมถึงกำหนดการชำระหนี้ ไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนอันจะส่งผลความน่าเชื่อถือ ต่อการขอสินเชื่อในการขยายกิจการต่อไปประโยชน์1.เป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่จะรวมเอาข้อมูลจากระบบที่ผ่านการเข้ารหัสป้องกันความปลอดภัยทางข้อมูลแปลกับมาเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาบริหารในการ วางแผนการออกเยี่ยมเยียนลูกค้า ทั้งหนี้ปกติและหนี้ค้างชำระ2.เข้าถึงเป้าหมายในตัวตนหรือบ้านลูกค้าด้วยการนำทางจากส่งพิกัดที่เคยมาร์คไว้สู่จุดหมายได้แม่นยำ3.ทราบถึงสถานะภาพความสำคัญทางสังคมของลูกค้า4.ทราบถึงต้นเงินคงเป็นหนี้ และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปประมาณการจัดสรรการชำระหนี้จากรายได้หลักและรายได้ลอง5.บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในการตรวจเยี่ยมและเตือนหนี้ คาดการการชำระและวางแผนการขอสินเชื่อในรอบการผลิตต่อไป6.บันทึกกำหนดแนวทางการแก้ไขหนี้และลู่ทางแห่งรายได้เพื่อการชำระหนี้7.บันทึกคำรับรองการชำระหนี้จากปากคำลูกค้า ระบุจำนวนคาดการชำระ8.บันทึกเหตุผิดปกติในตัวลูกค้าหรือเหตุผิดปกติทางการผลิตหรือบันทึกเหตุการการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้และคาดการที่มาแห่งรายได้คลอบคลุมต้นเงินถึงกำหนดชำระอย่างปลอดภัย9.สามารถใช้เครื่องมือนี้ช่วยลูกค้าในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินวางระบบและแผนการใช้เงินกู้การคาดการการเพิ่มวงเงินในการขยายธุรกิจให้เติบโต และส่งสัญญาณแจ้งเตือนแสดงถึงอำนาจการชำระหนี้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้พอสังเขป MDue on aSmartphone Application that will allow the debt. Advise customersLoan To discuss, analyze the financial health of our customers tomeet the expectations of customers. Reduction in risk managementand capital expenditure plans, according to the loan. The repaymentschedule To avoid errors This will result reliability. The loan toexpand the business further. benefit 1. It is a technological toolthat incorporates information from the system through encryption toprotect data security. To translate the information can be managedin a planned visit to the customer. The regular debt and unpaiddebts. 2. To reach the target in the absence of guidance from thecustomer's home or send them to the destination coordinates thatmark accurately. 3. aware of the importance of social status ofclients. 4. know the money I owe. And interest incurred To allocatethe estimated repayment of revenue and income a try. 5. Save moreon the visit and warned the debt. Expect to pay And planning forthe loan in the next production cycle. 6. Save the guidelines andavenues of income to debt repayment. 7. Save the certificate ofpayment from the customer's statement. Specify the amount expectedto be paid 8. Because of anomalies in the customer record, or causeabnormal production or modification of records of the intended useof the loan. And the expected sources of income to cover thepayments due safely. 9. You can use this tool to assist customersin the financial system and plans to use the loan to value. Raisingthe limit to grow your business. And send alarm Represents power,pay down debt or increase it briefly.
Baac XYZ 1.0.1 APK
แอพพลิเคชั่น สำหรับใช้ภายในองค์กร เพื่อบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลโครงการสินเชื่อ XYZ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)คุณสมบัติแอพพลิเคชั่น-บันทึกข้อมูลทั่วไปของชุมชนหรือกลุ่มที่ร่วมโครงการ-บันทึกพิกัดชุมชนหรือที่ตั้งโครงการ-ดูพิกัดชุมชนและนำทางได้โดยผู้ใช้สามารถเลือกแอพพลิเคชั่นนำทางได้อย่างอสิระ-สรุปผลเป็นกราฟค่าใช้จ่ายและรายละเอียดโครงการ-บันทึกข้อมูลโครงการเป็นช่วงเวลา-มีระบบควบคุมความปลอดภัยในการเข้าถึงเนื้อหา-ระบบ push notificationจากส่วนกลาง เพื่อแจ้งข่าวสาร- ระบบ pushnotification รายบุคคลจากส่วนกลางเพื่อแจ้งเตือนการบันทึกข้อมูล-ระบบแจ้งปัญหาการใช้งานภายในแอพพลิเคชั่น(Feedback)-รองรับการใช้งานระบบ Android และ IOSDeveloped byติณณภพจึงวัฒนาPowered by Trimitr TechnologyAn application for usewithinthe enterprise. To Management And records XYZ project loansby theBank for Agriculture and Agricultural Cooperatives(BAAC.).Featuresapps function.- Records of community or groupproject.- Savelocation coordinates community projects.- Viewcoordinate communityand navigate the user to select an applicationto navigate with theSira.- Summary of the cost curve. And detailedproject- Saveproject time.- With security controls to access thecontent.- Pushnotification system to inform the public.- Pushnotification systemto alert individuals from public records.-Problem-usefunctionality within apps (Feedback).- Support forAndroid andIOS.Developed by Tin at Worlds so Wattana.Powered byTrimitrTechnology
Loading...