1.1 / October 13, 2016
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

Denna app är ett verktyg för att samla mötesrelaterad data tillMEET-projektet. MEET-projektet skall visa hur teknisk ochorganisatorisk innovation kan skapa konkurrenskraftig produktionsmarta och effektiva möten mellan människor (kunskapsarbetare),möten där personer även kan vara skilda åt i tid och rum men ändåsamarbeta. I projektets kärna finns pilotinstallationer i lab samtindustriella demonstratorer som skall visa effektiviteten avpersonmöten för att hantera A) drift, b) Kontinuerligaförbättringar och C) radikala förändringar av avanceradeproduktionssystem. Förväntade effekter av nya och innovativalösningar för möten är t.ex. öka produktivitet, säkerhet ochkompetens. Projektet är indelat i tre faser, där varje fas somsyftar till en högre teknisk mognadsgrad för resultaten:Konceptfas, Lab-pilotfas, och industriell Demonstratorfas (6).Målet med projektet är att skapa konkukurenskraftig och innovativproduktion genom radikalt nya möjligheter till möten mellankunskapsarbetare som producerar, även om de är skilda åt i tid ochrum. Vill ni att ert företag skall finnas med i appen så kontakaÅsa Fasth Berglund viahttp://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/asa-fasth.aspx.This app isa tool to collect session-related data to the MEET project. MEETproject will demonstrate how technological and organizationalinnovation can create production competitive smart and efficientinteraction between people (knowledge workers), meetings wherepeople also can be separated in time and space but stillcollaborate. The project's core are pilot installations in the laband industrial demonstrators to demonstrate the effectiveness ofpersonal meetings to deal with A) operation, b) continuousimprovements and C) a radical change of advanced productionsystems. Expected impact of new and innovative solutions formeetings, for example, increase productivity, safety andcompetence. The project is divided into three phases, with eachphase designed to a higher technical maturity of the results:Concept phase, Lab pilot phase, and industrial Demonstratorfas (6).The goal of the project is to create konkukurenskraftig andinnovative production through radically new opportunities formeetings between knowledge workers who produce, even if they areseparated in time and space. Do you want your company to beincluded in the app so kontaka Åsa Fasth Berglund viahttp://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/asa-fasth.aspx.

App Information MEET

 • App Name
  MEET
 • Package Name
  com.mobilestorytelling.meet
 • Updated
  October 13, 2016
 • File Size
  24M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Mobile Storytelling AB
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
  Hugo Grauers Gata 3B 411 33 Göteborg Sweden
 • Google Play Link

Mobile Storytelling AB Show More...

Inredia 1.3 APK
Välkommen till Inredia!I Inredia finns alla. I Inredia finns plats för alla. Det är ensalig blandning. Det är en öppen arena för idéer, projekt ochaffärer. Det är Inredia – the melting pot of interior design.Restaurangen på Inredia, som är en mötesplats med gäster från näroch fjärran, vill bjuda på det bästa från ”MatlandetSverige”.Med denna applikation kan du få mer information om de olika objektsom finns att se på Inredia och även ute i Tibro. Håll utkik efterså kallade "Markers" som sitter uppsatta vid utvalda objekt.När du har hittat en marker skall du i kamera-läget, alltidtillgänglig via kamera-knappen uppe till vänster, scanna den genomatt se till att hela symbolen är synlig i mobilen.Hoppas du får en trevlig vistelse på Inredia och i Tibro!Welcome to Inredia! In Inredia's all. In Inredia is room for everyone. It's a mix. Itis an open forum for ideas, projects and business. It is Inredia -the melting pot of interior design. The restaurant at Inredia, which is a meeting with guests from nearand far, to invite the best from "Culinary Sweden". With this application you can get more information about thevarious objects that can be seen on Inredia and even outside inTibro. Look for the so called "markers" that are posted at theselected object. Once you have found a chip you should in camera mode, alwaysavailable via the camera button in the upper left, scan it byensuring that the entire symbol is visible in the mobile. Hope you have a pleasant stay at Inredia and Tibro!
45 Degrees 1.0 APK
The rain forest is a dangerous place for small animals, especiallyfor princes turned into tiny frogs. To survive one must adapt – inthis specific case one must swing.Help the adventurous Prince onhis journey through the rain forest by latching your tongue tofireflies and swing past all dangers and obstacles.The rainforestis a dangerous place for small animals, especially for princesturned into tiny frogs. To survive one must adapters - in thisspecific case one must swing.Help the adventurous Prince on hisjourney through the rainforest village latching your tongue tofireflies and swing past all the dangers and Obstacles.
Team Gothia Cup 1.4.7 APK
Welcome to Gothia cup and Team Gothia Cup - the social trading cardapplication for participants in the global football tournament"Gothia Cup" in Gothenburg Sweden. The players can create their ownplayer card and then share them with their friends, either throughsocial networks or by scanning the bracelet with qr-codes.Therewill also be 5 activities available at Heden in Gothenburg called"Coca-Cola Skills Arena". Each activity is connected to a specificskill, granting you bonus points to the specified skill when youare doing well.Furthermore there is a daily highscore where thebest scoring team, group of friends and player are shown.Good luck!
Naturfrågan Mölnlycke 2.1 APK
Välkommen till Naturfrågan Mölnlycke: en lärorik och pedagogiskupplevelse för barn i alla åldrar. Appen är fylld med uppdrag ochspel för att lära dig mer om fågel, fisk och allt där emellan.Efter varje avklarad uppgift kan du även läsa in dig lite mer påämnet. Gå nu ut på äventyr i naturen med NaturfråganMölnlycke!Welcome to the Nature issue Mölnlycke: a learning andeducational experience for children of all ages. The app is filledwith quests and games to help you learn more about poultry, fishand everything in between. After each completed task, you can alsoread up some more on the subject.Now go on an adventure in naturewith Nature issue Mölnlycke!
Team World of Handball 1.4.3 APK
Welcome to Partille cup and Team World of Handball - the socialtrading card application for participants in the global handballtournament "Partille Cup" in Gothenburg Sweden. The players cancreate their own player card and then share them with theirfriends, either through social networks or by scanning the braceletwith qr-codes.There will also be 3 activities available at Heden inGothenburg. Each activity is connected to a specific skill,granting you bonus points to the specified skill when you are doingwell.Good luck!
Virvelinas Äventyr 1.1 APK
Virvelinas Äventyr är ett spännande spel som du kan ta del av underditt besök på Maritiman i Göteborg. Du får följa med Virvelina ochhjälpa henne att lösa pussel och andra klurigheter.Ubåten Nordis ärfärdig att åka på äventyr med men det fattas en sak för attmaskinen skall fungera med full kraft. Virvelina behöver din hjälpför att hitta delarna runt omkring här på Maritiman. Ju bättre dukan lösa uppdragen, desto högre rang får du.Kom så börjarvi!Virvelinas Adventure is an exciting game that you can enjoyduring your visit to Maritiman in Gothenburg. You must comply withVirvelina and help her solve puzzles and other ingeniousdevices.The submarine Nordis is ready to go on adventures with butit made a thing for the machine to function with full force.Virvelina need your help to find the parts around here atMaritiman. The better you can solve the assignments, the higherrank you get.Come on, let's begin!
Astrid Lindgrens Vimmerby 1.0.4 APK
Välkomna till Astrid Lindgrens Vimmerby! Du befinner dig i detsmåländska Vimmerby, känt inte minst för att det är födelse- ochuppväxtplats för en av världens mest älskade författare, AstridLindgren. Njut av den gamla handelsstadens charm och lekfullhetunder en promenad genom Vimmerby!Welcome to the Astrid LindgrenVimmerby!You are in the Småland Vimmerby, known not least becauseit is the birth and childhood place of one of the world's mostbeloved author, Astrid Lindgren. Enjoy the old trading town charmand playfulness during a walk through Vimmerby!
Nordens Ark 2.3 APK
Join us on a thrilling tour of exotic wildlife and Nordic nativebreeds, both large and small.At Nordens Ark we're working to giveendangered animals and species a future.Your visit helps us make adifference.Welcome!
Loading...