1.1 / October 13, 2016
(5.0/5) (2)

Description

Denna app är ett verktyg för att samla mötesrelaterad data tillMEET-projektet. MEET-projektet skall visa hur teknisk ochorganisatorisk innovation kan skapa konkurrenskraftig produktionsmarta och effektiva möten mellan människor (kunskapsarbetare),möten där personer även kan vara skilda åt i tid och rum men ändåsamarbeta. I projektets kärna finns pilotinstallationer i lab samtindustriella demonstratorer som skall visa effektiviteten avpersonmöten för att hantera A) drift, b) Kontinuerligaförbättringar och C) radikala förändringar av avanceradeproduktionssystem. Förväntade effekter av nya och innovativalösningar för möten är t.ex. öka produktivitet, säkerhet ochkompetens. Projektet är indelat i tre faser, där varje fas somsyftar till en högre teknisk mognadsgrad för resultaten:Konceptfas, Lab-pilotfas, och industriell Demonstratorfas (6).Målet med projektet är att skapa konkukurenskraftig och innovativproduktion genom radikalt nya möjligheter till möten mellankunskapsarbetare som producerar, även om de är skilda åt i tid ochrum. Vill ni att ert företag skall finnas med i appen så kontakaÅsa Fasth Berglund viahttp://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/asa-fasth.aspx.This app isa tool to collect session-related data to the MEET project. MEETproject will demonstrate how technological and organizationalinnovation can create production competitive smart and efficientinteraction between people (knowledge workers), meetings wherepeople also can be separated in time and space but stillcollaborate. The project's core are pilot installations in the laband industrial demonstrators to demonstrate the effectiveness ofpersonal meetings to deal with A) operation, b) continuousimprovements and C) a radical change of advanced productionsystems. Expected impact of new and innovative solutions formeetings, for example, increase productivity, safety andcompetence. The project is divided into three phases, with eachphase designed to a higher technical maturity of the results:Concept phase, Lab pilot phase, and industrial Demonstratorfas (6).The goal of the project is to create konkukurenskraftig andinnovative production through radically new opportunities formeetings between knowledge workers who produce, even if they areseparated in time and space. Do you want your company to beincluded in the app so kontaka Åsa Fasth Berglund viahttp://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/asa-fasth.aspx.

App Information MEET

 • App Name
  MEET
 • Package Name
  com.mobilestorytelling.meet
 • Updated
  October 13, 2016
 • File Size
  24M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Mobile Storytelling AB
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
  Hugo Grauers Gata 3B 411 33 Göteborg Sweden
 • Google Play Link

Mobile Storytelling AB Show More...

Higab 2.1 APK
Välkommen!Rådhuset, Stora Teatern, Kronhuset, Börsen med flera –Higab äger och förvaltar husen som gör Göteborg till Göteborg.Följmed oss på promenad och upptäck några av stadens mest spännandebyggnader.Welcome!Town Hall, Grand Theatre, Crown Hall, StockExchange and others - Higab owns and manages houses that makeGothenburg in Gothenburg.Join us on a walk and discover some of thecity's most exciting buildings.
45 Degrees 1.0 APK
The rain forest is a dangerous place for small animals, especiallyfor princes turned into tiny frogs. To survive one must adapt – inthis specific case one must swing.Help the adventurous Prince onhis journey through the rain forest by latching your tongue tofireflies and swing past all dangers and obstacles.The rainforestis a dangerous place for small animals, especially for princesturned into tiny frogs. To survive one must adapters - in thisspecific case one must swing.Help the adventurous Prince on hisjourney through the rainforest village latching your tongue tofireflies and swing past all the dangers and Obstacles.
Inredia 1.3 APK
Välkommen till Inredia!I Inredia finns alla. I Inredia finns plats för alla. Det är ensalig blandning. Det är en öppen arena för idéer, projekt ochaffärer. Det är Inredia – the melting pot of interior design.Restaurangen på Inredia, som är en mötesplats med gäster från näroch fjärran, vill bjuda på det bästa från ”MatlandetSverige”.Med denna applikation kan du få mer information om de olika objektsom finns att se på Inredia och även ute i Tibro. Håll utkik efterså kallade "Markers" som sitter uppsatta vid utvalda objekt.När du har hittat en marker skall du i kamera-läget, alltidtillgänglig via kamera-knappen uppe till vänster, scanna den genomatt se till att hela symbolen är synlig i mobilen.Hoppas du får en trevlig vistelse på Inredia och i Tibro!Welcome to Inredia! In Inredia's all. In Inredia is room for everyone. It's a mix. Itis an open forum for ideas, projects and business. It is Inredia -the melting pot of interior design. The restaurant at Inredia, which is a meeting with guests from nearand far, to invite the best from "Culinary Sweden". With this application you can get more information about thevarious objects that can be seen on Inredia and even outside inTibro. Look for the so called "markers" that are posted at theselected object. Once you have found a chip you should in camera mode, alwaysavailable via the camera button in the upper left, scan it byensuring that the entire symbol is visible in the mobile. Hope you have a pleasant stay at Inredia and Tibro!
Team Gothia Cup 1.4.7 APK
Welcome to Gothia cup and Team Gothia Cup - the social trading cardapplication for participants in the global football tournament"Gothia Cup" in Gothenburg Sweden. The players can create their ownplayer card and then share them with their friends, either throughsocial networks or by scanning the bracelet with qr-codes.Therewill also be 5 activities available at Heden in Gothenburg called"Coca-Cola Skills Arena". Each activity is connected to a specificskill, granting you bonus points to the specified skill when youare doing well.Furthermore there is a daily highscore where thebest scoring team, group of friends and player are shown.Good luck!
Naturfrågan Mölnlycke 2.1 APK
Välkommen till Naturfrågan Mölnlycke: en lärorik och pedagogiskupplevelse för barn i alla åldrar. Appen är fylld med uppdrag ochspel för att lära dig mer om fågel, fisk och allt där emellan.Efter varje avklarad uppgift kan du även läsa in dig lite mer påämnet. Gå nu ut på äventyr i naturen med NaturfråganMölnlycke!Welcome to the Nature issue Mölnlycke: a learning andeducational experience for children of all ages. The app is filledwith quests and games to help you learn more about poultry, fishand everything in between. After each completed task, you can alsoread up some more on the subject.Now go on an adventure in naturewith Nature issue Mölnlycke!
Virvelinas Äventyr 1.1 APK
Virvelinas Äventyr är ett spännande spel som du kan ta del av underditt besök på Maritiman i Göteborg. Du får följa med Virvelina ochhjälpa henne att lösa pussel och andra klurigheter.Ubåten Nordis ärfärdig att åka på äventyr med men det fattas en sak för attmaskinen skall fungera med full kraft. Virvelina behöver din hjälpför att hitta delarna runt omkring här på Maritiman. Ju bättre dukan lösa uppdragen, desto högre rang får du.Kom så börjarvi!Virvelinas Adventure is an exciting game that you can enjoyduring your visit to Maritiman in Gothenburg. You must comply withVirvelina and help her solve puzzles and other ingeniousdevices.The submarine Nordis is ready to go on adventures with butit made a thing for the machine to function with full force.Virvelina need your help to find the parts around here atMaritiman. The better you can solve the assignments, the higherrank you get.Come on, let's begin!
Team World of Handball 1.4.3 APK
Welcome to Partille cup and Team World of Handball - the socialtrading card application for participants in the global handballtournament "Partille Cup" in Gothenburg Sweden. The players cancreate their own player card and then share them with theirfriends, either through social networks or by scanning the braceletwith qr-codes.There will also be 3 activities available at Heden inGothenburg. Each activity is connected to a specific skill,granting you bonus points to the specified skill when you are doingwell.Good luck!
Skövde Streetmuseum 1.33 APK
Mitt emellan Sveriges två största sjöar Vänern och Vättern liggerSkövde. Ur staden reser sig det gröna berget Billingen med sinafriluftsområden och vackra naturreservat. Runt om i staden finnsmysiga butiker, vacker arkitektur, intressanta konstverk ochspännande historia att upptäcka. Välkommen till Skövde!In betweenSweden's two largest lakes Vänern and lake located Skovde. From thetown rises the green mountain Billingen with its recreational areasand beautiful nature reserve. Around the city there are quaintshops, beautiful architecture, interesting artwork and fascinatinghistory to discover. Welcome to Skövde!

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttps://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
com.borninteractive.panda 3.13 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.8.5 APK
Smule
Love music? With Smule, you can sing and make music with friendsand fans around the world! Karaoke solo or duet with people acrossthe globe. Sing duets with major artists like Ed Sheeran and LuisFonsi. Sing a cappella, solo or with a group. Dance or play alongto top hits. Use audio effects and video filters while singing yourfavorite karaoke songs. Try it free! Featured on EntertainmentTonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing karaokefree to millions of songs with music and lyrics. Karaoke anytime,anywhere.• Sing solo or duet to songs, sing a cappella, dance, playalong, or just enjoy the show!• Sound like a pro! Add polish toyour vocals with studio effects.• Use pitch correction forreal-time tuning while you sing. • Star in your own music video!Record your vocals first, then add any video that you create.•Apply video filters to make your recording look pro! Choose fromSelfie, Vintage, Black & White, Sepia, and Fight Club. • Addvisual effects, like smoke, bubbles and fireflies, to make yourrecording stand out even more. • Share your creation on our 50M+global platform to get discovered.• Upload your song to the SmuleSongbook for other singers to perform• Connect with Facebook tofind and karaoke with friends on Smule, as well as chat with othersingers!• Have a karaoke duet with top artists: Shawn Mendes, JasonDerulo, Train, Nick Jonas, Charlie Puth, James Arthur, Jessie J andmore! • Beat your singing score and sing like a karaoke pro! •Customize your profile page and pin your fave karaokes. With newsongs added daily, you’ll find your favorite songs and karaokehits. Choose from a huge karaoke songbook of Pop, R&B, Rock,Rap, Hip-Hop, Country, Latin, K-pop and more!Popular on Smule:SINGPOP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* PlayThat Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’tLet Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Loveme Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendSING NEWCLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees*I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton*Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* BohemianRhapsody - QueenSING MUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and theBeast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - TheLittle Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen byDisney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see yourmust-sing karaoke jam? Upload to the SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe music is about more than justlistening—it's about creating, sharing, discovering, participatingand connecting with others. It’s the original social network withthe power to break down barriers, touch souls and bring peopletogether from all over the world. Join our global community ofmusic lovers. Sing karaoke or a cappella! Get discovered and getfans! Connect with Facebook to make music with friends! Try itfree.FIND YOUR VOICENo matter what kind of singer you are, you cansound amazing on Smule. Use mic effects and video filters toautotune, add reverb, and smooth over imperfections in yourrecordings. If you love karaoke, singing along to radio songs or acappella in the shower, dream of singing duets with pop stars, orsimply love music—try for free now! FOLLOW US and keep up with newmajor artists and featured singers onSmulehttp://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions? http://www.smule.com/support/sing#androidThis app hasbeen Superpowered