1.0 / August 10, 2013
(5.0/5) (1)

Description

This game follows basic rules of a classicalgame Memory.It was made so you could use your android device toplay with your child. The intuitive graphic interface allowsplaying children in any age. It offers two game play modes Singleplayer and Two Player.
Cards sets are not limited to pictures. It contains other type ofcards, like sounds or symbols. The matching cards in some sets arenot the ones with the same pictures but those with the same soundor even those which have sound matching to pictures.

App Information Memory Thernat

thernat Show More...

Ortografia i Ty 1.7 APK
thernat
Ortografia i Ty to mini gra umożliwiającapoprawę swoich talentów ortograficznych za pomocą ćwiczeń zesłowami do uzupełnienia. Aplikacja posiada wbudowanych ponad150(teraz około 940) słów podzielonych na trzy poziomy trudności.Główną zaletą Ortografii i Ty jest możliwość tworzenia własnegozestawu ćwiczeń składającego się ze słów dodanych do aplikacjiprzez użytkownika. Moja pierwsza nauczycielka języka polskiegopowiedziała kiedyś, że "uczniom problemy sprawiają nie słowa, któreautorzy podręczników uważają za trudne, ale te które im się błędnieutrwaliły". Mogę powiedzieć, że ja i mój koszmar słowo "biurko",byliśmy żywym dowodem tej tezy.You Spelling and a minigame that allows to improve their spelling talents throughexercises with words to complete. The application has built morethan 150 (now about 940) words, divided into three levels ofdifficulty. The main advantage of Spelling and you are able tocreate your own set of exercises consisting of the words added tothe application by the user. My first Polish teacher once said that"the students problems make no words that textbook authors finddifficult, but those who perpetuated them wrong." I can say that Iand my nightmare of the word "book", were living proof of thisassertion.
Memory Thernat 1.0 APK
thernat
This game follows basic rules of a classicalgame Memory.It was made so you could use your android device toplay with your child. The intuitive graphic interface allowsplaying children in any age. It offers two game play modes Singleplayer and Two Player.Cards sets are not limited to pictures. It contains other type ofcards, like sounds or symbols. The matching cards in some sets arenot the ones with the same pictures but those with the same soundor even those which have sound matching to pictures.
Ortografia Spadające Słowa 1.2 APK
thernat
Ortografia Spadające Słowa jest remakiemstworzonej przeze mnie wcześniej aplikacji Ortografia i Ty.Wprzeciwieństwie do poprzedniczki jest ona bardziej grą niżprogramem edukacyjnym. Posiada ona dwa podstawowe tryby gry:„Spadające Słowa” i „Klasyczny”. W pierwszym z nich gracz musiudzielić poprawnej odpowiedzi zanim słowo dotknie „ziemi”. Każdabłędna odpowiedź lub kontakt z powierzchnią, powoduję podniesieniepoziomu podłoża i tym samym utrudnia dalszą grę(Dlatego jeśli sięnie zna odpowiedzi , lepiej nie odpowiadać wcale). Klasyczny trybgry przypomina poprzednią Ortografię. Powstał dla osób, które lubiąspokojną grę i wolą się chwilę zastanowić zanim udzieląodpowiedzi.W grze występuje ponad 600 słów(teraz 930) podzielonych na trzypoziomy i 5 trudności ortograficznych. Dla osób nie mającychkłopotów z szybkim czytaniem polecam opcje zwiększenia szybkościspadania słów, jako dodatkowe utrudnienie.Mała informacja 1 lutego 2014 została opublikowana nowa aplikacja"Ortografia 3 Mini Gry". Miała ona zastąpić tą grę(ma jej wszystkiefunkcje i wiele innych), ale w związku z tym że posiada ona dużewymagania sprzętowe(zwłaszcza do płynnego działania), w sklepiePLAY pozostaną obie gry i baza słów będzie jednakowo rozbudowywana.Oczywiście obie gry są darmowe i bez reklam.Spelling Words Falling isa remake created by me earlier application Spelling and Ty.W Unlikeits predecessor it is more a game than an educational program. Ithas two basic modes of play: "Falling Words" and "Classic". In thefirst one the player must give the correct answer before it touchesthe word "earth". Each wrong answer or contact with the surface,causing raise the ground level and thus makes it difficult tocontinue the game (So if you do not know the answer better not toanswer at all). Classic game mode resembles the previous spelling.It was created for people who like a quiet game and prefer a momentto think before you react. In the game there are over 600 words (now 930), divided intothree levels and 5 difficulty spelling. For those who do not havetrouble with the fast reading recommend options for increasing therate of fall of words, as an additional impediment.Little information on Feb. 1, 2014 was published the newapplication "Spelling 3 Mini Games". It was to replace this game(it has all of its functions and many others), but in this contextthat it has high hardware requirements (especially for smoothoperation), the shop PLAY remain both games and base words will beequally developed. Of course, both games are free and withoutads.
Ortografia 3 Mini Gry 1.0 APK
thernat
To trzecia edycja mojej gry ortograficznej.Stworzyłem ją w trakcie zapoznawania się z funkcjami silnika Unity.Zawiera co prawda mniej słów niż poprzedniczki(tylko 800), alerozbudowuję ona do tej pory istniejące elementy poprzednich gierjak i dodaję nową grę "Nadlatujące słowa". Grający musi w niejudzielić poprawnej odpowiedzi zanim nadlatujące słowo zderzy się zjego ekranem. W ustawieniach gry jak dodatkowe utrudnienie możnawłączyć ruchomą pozycję gracza. Jej aktywacja sprawia, że nie tylkosłowa, znajdują się w locie, ale również gracz powoli zbliża się dopunkt powstawania nowych słów. Przekroczenie tego punktu oznacza,porażkę i koniec gry.Druga gra to klasyczna gra z wskazaniem(a raczej przeciągnięciem)rozwiązania na dane słowo.Trzecia to nowa wersja spadających słów. Gracz musi udzielićodpowiedzi zanim słowo dotknie dna. Jeśli słowo dotknie gleby tounosi się lekko jej poziom. Każda błędna odpowiedź toprzyspieszenie tempa spadku kolejnych słów. Zasypanie ekranuoznacza porażkę.Grę można sobie utrudnić zwiększając szybkość wustawianiach gry spadku słów.W głównych ustawieniach można wyłączyć muzykę i dźwięk.A i najważniejsze nie wiem na jakich urządzeniach gradziała,....więc gdyby ktoś dał mi znać czy u niego zadziałało lubnie(albo na ile płynnie działa), to byłbym bardzo wdzięczny.Pomogłoby mi to w przyszłości, ponieważ planuję w tym roku stworzyćcoś dużego, a wolę wiedzieć wcześniej, które elementy możnaspokojnie stosować w grach z Unity na Android.This is the third editionof my game spelling. I created it in the course of learning aboutthe function Unity engine. Includes Although fewer words thanpredecessor (only 800), but it extends far existing elements of theprevious games and I add a new game "incoming words." Playing itmust give the correct answer before the incoming word collides withthe screen. In the game settings as an additional impediment canenable mobile player position. Its activation makes it not justwords, are in flight, but also the player slowly approaching thepoint of emergence of new words. Exceeding this point means defeatand the end of the game.The second game is a classic game of indication (or ratherdragging) solutions to the word.The third is a new version of falling words. Players must answerbefore the word touches the bottom. If you word it touches the soilrises slightly its level. Each incorrect answer is accelerating thedecline of the words. Filling the screen means you can make it moredifficult porażkę.Grę increasing the rate of decline inustawianiach game of words.The main settings you can turn off the music and sound.A and most importantly I do not know what devices running game,.... so if someone let me know if it worked for him or not (or howsmoothly it works), then I would be very grateful. This would helpme in the future because I plan this year to create something big,and I prefer to know in advance which items can be safely used ingames with Unity for Android.
Miasta i Województwa 1.0 APK
thernat
Miasta,Województwa i ty to mini gra,którapolega na dopasowywaniu przez gracza wyświetlanych nazw miastdowłaściwego województwa lub odwrotnie. Gra w obecnej wersjizawieraokoło 80 miast. Podzielona jest na trzy poziomy trudności.Pierwszyto oczywiście stolice województw. Drugi to duże miasta, lubdużejak na swoje województwo(bo inaczej wciskanie klawisza"śląskie"byłoby nużące. Właściwie nadal jest). Trzeci to hmm "inneważnepolskie miasta".Praca nad aplikacją miała mi pomóc zapamiętać, gdzieleżąposzczególne miasta.Niestety prawa autorskie doużywanychgrafik(mapy,herby miast i województw itp) zmusiły mnie dousunięciadwóch trybów z publikowanej gry i zastąpienia ich innymi;(.City, Province, andyouare a mini game that involves matching the player display namesofcities to the appropriate state or vice versa. Playing inthecurrent version contains about 80 cities. It is divided intothreelevels of difficulty. The first is of course the capitalsofprovinces. The second is a large city, or large for hisprovince(otherwise the clicking of the "manager" would be tedious.Actuallystill is). The third is hmm "other important Polishcities."Work on the application was to help me remember where lietheindividual miasta.Niestety copyright to use graphics (maps,coatsof arms of cities and provinces, etc) forced me to remove thetwomodes of published games and replace them with others; (.
Grand History Quiz 1.31 APK
thernat
The Grand History Quiz is a quizaboutimportant dates in world history. The goal for the player istochoose a correct date for a displayed event. The wrong answersarecreated randomly but the difficulty level settings affectstheinterval between them and the correct one. So on the hardestlevelyou need to know the exact date of the event but on theeasiestknowing in which century it happend should be enough formostquestions. Because the quiz has more than 200 events so Idividedthem by their importance. In the future the quiz should havemanyextra categories but for now I added only one-History of Poland(87events).I know that importance of events is VERY subjective thats whyIincluded a feature allowing users to create their own datesquizes.They can be later used for selfstudy(it really works) orsend to meso I can include them in the next app update as userpostedquiz.Have fun.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.7 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with stars like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today and become akaraoke star!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects will make you sound like a star• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on Sing!By Smule. Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more stars• Beat your personal score and become a karaoke starWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more karaoke songs!Popular on Sing!:POP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople.Always dreamed of becoming a star? Lots of talents get discoveredthrough our Sing! platform. Skip the karaoke bar - karaoke free,sing anywhere, show off your talent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered