1.16.0 / August 11, 2017
(1.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Lær at mestre nye tingMestring er et værktøj fra Mobilize Me, somer målrettet personer med kognitive udfordringer, der har brug forhjælp til at lære at mestre nye færdigheder.Mestring kan fx brugestil at: * Lægge en plan for, hvordan brugeren arbejder med sineudviklingsmål * Lade brugeren selv dokumentere sin udvikling *Aktivere brugerens personlige netværk * Gøre brugeren mereselvstændig * Lade brugeren dele sine succeser med sit netværk ogopnå anerkendelse.I Mestring kan brugeren opstille mål for sig selvog løbende fejre sine succeser. Det kan fx være at ”handle ind”eller ”tage bussen ind til byen”. Det er muligt at opdele hverthovedmål i flere mindre delmål, således at brugeren ofte opleversucces. Dette øger den positive forstærkning, hvilket øgermotivationen.Aktivering af netværkMestring har til formål ataktivere brugerens personlige netværk, som kan følge med iudviklingen og være med til at fejre succeserne ved at ”like” ellerkommentere. Det har flere fordele: * Øget socialisering * Højererespons på borgerens bedrifter * En særlig/ekstra støtte til atopnå sine mål * Flere succesoplevelser.I Mestring er der etratingsystem, hvor borgeren kan tildele sig selv stjerner, nårhan/hun arbejder med sine mål. Derudover kan borgeren dokumenteredele af sin dag ved at lægge billeder og tekst ind på sin log.Dette minder om opslag i et socialt netværk, hvor brugeren kan fåopfyldt sit naturlige behov for anerkendelse.Learn to master newthingsCoping is a tool from Mobilize Me, which target people withcognitive challenges that need help to learn how to master newskills.Coping can be used for instance to: * Establish a planfor how the user is working with its development goals * Letthe user to document its development * Enable user's personalnetwork * Make the user more independent * Let the userto share its successes with its network and gain recognition.InMastering the user can set goals for themselves and continuallycelebrate its successes. This may be to "act in" or "take the businto town." It is possible to divide each main goal into severalsmaller sub-goals, so that the user often experience success. Thisincreases the positive gain, which increases motivation.Activationof the networkCoping is designed to enable the user's personalnetwork that can follow developments and help to celebrate thesuccesses of the "like" or comment. It has severaladvantages: * Increased socialization * Higher responseto the citizen's farms * A special / additional support toachieve its goals * Multiple successes.In Coping is a ratingsystem where citizens can award themselves stars when he / she isworking with its goals. In addition, citizens can document parts ofhis day by adding photos and text into its log. This is reminiscentof entries in a social network, where the user can fulfill hisnatural need for recognition.

App Information Mestring CSBB

 • App Name
  Mestring CSBB
 • Package Name
  com.arosii.planet.csbbmestring
 • Updated
  August 11, 2017
 • File Size
  5.3M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.16.0
 • Developer
  Arosii A/S
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Arosii A/S Show More...

PlaNet 1.26.2 APK
Arosii A/S
PlaNet er et støtteværktøj målrettet personer som har behov forhjælp til struktur, deling af information og kommunikation medderes kontaktpersoner. PlaNet er baseret på ideen om et støttendenetværk hvor borgere kan dele information og kommunikation medderes kontaktpersoner. I PlaNet kan man på en nem og overskueligmåde: - Planlægge og få overblik over aktiviteter - Lave tjeklister- Kommunikere omkring hverdagen og følge op på aktiviteter - Deleinformation med andre - Skabe en nærværende faglig støtte - Fåhjælp til selvhjælp I PlaNet kan personer som indgår i borgerensnetværk dele information og kommunikation fx. forældre, pårørendeog støttepædagoger. PlaNet gør det nemmere at støtte og hjælpeborgeren til en bedre og mere selvstændig hverdag. Planlagteaktiviteter bliver vist på en overskuelig måde og det er muligt atkommunikere direkte omkring aktiviteter samt følge udviklingen ihændelser over tid. Ved ferie, sygdom og andet fravær er det muligtat lade vikarer eller stedfortrædere indgå i borgerens netværk.PlaNet gør med andre ord støttepersoner nærværende og lader disseblive borgernes sociale sikkerhedsnet. Med PlaNet hjælper manborgere ved at: - Give overblik og støtte lige ved hånden - Sikretryghed og faste rammer - Give mindre usikkerhed og stress ihverdagen - Styrke evnen til at kunne klare sig selv - Øge dereslivskvalitet - Aktivere borgerens netværk Mere information omPlaNet findes på www.mobilize-me.com/planet. PlaNet is a supporttool targeted at people who need help to structure the sharing ofinformation and communication with their contacts. PlaNet is basedon the idea of ​​a supportive network where people can shareinformation and communication with their contacts. In PlaNet can bean easy and straightforward manner: - Plan and an overview ofactivities - Make checklists - Communicate about everyday life andfollow up activities - Share information with others - Create anattentive professional support - Get help themselves In PlaNet,individuals included in the citizen network share information andcommunication, for example. parents, relatives and supporteducators. PlaNet makes it easier to support and help the citizento a better and more independent lives. Planned activities will bedisplayed in a clear way and it is possible to communicate aboutactivities and follow the development of events over time. Onvacation, illness and other absences, it is possible to let thetemps or alternates included in the client network. PlaNet doingother words, support persons present and let them become citizens'social safety net. With PlaNet helps to citizens by: - Provideoversight and support at your fingertips - Ensure security andfixed frames - Give less uncertainty and stress of everyday life -Strengthen the ability to fend for themselves - Increase theirquality of life - Enable citizen's network More information aboutPlaNet found at www.mobilize-me.com/planet.
Mestring CSBB 1.16.0 APK
Arosii A/S
Lær at mestre nye tingMestring er et værktøj fra Mobilize Me, somer målrettet personer med kognitive udfordringer, der har brug forhjælp til at lære at mestre nye færdigheder.Mestring kan fx brugestil at: * Lægge en plan for, hvordan brugeren arbejder med sineudviklingsmål * Lade brugeren selv dokumentere sin udvikling *Aktivere brugerens personlige netværk * Gøre brugeren mereselvstændig * Lade brugeren dele sine succeser med sit netværk ogopnå anerkendelse.I Mestring kan brugeren opstille mål for sig selvog løbende fejre sine succeser. Det kan fx være at ”handle ind”eller ”tage bussen ind til byen”. Det er muligt at opdele hverthovedmål i flere mindre delmål, således at brugeren ofte opleversucces. Dette øger den positive forstærkning, hvilket øgermotivationen.Aktivering af netværkMestring har til formål ataktivere brugerens personlige netværk, som kan følge med iudviklingen og være med til at fejre succeserne ved at ”like” ellerkommentere. Det har flere fordele: * Øget socialisering * Højererespons på borgerens bedrifter * En særlig/ekstra støtte til atopnå sine mål * Flere succesoplevelser.I Mestring er der etratingsystem, hvor borgeren kan tildele sig selv stjerner, nårhan/hun arbejder med sine mål. Derudover kan borgeren dokumenteredele af sin dag ved at lægge billeder og tekst ind på sin log.Dette minder om opslag i et socialt netværk, hvor brugeren kan fåopfyldt sit naturlige behov for anerkendelse.Learn to master newthingsCoping is a tool from Mobilize Me, which target people withcognitive challenges that need help to learn how to master newskills.Coping can be used for instance to: * Establish a planfor how the user is working with its development goals * Letthe user to document its development * Enable user's personalnetwork * Make the user more independent * Let the userto share its successes with its network and gain recognition.InMastering the user can set goals for themselves and continuallycelebrate its successes. This may be to "act in" or "take the businto town." It is possible to divide each main goal into severalsmaller sub-goals, so that the user often experience success. Thisincreases the positive gain, which increases motivation.Activationof the networkCoping is designed to enable the user's personalnetwork that can follow developments and help to celebrate thesuccesses of the "like" or comment. It has severaladvantages: * Increased socialization * Higher responseto the citizen's farms * A special / additional support toachieve its goals * Multiple successes.In Coping is a ratingsystem where citizens can award themselves stars when he / she isworking with its goals. In addition, citizens can document parts ofhis day by adding photos and text into its log. This is reminiscentof entries in a social network, where the user can fulfill hisnatural need for recognition.
Loading...