2.2.0 / June 26, 2015
(4.0/5) (483)
Loading...

Description

MeteoGalicia presents MeteoSIX Mobile. Check the meteorological andoceanographic forecast for any place of the south-west of Europeand its coast. MeteoSIX allows you to search among more than 29500towns and 820 beaches. You can also select any place on the map, onland or sea, and get the forecast for that point. You can check thehourly forecast for the following variables: - Sky state -Temperature - Precipitations - Wind - Snow level - Relativehumidity - Cloud coverage - Air pressure at sea level - Wavedirection, height and period - Water temperature - Water salinity -Sunrise and sunset hours- Tides heightMeteoSIX Mobile allows you tosave your favourite places, so that you can access to theirforecast quickly and also to the forecast for your currentlocation. It also includes a widget that allows you to have theforecast for your location or any of your favourites handy.IMPORTANT: to be able to use the widget the application must beinstalled in the device's internal storage, not in the SD card(Settings -> Applications -> Manage applications ->MeteoSIX Mobile -> Move to phone).The main difference with otherapplications is its georeferenced nature. The data displayed forany point comes directly from the outputs of the computer weathermodels of MeteoGalicia, without human supervision. The resolutionof the models depends on the area, beign greater in Galicia.To getthe data, the application accesses the public MeteoSIX API, whichcan be freely used by any user. MeteoSIX Mobile is being developedunder the projects: MeteoSIX (http://www.meteogalicia.es/web/proxectos/meteosix.action?request_locale=es)RAIA ( http://marnaraia.com?request_locale=en)

App Information MeteoSIX Mobile

 • App Name
  MeteoSIX Mobile
 • Package Name
  org.meteogalicia.meteosix.mobile
 • Updated
  June 26, 2015
 • File Size
  3.7M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  2.2.0
 • Developer
  Xunta de Galicia
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Weather
 • Developer
 • Google Play Link

Xunta de Galicia Show More...

DOG 2.0.3 APK
[GL]DOG é unha aplicación desenvolta pola Axencia para aModernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) que permite aconsulta mediante dispositivos móbiles, smartphones e tablets, dainformación do Diario Oficial de Galicia. Dispoñible tanto engalego como castelán, actualízase de xeito constante coareutilización da información procedente das RSS da ediciónelectrónica do Diario Oficial de Galicia que se publica no portalda Xunta de Galicia. Nesta versión poderá realizar as seguintesaccións: consultar o último diario dispoñible, buscar un diarionunha data seleccionada, filtrar os artigos do diario segundosección, buscar artigos segundo o seu rango, así coma engadir eeliminar artigos nunha lista de favoritos.[ES]DOG es una aplicacióndesarrollada por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica deGalicia (Amtega) que permite la consulta mediante dispositivosmóviles, smartphones y tablets, de la información del DiarioOficial de Galicia. Disponible tanto en gallego como castellano, seactualiza de manera constante con la reutilización de lainformación procedente de las RSS de la edición electrónica delDiario Oficial de Galicia que se publica en el portal de la Xuntade Galicia. Esta versión contempla la realización de las siguientesoperaciones: consultar el último diario disponible, buscar undiario en una fecha seleccionada, filtrar los artículos del diariosegún sección, buscar artículos según su rango, así coma añadir yeliminar artículos en una lista de favoritos.[GL]DOG é unhadesenvolta application for a pola Axencia Tecnolóxica Modernizationof Galicia (Amtega) that enables query using mobiles, smartphonesand tablet devices, gives information do Diario Oficial de Galicia.Available in both Galician and Castelán, coa xeito actualízaseconstant reuse information from da da das RSS desktop publishing doDiario Oficial de Galicia published no site da Xunta de Galicia.Nesta version Podera perform as seguintes accions: request orlatest available daily, look for a daily data nunha selected filterwill do daily artigos second section, or pseudo artigos secondsearch range and eat and eliminate artigos engadir nunha favoriteslist.[ES]DOG is an application developed by Axencia for aTecnolóxica Modernization of Galicia (Amtega) that allows the queryusing mobile devices, smartphones and tablets, the information theOfficial Journal of Galicia. Available in both Galician andCastilian, is constantly updated with the reuse of the RSSinformation from the electronic edition of the Official Journal ofGalicia which is published on the website of the Xunta de Galiciaway. This version includes the completion of the following: readthe latest available daily, a daily search on a selected date,filter section as newspaper articles, find articles according totheir rank, so eat add and delete items in a list of favorites.
MeteoGalicia 4.0.4 APK
[GL] Aplicación oficial de Meteogalicia que ofrece informaciónsobre a predición meteorolóxica detallada por concello para ospróximos 10 días, o estado do mar, predicións para todas as praiasde Galicia, predición xeral e mareas. Desde a sección"Observación", tamén se poderá acceder ás imaxes en tempo real doradar de Meteogalicia e do satélite Meteosat, así como visualizarvídeos das últimas horas destes dous servizos. [ES] Aplicaciónoficial de Meteogalicia que ofrece información sobre la predicciónmeteorológica detallada por ayuntamiento para los próximos 10 días,el estado del mar, predicciones para todas las playas de Galicia,predicción general y mareas. Desde la sección "Observación",también se podrá acceder a las imágenes en tiempo real del radar deMeteogalicia y del satélite Meteosat, así como visualizar videos delas últimas horas de estos dos servicios. [GL] Meteogaliciaofficial application offering detailed information on a predictionby concello meteorolóxica os next 10 days, or do sea state,predicións for all praias as Galicia xeral prediction and tides.From a section "Observation" Tamen is Podera ore access imaxes realtempo radar Meteogalicia do and do Meteosat and watch videos daslate Servizos destes dous. [IS] Meteogalicia official applicationoffering detailed information on weather prediction by municipalityfor the next 10 days, the sea state predictions for all beaches inGalicia, General forecast and tides. From the "Remarks" section,you can also access images in real time radar and satelliteMeteosat Meteogalicia and watch video of the last hours of thesetwo services.
MOBEM 1.4.1 APK
[GL] Aplicación G2C para interactuar co Servizo Público de Empregode Galicia. Nesta versión poderá realizar as seguintes accións: -Renovación da demanda de emprego - Consulta das citas co orientadorlaboral - Consulta das próximas datas de renovación da demanda. -Consulta das ofertas nas que é candidato. - Descarga do dardeactualizado tras a renovación da demanda. - Consulta das citas deselección para cursos de formación. O presente aplicativo permiteao demandante de emprego interactuar con Servizo Público de Empregode Galicia, en adiante SPEG. Este aplicativo soamente proporcionaservizos aos demandantes de emprego inscritos no SPEG. O SPEG nonse fai responsable dos efectos derivados da NON renovación en prazodunha demanda de emprego derivados de problemas técnicos decalquera natureza a través desta plataforma. Si vostede NON poderenovar en fecha a través desta aplicación poderá utilizar calquerados demais medios telemáticos (Portal de Emprego ou Puntos deInformación) ou deberá acudir a calquera oficina de emprego doSistema Nacional de Emprego para facer a renovación da demanda deemprego. Normativa aplicable: Artigos 17.1, 17.2, 24.3, 25.4 e 47do Real Decreto lexislativo 5/2000, de 4 de agosto, polo que seaproba o texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións naorde social (BOE núm. 189, do 8 de agosto). [ES] Aplicación G2Cpara interactuar con el Servizo Público de Emprego de Galicia. Estaversión contempla la realización de las siguientes operaciones: -Renovación de la demanda de empleo. - Consulta de las citas con elorientador laboral. - Consulta de las próximas fechas de renovaciónde la demanda. - Consulta de las ofertas en las que es candidato. -Descarga del darde actualizado tras la renovación de la demanda. -Consulta de las citas de selección para cursos de formación. Elpresente aplicativo permite a los demandantes de empleo interactuarcon el Servizo Público de Emprego de Galicia (España), en adelanteSPEG. Este aplicativo solamente proporciona servicios a losdemandantes de empleo iscritos no SPEG. El SPEG no se haceresponsable de los efectos derivados de una NO renovación en plazode la demanda de empleo derivados de problemas técnicos decualquier naturaleza a través de esta plataforma. Si usted NO puederenovar la demanda en fecha a través de esta aplicación podráutilizar cualquiera de los demás medios telemáticos (Portal deEmprego ou Puntos de Información) o deberá acudir a cualquieroficina de empleo para realizar la renovación de la demanda deempleo. Normativa aplicable: artículos 17.1, 17.2, 24.3, 25.4 y 47del Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que seaprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sancionesen el orden social (BOE núm. 189, de 8 de agosto). [EN] ApplicationG2C to interact with the Public Employment Service of Galicia(Spain). [GL] G2C application to interact with Public Service ofEmprego de Galicia. This version will be able to perform thefollowing actions:  - Renewal of demand of emprego  -Consultation of appointments with labor counselor  - Checknext renewal dates of demand.  - Consult offers nas that thecandidate.  - Download do darde updated after renewal ofdemand.  - Check your appointment for training courses. Thisapplication allows the applicant to interact with Emprego deGalicia Public Service, in SPEG adiante. This application onlyprovides services to non-SPEG registered business applicants. OSPEG is not responsible for two effects derived from NON renewal inprazo dunha demand for business derived from technical problems ofcalquera natureza through this platform. If you cannot NON be ableto renew on time through this application, two other telematicmeans (Emprego Portal or Information Points) may use calquera oryou must go to the calcar emprego office of the National EmpregoSystem to meet the renewal of the demand for an enterprise.Applicable regulations: Articles 17.1, 17.2, 24.3, 25.4 and 47 ofRoyal Lexislative Decree 5/2000, of August 4, approved pole orrecast text of Lei on infringements and sanctions by social order(BOE No. 189, do 8 of August). [IS] G2C application to interactwith the Public Service of Emprego de Galicia. This versionincludes the following operations:  - Renewal of the demandfor employment.  - Consultation of appointments with the laborcounselor.  - Consultation of the next dates of renewal of thedemand.  - Consult the offers in which you are a candidate. - Download of the updated dade after the renewal of thedemand.  - Consultation of the selection appointments fortraining courses. This application allows job seekers to interactwith the Public Service of Emprego de Galicia (Spain), hereinafterSPEG. This application only provides services to non-SPEGregistered job seekers. The SPEG is not responsible for the effectsderived from a NO renewal in term of the demand for employmentderived from technical problems of any nature through thisplatform. If you CANNOT renew the demand by date through thisapplication you can use any of the other telematic means (EmpregoPortal or Information Points) or you must go to any employmentoffice to renew the employment demand. Applicable regulations:articles 17.1, 17.2, 24.3, 25.4 and 47 of Royal Legislative Decree5/2000, of August 4, which approves the consolidated text of theLaw on infractions and sanctions in the social order (BOE No. 189 ,of August 8). [IN] Application G2C to interact with the PublicEmployment Service of Galicia (Spain).
PcPG 1.0.2 APK
[GL] PcPG é unha aplicación desenvolta pola Axencia para aModernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) que permite aconsulta, mediante dispositivos móbiles, da información daPlataforma de Contratos Públicos de Galicia. Dispoñible tanto engalego como en castelán, actualízase de xeito constante coareutilización da información procedente dehttp://www.contratosdegalicia.es, co que permite acceder ás últimaspublicacións da plataforma, a aquelas que se atopan en prazo depresentación de ofertas, ás pendentes de adxudicar, ás que seatopan nos últimos días de prazo de presentación e ás próximasmesas de contratación. Inclúe tamén a opción de consulta dosdiferentes perfís de contratante e a posibilidade de sinalardeterminados procedementos como favoritos para facilitar o seuseguimento.[ES] PcPG es una aplicación desarrollada por la Agenciapara la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega) que permitela consulta, mediante dispositivos móviles, de la información de laPlataforma de Contratos Públicos de Galicia. Disponible tanto engallego como en castellano, se actualiza de manera constante con lareutilización de la información procedente dehttp://www.contratosdegalicia.es, con lo que permite acceder a lasúltimas publicaciones de la plataforma, a aquellas que seencuentran en plazo de presentación de ofertas, a las pendientes deadjudicar, a las que se encuentran en los últimos días de plazo depresentación y a las próximas mesas de contratación. Incluyetambién la opción de consulta de los diferentes perfiles decontratante y la posibilidad de señalar determinados procedimientoscomo favoritos para facilitar su seguimiento.[GL]É PCPG unhadesenvolta pola Axencia application for a Modernization TecnolóxicaGalicia (AMTEGA) that allows query by mobile devices, providesinformation gives Procurement Platform of Galicia. Available inboth Galician and Castelán, to update constantly re xeito coa givesinformation from http://www.contratosdegalicia.es, allowing accessore co PUBLICACIONS gives latest platform, which aquelas prazoatopan in tendering, pendentes of adxudicar ore, ore that we atopanprazo last days of presentation and recruitment ore nearby tables.Tamen inclue a query option of contracting two different Perfis easinalar posibilidade of certain procedementos as favorites for easyo seu seguimento.[ES]PCPG is an application developed by the Agencyfor Technological Modernization of Galicia (AMTEGA) that allows thequery through mobile devices, Information Platform Procurement ofGalicia. Available in both Galician and Castilian, is updatedconstantly with reuse information fromhttp://www.contratosdegalicia.es, which provides access to thelatest publications of the platform, to those found in deadline forsubmission of tenders, awarding outstanding, which are in the lastdays of deadline and the upcoming recruitment tables. It alsoincludes the option of consulting the different profiles and thepossibility of contracting certain procedures noted as favoritesfor easier tracking.
EscApp 1.3.2 APK
EscApp é unha aplicación da SX de Igualdade da Xunta de Galicia encolaboración co CPEIG que ten por obxectivo achegar información deutilidade ás mulleres que se atopan nunha situación de violencia dexénero e a todas as persoas que poidan axudar a rematar con estetipo de situacións.EscApp is an application of the SX EqualityGalician Government in collaboration with CPEIG which aims toprovide useful information to women who find themselves in asituation of domestic violence and to all the people who can helpstop this kind of situations.
Sendegal 2.0.2 APK
This application will give you the opportunity to discover theofficial trails of Galicia and enjoy many walking days along itsroutes. Maps can be downloaded and recorded previously into thephone memory (off-line mode). On-line mode can be also used. Inboth cases the GPS will show us in any moment our position and helpus to follow the trail without difficulty. You can make researchesby list or map, giving us information about the length of theroute, estimated time to walk it, level of difficulty andcartography, besides pictures and other information.
MeteoRoute 1.2.0 APK
MeteoRoute allows you to check the meteorological and oceanographicforecast for your routes and trips, both by land and by sea.Checkthe forecast for the sky state, temperature, precipitation, wind,relative humidity, air pressure, snow level, water temperature andsalinity, and wave height, direction and period.The currentcoverage covers the south west Europe, though the most accurateforecast area covers the north west Iberian Peninsula.Create routesfor your most usual voyages. Tell MeteoRoute origin and destinationand it will calculate the car, bike or walking route. You can alsomanually select the route points on the map and draw boatroutes.The application can also import KML files so that you cancheck the meteorological forecast for a vast number of alreadycreated routes.Moreover, you can link to the MeteoSIX applicationto check an even more detailed forecast for every point of theroute.The routes are obtained using the MapQuest Open DirectionsAPI Web Service.The meteorological and oceanographic information isobtained through the MeteoSIX API(http://www.meteogalicia.es/web/proxectos/meteosix.action), comingfrom the outputs of the numerical models, without any humansupervision, executed by MeteoGalicia(http://www.meteogalicia.es).Application developed in the scope ofthe RAIA.co project (http://marnaraia.org).
MeteoSIX Mobile 2.2.0 APK
MeteoGalicia presents MeteoSIX Mobile. Check the meteorological andoceanographic forecast for any place of the south-west of Europeand its coast. MeteoSIX allows you to search among more than 29500towns and 820 beaches. You can also select any place on the map, onland or sea, and get the forecast for that point. You can check thehourly forecast for the following variables: - Sky state -Temperature - Precipitations - Wind - Snow level - Relativehumidity - Cloud coverage - Air pressure at sea level - Wavedirection, height and period - Water temperature - Water salinity -Sunrise and sunset hours- Tides heightMeteoSIX Mobile allows you tosave your favourite places, so that you can access to theirforecast quickly and also to the forecast for your currentlocation. It also includes a widget that allows you to have theforecast for your location or any of your favourites handy.IMPORTANT: to be able to use the widget the application must beinstalled in the device's internal storage, not in the SD card(Settings -> Applications -> Manage applications ->MeteoSIX Mobile -> Move to phone).The main difference with otherapplications is its georeferenced nature. The data displayed forany point comes directly from the outputs of the computer weathermodels of MeteoGalicia, without human supervision. The resolutionof the models depends on the area, beign greater in Galicia.To getthe data, the application accesses the public MeteoSIX API, whichcan be freely used by any user. MeteoSIX Mobile is being developedunder the projects: MeteoSIX (http://www.meteogalicia.es/web/proxectos/meteosix.action?request_locale=es)RAIA ( http://marnaraia.com?request_locale=en)
Loading...