1.0.2 / January 6, 2014
(4.1/5) (572)
Loading...

Description

İSLÂMDA FIKHİ MEZHEPLER TARİHİİmam Zeyd Ve Mezhebiİmam Cafer VeMezhebiİmam Ebû Hanîfe Ve Mezhebiİmam Mâlik Ve Mezhebiİmam Şafiî VeMezhebiİmam Ahmed B. Hanbel Ve MezhebiDâvûd Ez-Zâhirî VeMezhebiİSLÂM'DA SİYASΠ VE İTİKÂDİ MEZHEPLERTARİHİJurisprudence in Islam RELIGIOUS HISTORYImam Zaid AndSectImam Ja'far And SectAnd the sect of Imam Abu HanifaImam Malikand sectarianAnd Imam Shafi'i SectImam Ahmad B. Hanbal andsectarianAnd Dawud Ez-apparent sectarianISLAMIC HISTORY politicaland Islamic theology

App Information Mezhepler Tarihi

 • App Name
  Mezhepler Tarihi
 • Package Name
  com.akademisoft.mezheplertarihi
 • Updated
  January 6, 2014
 • File Size
  1.3M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0.2
 • Developer
  AkademiSoft
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

AkademiSoft Show More...

Mektubatı Rabbani 1.3 APK
AkademiSoft
Programda Müceddid-i elf-i Sâni İmam Rabbâni (ks) hazretlerinin 3ciltlik meşhur Mektûbât-ı Rabbani eseribulunmaktadır--------------------keywords: mektubat, imam rabbani,rabbani, mektubatı rabbani,The program elves Mujaddid-i-i Imam SanRabban (KS) Excellency the Letters of Rabbani famous three-volumework has--------------------keywords: Letters, Imam Rabbani RabbaniLord's Letters,
Marifetname 1.5 APK
AkademiSoft
Program içerisinde Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin (ks)MARİFETNÂME isimli meşhur kitabı bulunmaktadır.ÖNEMLİ NOT: Eklemişolduğumuz kitapları sayfa sayfa tashih(inceleme) vaktimizolmadığından , programlarımız içerisinde gerek mana olarakyanlışlık, gerek ise doğruluğunun sıhhati açısından Kur'an veSünnet e aykırı bir husus görürseniz lütfen bizebildirin_________________________________________________________keywords:marifetname, erzurumlu ibrahim hakkı, ibrahim hakkı
Dini Hikayeler 1.7.9 APK
AkademiSoft
Programda 2000 tane Dini Hikaye, Menkıbe ve kıssabulunmaktadır.ÖNEMLİ NOT: Eklemiş olduğumuz kitapları sayfa sayfatashih(inceleme) vaktimiz olmadığından , programlarımız içerisindegerek mana olarak yanlışlık, gerek ise doğruluğunun sıhhatiaçısından Kur'an ve Sünnet e aykırı bir husus görürseniz lütfenbize bildirinEğer bir reklam ilginizi çekerse o reklama tıklayarakbize destek olabilirsiniz. Her türlü görüş ve önerilerinizi bizeyazınız. Mailleriniz tek tek incelenip gereken maillere cevapvermekteyiz.
Tıbbı Nebevi 1.2 APK
AkademiSoft
Program içerisinde Rasûlullah sallallâhû aleyhi ve sellemin tıblailgili hadisleri bir başka deyişle ibn Kayyım El-Cevziyye (r.aleyh)hazretlerinin TIBBU NEBEVİ adlı eseribulunmaktadır---------------Tıbbı Nebevi Arapça iki kelimedenmeydana gelmiştir tıbb ” iyileştirme, sağaltma,tedavi”(Tıbbkelimesinin kökenlerinin tıp ilmi ile ünlü Mısır uygarlığına ait“Teb” şehrinden kaynaklandığıda ileri sürülmektedir)nebi ise”peygamber, elçi” anlamlarına gelmektedir “Tıbbı Nebevi” isepeygamberimizin bizzat kendisinin uyguladığı ve ümmetine tavsiyeettiği tıbbi uygulama ve tavsiyelerdir. Özellikle Hz.Muhammed’in(s.a.v)rahatsızlanan insanlar için Allah’ dan gelenilhamla ve de toplumsal tecrübelere dayanarak yaptığı tedavilertıbbı nebevi (peygamber tıbbı) olarak bilinir ve hadis kitaplarındaönemli bir yer tutar.Tıbbı Nebevi yasamın tüm safhalarını; sadecetek bir bireyin fiziksel ve ruhsal sağlığını değil,sosyal birvarlık olan insanın toplum içindeki davranışlarını,aile içindekisorumluluklarını, kendine ve yakın akrabalarına karsısorumluluklarını,yiyip içmesinden,uyuması,düşünmesi,giyinmesi,evlenmesi, cinsel yasamı,ishayatı,hastalıkları ve bu hastalıklara tedavi yaklaşımlarına kadarhemen her şeyi ilgi ve etki alanı içine alır.Peygamberimiz (s.a.v.)hem kendisi hastalandıkça hem de çevresindekilerin sağlıklarıbozulunca çeşitli tedavi yolları ve ilaç olarak kullanılannesnelerden bahsetmiş, bunları tavsiye etmiştir. Bazıaraştırmacılar bunların tamamının veya çoğunun vahiylebildirildiğini, isabetli olduğunu, yanlış veya yetersiz olmaihtimalinin bulunmadığını, bu m''nada bir “Peygamber tıbbı: Tıbb-ıNebevî ”bulunduğunu savunmuşlar dır. Diğer bir kısmı isePeygamberimizin (s.a.v.) tavsiye ettiği tedavi şekillerinin veilaçların (ilaç yerine kullanılan nesnelerin) hemen tamamı, hemiçinde yaşadığı toplum tarafından hem de daha eski topluluklarcabilinmekte ve kullanılmakta idi, ilaç ve tedavi şekilleri ilearaçları dünya işidir ve beşeri bilgi alanına girer. Beşeri bilgide zamana, mekana, şartlara bağlı olarak değişir ve gelişir.Peygamberimizin tavsiye ettiği tedavi araçlarının çoğu beşeri bilgive tecrübeyle elde edilmiştir. Onları asmak ve daha iyileriyledeğiştirmek dine de, sünnete de aykırı değildir demektedir.Tıbb-iNebevi ağırlıklı olarak koruyucu hekimlik tarzında yanihastalanmadan hastalıklardan korunma yöntemleri üzerine yoğunlaşmışbulunmaktadır. Bu yöntemlerle çok kapsamlı değerlendirmeleresahiptir. Kapsamlı değerlendirmeler içinde Kuran’da geçen tıplailgili ayetleri,tıpla ilgili hadisleri,tümden bir yasam felsefesiniiçinde barındırmaya kadar hemen her şeye kendine has yaklaşımlarıile çağlar ötesinden muhteşemliğini günümüze taşıyabilmiştir…------------------*Program içerisindeki İleri seviyedeki aramamodülü ile saliseler içerisinde onlarca sonucugörebileceksiniz.*Paylaş ve kopyalama seçenekleri ile programdanveri alarak cihazınızda kullanabileceksiniz.*Konulara Kategorihalinde erişerek aradığınız konuyu hemen bulabileceksiniz.*SonKalınan özelliği ile son kaldığınız yere tekrardönebilirsiniz*Metin seçerek kopyalama yapabilirsiniz.*Fontbüyütme/Küçültme özelliği ile yazı boyutunuayarlayabileceksiniz.Sallallâhû against the Prophet peace be uponhim in the program and the hadiths about my Tible in other words,Ibn Qayyim al-Jawziyya (r.aleyh) Esq his work has PROPHETICMEDICINE---------------Medicine Prophetic Arabic word or two hasoccurred medicine "treatment, treatment, treatment" (Medicineorigin of the word 'medical science with the famous Egyptiancivilization belongs to the "Thebes" city originated by the issuggested) neb the "prophet, apostle" means both "MedicineProphetic" the Prophet's person applied his medical practice andadvice and are shown to the ummah. Especially Hz. Muhammad (pbuh)Allah for people who become ill from the social experience based onthe inspiration and his prophetic medicine treatments (prophetmedicine) holds an important place in the books of hadith is knownas.Medicine Prophetic of life, all phases, only a singleindividual's physical and mental health, but a social being of thehuman behaviors within a society, within the familyresponsibilities, self and close relatives of theirresponsibilities, eat and drink from, sleeping, thinking, dressing,marriage, sexual my law, work life, disease and treatmentapproaches to these diseases so interested in almost everything andgets into the domain.Our Prophet (saas) as well as those around himsicker way to treat a variety of health broke down and was talkingabout objects that are used as medicines, has recommended them.Some researchers reported with the revelation of all or most ofthem, that is accurate, that there is likely to be incorrect orinsufficient, nada'' Is this a "medicine of the Prophet: PropheticMedicine"have maintained that there is. Another part of theProphet (pbuh) advised that the forms of treatment and drugs (drugsused instead of objects) almost all, and lived in by the communityas well as older ensembles are known and was being used, medicationand therapy tools with the world hears and human knowledge to thefield enters. Human information on the time, place, depending onthe circumstances change and develop. Most of the Prophetrecommended treatment means were obtained human knowledge andexperience. Hang them and replace them with better in religion, isnot contrary to the Sunnah says.Prophetic Medicine style that ismainly preventive care before they get sick have been focused ondisease prevention methods. These methods have a very comprehensiveassessment. Comprehensive assessments related to medicine inKoranic verses, hadiths related to medicine, the overall philosophyof law to incorporate the unique approach to just about everythingwith ages could move beyond the magnificence of the present...------------------* In the program, the Advanced level modulewith search results you will see dozens within milliseconds.* Shareand copy options by obtaining data from the program will be able touse your device.* Subject Category Search by accessing the form youwill find just the topic.* Last Thick property can return to whereyou left off with the last* You can copy text by selecting.* FontEnlarging / Reduction feature, you can adjust the font size.
Kabir Alemi 1.2 APK
AkademiSoft
Program içerisinde, Büyük Alim İmam Celâleddin Es-Suyûti (R.H)hazretlerinin Kabir Âlemi isimli eseri bulunmaktadır. Eserdekiyazım yanlışlıklarını sonraki güncellemede inşaAllah düzelteceğiz,bu konuda sabırlı olmanızı rica ediyoruz. İnşaAllah daha birçokislami eseri mobil ortama aktaracağız. Bu konudaki görüş , öneri vemobil ortamda görmek istediğiniz eserleri bize iletin. Dua ve Selamile NOT: Yayınladığımız eserlerde, Yüzlerce sayfanın Tashihi(incelenmesi) zor olduğundan, gözden kaçan Kur'an ve Sünnete aykırıbir husus olduğunu düşündüğünüz bölümleri lütfen bizebildirinProgram in Great Scholars Imam Celâleddin Es-Suyûtî (RH)Kabir Excellency is located in the worlds of work. We will work tocorrect the spelling mistakes in the next update Insha Allah, weask you to be patient about it. Insha Allah, we will transfer thework of many Islamic mobile environment. Opinion on this subject,let us know you want to see the works in the proposal and themobile environment. With prayers and blessingsNOTE: In the works wepublish, Revision of the hundreds of pages (examination) isdifficult, please overlooked parts of the Qur'an and Sunnah thatyou believe is in violation of an issue let us know
ihyai ulumiddin 1.1 APK
AkademiSoft
Programda, İmam Gazâli'nin Meşhûr Eseri İhyâ-u Ulûmiddin 1-2-3-4Cildleribulunmaktadır.-------------------------------------------------------------------------------keywords:gazali, ihya, ihyai ulumiddin, ihyau ulumiddin, ilim, hac, zekat,tevhid, şehadet, kuran, hadis, fıkıh, arapça, arabca, arabic,hadisi şerif, umre, temizlik, tasavvuf, tarikat, nakşibendi,kadiri, rufai, şazeli, ihyaThe program features the works of ImamGhazali's Meşhû Ihya-u Ulumiddin 1-2-3-4 with skinon.-------------------------------------------------------------------------------keywords: Gazelle, revive, revival youulumid, revival you ulumid, science, Hajj, Zakat, unification,martyr, who, Hadith, Fiqh, Arabic, Arabica, arabic, hadith, care,cleanliness, mysticism, religious orders, the Naqshbandi,magnitude, RuFai , Shazili, enliven
Elmalılı Tefsiri 1.0 APK
AkademiSoft
Merhum Elmalılı Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili -ElmalılıTefsiri-Tefsir Özellikleri: 1- Kur'an-ı Kerim'in sonsuz nurunaişaret edilmiş, tercemelerin mahiyeti, tesfir ve te'vilin farkıgösterilmiştir. 2- Ayet-i kerimlerin tefsirleri sadelik içindeyapılmış, ayetlerin esbab-ı nüzulü yazılmış, aralarındaki münasebetmükemmel bir şekilde gösterilmiştir. 3- Bu eserde, Müslümanlarafazilet ve terraki yolları gösterilmiş, müsteşriklerin İslamhakkındaki hezeyanlarına ilmi cevaplar verilmiştir. 4- Bu tefsirihazırlarken birçok tefsirin yanındaki en ziyade Fahreddin Razı, EbuHayyan, Kazı Beyzavi ve Ebbussuud tefsirlerindenfaydanılmıştır.------------Program özellikleri*Eser kitap modundahazırlanmış olup sonraki metinler sayfa sayfa geçişlegelmektedir.*Arama modülü vardır.*Son kalınan yere Ayraçekleyebilirsiniz"*Metinleri seçerek paylaşabilirsiniz*sayfaiçerisinde kelime arayıp bulunan kelimeyi renkli bir biçimdegörebilirsiniz*Okuma ekranının arkaplanını ve yazı fontunun renginive font stilini değiştirebilirsiniz.*Programda çimdik hareketiyleyazıları büyütüp küçültebilirsiniz.The late Yusuf Ali Hamdi YazyrHak-Elmalılı Interpretation of Religious Language of theQur'an-Tafsir Features:1 - Setup the eternal light of the HolyQuran has been indicated, preferably, description of nature, andtawil TESF shown the difference.2 - interpretations of Qur'anicverses made in simplicity, causes should-i-revelation of verseswritten, the relationship between them is shown in a perfect way.3- In this work, the Muslims have shown the road of virtue andterrace, Orientalists of the scientific answers are given todelusions about Islam.4 - many commentaries in preparing thiscommentary rather than the next most Fahreddin Agree, Abu Hayyan,the excavation was faydanılacak of Beyzav and Ebbussuudcommentary.------------Program features* Author book has beenprepared in mode transition comes next text page by page.* Searchmodule has.* Last thick you can add braces to the ground "* You canshare the text by selecting* Sought words words found in the pageyou can see the colorful way* Reading and writing of the screenbackground color and font style can change the font.* The programcan zoom in and pinch his writings.
Hanefi Fıkıh Kitabı ihtiyar 1.0 APK
AkademiSoft
Hanefi Fıkıh Kitabı el-ihtiyar19 Muharrem 693 (7 Nisan 1284)tarihinde Bağdad`da Hakk’ın rahmetine kavuşan Abdullah b. Mahmûdel-Mavsılî, Ebû Hanîfe mezhebine göre İslâm ibadet ve muamelât(fıkıh) hükümlerini özetlediği bir eser kaleme almış ve adını daEl-Muhtar li`l-fetva koymuştu.İlgilenenlerin ısrarlı talepleriüzerine bunu El-İhtiyar adıyla şerhetti. Diğer mezheblerle farklıbulunan içtihadlara harflerle işaret etti. Muhtasar, açık ifadeli,halkın ihtiyaçlarına göre tercihli ve diğer mezheblere de işaretyoluyla yer vermiş bulunan bu eser çok tutuldu; ders kitabı olarakokundu, üzerinde çeşitli yönlerden çalışmalar yapıldı.El-îhtiyargibi eski ve değerli eserler, üzerlerinde iyi çalışıldığı takdirdegünümüzde de kullanılır ve ihtiyaçlara cevap verir olacağında şekkyoktur. Ebû Hanîfe mezhebine göre özet halinde fıkhı öğrenmekisteyenler için ise, El-İhtiyar her zaman aranacak birkaynaktır.Değerli kardeşlerim bu programı yapmaktaki gayemyaşantımızı Kur`an ve Sünnete göre tanzim etmek, yanlış bildiğimizbilgileri düzeltmek ve buna vesile olmaktır. Kişinin feraiz-idiniyesini yerine getirebilecek kadar ilim öğrenmesi farzdır.Mensubolduğumuz meşreb ne olursa olsun, mesleğimizin düsturları biziKur'an ve Sünnet'e götürmüyorsa (yani Allah azze ve celle'ninkelamına vasıl etmiyorsa , bizi Rasûlullah sallallahû aleyhi vesellem'in sünneti ile amel ettirmiyorsa eğer;) bunun sorumlusu yinebiziz... Bizler Edille-i Şer'iyyeyi yani Kitap, Sünnet , İcma-ıÜmmet ve Kıyâs-ı Fukaha yı ne kadar iyi bilsek o kadar Rasûlullahsallallahû aleyhi ve sellemin cadde-i Kübrâsı olan fırka-inaciyesinden olabilme ümidimiz o kadar ziyâde olur...YaptığımızKur’âni derslerde Hadis ve fıkıh okuyarak bu konudaki fiiliniyetimizi dua hükmüne getirmemiz lazımdır. Eğer bizim de buyoldayız diyebilmemiz için fiilen bunu izhâr etmemiz gerekmektedir,yani derslerimizde tefsir fıkıh ve hadis-i şerif okumamız ve bunutedrisatımıza dâhil etmemiz gerekmektedir. Aksi halde kavl ile kalbbir olmayacaktır…Kardeşlerim Program henüz geliştirmeaşamasındadır. İnşaAllah daha da kullanışlı hale getireceğim. Yazımhatalarını şimdilik mazur görmenizi rica ediyorum.Allah (cc) azzeve celle Âlem-i islâma ittihâdı nasib etsin. Îlâ i kelimetullahyolunda mücâhede eden taife i mübeşşereyi mansûr ve muzaffereylesin. Bizi Hâdi isminin tecellisinden her dâim nasîbdar eylesin.ÂminSa`y u Gayret bizden Tevf`ik Allahzülcelalden’dir.Geliştirici*Program içerisinde Hanefi fıkhına aityüzlerce fikhi hüküm izahatlarıyla mevcuttur.*Program içerisindekiİleri seviyedeki arama modülü ile saliseler içerisinde onlarcasonucu görebileceksiniz.*Paylaş ve kopyalama seçenekleri ileprogramdan veri alarak cihazınızda kullanabileceksiniz.*KonularaKategori halinde erişerek aradığınız konuyu hemenbulabileceksiniz.*Son Kalınan özelliği ile son kaldığınız yeretekrar dönebilirsiniz*Font büyütme/Küçültme özelliği ile yazıboyutunu ayarlayabileceksiniz.Eser içerisindeki AnaKonular1-Taharet2-Namaz3-Zekat4-Oruç5-Hacc6-Alış-Veriş7-Şuf'a8-İcare9-Rehin10-Kısmet(Hisselerin Bölünmesi)11-Kadılık Adabı12-Hacr(Kısıtlılık)13-Mezun14-İkrah(Zorlama)15-Dava16-İkrar17-Şahitlikler18-Vekalet19-Kefalet20-Havale21-Sulh(Anlaşma)22-Şirket (Ortaklık)23-Mudarabe24-Vedia (EmanetMal)25-Lakit26-Lukata (Yitik)27-Kacak Köle28-Mefkud29-Hunsa(Erselik)30-Vakıf31-Hibe (Bağış)32-Ariye (İğreti)33-Gasb34- ÖlüAraziyi İhya Etmek35-Şirb (Sudan Faydalanma Sırası)36-Muzaraa(Ziraat Ortaklığı)37-Musakat38-Nikah39-Rada (Süt Emmek)40-Talak(Boşama)41-Köle AzadEtmek42-Mukateb43-Vela44-Yeminler47-Hırsızlık48-Siyer(Cihad)49-Kerahiyet50-Giyim Adâbı51-SEVAP VE GÜNAH KAZANDIRANSÖZLER52-Avcılık53-Hayvanların Kesimi54-Kurban(Udhiye)55-Cinayetler56-Diyetler57-Vasiyyetler58-Feraiz(Miras)keywords: ihtiyar, fıkıh, fıkhiHanafi Fiqh al-old book19Muharram 693 (7th April 1284) gained rights to the mercy of thedate of the Bağdad` Abdullah b. Mahmud al-Mavsılî, according to AbuHanifa Islamic sects worship and transactions (fiqh) has received awork item, which summarizes the provisions and the name of theAl-Mukhtar had put li`l-fatwa.Şerhet it was the old name ofal-insistent demands on those involved. He pointed to other sectswith different letters to jurisprudence. Concise, clearly worded,which has given place to sign in through preferential and othersects according to the needs of the people that work was kept very;I read in a textbook, studies were conducted on various aspects.Oldand valuable works such as El-Ihtiyar also used today if it will bein good working on them and there is no answer to the needs Sekkei.According to a summary Abu Hanifa denomination for those who wantto learn the fiqh al-old is always a source to be searched.Dearbrothers and sisters who Kur` our purpose in my life to do thisprogram and organized in accordance with the Sunnah, to correct theinformation we know to be wrong, and this occasion. Knowledge isobligatory to learn enough to fulfill the people's religiousFeraye-i.Whatever the disposition we mensub our profession mottofor us Qur'an and Sunnah do not take it (that does not at God azzand Celle's words, if you us the Prophet sallallahû against and notmove deeds with sallam circumcision;) responsible for it again us...We adillafr-i Şer'iyye ie Book and the Sunnah, Ijma-i Ummah andanalogy-i fuqaha year how well we knew that the Prophet sallallahûagainst and blessings's our street-i Kübrâs of hope To be thedivision-i NACİYE would have so rampant .. .In the Qur'an byreading the Hadith and fiqh lessons we need to bring the provisionof prayer is our actual intentions in this regard. If ours is thatwe need to actually Izhak for our diyebilme that we're on, that ourinterpretation of fiqh and hadith of our lessons and we mustincorporate it into our reading of Education. Otherwise it will bea heart with a tinder ...My brother is still in the developmentstage program. Insha Allah will make it more useful. I beg you toexcuse spelling errors now.Allah (SWT) and celle azz I've nasibAlem-i Islam was the unity. Combating the way in which TaiFu i to ikelimetullah mübeşşere of Mansur and victorious soul. Khwajaus every name in the manifestation of her soul is nasîbd. AmenSAsus Gayret Tevf`İk God is Almighty.Improving* Hundreds of HanafiFiqh jurisprudence in the provisions of the program are availablewith explanations.* Program in which you will see results in tensof milliseconds with the advanced search module.* Share and be ableto use your device by copying data from the program options.* Thesubject if you are looking for accessing Category Theme You'll findit immediately.* Last bold feature, you can return to where youleft off last with* Font enlargement / reduction feature, you canadjust the font size.Key Issues in theWork1-Purity2-Prayer3-Zakat4-Lent5-Hajj6-Shopping7-Sufa8-Ijarah9-Pledge10-Kismet(division of shares)11-Qadi EtiquetteThe 12-Hajj(Limitations)13-Graduates14-ikrah(Enforcement)15-Litigation16-İkrar17-testifyon18-Proxy19-Bail20-Transfer21-Peace (the Agreement)22-company(Company)23-Mudaraba24-Vedia (Safety Goods)25-Lakitu26-Lukata(Lost)27-K will Slaves28-Mefkud29-H enabled(hermaphrodite)30-Foundations31-Grant (Donation)32-Arie(makeshift)33-GaSbLand of the Dead 34- to İhya35-Sirbu (SudanUtilization Sequence)36-Muzara to (AgriculturePartnership)37-Musakat38-Wedding39-Rada (Milk Soak)40-Talaq(divorce)41-Slave AzadEtmek42-Mukateb43-Vela44-Vows47-theft48-Siyar(Jihad)49-Kerahiyet50-Clothing propriety of51-SEVAP SAVING ANDWRONG WORDS52-Hunting53-cutting of animals54-Sacrifice (UdhiA)55-Murders56-Diets57-Vasiyyet on58-Fera (Heritage)Keywords: old,canon law, fiqh
Loading...