1.4 / March 26, 2014
(4.0/5) (4)
Loading...

Description

Met deze app heb je alle informatie van jouwfavoriete horeca zaken bij de hand. Altijd als eerste op de hoogte,leuke extra's, voorrang op tickets en als eerste weten wat hetdagmenu is, welke cocktails serveren ze in die coole club enbijvoorbeeld welke optredens er zijn in je favorietepoptempel.
Met deze app weet je het allemaal en heeft de horeca geen geheimenmeer voor je.
With this app you haveall the information of your favorite catering business at hand.Always the first informed, nice extras, override tickets and be thefirst to know what is the daily special, which they serve cocktailsin the cool club and example which shows there are in your favoritepop temple.
With this app you know it all and has the catering industry no moresecrets for you.

App Information Mijn Horeca

Apprentice Uitgevers Show More...

SSgN 1.1 APK
Via deze app houden we je op de hoogte van alhet nieuws en alle rooster zaken binnen de SSgN.Through this app, we keepyou informed of all the news and all grid issues within theSSN.
Stedelijk Dalton Lyceum 1.1 APK
De officiële app van het Stedelijk DaltonLyceum Dordrecht! Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en deleukste activiteiten.The official app of theStedelijk Dalton Lyceum Dordrecht! Always up to date with thelatest news and the best activities.
School & Ouder 1.0 APK
De app School & Ouder is dé app vooriedere ouder met kind(eren) op de basisschool. De app combineertinformatie van de school met handige regionale informatie oversport, cultuur, gezondheid en kinderopvang. Ook is vind jewekelijks nieuwe artikelen over allerlei onderwerpen rondom hetmoderne ouderschap.Na het downloaden van de app selecteer je eenmalig je eigenbasisschool waarna de app zich ‘laadt’ met de informatie van deschool (het team, schoolkalender, enzovoort), aangevuld metbovengenoemde informatierubrieken.Met de app School & Ouder is de school van je kind altijdonder handbereik en heb je bovendien de beschikking over een schataan informatie over alle aspecten van het ouderschap.The app School &Parent is the app for every parent with child (ren) to school. Theapp combines information from the school with useful information onlocal sport, culture, health and childcare. Also you can findweekly new articles on various topics surrounding the modernparenting.After downloading the app, select your school once after the appis 'load' with the information from the school (the team, schoolcalendar, etc.), together with the above information sections.The app School & Parent's school your child is always withinreach and you have moreover access to a wealth of information onall aspects of parenting.
Canisius College 1.1 APK
Waar je ook bent: thuis, op school ofonderweg. Met deze app ben je altijd en overal op de hoogte van hetlaatste nieuws en de belangrijkste activiteiten van het CanisiusCollege, locatie Berg en Dalseweg in Nijmegen. Wat vind je allemaalop deze app:- Nieuws- Agenda- Social media- Contactgegevens- Foto’sOok kunnen er push-berichten worden verzonden via deze app. Inde toekomst komen er nog meer functies beschikbaar.Voor uitgebreide informatie over het Canisius College kun je dewebsite bezoeken op: www.canisiuscollege.nl.Wherever you are: athome, at school or on the road. With this app you are always andeverywhere up to date on the latest news and the main activities ofCanisius College, Mountain location and Dalseweg in Nijmegen. Whatdo you find in this app:- News- Agenda- Social media- Contact- PhotosThere may also be push messages are sent through this app.Available in the future. Come more featuresFor comprehensive information about the Canisius College you canvisit their website at: www.canisiuscollege.nl.
Rekels 1.0 APK
De Rekels WIN app biedt ouders met kinderen inde basisschoolleeftijd de mogelijkheid om mee te dingen naar demeest leuke winacties. Gratis premièrekaarten voor bioscoopfilms,kinderkleding, speelgoed, noem maar op. Er is keuze uit wel 40verschillende winacties die bovendien frequent worden vernieuwd.Voor iedereen die het tijdschrift Rekels kent weet dat je in dezeRekels app ook interessante artikelen over opvoeding, vakanties,shopping en dergelijke vindt.Zoals Rekels als tijdschrift al jaren verbonden is met hetfenomeen indoor speelparadijs door hier gratis verkrijgbaar tezijn, is deze Rekels WIN app ook nauw verbonden aan despeelparadijzen in Nederland. Eenmaal de app gedownload selecteerje het speelparadijs van je keuze waarna de app je ook allerelevante informatie van je favoriete speelparadijs zal bieden.The Rekels WIN appprovides parents with children of primary school age theopportunity to compete for the most fun win promotions with. Freepremiere tickets for movies, children's toys, you name it. Choosefrom 40 different win promotions which are also updated frequently.For anyone who knows the journal Rekels know you're in this Rekelsapp also interesting articles on education, vacations, and shoppingwill like.Rekels such as magazine for years associated with the phenomenonof indoor play by being available here for free, this Rekels WINapp is also closely linked to the paradise in the Netherlands. Oncedownloaded the app, select the playground of your choice and thenthe app you all the relevant information from your favorite playarea will offer.
Mijn Horeca 1.4 APK
Met deze app heb je alle informatie van jouwfavoriete horeca zaken bij de hand. Altijd als eerste op de hoogte,leuke extra's, voorrang op tickets en als eerste weten wat hetdagmenu is, welke cocktails serveren ze in die coole club enbijvoorbeeld welke optredens er zijn in je favorietepoptempel.Met deze app weet je het allemaal en heeft de horeca geen geheimenmeer voor je.With this app you haveall the information of your favorite catering business at hand.Always the first informed, nice extras, override tickets and be thefirst to know what is the daily special, which they serve cocktailsin the cool club and example which shows there are in your favoritepop temple.With this app you know it all and has the catering industry no moresecrets for you.
Niftarlake app 1.1 APK
De Niftarlake app voorziet leerlingen,docentenen ouders van het nieuws en de activiteiten in en omdeschool.The Niftarlakeappprovides students, teachers and parents of the news andactivitiesin and around the school.
Hotspots 1.4.1 APK
Met deze app heb je alle informatie vanjouwfavoriete horeca zaken bij de hand. Altijd als eerste op dehoogte,leuke extra's, voorrang op tickets en als eerste weten wathetdagmenu is, welke cocktails serveren ze in die coole clubenbijvoorbeeld welke optredens er zijn in jefavorietepoptempel.Met deze app weet je het allemaal en heeft de horeca geengeheimenmeer voor je.With this app you haveallthe information of your favorite catering business at hand.Alwaysthe first informed, nice extras, override tickets and knowfirstwhat the daily special is what they serve cocktails in thecool clubfor example which shows there are in your favorite poptemple.With this app you know it all and has no more secrets foryourhospitality.
Loading...