1.7 / January 7, 2019
(2.7/5) (31)
Loading...

Description

Dette er DGI's officielle Mit DGI app, hvor du kan finde dinforening, dit hold eller et spillested og følge med i resultater ogstillinger. Du har altid dit kampprogram ved hånden og kan hurtigtfå et overblik over dine kampe og dine holds stillinger. På denenkelte kamp er der mulighed for at se spillestedet på et kort ogdu har adgang til navigation, så du let finder vej. Hvis det er digder står for resultatindberetningen, så kan det også nemt klares idenne app. This is DGI's official My DGI app where you can findyour association, your team, or a venue and follow the results andstandings. You always have your fixtures by hand and can quicklyget an overview of your matches and your team's positions. In eachbattle there is the opportunity to see the venue on a map and youhave access to navigation, so you can easily find their way. If itis you who are responsible for reporting the result, it can also beeasily handled in this app.

App Information Mit DGI

Mit DGI Version History

Select Mit DGI Version :
 • 1.4 (28)
 • Mit DGI 1.4 APK File

  Publish Date: 2017 /2/1
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 25.1 MB
  Tested on: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  File Sha1: ddcfb13732c8d51d17f7455b82414c9989d0c3ab
  APK Signature: 3be4c55fd56caa62941fd1b8ae6c1419306f8398

DGI Show More...

DGI Trænerguiden 3.0.3 APK
DGI
DGI Trænerguiden er et GRATIS værktøj til dig, der er træner ifodbold, gymnastik, håndbold, badminton, løb, svømning, skydning,landevejscykling, mountainbike, volleyball, floorball, esport,basketball eller tennis. Trænerguiden giver inspiration og forslagtil, hvordan du kan tilrettelægge en god, afvekslende og effektivtræningslektion indenfor den enkelte idræt. I øvelsesbanken finderdu konkrete øvelser klar til brug her og nu. Du kan for eksempel fåhjælp og inspiration til opvarmning, lege, fysisk træning, teknisktræning og meget mere. Alle øvelser er detaljeret beskrevet og ligetil at gå til. Du finder blandt andet information om, hvilkenaldersgruppe øvelsen passer til, og hvor lang til den tager atudføre. Sammensæt øvelserne på kryds og tværs og lav netop dentræningslektion, der matcher dit holds niveau og behov. På banenhjælper app’ens stopur dig med at holde styr på tiden, så du kanfølge med i, hvor lang tid der tilbage af en bestemt øvelse. Deltræningslektionen med din hjælpetræner, og I er klar til start! DGITrænerguiden er et supplement til dgi.dk/traenerguiden DGI TrainingGuide is a FREE tool for you, there are coach in football,gymnastics, handball, badminton, running, swimming, shooting, roadcycling, mountain biking, volleyball, floorball, eSport, basketballor tennis. Trainer Guide gives inspiration and suggestions on howto organize a good, varied and effective workout lesson within eachsport. In practice the bank will find specific exercises ready touse right now. For example you can get help and inspiration forheating, games, physical training, technical training, and more.All exercises are detailed and ready to go to. You will find, amongother information about the maturity of the exercise suit, and howlong to take to complete. Compose exercises crisscross and makejust the training session that matches your team's level and needs.On the pitch helps the app stopwatch you keep track of time so youcan keep track of how much time remains of a particular exercise.Share træningslektionen with your assistant and you are ready tostart! DGI Training Guide is a supplement to dgi.dk/traenerguiden
Mit DGI 1.7 APK
DGI
Dette er DGI's officielle Mit DGI app, hvor du kan finde dinforening, dit hold eller et spillested og følge med i resultater ogstillinger. Du har altid dit kampprogram ved hånden og kan hurtigtfå et overblik over dine kampe og dine holds stillinger. På denenkelte kamp er der mulighed for at se spillestedet på et kort ogdu har adgang til navigation, så du let finder vej. Hvis det er digder står for resultatindberetningen, så kan det også nemt klares idenne app. This is DGI's official My DGI app where you can findyour association, your team, or a venue and follow the results andstandings. You always have your fixtures by hand and can quicklyget an overview of your matches and your team's positions. In eachbattle there is the opportunity to see the venue on a map and youhave access to navigation, so you can easily find their way. If itis you who are responsible for reporting the result, it can also beeasily handled in this app.
Royal Run 18 1.1.3 APK
DGI
Royal Run app´en er en invitation til at deltage i Kronprinsens50års fødselsdagsfejring den 21 maj 2018. App´en har alt det, derernødvendigt at vide, uanset om du er deltager eller publikumtilRoyal Run. Nøglefunktioner:• Praktisk information omløbet•Programmer• Resultater og live-billeder af alle deltagere•Royaletræningstips fra Kronprinsen og masser af træningsprogrammeruansetniveau• Tempoberegner• Sociale medierGod fornøjelse med appog medRoyal Run!Royal Run app is an invitation to participate intheCrown Prince's 50th birthday celebration May 21, 2018.The apphaseverything that is needed to know whether you are a participantoraudience Royal Run.Key Features:• Practical information abouttherace• Applications• Results and live images of allparticipants•Royale training tips from Crown Prince and lots oftrainingprograms at all levels• Tempo Calculator• Social MediaEnjoythe appand Royal Run!
DGI Gymnastik 1.2.5 APK
DGI
DGI Gymnastik er DGI’s officielle gymnastik app, hvor du kan søgepå og finde gymnastikstævner på tværs af Danmark. Du kan findenyttig information omkring det enkelte stævne, som bl.a. dato,lokation, beskrivelse, praktisk info og se selve tilrettelagteopvisningsprogrammer. Denne version rummer ovenfornævntefunktioner, men vil også komme til at indeholde nedenståendefunktioner i kvartal 1, 2018: - Mulighed for at gemme/favoriserestævner - Se og benytte adgangskort til stævner - Tilføje hold -M.m. DGI Gymnastics is DGI's official gymnastics app where you cansearch and find gymnastics rallies across Denmark. You can finduseful information about each event which include date, location,description, practical info and see the organized show programs.  This version includes these functions, but will also come toinclude the following functions in quarter 1, 2018: - Ability tosave / favor rallies - View and take admission for competitions -Add teams - etc.
DGI Landsstævne 2017 1.05 APK
DGI
Med denne app har du alt det, der er nødvendigt at vide, godt atvide og sjovt at vide om landsstævnet i din lomme: • Program overstævnedagenes aktiviteter. Du kan også sammensætte dit egetprogram, så du altid har styr på, hvad du skal, hvornår og hvor.•Mulighed for at samle alle dine billetter ét sted og ladepapirbilletterne blive hjemme. Log ind og hent dem – eller scan demind i appen.• Et interaktivt Landsstævne-kort over Aalborg, så dukan navigere rundt i stort set alt, som Landsstævnet har at bydepå.• Masser af praktisk info om Landsstævnet i Aalborg. • Svar påde mest stillede spørgsmål Landsstævnets app bliver din trofølgesvend til DGI Landsstævne 2017 i Aalborg 29. juni - 2.juli.With this app you have everything that is needed to know, goodto know and fun about national show in your pocket: • Programof stævnedagenes activities. You can also put together your ownprogram, so you always have a handle on what you need, when andwhere.• Ability to gather all your tickets in one place and let thepaper the tickets at home. Log in and download them - or scan theminto the app.• An interactive national games-map of Aalborg, so youcan navigate virtually anything, as national competition has tooffer.• Lots of practical information about the nationalcompetition in Aalborg.• Answers to the most frequently askedquestionsCountry series app will be your faithful companion for DGInational games in 2017 in Aalborg June 29 to July 2.
InfoLand 1.0.2 APK
DGI
Hent og du kan følge dit lokalsamfund, såfremt de ertilknyttetkommunikationsplatformen InfoLand. App’en viser nyhederog eventfra det valgte område, og det er tillige muligt at skabeegnesider, som viser den aktivitet eller kategori der harstørstinteresse for dig. Det giver mulighed for at følgeeksempelvishåndbold, kultur eller senioraktiviteter. Antallet afegnevisninger er ubegrænset og mulighederne uendelige. Med InfoLandApphar du altid lokale nyheder og muligheder for deltagelse ligevedhånden. InfoLand har eksisteret i mere end 10 år, og med denneAppgives der nye muligheder til foreninger, lokalsamfundoglandsbyklynger. Hjemmesiden er basen for alle informationersomvises på App’en, hvilket betyder at nyheder og events kunskrivesén gang - på hjemmesiden. Det letter arbejdet for demangefrivillige ledere som sikre indholdet lokalt. Læs mere omInfoLandog de mange fordele ved at være en del af et fællesskabpåwww.infoland.dk Download and you can follow your community iftheyare associated communication platform Info Country. Theappdisplays news and events from the selected area, and it isalsopossible to create own pages, which show the activity orcategoryof greatest interest to you. It allows to follow theexamplehandball, culture or senior activities. The number of ownviews areunlimited and the possibilities are endless. With InfoCountry Appyou always have local news and opportunities forparticipation athand. Info Country has existed for more than 10years, and withthis App is given new opportunities forassociations, communitiesand village clusters. The website is thebasis of all informationdisplayed on the app, meaning news andevents only be written once- on the website. It facilitates thework of the many volunteerleaders who ensure the content locally.Read more about InfoCountry and the many benefits of being part ofa community ofwww.infoland.dk
Loading...