1.30 / December 7, 2015
(4.0/5) (1)
Loading...

Description

Voor aios, opleiders en onderwijskundigen.Metde gratis MMV-app kunt u direct aan de slag metcompetenties,visitatie, kwaliteit, feedback en opleidingsplannen inde medischevervolgopleiding. U vindt praktischehandvatten,praktijkervaringen, video´s en tips ter ondersteuningvan decompetentiegerichte medische vervolgopleiding enbijbehorendekwaliteit en begeleiding. Handig voor op de werkplek oftijdensvergaderingen. U kunt via de app ook makkelijk contact metMMVopnemen voor uw vragen.
For trainees, trainersandeducators. With the free app MMV can get started immediatelywithcompetencies, visitation, quality, feedback and traininginpostgraduate training. You will find practical tools,practicalexperiences, videos and tips to supportcompetency-basedpostgraduate training and associated quality andsupport. Handy forthe workplace or during meetings. You can alsorecord through theapp easily contact MMV for your questions.

App Information MMV

InfoCaster Show More...

MMV 1.30 APK
InfoCaster
Voor aios, opleiders en onderwijskundigen.Metde gratis MMV-app kunt u direct aan de slag metcompetenties,visitatie, kwaliteit, feedback en opleidingsplannen inde medischevervolgopleiding. U vindt praktischehandvatten,praktijkervaringen, video´s en tips ter ondersteuningvan decompetentiegerichte medische vervolgopleiding enbijbehorendekwaliteit en begeleiding. Handig voor op de werkplek oftijdensvergaderingen. U kunt via de app ook makkelijk contact metMMVopnemen voor uw vragen.For trainees, trainersandeducators. With the free app MMV can get started immediatelywithcompetencies, visitation, quality, feedback and traininginpostgraduate training. You will find practical tools,practicalexperiences, videos and tips to supportcompetency-basedpostgraduate training and associated quality andsupport. Handy forthe workplace or during meetings. You can alsorecord through theapp easily contact MMV for your questions.
EPASS RAPP-it 1.4.1 APK
InfoCaster
Met RAPP-it kun je leermomenten tijdens je werk vastleggen voorreflectie op een moment dat het beter schikt. Je kunt deleermomenten vastleggen als notitie, foto, audio of video. Deze appbevordert de bewustwording van deze waardevolle leermomentenwaardoor ze niet verloren raken. Omdat de bestandenprivacygevoelige informatie kunnen bevatten, wordt de dataversleuteld opgeslagen en maak je als gebruiker een inlogcode aanom de app te kunnen gebruiken. Je kunt deze vastgelegdeleermomenten doorsturen naar jouw EPASS portfolio. RAPP-it is ookbeschikbaar als extra functie in de MMV-app.With RAPP-it cancapture teachable moments during your work for reflection at a timewhen it better suits. You can capture the teachable moments asnotes, photographs, audio or video. This app promotes awareness ofthis valuable learning moments which do not get lost them. Becausethe files may contain sensitive information is stored encrypteddata and get the user to a login code in order to use the app.Youcan send these captured moments of learning to your ePassportfolio. RAPP-it is also available as an additional feature inthe MMV app.
Loading...