1.0.2 / October 4, 2017
(2.9/5) (56)
Loading...

Description

Мобиком Корпораци хэрэглэгч танд зориулан MNP75 үйлчилгээг гарутас, таблетнаасаа дамжуулан авах боломжийг олгож байна. Үйлчилгээгавахад таны утас интернет холболттой байх шаардлагатай.Үйлчилгээний боломжууд:Дуудлага хийх, дуудлага хүлээн авах,дуудлага шилжүүлэхМессеж илгээх, хүлээн авахӨөрийн хэрэглээ,нэгжний үлдэгдэл, үйлчилгээний хугацаагаа хянах, харахУрамшууллынталаар мэдээлэл авахҮйлчилгээний лавлах төвд холбогдох MobiComCorporation is introducing you "MNP75" application. In order to usethe MNP75 service throught this application, you need to have theInternet connection. By using this application, you will be ableto:Make, receive and forward callSend and receive SMSCheck yourusage and unit balanceGet information aboutpromotionsKeywords(MNP75, MobiNet, Mobicom, VoIP)

App Information MNP75

Mobinet LLC Show More...

MNP75 2.0 APK
Mobinet LLC
MNP75 is the latest internet protocol basedtelephony service which allows customers to make calls through PC,mobile phone and fixed phone. In addition, internet connectedorganizations and individuals who have 75xxxxxx numbers can sendFAX and SMS at low tariff.Web: http://www.phone.mobinet.mn
Mobile Office 2015 21.2.3.2 APK
Mobinet LLC
Одоогийн бидний ашиглаж байгаа уламжлалт харилцаа холбооны шийдлүүднь байгууллагын ажилтнууд хоорондоо мэдээлэл дамжуулан солилцохынтулд хэд хэдэн төхөөрөмж, дугаарлалт, и-мэйл хаягуудыг зэрэгашигладгаас гадна олон ажилтантай томоохон байгууллагын удирдлагаболон ажилтнууд хоорондоо холбогдохын тулд тэдгээр олон утасныдугаарыг заавал мэддэг байх гэх мэт хүндрэлүүд тулгардаг. Тэгвэлэнэ бүгдийг хялбарчлан нэг дор цогцоор нь ашиглах боломжийг “MobileOffice” үйлчилгээ та бүхэнд олгох болно.Үйлчилгээний нэмэлтболомжууд• Mobility- Суурин утсанд ирсэн дуудлагыг гар утсандаахүлээн авах ба гадагшаа дуудлага хийнэ.• Fax messaging - Өөрт ирсэнфаксаа гар утас, компьютертаа и-мэйлээр хүлээн авна.• Voicemessaging- Дуут мессежээ гар утас, компьютертаа и-мэйлээр хүлээнавч сонсоно.• Meet Me conference - Тусгайлан үүсгэсэн хурлынөрөөний дугаарт залган телефон хурал хийнэ.• Three way call- 2 хүнярьж байх үедээ 3 дагч этгээдийг урьж зэрэг яриа хийнэ.• GroupHunting- Гаднаас ирсэн дуудлаганд хариу өгөхгүй үед байгууллагынбусад ажилтанд ээлжлэн дуудлага очно. • Call forward- Суурин утасныдугаарт ирэх дуудлагыг өөр дугаарт тохируулан хүлээн авна.• Calltransfer- Яриа хийж байх үедээ дуудлагыг өөр дугаарт дамжууланолбож өгөх боломжтой.• Call pull- Дуудлагаа таслалгүйгээр өөртөхөөрөмж рүү шижүүлэн яриагаа үргэлжлүүлэн хийх боломж. (Жишээ нь:Та ширээн дээрээ суурин утсаараа ярьж байгаад гадагш гарах болдуудлагаа таслалгүйгээр гар утсаараа үргэлжлүүлэн яриа хийхболомжтой.• Short number dialing- Байгууллагын ажилчид хоорондоодуудлага хийхдээ 3 оронтой дотуур дугаараар залгах боломжтой.• Callthrough- Wi-fi болон 3G сүлжээ муутай газраас интернэтийнсүлжээнээс үл хамааран GSM сүлжээгээрээ чанартай яриа хийхболомжтой. Энэ тохиолдолд ярианы тариф таны үүрэн холбооны дугаарынбусад сүлжээнд ярих тарифаар тооцогдох бөгөөд дуудлага авч буйхэрэглэгчид таны суурин утасны дугаар харагдах болно.• Instantmessenger – Зөвхөн байгууллагын ажилтнуудад зориулсан дотуурхолбооны програмаар чат хийх, файл дамжуулах боломжтой.• Webconference- Вэб хуудас ашиглан хоорондоо онлайн хурал хийхболомжтой.Currently we are using traditional communicationssolutions to a number of officials to share information with eachother through the numbers, email addresses, and large organizationsin addition to the use of employees, including management staff toconnect with each other, they find it difficult not necessarilyknow the phone number, etc. . Then it all under one simplifiedaccess to a comprehensive "Mobile Office" service youprovide.Additional service capabilities• Mobility- receive callsfrom landline phones to mobile phones and outbound calls.• Faxmessaging - Received fax mobile phone, computer and e-mail will beaccepted.• Voice messaging- mobile phone voice message, received bye-mail on your computer to listen.• Meet Me conference - createdspecifically for the meeting room number will dial telephoneconference.• Three way call- 2 3rd party will welcome speech whiletalking.• Group Hunting- not answer incoming calls when a fellowofficer goes alternately calls.• Call forward- landline phonenumbers of incoming calls will receive another issue tailored.•Call transfer- calls through the call, while another issue olbojcan take.• Call pull- call to another device aborting shijüülen theopportunity to continue the conversation. (For example: If you goout of the settlement on the table, talking on the phone callingaborting can continue to talk on the phone.• Short number dialing-possible underwear for making calls between employees of the3-digit number.• Call through- Wi-fi and 3G networks regardless ofthe Internet network by the GSM network, poor quality can talk to.In this case, the tariff will be considered your cellular telephonenumber to talk to other networks tariff users who calls yourtelephone number will be displayed.• Instant messenger - only forthe staff's underwear and multimedia chat, file transfer possible.•Web conference- Web access are available online meetings.
MNP75 1.0.2 APK
Mobinet LLC
Мобиком Корпораци хэрэглэгч танд зориулан MNP75 үйлчилгээг гарутас, таблетнаасаа дамжуулан авах боломжийг олгож байна. Үйлчилгээгавахад таны утас интернет холболттой байх шаардлагатай.Үйлчилгээний боломжууд:Дуудлага хийх, дуудлага хүлээн авах,дуудлага шилжүүлэхМессеж илгээх, хүлээн авахӨөрийн хэрэглээ,нэгжний үлдэгдэл, үйлчилгээний хугацаагаа хянах, харахУрамшууллынталаар мэдээлэл авахҮйлчилгээний лавлах төвд холбогдох MobiComCorporation is introducing you "MNP75" application. In order to usethe MNP75 service throught this application, you need to have theInternet connection. By using this application, you will be ableto:Make, receive and forward callSend and receive SMSCheck yourusage and unit balanceGet information aboutpromotionsKeywords(MNP75, MobiNet, Mobicom, VoIP)
Loading...