1.6 / August 26, 2015
(4.8/5) (18)
Loading...

Description

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie to oficjalnaaplikacjazawierająca bieżące informacje o wystawach, wydarzeniach,imprezach i innychprzedsięwzięciach w stargardzkim Muzeum.Museum ofArchaeology and History in Stargard is the official appcontainingcurrent information about exhibitions, events, entertainment andotherprojects in Stargard Museum.

App Information Muzeum Stargard

 • App Name
  Muzeum Stargard
 • Package Name
  com.aliado.muzemustargard
 • Updated
  August 26, 2015
 • File Size
  4.3M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.6
 • Developer
  Szymon Jez
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Szymon Jez Show More...

Pomorska Droga św.Jakuba 1.5 APK
Szymon Jez
Niniejsza aplikacja pomoże wszystkim zainteresowanym w wędrówcedrogą św. Jakuba na terenie województwa zachodniopomorskiego.Przemierzając szlak dotrzemy do pięknych, unikatowych, a czasamimało znanych miejsc. Poznamy walory Pomorza Zachodniego, takkulturowe, jak i przyrodnicze. Zapraszamy i do zobaczenia naszlaku!Aplikacja została sfinansowana ze Środków WojewództwaZachodniopomorskiego oraz Gminy Miasto Szczecin.The purpose of thisapplication is to assist and help during your journey along the Wayof St. James in the West Pomeranian Voivodeship. While followingthe trail, you will reach beautiful, unique and sometimes barelyknown places. You will be able to learn about West Pomeranianculture and nature. Visit us â and see you on trail!The applicationwas funded by the West Pomeranian Voivodeship and the City ofSzczecin.This application will help anyone interested in thejourney through St. Jacob in West Pomerania province. Crossing thetrail we get to the beautiful, unique, and sometimes little-knownplaces. We will know the values ​​of Western Pomerania, as culturalas well as natural. Enjoy and see you on the trail!The applicationhas been financed by Means of the West Pomeranian Province andMunicipality of the City of Szczecin.The purpose of thisapplication is that assist and help during your journey along theWay of St. James in the West Pomeranian Voivodeship. Help Us Whilethe trail, you will reach a beautiful, unique and sometimes barelyknown places. You will be able to learn about West Pomeranianculture and nature. Visit us and see you travel a trail!Theapplication was funded by the West Pomeranian Voivodeship and theCity of Szczecin.
Stargard 1.4 APK
Szymon Jez
Stargard - miniprzewodnik. Poznaj tajemnice gotyckiegomiasta.Stargard - Ministadtfuhrer. Entdecken Sie die Geheimnisseder gotischen Stadt.Stargard - mini-guide. Get to know the secretsof a gothic city.Stargard - mini-guide. Learn the secrets of theGothic city.Stargard - Ministadtfuhrer. Entdecken Geheimnisse Siedie Stadt der Gotischen.Stargard - mini-guide. Get to know thesecrets of a gothic city.
Tajemnice Pomorza Zachodniego 1.3 APK
Szymon Jez
"Tajemnice Pomorza Zachodniego" prezentuje niezwykle ciekawe leczmało znane miejsca, rozsiane w województwie zachodniopomorskim.Aplikacja powstała na podstawie książki Michała Rembasa pod tymsamym tytułem. 37 tekstów opisuje ponad 40 miejsc i znajdującychsię w nich obiektów, z którymi związana jest zawsze niebanalnahistoria, sięgająca różnych czasów, od starożytności, poprzezśredniowiecze, aż do współczesności. Każdemu artykułowi towarzysząfotografie opisywanych obiektów. Aplikację dodatkowo wzbogacalokalizacja GPS wyznaczona dla każdego miejsca. Projekt zostałsfinansowany dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego WojewództwaZachodniopomorskiego przez Fundację Promocji Dziedzictwa iTożsamości Pomorza POMERANUS."Secrets of Western Pomerania"presents an interesting but little known places, scattered inWestern Pomerania. The application is based on the book of MichaelRembasa the same title.37 text describes more than 40 seats and arein their facilities, which is always linked remarkable history,dating back to different times, from antiquity through the MiddleAges to the present day. Each article is accompanied by photographsof objects described. The application also adds GPS locationdesignated for each place.The project was funded through a grantMarshal's Office West Pomeranian by the Foundation for thePromotion of Heritage and Identity of Pomerania Pomeranus.
Muzeum Stargard 1.6 APK
Szymon Jez
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie to oficjalnaaplikacjazawierająca bieżące informacje o wystawach, wydarzeniach,imprezach i innychprzedsięwzięciach w stargardzkim Muzeum.Museum ofArchaeology and History in Stargard is the official appcontainingcurrent information about exhibitions, events, entertainment andotherprojects in Stargard Museum.
Przemiany Szczecina 1.0 APK
Szymon Jez
"Przemiany Szczecina" to multimedialny projekt społecznej kampaniiukazującej zmiany w wyglądzie miasta jakie zaszły w ostatnichlatach. Miasto dynamicznie się zmienia, ale w odbiorze przeciętnegomieszkańca zmiany te zachodzą w sposób często umykający w pełniświadomemu dostrzeganiu. Projekt ma o tych przemianach wygląduSzczecina przypominać, pokazywać w szerszej i węższej perspektywie– zarówno w stosunku do stanu sprzed 1939 roku, jak i w stosunku dostanu z 2008 roku. “Metamorphoses of Szczecin” is a multimediaproject carried out in the form a social campaign by presentingchanges in the city appearance which occurred in recent years.Although the city changes dynamically, such alterations are quiteoften difficult to notice to an average citizen. The purpose of theproject is to remind of changes in the appearance of Szczecin andshow them in a wider and a narrower context – in comparison to boththe year 1939 and 2008. "Stettiner Metamorphosen“ – ist einmultimediales Projekt und eine soziale Kampagne, die Veränderungendes Stadtbildes der letzten Jahre veranschaulichen. Die Stadtverändert sich dynamisch, aber diese Metamorphosen sind für dendurchschnittlichen Stadtbewohner kaum wahrnehmbar. Das Projekt solldiese Veränderungen festhalten, im Detail und im Ganzen, vor 1939und im Jahre 2008. "Transformations of Szczecin" is a social mediacampaign design showing the changes in the appearance of the citythat have occurred in recent years. City dynamically changing, butin the perception of the average inhabitant of these changes occurin the way often fleeing fully conscious perceiving. The project isabout these changes resemble the appearance of Szczecin, show abroader and narrower term - both in relation to the state before1939, as well as in relation to the state in 2008. "Metamorphosesof Szczecin" is a multimedia project Carried out in the form of asocial campaign by presenting changes in the city appearance Whichoccurred in recent years. Although the city changes dynamically,dry alterations are quite often difficult to notice that an averagecitizen. The purpose of the project is a remind of changes in theappearance of Szczecin and show them in a wider and a narrowercontext - in this comparison both the year 1939 and 2008."Stettiner Metamorphosen" - ist ein und eine multimediales projectsoziale Kampagne, die Veränderungen des letzten Jahre derStadtbildes veranschaulichen. Die Stadt verändert dynamisch sichaber diese sind für den Metamorphosen durchschnittlichenStadtbewohner kaum wahrnehmbar. Project Das soll dieseVeränderungen festhalten, im Detail und im Ganzen, 1939 vor und imJahre 2008.
Loading...