2.1.0 / June 6, 2018
(3.4/5) (8)
Loading...

Description

Application for monitoring consumption of your car, expenses,bills, trips, statistics, alerts- auto recording trips function, itrecords only when your vehicle is exceeding preferred speed. -manage and get informed about alerts (oil services ...)- share yourtrips on social networks- show and share overall car expensesreports- get informed about all your car expenses split bycategories and separate stats- movement of car consumption,movement of fuel pricesWe are different because we backup all yourmanually added data, and have logs, can give you recovery of eachrecorded moment.more on website:hhttp://www.myfuelmanager.com

App Information My Fuel Manager

 • App Name
  My Fuel Manager
 • Package Name
  sk.spotreba.android_en
 • Updated
  June 6, 2018
 • File Size
  26M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  2.1.0
 • Developer
  Michal Obeda
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Productivity
 • Developer
  Odborárska 18 Nové Mesto nad Váhom
 • Google Play Link

Michal Obeda Show More...

Spotreba.sk 2.6 APK
Michal Obeda
Aplikácia Spotreba.sk je určená pre všetkých, ktorí chcú mať podkontrolou evidenciu nákladov spojených s vaším vozidlom, kontrolupriemernej spotreby, evidenciu tankovaní a uskutočnených jázd.Stačísa zaregistrovať, zaevidovať Vaše vozidlo (vozidlá) a evidovať sitankovania, jazdy a všetky náklady spojené s vozidlom. Taktozískate dokonalý prehľad o všetkých výdavkoch, priemernej spotrebe,nákladoch na tankovanie a o uskutočnených jazdách.Zálohovacie kontoumožnuje vidieť a zdielať známym informácie o vozidle aj na webe,podstatná je istota že touto zálohou nikdy neprídete o dáta ktorétam tak pracne zadávate. Taktiež kedykoľvek sa môžete rozhodnúť, žebudete zadávať dáta cez web, alebo opačne iba cez aplikáciu. Vždymôžete mať istotu že my sa o Vaše dáta postaráme aj keby stenedajbože prišli o telefón. Cenník s popisom funkcií nájdete naadrese:http://www.spotreba.sk/cennik/Viac otázok a odpovedí najdetena:http://www.spotreba.skhttp://www.spotreba.sk/caste-otazky/http://www.spotreba.sk/forum/Spotreba.skapplication is designed for all who want to control registrationcosts associated with your car, check the average consumptionrecords refueling and made runs.Simply register, register yourvehicle (s) and record the refueling, driving and all costsassociated with the vehicle. This gives you a complete overview ofall expenditure, average fuel consumption, the cost of refuelingand the journeys undertaken.Backup account allows you to see andshare the information known about the vehicle and on the Web, it issubstantial certainty that this backup Never lose data that thereare laboriously enter. Also, whenever you decide that you enterdata via the web, or conversely only through application. You canalways be sure that we take care of your data even if you, Godforbid, lose their phone.Prices describing features can be foundat:http://www.spotreba.sk/cennik/More questions and answers can befoundat:http://www.spotreba.skhttp://www.spotreba.sk/caste-otazky/http://www.spotreba.sk/forum/
My Fuel Manager 2.1.0 APK
Michal Obeda
Application for monitoring consumption of your car, expenses,bills, trips, statistics, alerts- auto recording trips function, itrecords only when your vehicle is exceeding preferred speed. -manage and get informed about alerts (oil services ...)- share yourtrips on social networks- show and share overall car expensesreports- get informed about all your car expenses split bycategories and separate stats- movement of car consumption,movement of fuel pricesWe are different because we backup all yourmanually added data, and have logs, can give you recovery of eachrecorded moment.more on website:hhttp://www.myfuelmanager.com
Servis.sk 1.0 APK
Michal Obeda
Vďaka našej sieti servisov po celej SR (1029) na www.servisy.skdostanete rýchlu informáciu ohľadne opravy Vášho vozidla. Zadajtesi požiadavku v našej aplikácii, priložte fotografie a do pár minútsi môžete vyberať servis, ktorý Vám celú zákazku porieši. Vďakaoline software ktorý využívajú servisné strediská vidia Vašupožiadavku a hneď ju vedia riešiť, zároveň máte možnosť si vybraťci chcete Vašu požiadavku zverejniť aj na diskusnom fóreAutobazar.EU čo opäť môže poodhaliť veľa otázok na váš aktuálnyproblém s vozidlom....Through our service network throughout the SR(1029) www.servisy.sk to get quick information about repairs yourvehicle. Enter your inquiry in our application, and attach photosin a few minutes you can choose a service that will complete thecontract SUNdiana Jones. Thanks oline software which is used byservice centers see your request and as soon as it can solve, atthe same time you can choose whether you want to publish yourdemand and the discussion forum Autobazar.EU which in turn canreveal the many questions on your current problem with the car ....
Loading...