2.1.3 / February 1, 2017
(4.2/5) (4)
Loading...

Description

MyCalcApp adds a new dimension to the hand held calculator.Percentages and Absolute percentages. Just adding a surcharge orsubtracting a discount from a number is easy. Any calculator can dothis. One uses the percentage or the % key. MyCalcApp also has anabsolute percentage or %! key. Use the absolute percentage key toundo a surcharge (or a discount) from a number. If an amountincluding 4% VAT is $ 99.50. What is the number before VAT. $99.50- 4 %! = $ 95.67. To get the same result on another calculator youwould have to do: $99.50 / (100+4) * 100.Restore a previous result,any result. To be able to reuse the result of an earliercomputation there is no need to first store it. Every line on thescroll is a visual memory all the time. Reusing that result is aseasy as touching it. No more need for STO, RCL, M+, MRkeys.Fraction math. Adding and subtracting fractions is not asimple task. MyCalcApp can easily add, subtract, multiply anddivide fractions. And it can convert fractions into decimals andpercentages and back.Units of measure. Besides simple arithmeticMyCalcApp also accepts units of measure in its calculations andperforms all conversions au-to-ma-ti-cal-ly. Use the mode or MD keyto switch to superpower mode to get access to the units of measurekeys.It takes Usain Bolt 9.58 seconds to run 100 meters. What ishis average speed? Divide distance by time to get speed. Type: 100m : 9.58 sec = and you get your answer: 23.35 miles/hour.Converting meters to miles and seconds to hours happens at the sametime.If a sandbox is 1.5 yards in length, 30 inch in width and 6inch deep. How much sand do I need? Just type: 1.5 y x 30 i x 6 i =… and you get the answer: 42.08 us gallon or 0.21 cubic yards ofsand. Any calculator can compute and any unit converter can convertunits. Only MyCalcApp will do what most computations actuallyrequire:Compute and convert units ... at the same time! And thereis more.Currency math. MyCalcApp will add numbers in mixedcurrencies. 5 dollar + 12 euro + 16 Yen = 15.96 euro . MyCalcAppwill ask Google for actual conversion rates and will convert as youtype.Popular formulas. If you know the formula for the volume of asphere, it is still difficult to compute it on most calculators.Except if you use MyCalcApp. For starters, it knows the formula,pick it from the list (volume of sphere). Enter the radius 1 mradius and you get the answer = 4.19 cubic meters.We feel thatMyCalcApp might just be the calculator for you. Please try it!

App Information MyCalcApp calculator

 • App Name
  MyCalcApp calculator
 • Package Name
  nl.muiswerk.mrapp
 • Updated
  February 1, 2017
 • File Size
  15M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  2.1.3
 • Developer
  T.T.A. Schijf - Muiswerk Educatief
 • Installs
  50+
 • Price
  $6.99
 • Category
  Productivity
 • Developer
  J.A. van Seumerenlaan 5 1422 XS Uithoorn Nederland
 • Google Play Link

T.T.A. Schijf - Muiswerk Educatief Show More...

Woordenboek 1.3 APK
Dit woordenboek bevat meer dan 80.000 veelgebruikte woorden uit deNederlandse taal. Van de meer dan 23.000 basiswoorden worden deverschillende betekenissen gegeven en per betekenis wordenvoorbeelden van het gebruik, synoniemen en tegenstellingenaangegeven. Meer dan 1500 woorden zijn ook voorzien van een plaatjeom de betekenis te ondersteunen. Ook de meestgebruikte afkortingenzijn opgenomen. Uniek aan dit woordenboek is dat ieder basiswoorduitgebreid en leesbaar wordt omschreven: woordsoort, uitspraak,alle betekenissen, voorbeelden, uitdrukkingen, vervoegingen enverbuigingen. Het neemt de tijd en de ruimte voor ieder woord. Nainstallatie is geen netwerkverbinding meer nodig.GebruikNa hetopstarten komt u in het zoekscherm terecht. Typ daar de eersteletters van het woord dat u zoekt. Zoekt u 'gelopen' dan ziet u na'gelo..' het gezochte woord in de lijst staan. Raak dat woord in delijst aan en u vliegt direct naar de juiste pagina. Het werkwoord'lopen' wordt uitgebreid behandeld en ook de vervoegingen ervan.Een van die vervoegingen is 'gelopen'. Op de gemarkeerde woorden inde pagina kan doorgetikt worden. Raak zo'n woord aan en u springtnaar de pagina van dat woord. Met een veeg naar links kunt u weerterug naar een eerder woord. Spelfout geen probleemZoekt u opekonomie dan wordt er even niets gevonden maar na 3 tellen wordtautomatisch op klank gezocht en wordt alsnog economie gevonden enin de lijst geplaatst. Zodra er op klank gezocht wordt dan wordensoms ook woorden gevonden die in uw oren niet altijd hetzelfdeklinken maar vaak staat het woord dat u wel zocht er ook bij. Zoekgerust op eipet om uw iPad te vinden .... Woordenboek gratis versusbetaaldDe gratis versie van de Woordenboek app ontsluit nu allewoorden en betekenissen en maakt helemaal onder in beeld een beetjereclame. Tegen een kleine vergoeding verwijdert u de reclame vooraltijd en krijgt u gelijk ook de beschikking over extra functies.Vroeger leefden de gratis versie en de betaalde gescheiden vanelkaar. De gratis versie bevatte maar de helft van alle woorden enwerd ongeveer 100 keer zoveel gedownload als de betaalde versie.Wij gunnen graag iedereen alle woorden uit ons woordenboek. Daaromzijn alle woorden nu standaard beschikbaar ook als u niets kunt ofwilt betalen.Extra functies- Zoeken op begin, einde of ergens inhet woord- Foto toevoegen of vervangen om uw woordenboek tepersonaliseren- Foto indienen bij Muiswerk Educatief- Beschrijvingvan een woord direct delen via mail- Beschrijving van een woordnaar de printer sturenHet Muiswerk Woordenboek wordt ontwikkeld enonderhouden door de makers van de Muiswerk oefenprogramma's. Erworden continu nieuwe woorden en nieuwe plaatjes toegevoegd. Hetwoordenboek is vanuit de windowsversie van Muiswerk en ook vanuitde online versie van Muiswerk op te roepen op ieder moment tijdenshet oefenen. Nu zoveel mensen naast hun gewone werkplek ook eensmartphone en/of tablet beschikbaar hebben, is het woordenboek ookals zelfstandige 'app' ontwikkeld.This dictionary contains morethan 80,000 common words in the Dutch language. Of the more than23,000 basic words different meanings and given meaning by examplesgiven of usage, synonyms and opposites. More than 1500 words arealso provided with a plate to support the meaning. Also, the mostcommonly used abbreviations are included. Unique to this dictionaryis that any basic word comprehensive and readable described: partof speech, pronunciation, all meanings, examples, phrases,conjugations and declensions. It takes time and space for eachword. After installation is no longer necessary networkconnection.UseAfter startup, you will enter the search screen. Typein there the first letters of the word you are looking for. Looking'walked' you will see after 'gelo ..' the searched word in thelist. Do not touch that word in the list and can directly fly tothe correct page. The verb 'walk' is discussed and the conjugationsit. One of those conjugations is 'walked'.On the marked words inthe page can be tapped. Touch a word and jump to the page for thatword. With a swipe to the left you can go back to a previousword.Misspelling no problemLooking at economy than there is equallynothing found but after three count Searching automatically onsound economics and still found and placed in the list. Once onsound searched words than are sometimes found not always the samesound in your ears, but often the word that you have searched theretoo. Find assured eipet to find your iPad ....Dictionary free vs.paidThe free version of the Dictionary app now opens up all thewords and meanings and makes quite a bit lower in imageadvertising. For a small fee, remove advertising forever and youwill also equal access to extra features.Formerly lived the freeversion and the paid separately. The free version contains onlyhalf of all words and was downloaded about 100 times as much as thepaid version. We like to give everyone all the words in ourdictionary. That is why all the words are now standard as you canor want to pay nothing.Additional features- Search by start, end oranywhere in the word- Add a picture or replaced to customize yourdictionary- Photo by submitting Mouse Educational Work- Descriptionof a word instantly share via mail- Description of a word to theprinter sendThe Muiswerk Dictionary is developed and maintained bythe makers of the Muiswerk exercise programs. There are constantlynew words and new images added. The dictionary is from the Windowsversion of Muiswerk and also accessible from the online version ofMuiswerk at any time during the exercise. Now many people inaddition to their usual place of work also have a smartphone and /or tablet available, the dictionary has also been developed asstand-alone 'app'.
Muiswerk Online Tablet 2.0.2 APK
De Muiswerk Online Tablet-app geef je deeerste keer je accountgegevens en daarna hoef je nooit meer in teloggen op Muiswerk Online 2.0 (zie onder), dat gaat vanzelf. Jewerkt standaard met het hele scherm, overdwars en zonder adresbalk.Je hoeft je scherm niet langer te delen met andere onlineapplicaties. Pas op: je hebt een Muiswerk Online account nodig omiets te hebben aan deze app!Muiswerk Online 2.0 is het programma in de cloud waarmee je taal enrekenen kunt oefenen op ieder moment van de dag, vanaf iedere plekop het internet en in de wereld, met iedere soort computer,Chromebook of tablet en met alle gebruikelijke webbrowsers.De Muiswerk Online Tablet-app kan ook gebruikt worden omklassentablets in de onderbouw van het primair onderwijs teondersteunen. Leerlingen van dezelfde klas kunnen dan makkelijk éénof meer tablets delen en toch steeds in hun eigen omgeving in decloud aan de slag. Pas op: voor deze manier van werken heb je eenMuiswerk Online docenten-account nodig en leerlingenaccounts vooral je leerlingen.Mouse Work Online Tabletapp give you the first time your account information, and then youwill never have to log into Muiswerk Online 2.0 (see below), thatgoes without saying. You work with standard full-screen, across andwithout address bar. You no longer need to share your screen withother online applications. Beware: you need a Muiswerk Onlineaccount to have something in this app!Muiswerk Online 2.0 is the program in the cloud that you literacyand numeracy can practice at any time of day, from anywhere on theInternet and in the world, with every type of computer, Chromebookor tablet and with all common web browsers.Mouse Work Online Tablet app can also be used to support classtablets in the early stages of primary education. Students of thesame class can then easily share one or more tablets and yet remainin their own environment in the cloud to work. Caution: for thisway of working, you have a Muiswerk Online tutors Account requiredand students accounts for all your students.
Muiswerk Dutch Dictionary 1.0 APK
The Muiswerk Dutch Dictionary contains and describes over40.000words of the Dutch language. Descriptions are in Dutch.
MuisMeter 1.3.1 APK
MuisMeter voorziet in een eenvoudige manier om de voortgang van eenleerling in Muiswerk Online zichtbaar te maken. Schaf deze appalleen aan als u toegang heeft tot een studentenaccount vanMuiswerk Online! De app is bedoeld voor leerlingen, ouders,grootouders en verzorgers.LET OP: Er is een aparte MuisMeter voorLeraren (MuisMeter-L).MuisMeter geeft je als ouder de mogelijkheidom over school te kunnen praten met je zoon of dochter. Met dezeapp kun je op ieder moment zien met welke Muiswerk programma’s jekind bezig is op school. Met welke vakken, hoeveel tijd het per vakbesteedt, hoe zich dat vergelijkt met de rest van zijn of haarklas. Ook kun je per onderwerp een analyse lezen over zijn of haarprestaties tot nu toe. Alle informatie is actueel, analyses kunnenzelfs dagelijks wijzigen. En ... MuisMeter bespaart de docent tijdbij het op de hoogte houden van de ouder.Mouse Meter provides asimple way to make progress. An apprentice in Muiswerk Onlinevisible Purchase this app only if you have access to a studentaccount Muiswerk Online! The app is designed for students, parents,grandparents and caregivers.NOTE: There is a separate meter forTeachers Mouse (Mouse Meter L).Mouse Meter gives you as a parentthe opportunity to talk with your son or daughter. About schoolWith this app you can see at any time what Muiswerk programs yourchild is doing in school. With which subjects, how much time itspends per subject, how that compares with the rest of his or herclass. You can also read an analysis by subject about his or herperformance so far. All information is current, analyzes can evenchange daily. And ... Mouse Meter saves the teacher time in keepingthe parent informed.
MyCalcApp calculator 2.1.3 APK
MyCalcApp adds a new dimension to the hand held calculator.Percentages and Absolute percentages. Just adding a surcharge orsubtracting a discount from a number is easy. Any calculator can dothis. One uses the percentage or the % key. MyCalcApp also has anabsolute percentage or %! key. Use the absolute percentage key toundo a surcharge (or a discount) from a number. If an amountincluding 4% VAT is $ 99.50. What is the number before VAT. $99.50- 4 %! = $ 95.67. To get the same result on another calculator youwould have to do: $99.50 / (100+4) * 100.Restore a previous result,any result. To be able to reuse the result of an earliercomputation there is no need to first store it. Every line on thescroll is a visual memory all the time. Reusing that result is aseasy as touching it. No more need for STO, RCL, M+, MRkeys.Fraction math. Adding and subtracting fractions is not asimple task. MyCalcApp can easily add, subtract, multiply anddivide fractions. And it can convert fractions into decimals andpercentages and back.Units of measure. Besides simple arithmeticMyCalcApp also accepts units of measure in its calculations andperforms all conversions au-to-ma-ti-cal-ly. Use the mode or MD keyto switch to superpower mode to get access to the units of measurekeys.It takes Usain Bolt 9.58 seconds to run 100 meters. What ishis average speed? Divide distance by time to get speed. Type: 100m : 9.58 sec = and you get your answer: 23.35 miles/hour.Converting meters to miles and seconds to hours happens at the sametime.If a sandbox is 1.5 yards in length, 30 inch in width and 6inch deep. How much sand do I need? Just type: 1.5 y x 30 i x 6 i =… and you get the answer: 42.08 us gallon or 0.21 cubic yards ofsand. Any calculator can compute and any unit converter can convertunits. Only MyCalcApp will do what most computations actuallyrequire:Compute and convert units ... at the same time! And thereis more.Currency math. MyCalcApp will add numbers in mixedcurrencies. 5 dollar + 12 euro + 16 Yen = 15.96 euro . MyCalcAppwill ask Google for actual conversion rates and will convert as youtype.Popular formulas. If you know the formula for the volume of asphere, it is still difficult to compute it on most calculators.Except if you use MyCalcApp. For starters, it knows the formula,pick it from the list (volume of sphere). Enter the radius 1 mradius and you get the answer = 4.19 cubic meters.We feel thatMyCalcApp might just be the calculator for you. Please try it!
MuisMeter-L 1.2.1 APK
MuisMeter-L voorziet in een eenvoudige manier om de voortgang vanleerlingen in Muiswerk Online zichtbaar te maken. Schaf deze appalleen aan als u toegang heeft tot een lerarenaccount van MuiswerkOnline! De app is uitsluitend bedoeld voor leraren.LET OP:MuisMeter (dus zonder L) is een andere app voor ouders enverzorgers.MuisMeter Leraar brengt de voortgang van alleindividuele muiswerkers van uw school of sector mobiel in beeld. Dewerktijdengrafiek toont de werktijden voor een gebruiker in deafgelopen 9 weken en vergelijkt deze in de achtergrond met degemiddelde werktijd van klasgenoten.De analyse beschrijft inwoorden wat de situatie is voor deze gebruiker voor dit vak.Onderwerpen die aan de orde komen zijn: werktijd, werklocatie,werktijd vergeleken met de klas, gedrag wat betreft het afbrekenvan oefeningen, wel of niet halen van toetsdoelen, aantal gemaakteoefeningen en gemiddelde oefenscores.Mouse Meter-L provides asimple way to make progress. Pupils in Muiswerk Online visiblePurchase this app only if you have access to a teacher's account ofMuiswerk Online! The app is intended for teachers.NOTE: Mouse Meter(without L) is another app for parents and caregivers.Mouse MeterTeacher brings the progress of each individual mouse workers atyour school or industry mobile screen. The graph shows the workinghours for a user in the past nine weeks, and compares it to thebackground with the average spell of classmates.The analysisdescribes in words what the situation is for this user for thisbox. Topics that will be discussed are: working, work location,work time compared with the class, behavior with regard to thetermination of exercise, or not achieving key goals, made someexercises and practice mean scores.
Rekenen op maat 2 1.2 APK
Rekenen op maat 2 App is bedoeld voor leerlingen van groep 2 in hetbasisonderwijs en voor leerlingen van groep 3 die moeite hebben metrekenen. Het programma sluit nauw aan bij de voorbereidendespeel-leerprogramma’s.De Rekenen op maat 2 App voor Android tabletskan op ieder moment van de dag gedownload worden. Even activerenvia uw e-mailadres en uw zoon of dochter kan direct aan de slag. DeApp heeft steeds verbinding met de cloud nodig en slaat daarresultaten op.Rekenen op maat 2 is naast elke lesmethode tegebruiken. De leerling moet alleen enige ervaring hebben in hetwerken met zijn vingers (aan¬wijzen, tikken), wat meestal geenprobleem is. Ontbreekt deze ervaring, dan is een korte instructiegeboden. Aan te raden is sowieso om leerlingen die voor het eerstmet het programma werken wat extra te begeleiden. De leerlingenhoeven voor het werken met Rekenen op maat 2 nog niet te kunnenlezen.Leerlingen kunnen op verschillende manieren met het programmawerken en het is naast elk voorbereidend speel-leerprogramma(bronnenboeken of ideeënboeken) te gebruiken. Het programma heefteen opbouw in de basisstof die alle leerlingen zouden moetenbeheersen (rubrieken A t/m L) en verrijkingsstof (rubrieken M, N enO).Ten aanzien van het speel-leren bij kleuters hanteren wij devolgende doelstellingen:• In het onderwijs aan kleuters gaan we uitvan de kleuter als speelkind: alles wordt spelenderwijs ontdekt enverkend.• De kleuter is een totaal-belever: de ervaringen wordengelijktijdig met hart, hoofd en handen opgedaan.Het totaal belevenen de spelontwikkeling zullen als centrale uitgangspunten in debenadering van de kleuter voorop dienen te staan. De individueleontwikkeling van het jonge kind is tevens het uitgangspunt bij hetaanbieden van activiteiten.Het programma voldoet aan allekerndoelen voor het rekenen en volgt de vaardigheden die kinderenin verschillende jaargroepen op het gebied van rekenen-wiskundemoeten leren: denk aan Cito (het loopt synchroon met de Midden- enEindtoets van het Cito).Voor kleine kinderen is het beter om niette lang achter elkaar te oefenen. Een paar maal per week eenkwartier is vrijwel altijd veel effectiever dan eenmaal per weekeen half uur of een uur. Een uitgebreide handleiding wordt onlinemet de App meegeleverd.Count on size 2 App is designed for studentsof grade two in primary education and for students of grade 3 whohave difficulty with math. The program is closely aligned with thepreliminary play-learning programs.Count on the size 2 App forAndroid tablets can be downloaded at any time of the day. Justactivate via your email address and your son or daughter can getstarted immediately. The App is always connected to the cloud needand saves results.Count on size 2 can be used alongside eachteaching method. The pupil must only have some experience inworking with his fingers (aan¬wijzen, ticks), which is usually nota problem. Lacks this experience, then a short instruction isneeded. It is advisable anyway to students for the first time withthe program work some extra guidance. The students need to workwith Count on size 2 not being able to read.Students can work indifferent ways with the program and it is next to use any pre-gametutorial (sourcebooks ideas or books). The program has a build-upin the basic substance that should govern all pupils (sections A t/ m L) and enrichment material (sections M, N and O).Regarding theplaying-learning in preschool children we have the followingobjectives:• In the education of preschool children, we go out ofkindergarten when playing child: everything is playfully discoveredand explored.• The nursery is a total belever: the experiencesimultaneously with heart, head and hands gained.Experience thetotal and the game development will have to come first as centralprinciples in the approach to the nursery. The individualdevelopment of the young child is also the basis for the provisionof activities.The program meets all the core objectives for thecount and follows the skills that children need to learn indifferent year groups in the fields of mathematics: think of Cito(it is synchronized with the central and final test of theCito).For small children it is better not to practice for longperiods. A few times a week, fifteen minutes is almost always moreeffective than once a week for half an hour or an hour.A detailedmanual is included with the online App.
Leesstart 1.1 APK
Leesstart is gemaakt voor leerlingen van groep 2 van hetbasisonderwijs en voor remediëring van leerlingen die achterblijvenbij lezen en spellen in hogere groepen.De Leesstart App voorAndroid tablets kan op ieder moment van de dag gedownload worden.Even activeren via uw e-mailadres en uw zoon of dochter kan directaan de slag. De App heeft steeds verbinding met de cloud nodig enslaat daar resultaten op.Het programma bevat een schat aanoefenmateriaal dat thuis gebruikt kan worden om de beginnendegeletterdheid van kinderen te ondersteunen en stimuleren. Er wordtaandacht besteed aan:Eindrijm: Welk plaatje rijmt op‘dier’?Identificeren van beginfonemen: Wat begint met de ‘m’ van‘muur’?Manipuleren met klanken: Als je de ‘l’ van ‘balk’ weglaat,dan krijg je …Samenvoegen van klanken: M-UI-S is ….Letterkennis:Waar zie je de ‘s’ van ‘sok’?Leesstart is naast elke lesmethode tegebruiken. Kinderen hoeven voor het werken met Leesstart nog niette kunnen lezen. De leerling moet alleen enige ervaring hebben inhet werken met zijn vingers (aan¬wijzen, tikken), wat meestal geenprobleem is. Ontbreekt deze ervaring, dan is een korte instructiegeboden. Aan te raden is sowieso om leerlingen die voor het eerstmet het programma werken wat extra te begeleiden. Zij moeten o.a.weten dat de betekenis van het plaatje wordt uitgesproken als jemet je vinger op het plaatje klikt. Het is de bedoeling dat er goedgeluisterd wordt naar de klanken. Leerlingen die Leesstart onder deknie hebben, komen voor wat betreft lezen/spellen goed voorbereidaan in groep 3. Voor kleine kinderen is het beter om niet te langachter elkaar te oefenen. Een paar maal per week een kwartier isvrijwel altijd veel effectiever dan eenmaal per week een half uurof een uur. Een uitgebreide handleiding wordt online meegeleverdmet de App.Read Start is designed for students of Group 2 of basiceducation and for remediation of students who fall behind inreading and spelling in higher groups.Read Launch the app forAndroid tablets can be downloaded at any time of the day. Justactivate via your email address and your son or daughter can getstarted immediately. The App is always connected to the cloud needand saves results.The program contains a wealth of trainingmaterials that can be used at home to support the early literacy ofchildren and encourage. Attention is paid to:End Rhyme: Whichpicture rhymes with 'animal'?Identifying beginfonemen: What startswith 'm' of 'wall'?Manipulating sounds: If you omit the 'l' from'bar', you will get ...Merging sounds: M-UI-S ....Letter Knowledge:Where do you see the 's' of 'sock'?Start reading can be usedalongside each teaching method. Children need to work with readstart not being able to read. The pupil must only have someexperience in working with his fingers (aan¬wijzen, ticks), whichis usually not a problem. Lacks this experience, then a shortinstruction is needed. It is advisable anyway to students for thefirst time with the program work some extra guidance. They shouldalso provide that the meaning of the picture is pronounced as youclick with your finger on the image. It is intended to be listenedcarefully to the sounds. Students who read Start have mastered,come to regard reading / games well prepared in group 3.For smallchildren it is better not to practice for long periods. A few timesa week, fifteen minutes is almost always more effective than once aweek for half an hour or an hour.A comprehensive online manualincluded with the app.
Loading...