1.1.1 / December 7, 2017
(3.2/5) (6)
Loading...

Description

De Myobrace oefeningen zijn bedoeld voor gebruik in combinatie metbehandeling met de Myobrace. Ze worden in een aantrekkelijkeinteractieve omgeving aangeboden en zijn gericht op het corrigerenvan:- slechte ademhalingsgewoonten- onjuiste tongpositie- afwijkendslikgedrag- lip- en wangsterkte- onjuistelichaamshoudingFuncties:Myobrace oefeningen - Door elke dag teoefenen, bereik je het beste resultaatVoorlichtingsvideo's - Hierinis te zien waarom en hoe elke oefeningen moet wordenuitgevoerd.Quizvragen beantwoorden - Geef de goede antwoorden omverder te kunnen naar de volgende oefeningToezicht door behandelaar– Een voor jouw aangepaste behandeling door je Myobracebehandelaar.Kindvriendelijk - Alle informatie wordt op een vooriedereen begrijpelijk niveau aangebodenOPMERKING: Deze app isuitsluitend bestemd voor patiënten die worden behandeld door eenbehandelaar die door Myobrace gecertificeerd isThe Myobraceexercises are designed for use in conjunction with treatment withthe Myobrace. They are presented in an attractive interactiveenvironment and are aimed at the correction of:- Poor breathinghabits- Incorrect tongue position- Abnormal swallowing behavior-Lip and cheek strength- Incorrect postureFeatures:Myobraceexercises - By exercising every day, you reach the bestresultInformation Videos - It shows why and how each exerciseshould be performed.Quiz Answer questions - Give the correctanswers to progress to the next exerciseSupervision by clinician -A customized for your treatment by your therapist Myobrace.ChildFriendly - All information is presented in a universallyunderstandable levelNOTE: This app is only intended for patientswho are treated by a practitioner who is certified by Myobrace

App Information Myobrace Activiteiten NL

 • App Name
  Myobrace Activiteiten NL
 • Package Name
  com.myoresearch.myobracedutch
 • Updated
  December 7, 2017
 • File Size
  33M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  1.1.1
 • Developer
  Myofunctional Research Co
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Medical
 • Developer
 • Google Play Link

Myofunctional Research Co Show More...

Myobrace Activities 1.1.0 APK
Designed to work in conjunction with Myobrace treatment, MyobraceActivities are exercises presented in an engaging interactiveenvironment that are focused towards correcting:- Poor breathinghabits- Incorrect tongue position- Dysfunctional swallowingpatterns - Lip and cheeks strength- Incorrect bodypostureFeatures:Myobrace Activities - Practice activities every dayand achieve resultsEducational Videos - Demonstrates why and howeach activity should be performed Complete Quizzes - Answer quizzescorrectly to progress to the next activityPractitioner Oversight -Customised treatment by your Myobrace PractitionerChild Friendly -Presents all information at a level anyone can understandNOTE: Thisapp is restricted to eligible patients receiving treatment by aMyobrace Certified Practitioner
Myobrace Activiteiten NL 1.1.1 APK
De Myobrace oefeningen zijn bedoeld voor gebruik in combinatie metbehandeling met de Myobrace. Ze worden in een aantrekkelijkeinteractieve omgeving aangeboden en zijn gericht op het corrigerenvan:- slechte ademhalingsgewoonten- onjuiste tongpositie- afwijkendslikgedrag- lip- en wangsterkte- onjuistelichaamshoudingFuncties:Myobrace oefeningen - Door elke dag teoefenen, bereik je het beste resultaatVoorlichtingsvideo's - Hierinis te zien waarom en hoe elke oefeningen moet wordenuitgevoerd.Quizvragen beantwoorden - Geef de goede antwoorden omverder te kunnen naar de volgende oefeningToezicht door behandelaar– Een voor jouw aangepaste behandeling door je Myobracebehandelaar.Kindvriendelijk - Alle informatie wordt op een vooriedereen begrijpelijk niveau aangebodenOPMERKING: Deze app isuitsluitend bestemd voor patiënten die worden behandeld door eenbehandelaar die door Myobrace gecertificeerd isThe Myobraceexercises are designed for use in conjunction with treatment withthe Myobrace. They are presented in an attractive interactiveenvironment and are aimed at the correction of:- Poor breathinghabits- Incorrect tongue position- Abnormal swallowing behavior-Lip and cheek strength- Incorrect postureFeatures:Myobraceexercises - By exercising every day, you reach the bestresultInformation Videos - It shows why and how each exerciseshould be performed.Quiz Answer questions - Give the correctanswers to progress to the next exerciseSupervision by clinician -A customized for your treatment by your therapist Myobrace.ChildFriendly - All information is presented in a universallyunderstandable levelNOTE: This app is only intended for patientswho are treated by a practitioner who is certified by Myobrace
Übungen mit dem Myobrace® DE 1.1.1 APK
In dieser App werden die Übungen mit dem Myobrace® in einermotivierenden, interaktiven Umgebung vorgestellt. Die Übungen sindso konzipiert, dass sie mit der Myobrace®-Behandlungzusammenwirken. Ihr Ziel ist die Korrektur von: -gewohnheitsmäßiger falscher Atmung, - einer falschenZungenposition, - Störungen im Schluckmuster, - Schwächen derLippen- und Wangenmuskulatur, - einer falschenKörperhaltung.Funktionen:Übungen mit dem Myobrace®: Mach' dieÜbungen jeden Tag und erreiche Deine Ziele!Erklärende Videos: Siezeigen wozu und wie die Übungen durchgeführt werdensollten.Quizfragen: Wenn Du die Quizfragen richtig beantwortest,kannst Du die nächste Übung freischalten.Betreuung durch denZahnarzt oder Kieferorthopäden: individuell angepasste Behandlungvom Myobrace®-BehandlerKindgerecht: Alle Informationen werden aufeinem allgemein verständlichen Niveau vermittelt.Hinweis: DieNutzung dieser App ist eingeschränkt und nur für Patienten möglich,die bei einem zertifizierten Myobrace®-Anbieter in Behandlungsind.In this app, the exercises with the Myobrace® in a motivating,interactive environment will be presented. The exercises are sodesigned to cooperate with the Myobrace® treatment. Their aim isthe correction of: - Habitual false breathing, - Anincorrect tongue position, - Disturbances inswallowing, - Weaknesses of the lip and cheek muscles, -An incorrect posture.Features:Exercises with the Myobrace®: Carrythe exercises every day and reach your goals!Explanatory Files showwhy and how the exercises should be carried out.Quiz question: Whenyou answer the quiz questions correctly, you'll unlock the nextexercise.Care by a dentist or orthodontist: individualizedtreatment from Myobrace® handlerChild friendly: All information isconveyed at a level generally understandable.Note: The use of thisapp is limited and only possible for patients who are at acertified Myobrace® provider in treatment.
Actividades Myobrace - latinoamericano 1.1.2 APK
Diseñado para trabajar en conjunción con el tratamiento deMyobrace, las actividades de Myobrace son ejercicios presentados enun ambiente interactivo atractivo que se centran en la correcciónde:- Hábitos malos de respiración - Posición incorrecta de lalengua.- Patrones de deglución disfuncional- Fuerza del labio y dela mejilla- Postura corporal incorrectaCaracteristicas:Actividadesde Myobrace - Práctica las actividades todos los días paraconseguir resultados grandes.Videos Educativos - Demostrar por quéy cómo se debe realizar cada actividadPaces - Registre y mejore sucontrol de respiraciónCuestionarios- Contesta cuestionarioscorrectamente para progresar a la siguiente actividadSupervisiónDel Médico - Tratamiento personalizado por su médico deMyobraceAmistoso Para Niños -información presentada a un nivelcualquiera puede entenderNOTA: Esta aplicación está restringido apacientes elegibles que reciben tratamiento por un Miembro deMyobraceDesigned to work in conjunction with the treatment ofMyobrace, Myobrace activities are exercises presented in anattractive interactive environment that focus on correcting:- poorbreathing habits- incorrect position of the tongue.- Patterns ofdysfunctional swallowing- Force lip and cheek- IncorrectPostureCharacteristics:Myobrace activities - Practice activitiesevery day for great results.Educational Videos - Demonstrate whyand how to perform each activityPaces - Register and improve yourbreathing controlAnswer correctly Cuestionarios- questionnaires toprogress to the next activityMedical supervision - Personalizedtreatment by your doctor MyobraceChild Friendly -informationpresented at a level anyone can understandNOTE: This application isrestricted to eligible patients receiving treatment by a Member ofMyobrace
Упражнения Myobrace 1.1.2 APK
Программа Упражнения Myobrace используется в сочетании сортодонтическим лечением по системе Myobrace. Программа включаетинтерактивные упражнения, которые помогают справиться со следующимипроблемами:– Неправильное дыхание– Неправильное положение языка–Нарушение функции глотания– Дисфункцию губ и щек– НеправильнаяосанкаКраткий обзор:Упражнения Myobrace – Выполняйте упражнениякаждый день и получите отличные результатыОбразовательные видео –Объясняют и показывают, как нужно выполнять каждое упражнениеТесты– Отвечайте правильно на вопросы тестов, чтобы перейти к следующемузаданиюИндивидуализированный план лечения и контроль –Индивидуализированное лечение, которое проводит ваш врач по системеMyobraceАдаптировано для детей – Представляет информацию надоступном уровнеПРИМЕЧАНИЕ: Приложение предназначено только для техпациентов, которые проходят лечение у врача, являющегося членомпрограммы MyobraceMyobrace exercise program used in conjunctionwith orthodontic treatment for Myobrace system. The programincludes interactive exercises that help to cope with the followingchallenges:- Improper breathing- Incorrect position of the tongue-Violation of swallowing function- Dysfunction of the lips andcheeks- Bad postureShort review:Myobrace Exercises - Do theexercises every day and get excellent resultsEducational videos -Explain and show how to perform each exerciseTests - Answerquestions correctly on tests, to go to the next taskIndividualizedtreatment plans and monitoring - Individualized treatment that yourdoctor spends on Myobrace systemAdapted for Children - Representsinformation at an affordable levelNOTE: This application isintended only for those patients who are being treated by a doctorwho is a member of the program Myobrace
マイオブレース・アクティビティーズ JP 1.1.1 APK
マイオブレース・アクティビティーズは、マイオブレースの治療と連動して機能するように作られています。マイオブレース・アクティビティーズは、医師と患者双方向の動作環境で提供され、下記の治療を目的としています。‐悪い呼吸習慣‐ 間違った舌の位置‐ 機能的でない飲み込み方‐ 唇と頬の強さ‐ 悪い姿勢特徴:マイオブレース・アクティビティーズ -毎日アクティビティーをして、結果を出そう。教育用ビデオ -各アクティビティーをなぜ行うのか、そしてどのように行うのかを説明します。クイズ -次のアクティビティーに進むには、クイズに正解しよう。医師による管理 -かかりつけの歯科医師が治療を設定(カスタマイズ)します。子供にもわかる -すべての情報を、誰もが理解できるように、わかりやすく紹介します。注意:このアプリは認定された歯科医師のもとで治療を受けている患者専用となります。Maiof race activity figure, and the treatment of Mai of raceInconjunction with each other it is made to function. Mai of raceactivity's is available in a doctor-patient two-way operatingenvironment, and is intended for the treatment of the following.-Bad breathing habits- Incorrect position of the tongue- How toswallow not functional- The strength of the lips and cheeks- BadpostureCharacteristic:Mai of race activity's - and the activityevery day, Serve the results.Educational video - what do why eachactivity, and explains how to do.Quiz - To advance to the nextactivity, trying to answer to the quiz.Management by a doctor - isyour family dentist to set the treatment (customized).It can beseen in children - all of the information, so that everyone canunderstand, I will introduce clarity.Note: This app will be patientonly being treated under the dentist that has been certified.
Myobrace Activities FR 1.1.1 APK
Myobrace Activities version 1.1 comprend maintenant un moyend'enregistrer vos 'Pas'. La nouvelle fonction 'Enregistrer les Pas'vous guidera dans une suite d'étapes simples pour effectuer etenregistrer quotidiennement vos Pas. Votre éducateur Myobracepourra alors suivre vos progrès au fil du temps pour vous aider àatteindre vos objectifs de traitement.Conçues pour travailler encoordination avec le traitement Myobrace, les Activités Myobracesont des exercices présentés dans un environnement interactif etengageant, centrés sur la correction/l'amélioration de:- mauvaiseshabitudes de respiration- position de langue incorrecte- problèmesde déglutition- force des joues et des lèvres- postureincorrectePrésentation:Les Activités Myobrace - Pratiquez cesactivités tous les jours pour obtenir les meilleurs résultatsVidéosEducatives - Elles expliquent pourquoi et comment pratiquer chaqueactivitéComplétez les tests - Répondez aux tests correctement afinde passer à l'activité suivanteSupervision du docteur - Traitementpersonnalisé par votre Médecin Certifié MyobraceAdaptées auxenfants: L'information est adaptée a tous niveaux decompréhensioVEUILLEZ NOTER: cette application est réservée auxpatients traités par un Médecin Certifié MyobraceMyobraceActivities version 1.1 now includes a way to save your 'No'. Thenew function 'Save No' will guide you through a series of simplesteps to perform and record your daily No. Your educator Myobracecan then track your progress over time to help you reach yourtreatment goals.Designed to coordinate with the treatment Myobracethe Myobrace activities are exercises presented in an interactiveand engaging, focused on the correction / improvement:- badbreathing habits- Incorrect tongue position- swallowing problems-strength of the cheeks and lips- incorrectposturePresentation:Activities Myobrace - Practice these activitiesevery day for best resultsEducational Videos - They explain why andhow to practice each activityComplete testing - Answer the testscorrectly to move to the next activitySupervision of the doctor -Personalized treatment by your doctor certifiedMyobraceChild-friendly: Information is suited to all levels ofunderstanding of departmentalPLEASE NOTE: This application isreserved for patients treated by a doctor certified Myobrace
Myobrace Consultation 1.2.0 APK
The Myobrace® Consultation app allows practitioners and staff toassess a patient's myofunctional habits, while deliveringinformation to both parent and patient, regarding the dental healthconcerns affecting the child’s growth & development. - Assessevery patient for myofunctional dysfunction - Improve patientcompliance through education - Streamline Patient Flow - Integrateswith clinic procedures - Evaluate patients based on your timeconstraints Features: - Screening & Diagnostic Tool -Evaluation & Treatment Planning Tool - Electronic TreatmentPlan Records (MacOS and Windows versions only) - Visual EducationalMaterials tailored for Parents & Patients - Reference Materialfor Dental Staff - Transfer in-progress consultations betweendevices NOTE: Due to iPad limitations, some autoplaying videocontent may not be available. The save treatment plan to PDFfeature is only available on MacOS and Windows versions. Clinicsare recommended to run the Myobrace Consultation app on at leastone Mac or Windows PC to access all functionality.
Loading...