1.0.0 / September 12, 2016
(5.0/5) (5)

Description

Vydaj sa na dobrodružstvo, nájdi savdobrovoľníctve. Naša interaktívna mestská dobrovoľnícka hraťaprevedie miestami, kde tvoju pomoc potrebujú a kde môžešzažiťjedinečné dobrodružstvo. Čaká ťa dobrodružstvo soškriatkomDobromilkou, veľa zážitkov, dobrého pocitu a skvelédarčeky nakaždej z hracích brán. Hru pripravilo Centrumdobrovoľníctva stechnickou a dizajnovou podporou GAMO a.s. BanskáBystrica.
Marry an adventure,findthe volunteering. Voluntary our interactive city game willguideyou through places where your help they need and where youcanexperience a unique adventure. An adventure awaits you withelvesDobromilkou, many experiences, good feeling and great gifts toeachof the gates of gaming. Game Volunteer Centre has preparedthetechnical and design support Gamo SpA Banská Bystrica.

App Information Nájdi sa!

 • App Name
  Nájdi sa!
 • Package Name
  sk.gamo.smartzona.najdisa
 • Updated
  September 12, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  GAMO a.s.
 • Installs
  50 - 100
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
 • Google Play Link

GAMO a.s. Show More...

Aesculap LEKÁRNIČKA 1.0.5 APK
GAMO a.s.
Aplikácia Aesculap Lekárnička umožňujepoužívateľovi mimoriadne rýchly prístup k veľkému množstvuinformácií, ktoré sú dôležité pre správny výbere či užívanieliekov.Dokážete si v nej vytvoriť vlastný elektronický zoznam liekov adiagnostikovaných chorôb. Nie je náhradou zdravotného záznamu, aledokáže vás intuitívne upozorniť na riziká spojené s užívaním vašichliekov a ich prípadnom vzájomnom ovplyvňovaní. Tiež Vám pripomenieužitie lieku. Vďaka rozsiahlej podpore a zahrnutým údajom Vámposkytne informácie o cene lieku, generických náhradách,nežiaducich účinkoch. Využijú ju aj lekári, pretože jekvalifikovaným zdrojom údajov o liekoch. V prípade, ak užívateviacero liekov súčasne, dokáže Vás upozorniť na možné liekovékomplikácie typu interakcia alebo kontraindikácia.Pre plnohodnotné fungovanie aplikácie je potrebné internetovépripojenieZOZNAM LIEKOV• Lieky a liečivá zoskupené podľa Indikačnej skupiny (ISK)• Príbalový leták (PIL) – písomná informácia pre užívateľalieku• Účinná látka obsiahnutá v lieku• Viazanosť - liek na recept (preskripcia) alebovoľnopredajný• Výška doplatku, ak liek alebo jeho časť prepláca zdravotnápoisťovňa• Dokument SPC – Súhrn charakteristických vlastností lieku (v módeexpert)• Generiká – generická náhrada lieku• Triedenie liekov podľa ATC skupinyZOZNAM CHORÔB• Choroba (diagnóza, nemoc) – zoznam klasifikovaný podľamedzinárodnej klasifikácie MKCH 10LEKÁRNIČKA• Zoznam vašich liekov vybraných zo zoznamu liekov• Zoznam chorôb vybraných zo zoznamu MKCH 10• Ku každému lieku si môžete poznačiť dátum užívania (od –do)• Ku každému lieku si môžete nastaviť pripomienkovač, upozorní vásna čas, kedy máte liek užiť, ako aj poznámku (dávkovanie, spôsobužitia, a pod.)• Po ukončení užívania lieku si ho môžete presunúť do histórie,alebo vymazať z lekárničky• Obsahuje expertný systém, ktorý dokáže vyhľadať vzájomnéinterakcie a kontraindikácie medzi užívanými liekmi.SKENER• dokáže vyhľadať liek na základe zoskenovania (odfotenia)čiarového kódu fotoaparátom v mobilnom zariadeníAplikácia je aktuálne voľne dostupná pre všetkých, bez potrebyregistrácie. Po inštalácii si môžete vybrať mód používania –pacient (laik) alebo lekár (expert). Toto nastavenie si môžetekedykoľvek zmeniť.Aesculap application kitallows the user to an unusually fast access to large amounts ofinformation that are important for the proper selection and use ofmedicines.Can you and establish its own electronic medication list anddiagnosed diseases. Not a substitute for medical record, but it canintuitively warn you of the risks associated with the use of yourmedicines and their potential interactions. It also reminds youtaking the medication. Thanks to extensive support and informationincluded will provide information on the price of the drug, genericsubstitutes adverse reactions. Even doctors use it because it is aqualified source of data on medicines. If you are taking multiplemedications at the same time, it can alert you to possiblecomplications of type of drug interaction orcontraindication.For full operation of an Internet connection is requiredList of drugs• Medicines and drugs grouped by indication group (ISK)• Package Leaflet (PIL) - leaflet consumer of the medicine• The active substance contained in the product• The link - drugs (prescription) and OTC• The amount of charge, if the product or part reimbursed by thehealth insurance company• Document SPC - Summary of Product Characteristics (in expertmode)• Generics - Generic reimbursement of medicinal• Classification of drugs according to the ATC groupLIST OF DISEASES• Disease (diagnosis, illness) - the list classified according tothe international classification ICD-10Apothecary• List your medicines selected from the list of products• The list of diseases selected from the list of ICD-10• At every drug you can note the date of use (from - to)• At every drug you can set reminders, alerts you to the time whenyou should use the medicine, as well as a note (dosage, route ofingestion, etc.).• After taking the medicine it can move into history, or deletedfrom the medicine cabinet• Includes expert system which can locate the interactions andcontraindications between the use of drugs.SCANNER• can locate the drug on the basis of scanning (photographed)barcode camera on a mobile deviceThe application is currently freely available to all, without theneed for registration. After installation, you can choose mode ofuse - Patient (layman) or a doctor (expert). This setting can bechanged at any time.
SIAF 1.0.1 APK
GAMO a.s.
Information about a programme on SIAF,aircraft as well as accompanying activities during the air show -International Air Fest Days SIAF directly in a smartphone or atablet are mediated by the mobile application. By using Bluetoothtechnology the application is able to recognize at which aircraftyou are on the Sliač Airport, you will be offered its descriptioneven without the Internet connection. Navigation for easierorientation around Sliač Airbase is also a part of the mobileapplication.
HC'05 iClinic Banská Bystrica 1.0.0 APK
GAMO a.s.
Aplikácia hokejového klubu HC'05 ponúka:★ Aktuálne správy a novinky★ Prehľad odohraných aj budúcich zápasov★ Aktuálnu tabuľku (celkom, doma, von)★ Zoznam hráčov A mužstva so štatistikami hráča★ Fotogalérie a videá zo zápasovApplication of thehockeyclub HC'05 offers:★ breaking news and news★ Overview and future matches played★ current standings (total, at home, out)★ List of players and team with player statistics★ Pictures and videos of the matches
Liptovský Mikuláš 1.1.0 APK
GAMO a.s.
The free tourist mobile app of the townLiptovský Mikuláš (region of Liptov, Slovakia) offers aninteractive overview of attractions, products and services in thetown.It is easy to navigate, helps users get the latest informationabout the tourist offer, the calendar of events, tailor-madeprogrammes, can be used as an audio guide and even to book guideservices. The app navigates the users around the town centre withhelp of interactive maps and draws their attention to museums,galleries and historical monuments which they can visitnearby.The attractive historical centre with TOP 11 attractions (Church ofSt. Nicholas, Museum of Janko Kráľ, Torture Chamber of Mikuláš,Centre of Koloman Sokol, Synagogue, Liptov Gallery of P.M. Bohúň,Sculpture Our Mother, Metamorphosis Fountain, District House,Liptov Museum NKP Čierny orol, Slovak Museum of Speleology andNature Protection). Guide services – thematic sightseeing tours ofthe town - The firsts of tourism in Mikuláš, 730 years of LiptovskýMikuláš, Traditions of Liptovský Mikuláš, Artists of LiptovskýMikuláš, (Koloman Sokol, Janko Kráľ, P.M. Bohúň, Martin Martinček,J.L. Bella), Mikuláš´s jews, Jánošík. Events (Summer in Mikuláš,Gesharim Bridges, District Days, Fair of Mikuláš, Švábkafest, TatraWater Slalom, International Slaloms of Liptov).4 km from the historical centre - Aquapark Tatralandia, HurricaneFactory, ZOO contact, outlook spot Háj Nicovô with a view of theLow Tatras, the Western Tatras, the Chočské vrchy Mts., Mt. Kriváň,the water dam of Liptovská Mara.
Nájdi sa! 1.0.0 APK
GAMO a.s.
Vydaj sa na dobrodružstvo, nájdi savdobrovoľníctve. Naša interaktívna mestská dobrovoľnícka hraťaprevedie miestami, kde tvoju pomoc potrebujú a kde môžešzažiťjedinečné dobrodružstvo. Čaká ťa dobrodružstvo soškriatkomDobromilkou, veľa zážitkov, dobrého pocitu a skvelédarčeky nakaždej z hracích brán. Hru pripravilo Centrumdobrovoľníctva stechnickou a dizajnovou podporou GAMO a.s. BanskáBystrica.Marry an adventure,findthe volunteering. Voluntary our interactive city game willguideyou through places where your help they need and where youcanexperience a unique adventure. An adventure awaits you withelvesDobromilkou, many experiences, good feeling and great gifts toeachof the gates of gaming. Game Volunteer Centre has preparedthetechnical and design support Gamo SpA Banská Bystrica.
Arborétum Borová hora 1.0.0 APK
GAMO a.s.
Mobilná aplikácia Arborétum Borová hora jeurčená pre ľahšiu orientáciu v členitejšom teréne arboréta (takmer50 ha) pomocou interaktívnej mapy. Oboznámi študentov anávštevníkov s poslaním Arboréta Borová hora, jeho históriou.Vysvetlí zameranie zbierok: zbierky drevín, zbierky ruží, zbierkykaktusov a sukulentov. Sprevádza študenta/návštevníka na štyrochedukačných trasách: červenej (rozárium), modrej (formy pôvodnýchdruhov drevín), zelenej (formy pôvodných druhov drevín arododendrony) a žltej (pôvodné ekosystémy). Pomocou „vysielačov“upozorní prechádzajúceho priamo v teréne na vzácne druhy, formy akultivary drevín a ruží, ako aj na zachované pôvodné ekosystémy.Používateľ aplikácie má možnosť oboznámiť sa s podujatiami arborétakonanými počas návštevnej sezóny: Vítanie vtáčích poslov jari, Dnirododendronov, Dni ruží, Jeseň v arboréte, otváracími hodinami aďalšími informáciami.Mobile applicationArboretum Pine Mountain is designed for ease of reference in therugged terrain of the Arboretum (almost 50 ha) using theinteractive map. Inform students and visitors to the mission of thearboretum Pine Mountain, its history. Explain the focus ofcollections: collections of plants, collection of roses,collections of cacti and succulents. Accompanies the student /visitor to the four educational routes: red (rose garden), blue(forms of native tree species), green (forms of native species oftrees and rhododendrons) and yellow (the original ecosystems). With"transmitters" warns passing on the ground for rare species, formsand cultivars of woody plants and roses, as well as with originalecosystems. The user application has the opportunity to becomefamiliar with the events of the arboretum during the proceedingsTOURIST SEASON: Welcoming bird messengers of spring, rhododendronsDay, Day roses, Autumn at the Arboretum, opening hours and otherinformation.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 5.3 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value