1.7.2 / January 19, 2021
(/5) ()
Loading...

Description

Nannestad kommune med egen App. Motta kunngjøringer og nyheter fraNannestad kommune direkte på mobil og på nettbrettet. I denne appenhar vi kategorisert tjenester kommunen tilbyr. Finninteresseområder ved å velge kategorier fra sidemenyen.

App Information Nannestad kommune

Appyard AS Show More...

MyCompany Appyard 1.7.2 APK
Appyard AS
Målrettet styring av informasjon til dine brukere og målgruppe. Enegen mobilapplikasjon for din organisasjon. Appyard er et norskfirma som spesialiserer seg på mobilapplikasjoner for kommuner,firma og organisasjoner. Vi leverer også applikasjoner som fungerersammen med beacons, for eksempel i museum eller på messer ogkonferanser.
Prokom 1.2.6 APK
Appyard AS
Her vil du motta nyheter og annen informasjonfra ProkomHere you will receivenews and other information from Prokom
EatDrinkOslo 1.0.6 APK
Appyard AS
Eat. Drink. Oslo. er et helt nytt konseptsomsamler utesteder i Oslo i én og samme app!Her vil du få oversikt med hvor de ulike utestedeneligger,åpningstider, kontaktinformasjon og ikke minst unike tilbudsomsendes ut fra de ulike utestedene:- Halv pris på shuffleboard?- Gratis inngang?- 2 for 1?- Happy hour?Alt dette vil du bli pushvarslet om!Velg dine favorittutesteder i oversikten og sikre deg at dueroppdatert med hva som skjer i Oslo!Eat. Drink. Oslo. isabrand new concept that gathers nightlife in Oslo in a single app!Here you will get an overview of how the varioushostelrieslocated, opening times, contact details and not leastuniqueofferings emitted by the various hostelries:- Half Price shuffleboard?- Free entrance?- 2 for 1?- Happy hour?All this will be push notified!Select your favorittutesteder in section and ensure that youareup to date with what's happening in Oslo!
Forum for offentlig service 1.2.2 APK
Appyard AS
Forum for offentlig service er enlandsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme omstillingtil en innbyggervennlig offentlig serviceforvaltning. Forumet erpartipolitisk uavhengig.Formålet med forumet er å sette dagsorden for framtidig offentligservice, samt fungere som en ressurs for å styrke og utviklemedlemmenes faglige dyktighet.I denne appen vil du holdes informert om forumet sine aktiviteterog relevante nyheter for deg som medlem.Forum for public serviceis a national organization that works to promote the transition toa citizen-friendly public service management. Forum is politicallyindependent.The purpose of the forum is to set the agenda for future publicservice and to serve as a resource to strengthen and develop itsmembers' professional skills.In this app you will be kept informed of the forum's activities andrelevant news for you as a member.
Min Borgermelding 2.5.3 APK
Appyard AS
Min Borgermelding er en tjeneste for deg som innbygger som ønsker åmelde fra om dine observasjoner til kommunen. Dette kan væreforsøpling, slitte skolebøker, snørydding, middagen på sykehjemmetog andre tjenester som kommunen leverer. Din sak blir registrert ogfulgt opp av en saksbehandler innenfor riktig tjenesteområde.Virksomhetsleder i kommunen blir orientert om alle saker som kommerinn til sitt virksomhetsområde.
Innsiden 1.4.2 APK
Appyard AS
Innsiden er en applikasjon for ansatte i Indre Østfold, samtsamarbeidspartnere og andre som blir gitt tilgang tilapplikasjonen. Se egne kommune-apper for applikasjon som erberegnet for innbyggere.
Nannestad kommune 1.7.2 APK
Appyard AS
Nannestad kommune med egen App. Motta kunngjøringer og nyheter fraNannestad kommune direkte på mobil og på nettbrettet. I denne appenhar vi kategorisert tjenester kommunen tilbyr. Finninteresseområder ved å velge kategorier fra sidemenyen.
Ås Innsiden 1.4.3 APK
Appyard AS
Ås Innsiden er en applikasjon for ansatte i Ås kommune, samtsamarbeidspartnere og andre som blir gitt tilgang tilapplikasjonen.
Loading...