4.1.1 / April 9, 2017
(4.4/5) (2170)
Loading...

Description

This application is available only in Polish.Navime Sports Trackerzmienia Twój telefon w zaawansowany komputer podróży i rejestratortreningów. Dzięki niemu możesz szybko i łatwo nagrywać trasywycieczek, treningów oraz innych rodzajów aktywności.Najważniejszefunkcje programu:- nagrywanie tras z podziałem na różne rodzajeaktywności- zaawansowane statystyki dostępne podczas nagrywaniaścieżki- obsługa pulsometrów ANT+ oraz Bluetooth Low Energy(Bluetooth Smart)- przesyłanie trasy "na żywo" do navime.pl-możliwość definiowania statystyk, które mają być aktualnieprezentowane- zbiorcze statystyki w dzienniku (czas, dystans) wzależności od aktualnego filtrowania wyników- głosowy asystenttreningowy- statystyki spalonych kalorii- podgląd międzyczasówposzczególnych kilometrów trasy- wykresy prędkości oraz wysokości-proste cele treningowe (czas, dystans oraz tempo)- dowolniedefiniowany czas opóźnienia nagrywania trasy- eksport nagranychtras do plików *.gpx- eksport nagranej trasy bezpośrednio dowww.navime.pl- zestawienie miesięczne oraz tygodniowe ostatnichaktywności- zdalna rejestracja konta w navime.pl- podglądaktualnego poziomu sygnału gps- zaawansowane filtrowanie błędówwskazań pozycji gps- import aktywności z serwisów Endomondo orazGarmin Connect- prezentacja prognozy pogody na najbliższedniAplikacja wymaga Google Play Services (Usługi Google Play) dowyświetlenia dynamicznych map. Dzięki nim możliwe jest m.in.obracanie, widok perspektywy, czy wyświetlanie fragmentów map wtrybie offline (które były przeglądane w trybie online).NavimeSports Tracker umożliwia import aktywności z serwisów Endomondooraz Garmin Connect. Dzięki temu można szybko przenieść swojeaktywności do www.navime.pl. Dane do logowania są zapisywanewyłącznie w aplikacji na telefonie i nie są nigdzieprzesyłane.Statystyki generowane podczas nagrywania mają charakterorientacyjny i zależą głównie od jakości sygnału gps. Abyobliczanie spalonych kalorii działało poprawnie, należy wustawieniach podać swój wiek, płeć, wzrost i wagę ciała. Spalonekalorie mogą być wyświetlane na bieżąco podczas nagrywania, należyprzytrzymać palec na dowolnym boksie z ikonką "i", a następniewybrać "kalorie". Licznik spalonych kalorii daje tylko ogólnypogląd i nie zastąpi dedykowanych urządzeń pomiarowych.Prostyplugin do obsługi Sony Ericsson LiveView pozwala na podglądpodstawowych statystyk bez konieczności wyjmowania telefonu zkieszeni. Dzięki temu nie traci się cennego czasu np. podczastreningów biegowych.Dodatkowo po przesłaniu trasy do www.navime.plzyskujesz:- dziennik treningowy z wieloma zbiorczymi statystykami-zaawansowaną prezentację tras gps (łącznie z kolorowaniem trasy wzależności od szybkości i procentowego nachylenia)- rozbudowanestatystyki - interaktywne wykresy- automatycznie lokalizację zdjęćna mapie rejestrowanej trasy- graficzną porównywarkę tras- rankingiużytkowników- automatyczny odczyt pogody- ukrywanie początków ikońców tras w celu ochrony prywatności- automatycznie generowanestopki, na fora dyskusyjne, ze statystykami użytkownikaAplikacjajest ciągle rozwijana, dlatego mogą wystąpić błędy lubnieprawidłowe działanie. Jeśli chcesz pomóc w jej rozwoju podzielsię swoimi sugestiami na kontakt@navime.pl i nie wystawiaj od razuzłej oceny...Szybkość łapania sygnału gps oraz jego dokładność niezależą od Navime Sports Trackera, ale od używanego telefonu iaktualnie widocznej liczby satelitów. Nie ma znaczenia z jakiegoprogramu się korzysta, ponieważ wszystkie korzystają z tej samejfunkcji systemowej. Gdy uruchomi się kilka programów jednocześnie,to wszystkie dostaną informację o lokalizacji w tym samym momencie.Aby poprawić szybkość łapania sygnału gps sugeruję skorzystanie zewspomagania AGPS.This application is available only inPolish.Navime Sports Tracker turns your phone into an advanced tripcomputer and logger training. With it you can quickly and easilyrecord itineraries, training and other types of activity.KeyFeatures:- Recording tracks divided into different types ofactivity- Advanced statistics available while recording a track-Support for ANT + heart rate monitors and Bluetooth Low Energy(Bluetooth Smart)- Transmission routes "live" to navime.pl- Theability to define the statistics to be currently displayed- Overallstatistics in the log (time, distance) depending on the currentfiltering results- Voice assistant training- Statistics calories-Split preview of each route kilometers- The speed and altitudegraphs- Simple training targets (time, distance and pace)-Arbitrarily defined time delay recording routes- Export recordedtracks to files * .gpx- Export recorded route directly towww.navime.pl- Summary of monthly and weekly recent activity-Remote registration account navime.pl- Excerpt from the currentlevel of GPS signal- Advanced filtering errors for GPS position-Import activity from sites Endomondo and Garmin Connect-Presentation of weather forecasts for the next few daysTheapplication requires Google Play Services (Services Google Play) todisplay dynamic maps. They make it possible, among others,rotation, perspective view or display map tiles for offline (whichwere viewed online).Navime Sports Tracker allows you to importactivity from sites Endomondo and Garmin Connect. This allows youto quickly move their activity to www.navime.pl. Login informationis stored only in the application on the phone and are nottransmitted anywhere.Statistics generated during recording areindicative and depend mainly on the quality of the GPS signal. Tocalculate calories burned to work correctly, change the setting toprovide your age, gender, height and body weight. Calories burnedcan be displayed on the fly while recording, hold your finger onany of the boxing icon "i", then select "calories". Countercalories gives only a general idea and will not replace a dedicatedmeasuring devices.A simple plugin to use Sony Ericsson LiveViewallows you to view basic statistics without having to remove thephone from his pocket. As a result, you do not lose valuable time,eg. During training trails.In addition, after sending the route towww.navime.pl get:- Training diary with many collecting statistics-Presentation of advanced GPS routes (including coloring routedepending on the speed and the percentage of inclination)-Extensive statistics- Interactive charts- Automatic photo locationon the map recorded route- A graphical comparison engine routes-User rankings- Automatic reading of the weather- Hide thebeginnings and ends of routes in order to protect privacy-Automatically generated footer on the forums, the userstatisticsThe application is still being developed, so there may beerrors or malfunctions. If you want to help in its developmentshare your suggestions kontakt@navime.pl and do not expose once abad review ...The rate of catching GPS signal and its accuracy isnot dependent on Navime Sports Tracker, but on your phone and thenumber of currently visible satellites. It does not matter whatprogram to use, because all use the same system function. When runseveral programs simultaneously, all will receive the locationinformation at the same time. To improve the speed of catching GPSsignals suggest the use of a support AGPS.

App Information Navime Sports Tracker

 • App Name
  Navime Sports Tracker
 • Package Name
  pl.navime.android
 • Updated
  April 9, 2017
 • File Size
  5.0M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  4.1.1
 • Developer
  Mariusz Waśkowiec
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Health & Fitness
 • Developer
 • Google Play Link

Navime Sports Tracker Version History

Select Navime Sports Tracker Version :
 • 4.1.1 (106) - Latest Version
 • 4.1.0 (105)
 • 3.0.20 (92)
 • 3.0.19 (91)
 • Navime Sports Tracker 4.1.1 APK File

  Publish Date: 2018 /6/24
  Requires Android: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  File Size: 5.0 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: 61511f841f2ca6ba86c9b3afa47a04c42d87b155
  APK Signature: 760469bb40fa7ca038aa37c20ccecb0fd2036578
 • Navime Sports Tracker 4.1.0 APK File

  Publish Date: 2016 /9/18
  Requires Android: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  File Size: 5.1 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: 858cb7ca57afd3978423229d3b7f089b620acbb4
  APK Signature: 760469bb40fa7ca038aa37c20ccecb0fd2036578
 • Navime Sports Tracker 3.0.20 APK File

  Publish Date: 2016 /4/22
  Requires Android: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  File Size: 3.5 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 26140d93aa8fdccb76db3642ef46a5ee68aa2307
  APK Signature: 760469bb40fa7ca038aa37c20ccecb0fd2036578
 • Navime Sports Tracker 3.0.19 APK File

  Publish Date: 2016 /1/15
  Requires Android: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  File Size: 3.7 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 2579cd56651f0128f265bc7cafedac5825700c6c
  APK Signature: 760469bb40fa7ca038aa37c20ccecb0fd2036578

Mariusz Waśkowiec Show More...

Navime Sports Tracker 4.1.1 APK
This application is available only in Polish.Navime Sports Trackerzmienia Twój telefon w zaawansowany komputer podróży i rejestratortreningów. Dzięki niemu możesz szybko i łatwo nagrywać trasywycieczek, treningów oraz innych rodzajów aktywności.Najważniejszefunkcje programu:- nagrywanie tras z podziałem na różne rodzajeaktywności- zaawansowane statystyki dostępne podczas nagrywaniaścieżki- obsługa pulsometrów ANT+ oraz Bluetooth Low Energy(Bluetooth Smart)- przesyłanie trasy "na żywo" do navime.pl-możliwość definiowania statystyk, które mają być aktualnieprezentowane- zbiorcze statystyki w dzienniku (czas, dystans) wzależności od aktualnego filtrowania wyników- głosowy asystenttreningowy- statystyki spalonych kalorii- podgląd międzyczasówposzczególnych kilometrów trasy- wykresy prędkości oraz wysokości-proste cele treningowe (czas, dystans oraz tempo)- dowolniedefiniowany czas opóźnienia nagrywania trasy- eksport nagranychtras do plików *.gpx- eksport nagranej trasy bezpośrednio dowww.navime.pl- zestawienie miesięczne oraz tygodniowe ostatnichaktywności- zdalna rejestracja konta w navime.pl- podglądaktualnego poziomu sygnału gps- zaawansowane filtrowanie błędówwskazań pozycji gps- import aktywności z serwisów Endomondo orazGarmin Connect- prezentacja prognozy pogody na najbliższedniAplikacja wymaga Google Play Services (Usługi Google Play) dowyświetlenia dynamicznych map. Dzięki nim możliwe jest m.in.obracanie, widok perspektywy, czy wyświetlanie fragmentów map wtrybie offline (które były przeglądane w trybie online).NavimeSports Tracker umożliwia import aktywności z serwisów Endomondooraz Garmin Connect. Dzięki temu można szybko przenieść swojeaktywności do www.navime.pl. Dane do logowania są zapisywanewyłącznie w aplikacji na telefonie i nie są nigdzieprzesyłane.Statystyki generowane podczas nagrywania mają charakterorientacyjny i zależą głównie od jakości sygnału gps. Abyobliczanie spalonych kalorii działało poprawnie, należy wustawieniach podać swój wiek, płeć, wzrost i wagę ciała. Spalonekalorie mogą być wyświetlane na bieżąco podczas nagrywania, należyprzytrzymać palec na dowolnym boksie z ikonką "i", a następniewybrać "kalorie". Licznik spalonych kalorii daje tylko ogólnypogląd i nie zastąpi dedykowanych urządzeń pomiarowych.Prostyplugin do obsługi Sony Ericsson LiveView pozwala na podglądpodstawowych statystyk bez konieczności wyjmowania telefonu zkieszeni. Dzięki temu nie traci się cennego czasu np. podczastreningów biegowych.Dodatkowo po przesłaniu trasy do www.navime.plzyskujesz:- dziennik treningowy z wieloma zbiorczymi statystykami-zaawansowaną prezentację tras gps (łącznie z kolorowaniem trasy wzależności od szybkości i procentowego nachylenia)- rozbudowanestatystyki - interaktywne wykresy- automatycznie lokalizację zdjęćna mapie rejestrowanej trasy- graficzną porównywarkę tras- rankingiużytkowników- automatyczny odczyt pogody- ukrywanie początków ikońców tras w celu ochrony prywatności- automatycznie generowanestopki, na fora dyskusyjne, ze statystykami użytkownikaAplikacjajest ciągle rozwijana, dlatego mogą wystąpić błędy lubnieprawidłowe działanie. Jeśli chcesz pomóc w jej rozwoju podzielsię swoimi sugestiami na kontakt@navime.pl i nie wystawiaj od razuzłej oceny...Szybkość łapania sygnału gps oraz jego dokładność niezależą od Navime Sports Trackera, ale od używanego telefonu iaktualnie widocznej liczby satelitów. Nie ma znaczenia z jakiegoprogramu się korzysta, ponieważ wszystkie korzystają z tej samejfunkcji systemowej. Gdy uruchomi się kilka programów jednocześnie,to wszystkie dostaną informację o lokalizacji w tym samym momencie.Aby poprawić szybkość łapania sygnału gps sugeruję skorzystanie zewspomagania AGPS.This application is available only inPolish.Navime Sports Tracker turns your phone into an advanced tripcomputer and logger training. With it you can quickly and easilyrecord itineraries, training and other types of activity.KeyFeatures:- Recording tracks divided into different types ofactivity- Advanced statistics available while recording a track-Support for ANT + heart rate monitors and Bluetooth Low Energy(Bluetooth Smart)- Transmission routes "live" to navime.pl- Theability to define the statistics to be currently displayed- Overallstatistics in the log (time, distance) depending on the currentfiltering results- Voice assistant training- Statistics calories-Split preview of each route kilometers- The speed and altitudegraphs- Simple training targets (time, distance and pace)-Arbitrarily defined time delay recording routes- Export recordedtracks to files * .gpx- Export recorded route directly towww.navime.pl- Summary of monthly and weekly recent activity-Remote registration account navime.pl- Excerpt from the currentlevel of GPS signal- Advanced filtering errors for GPS position-Import activity from sites Endomondo and Garmin Connect-Presentation of weather forecasts for the next few daysTheapplication requires Google Play Services (Services Google Play) todisplay dynamic maps. They make it possible, among others,rotation, perspective view or display map tiles for offline (whichwere viewed online).Navime Sports Tracker allows you to importactivity from sites Endomondo and Garmin Connect. This allows youto quickly move their activity to www.navime.pl. Login informationis stored only in the application on the phone and are nottransmitted anywhere.Statistics generated during recording areindicative and depend mainly on the quality of the GPS signal. Tocalculate calories burned to work correctly, change the setting toprovide your age, gender, height and body weight. Calories burnedcan be displayed on the fly while recording, hold your finger onany of the boxing icon "i", then select "calories". Countercalories gives only a general idea and will not replace a dedicatedmeasuring devices.A simple plugin to use Sony Ericsson LiveViewallows you to view basic statistics without having to remove thephone from his pocket. As a result, you do not lose valuable time,eg. During training trails.In addition, after sending the route towww.navime.pl get:- Training diary with many collecting statistics-Presentation of advanced GPS routes (including coloring routedepending on the speed and the percentage of inclination)-Extensive statistics- Interactive charts- Automatic photo locationon the map recorded route- A graphical comparison engine routes-User rankings- Automatic reading of the weather- Hide thebeginnings and ends of routes in order to protect privacy-Automatically generated footer on the forums, the userstatisticsThe application is still being developed, so there may beerrors or malfunctions. If you want to help in its developmentshare your suggestions kontakt@navime.pl and do not expose once abad review ...The rate of catching GPS signal and its accuracy isnot dependent on Navime Sports Tracker, but on your phone and thenumber of currently visible satellites. It does not matter whatprogram to use, because all use the same system function. When runseveral programs simultaneously, all will receive the locationinformation at the same time. To improve the speed of catching GPSsignals suggest the use of a support AGPS.
Mapa burzowa i pogodowa 2.3.1 APK
Chcesz dowiedzieć się gdzie jest teraz burza? Dzięki mapie burzowejmożesz na bieżąco śledzić gdzie są aktualnie wyładowaniaatmosferyczne nad Polską oraz całą Europą. Dodatkowo masz możliwośćsprawdzenia aktualnej pogody w dowolnym miejscu na świecie.Programpozwala na obserwację w którą stronę przesuwa się burza dziękiróżnym kolorom punktów symbolizujących miejsca uderzeń piorunów.Znaczenie kolorów opisane jest w legendzie.Aplikacja prezentujegdzie jest aktualnie burza na dwóch rodzajach map:- interaktywnejmapie Polski i Europy- statycznych mapach burzowych z serwisówBlitzortung, Blids oraz Burze.dzis.netNa mapach interaktywnychmiejsce w którym aktualnie znajdujesz się oznaczone jestludzikiem.W przypadku wolnego łącza internetowego może się zdarzyć,że mapa nie w pełni się wyświetli lub będzie pokazywać nieaktualnedane, należy wtedy przesunąć ją trochę palcem lub nacisnąć naprzycisk "odśwież".Dane pochodzą z serwisów blitzortung.org,blids.de, burze.dzis.net, Google Weather oraz Open Street Map.Wantto find out where he is now a storm?With the map storm can keeptrack of where they are currently lightning over the Polish and therest of Europe. In addition, you can check the current weatheranywhere in the world.The program allows you to see which way thestorm moves through the different colors symbolize points oflightning strikes. Meaning of the colors described in thelegend.The application shows where the storm is currently two typesof maps:- Interactive map of Polish and European- Static maps ofsites Blitzortung storm, Blids and Burze.dzis.netThe maps areinteractive place where you located is marked fellows.In the caseof slow internet connection it may happen that the map does notfully be displayed and will show the actual data, it should bemoved a little finger or press the "refresh" button.The data comesfrom sites blitzortung.org, blids.de, burze.dzis.net, GoogleWeather and Open Street Map.
Ranking aplikacji 1.0 APK
Ranking aplikacji służy do śledzenia pozycji programów w sklepieAndroid Market. Jest szczególnie pomocny dla deweloperów, którzychcą na bieżąco widzieć zmiany rankingu swoich aplikacji. Rankingodzwierciedla pozycję aplikacji w kategorii w której się znajdujenp. narzędzia, najlepsze bezpłatne.Najważniejsze funkcje:-wyświetlanie aktualnej pozycji śledzonych aplikacji- wykresyrankingu - przejrzysta informacja o ile miejsc zmieniła się pozycjaw stosunku do poprzedniego sprawdzenia- informacja o najlepszymoraz najgorszym rankingu- śledzenie pozycji w Android Market do max200 miejsca- zapis daty ostatniej zmiany pozycjiRanking aplikacjipokazuje tylko aktualne dane tzn. rejestrowane w momencieodświeżania listy śledzonych programów. Dane historyczne bazują nawcześniejszych sprawdzeniach.Uwaga: zmiany pozycji aplikacji wAndroid Market odbywają się około raz, dwa razy na dobę, dlategosugeruję mniej więcej w takich odstępach czasu odświeżać listęśledzonych programów (aplikacja nie odświeża listy automatycznie).
Loading...