1.0.2 / August 10, 2016
(3.3/5) (560)
Loading...

Description

Współpracuje z następującymi dekoderami nc+:* BOX+ (ADB 2849 lubADB 2850)* wifiBOX+ (Sagemcom DSIW74)It works with the following nc+ decoders:* BOX + (ADB ADB in 2849 or 2850)* WifiBOX + (SagemcomDSIW74)

App Information nc+ GO pilot

 • App Name
  nc+ GO pilot
 • Package Name
  pl.ncplus.pilotncplusgo
 • Updated
  August 10, 2016
 • File Size
  9.4M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.0.2
 • Developer
  ITI Neovision
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
  al. Sikorskiego 9, Warszawa
 • Google Play Link

nc+ GO pilot Version History

Select nc+ GO pilot Version :
 • 1.0.2 (3) - Latest Version
 • 1.0.2 (3) - Latest Version
 • nc+ GO pilot 1.0.2 APK File

  Publish Date: 2017 /2/3
  Requires Android: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  File Size: 9.4 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 2bc2ce3c02ae252aca5530f6dcda081fb377adae
  APK Signature: 50753b91d3c75064f5cd1baea76d1adf4c565bd3
 • nc+ GO pilot 1.0.2 APK File

  Publish Date: 2017 /3/29
  Requires Android: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  File Size: 9.4 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 2bc2ce3c02ae252aca5530f6dcda081fb377adae
  APK Signature: 50753b91d3c75064f5cd1baea76d1adf4c565bd3

ITI Neovision Show More...

nc+ GO 5.9.2 APK
ITI Neovision
Aplikacja mobilna przeznaczona dla Abonentów nc+. Darmowy dostęp doponad 100 kanałów TV na żywo (w tym wszystkich kanałów CANAL+) orazponad 50 kolekcji na życzenie - poziom dostępu uzależniony odaktualnie posiadanej oferty abonenckiej. Z nc+ GO możesz korzystaćnawet na 4-ech urządzeniach (w tym samym czasie możliwe jestoglądanie wideo na 2-óch z nich). Podczas pierwszego użyciakonieczna jest rejestracja – potrzebny będzie numer Abonenta(znajdziesz na każdej fakturze za usługi nc+ lub na umowie), PESELoraz aktywna skrzynka/adres email. Najważniejsze funkcjonalności: •demo: możliwość zapoznania się z ofertą nc+ GO bez koniecznościrejestracji i logowania • codzienne rekomendacje najlepszychfilmów, seriali i dokumentów, • program TV, • możliwość dokończeniaoglądania na innym urządzeniu (follow me), • możliwość tworzeniawłasnych list ulubionych kanałów i audycji, • możliwość ustawieniaprzypomnień o nadchodzących emisjach audycji tv, • sekcja dladzieci – setki bajek, kreskówek i audycji edukacyjnych (strefaposiada specjalne zabezpieczenia, pozwalające na kontrolę dostępudo odpowiednich treści oraz długości korzystania przez dzieci), •możliwość oceny audycji i materiałów wideo, • możliwość polubienia(like) i podzielenia się ze znajomymi (share) – zintegrowana zaplikacjami Facebook i Twitter. UWAGA: ze względu na ochronę prawemisji materiałów wideo i kanałów na żywo, aplikacja działawyłącznie na niemodyfikowanym systemie Android. Aplikacja działa nasmartfonach z zainstalowanym Androidem w wersji 4.0 i wyższych.Zalecamy aktualizację do wersji 4.4.2 (minimum). Mobile applicationdesigned for subscribers nc +. Free access to over 100 live TVchannels (including all CANAL + channels) and more than 50collections on request - the level of access depends on thesubscriber's current offer. With nc + GO you can use up to 4devices (at the same time it is possible to watch video on 2 ofthem). During the first use it is necessary to register - you willneed a subscriber's number (you will find on each invoice for nc +or contract services), PESEL and active mailbox / e-mail address.The most important functionalities: • demo: the opportunity tofamiliarize with the offer of nc + GO without the need to registerand login • daily recommendations of the best films, series anddocuments, • TV program, • the ability to finish watching onanother device (follow me), • the ability to create your own listsof favorite channels and programs, • possibility to set remindersfor upcoming TV broadcasts, • a section for children - hundreds offairytales, cartoons and educational programs (the zone has specialsecurity, allowing to control access to relevant content and lengthof use by children), • the ability to evaluate broadcasts and videomaterials, • the ability to like (like) and share with friends(share) - integrated with Facebook and Twitter applications. NOTE:Due to the protection of broadcasting rights of video materials andlive channels, the application works only on the unmodified Androidsystem. The application works on smartphones with Android version4.0 and higher installed. We recommend updating to version 4.4.2(minimum).
nc+ GO tablet 5.8.4 APK
ITI Neovision
Aplikacja mobilna przeznaczona dla Abonentów nc+. Darmowy dostęp doponad 100 kanałów TV na żywo (w tym wszystkich kanałów CANAL+) orazponad 50 kolekcji na życzenie - poziom dostępu uzależniony odaktualnie posiadanej oferty abonenckiej.Z nc+ GO możesz korzystaćnawet na 4-ech urządzeniach (w tym samym czasie możliwe jestoglądanie wideo na 2-óch z nich). Podczas pierwszego użyciakonieczna jest rejestracja – potrzebny będzie numer Abonenta(znajdziesz na każdej fakturze za usługi nc+ lub na umowie), PESELoraz aktywna skrzynka/adres email.Najważniejsze funkcjonalności:•demo: możliwość zapoznania się z ofertą nc+ GO bez koniecznościrejestracji i logowania • codzienne rekomendacje najlepszychfilmów, seriali i dokumentów,• program TV,• możliwość dokończeniaoglądania na innym urządzeniu (follow me),• możliwość tworzeniawłasnych list ulubionych kanałów i audycji,• możliwość ustawieniaprzypomnień o nadchodzących emisjach audycji tv,• sekcja dla dzieci– setki bajek, kreskówek i audycji edukacyjnych (strefa posiadaspecjalne zabezpieczenia, pozwalające na kontrolę dostępu doodpowiednich treści oraz długości korzystania przez dzieci),•możliwość oceny audycji i materiałów wideo,• możliwość polubienia(like) i podzielenia się ze znajomymi (share) – zintegrowana zaplikacjami Facebook i Twitter.UWAGA: ze względu na ochronę prawemisji materiałów wideo i kanałów na żywo, aplikacja działawyłącznie na niemodyfikowanym systemie Android.Aplikacja działa natabletach z zainstalowanym Androidem w wersji 4.0 i wyższych.Zalecamy aktualizację do wersji 4.4.2 (minimum).Mobile applicationdesigned for subscribers nc +. Free access to over 100 channels oflive TV (all channels including Canal +) and over 50 collections onrequest - access level depends on the offer currently heldsubscriber.With nc + GO You can even use the 4-quadrant devices (atthe same time it is possible to watch video on a 2-óch of them).During the first use registration is required - you will needSubscriber number (found on each invoice for services or nc +contract), social security and an active box / email address.Keyfeatures:• Demo: the opportunity to get acquainted with the nc + GOwithout having to register and login• daily recommendations of thebest films, serials and documents,• TV program,• the ability tocomplete watching on another device (follow me)• the ability tocreate your own lists of favorite channels and programs,• theability to set reminders for upcoming issues of broadcasttelevision,• a section for children - hundreds of fairy tales,cartoons and educational programs (zone has special protection,allowing you to control access to relevant content and length ofuse by children)• the ability to evaluate programs and video,• thepossibility of liking (like) and to share with friends (share) -integrated with Facebook and Twitter applications.NOTE: due to theprotection of the rights issue of video and live channels, theapplication works only on unmodified Android.The app works ontablets running Android 4.0 and higher. We recommend that youupgrade to version 4.4.2 (minimum).
CANAL+ Sport Online 1.7.2 APK
ITI Neovision
Aplikacja „CANAL+ Sport Online” umożliwia Abonentom nc+posiadającym w swoim pakiecie m.in. program CANAL+ Sport HD,oglądanie transmisji meczów na żywo oraz dodatkowych materiałówwideo, a także korzystanie z pozostałych funkcji aplikacji(statystyki meczów). Osoby nie będące uprawnionymi Abonentami nc+będą mogły korzystać z aplikacji, ale nie będą miały dostępu domateriałów wideo (ani transmisji na żywo, ani żadnych dodatkowychmateriałów).Oglądanie materiałów wideo wymaga logowania, zaś bymożna się było zalogować, należy najpierw utworzyć konto wserwisie. Uwaga: z powodów licencyjnych aplikacja nie pozwoli naodtwarzanie wideo na urządzeniach posiadających prawa ROOT (przypróbie odtworzenia materiału na takim urządzeniu aplikacjaautomatycznie się wyłączy). Na jedną umowę o abonament nc+ możnautworzyć jedno konto. Konto zakłada się tylko raz, można to zrobićzarówno z poziomu komputera PC, jak i bezpośrednio w aplikacjimobilnej. Codzienne logowanie do serwisu wykonuje się wpisującwybrany przez siebie adres e-mail oraz hasło, podane w czasierejestracji konta. Do konta można powiązać maksymalnie dwaurządzenia mobilne, które będą uprawnione do odtwarzania materiałówwideo. Raz na kwartał można dokonać wymiany jednego ze starychurządzeń na nowe.Aplikację mobilną można zainstalować na większejilości urządzeń: będzie można na nich korzystać ze wszystkichfunkcji serwisu za wyjątkiem oglądania materiałów wideo. Zalogowaćbędzie się można tylko na te dwa urządzenia, które w danym momenciesą przypisane do konta.Aplikacja przeznaczona jest dla urządzeńposiadających system operacyjny Android 4.0 i nowszy.Aplikacja„CANAL+ Sport Online” będzie poprawnie odtwarzać materiały wideo naurządzeniach uznanych producentów wyposażonych w procesor oparty naarchitekturze ARMv7 (np. Qualcomm Snapdragon, Samsung Exynos iNVIDIA Tegra),Oglądanie materiałów wideo możliwe jest tylko iwyłącznie z terytorium Polski.The "CANAL + Sport Online" allowssubscribers nc + holding in your package include program CANAL +Sport HD, watch the broadcast live games and additional videocontent, and the use of the other features of the application(statistics matches). Persons who are not eligible nc + Subscriberswill be able to use the application, but will not have access tothe video (or live broadcast, or any additional materials).Watchingthe video requires a login, and so it can register, you must firstcreate an account on the site. Note: due to license applicationdoes not allow video playback on devices claiming ROOT (if you tryto reproduce the material on such a device, the applicationautomatically turns off).For one contract of subscription nc + youcan create one account. Account assumes only once, you can do bothwith a PC, as well as directly in the mobile application. Dailylogin to the site is carried out by entering a chosen e-mailaddress and password specified during account registration.Accountcan be linked to up to two mobile devices that will be eligible toplay video. Once a quarter, you can replace one of the oldequipment with new.Mobile application can be installed on moredevices: you will be able to use them all the features except forwatching videos. Log will be only these two devices, which at themoment are assigned to your account.The application is designed fordevices with Android operating system 4.0 and later.The "CANAL +Sport Online" will correctly play video on devices knownmanufacturers equipped with a processor based on the ARMv7architecture (eg, Qualcomm Snapdragon, Samsung Exynos andTegra)Watching the video, it is possible only with the Polishterritory.
CANAL+ SPORT ONLINE Tablet 1.7.2 APK
ITI Neovision
Aplikacja „CANAL+ Sport Online Tablet” umożliwia Abonentom nc+posiadającym w swoim pakiecie m.in. program CANAL+ Sport HD,oglądanie transmisji meczów na żywo oraz dodatkowych materiałówwideo, a także korzystanie z pozostałych funkcji aplikacji(statystyki meczów). Osoby nie będące uprawnionymi Abonentami nc+będą mogły korzystać z aplikacji, ale nie będą miały dostępu domateriałów wideo (ani transmisji na żywo, ani żadnych dodatkowychmateriałów).Oglądanie materiałów wideo wymaga logowania, zaś bymożna się było zalogować, należy najpierw utworzyć konto wserwisie. Uwaga: z powodów licencyjnych aplikacja nie pozwoli naodtwarzanie wideo na urządzeniach posiadających prawa ROOT (przypróbie odtworzenia materiału na takim urządzeniu aplikacjaautomatycznie się wyłączy). Na jedną umowę o abonament nc+ możnautworzyć jedno konto. Konto zakłada się tylko raz, można to zrobićzarówno z poziomu komputera PC, jak i bezpośrednio w aplikacjimobilnej. Codzienne logowanie do serwisu wykonuje się wpisującwybrany przez siebie adres e-mail oraz hasło, podane w czasierejestracji konta. Do konta można powiązać maksymalnie dwaurządzenia mobilne, które będą uprawnione do odtwarzania materiałówwideo. Raz na kwartał można dokonać wymiany jednego ze starychurządzeń na nowe.Aplikację mobilną można zainstalować na większejilości urządzeń: będzie można na nich korzystać ze wszystkichfunkcji serwisu za wyjątkiem oglądania materiałów wideo. Zalogowaćbędzie się można tylko na te dwa urządzenia, które w danym momenciesą przypisane do konta.Aplikacja przeznaczona jest dla urządzeńposiadających system operacyjny Android 4.0 i nowszy.Aplikacja„CANAL+ Sport Online Tablet" będzie poprawnie odtwarzać materiaływideo na urządzeniach uznanych producentów wyposażonych w procesoroparty na architekturze ARMv7 (np. Qualcomm Snapdragon, SamsungExynos i NVIDIA Tegra),Oglądanie materiałów wideo możliwe jesttylko i wyłącznie na terytorium Europy.The "CANAL + Sport OnlineTablet" allows subscribers nc + holding in your package, amongothers, the program of CANAL + Sport HD, watch your matches liveand additional video content, and the use of the other features ofthe application (statistics matches). Persons who are not eligiblenc + Subscribers will be able to use the application, but will nothave access to the video (or live broadcast, or any additionalmaterials).Watching the video requires a login, and so it can login, you must first create an account on the site. Note: forlicensing reasons the application does not allow you to play videoon devices with ROOT right (when you try to play the content onsuch a device, the application automatically switches off).For onecontract for subscription nc +, you can create one account. Accountassumed only once, you can do this either from a PC or directlyfrom the mobile app. Daily login to the site is done by entering achosen e-mail address and password provided during registrationaccount.Account can be linked to up to two mobile devices, whichwill be eligible to play video. Once a quarter you can replace oneof the old machines with new ones.Mobile application can beinstalled on more devices: it will be possible for them to use allthe features of the site except for watching video content. Loginwill be only these two devices, which at the moment are assigned toyour account.The application is designed for devices with Androidoperating system 4.0 and above.The "CANAL + Sport Online Tablet"will correctly play the video on the devices recognizedmanufacturers equipped with a processor based on the ARMv7architecture (eg., Qualcomm Snapdragon, Exynos and Tegra)Watchingthe video, it is possible only on the territory of Europe.
nc+ GO pilot 1.0.2 APK
ITI Neovision
Współpracuje z następującymi dekoderami nc+:* BOX+ (ADB 2849 lubADB 2850)* wifiBOX+ (Sagemcom DSIW74)It works with the following nc+ decoders:* BOX + (ADB ADB in 2849 or 2850)* WifiBOX + (SagemcomDSIW74)
Wodny Świat Rybki MiniMini 1.3.0 APK
ITI Neovision
Witaj w podwodnym świecie Rybki MiniMini! Wciel się w rolętroskliwego opiekuna i zapewnij rybce regularne zabawy, kąpiele,posiłki i drzemki! Dbaj o samopoczucie rybki grając w różneminigry. To one zapewnią rozgwiazdy, dzięki którym zdobędziesz dlarybki ubrania, jedzenie oraz kolorowe gąbki do kąpieli! Poza tymczeka cię jeszcze mnóstwo atrakcji: • Puszczaj rybce muzykę i patrzjak wesoło tańczy!• Rób rybce zdjęcia i udostępniaj jeprzyjaciołom!• Głaszcz rybkę by pokazać jej, jak się o niątroszczysz!• W kinie oglądaj filmiki z MiniMini+• Baw się z rybkąregularnie, aby zdobyć medale za swoją aktywność!• Zdobywaj nowepoziomy, aby móc odblokować nowe dodatki!• Pokaż rodzicomspecjalnie przygotowany dla nich kącik z różnymi informacjami okonkursach i wydarzeniach związanych z MiniMini+! Wraz z rybkązanurz się w oceanie zabaw! Gra jest całkowicie bezpłatna.Welcometo the underwater world Fish MiniMini!Take on the role of a caringguardian and secure regular rybce fun, bathing, meals and naps!Takecare of the fish being playing various mini-games. They provide astarfish, so that you get fish for clothes, food, and colorful bathsponge! Besides, you still waiting for a lot of attractions:•Let go rybce music and watch dancing merrily!Rybce • Take photosand share them with your friends!• petting fish to show her how tocare for it!• In the cinema to watch videos MiniMini +• Have funwith a fish on a regular basis to earn medals for their activity!•Collect new levels to be able to unlock new additions!• Showparents specially prepared for them a corner with information aboutvarious competitions and events related to MiniMini +! Alongwith a fish dive into the ocean of fun!The game is completely free.
MiniMini+ - Rybka Kolekcjonerka 1.4.0 APK
ITI Neovision
Hej przyjaciele Rybki MiniMini! Uwielbiacie podwodny świat RybkiMiniMini? Lubicie kolekcjonować niezwykłe przedmioty i zabawki? Zmyślą o Was stworzyliśmy nową grę. Wraz z ukochaną Rybką zbierajciemorskie figurki związane z jej światem. Powiększajcie swojąkolekcję, by ozdobić nimi dno oceanu! Figurki ukrywają się wewnętrzu ogromnej muszli, zaś by ją otworzyć musicie wraz z Rybkązebrać odpowiednią liczbę rozgwiazd. Aby je zdobyć zagrajcie wróżne, dostępne w aplikacji minigry takie jak: * „Połącz kropki”,*„Znajdź różnicę”,* „Kształty”,* i wiele innych!Możecie zdobyćbardzo dużo rozgwiazd i zamienić je na figurki: wyjątkowe lubspecjalne! Są one bardzo cenne, więc warto dla nich zaoszczędzićtrochę rozgwiazd i spróbować wylosować je ze specjalnieprzygotowanej puli przedmiotów.Dodatkowo raz dziennie możecieotworzyć wielką muszlę bez konieczności użycia zebranych, cennychrozgwiazd! Warto odwiedzać Rybkę regularnie! Poza tym czeka naWas:* Możliwość dowolnego układania, powiększania, przestawianiafigurek w różnych zakątkach oceanu. Wraz z nowymi aktualizacjamidochodzić będą kolejne możliwości.* Aż 70+ animowanych figurek! *Wyjątkowe figurki świąteczne dostępne zawsze w sezonie zimowym!*Oceaniczne przestrzenie!* Dostęp do Kina, gdzie możecie oglądaćbajki z MiniMini+* Liczne minigry, które bawią i uczą. Dzięki nimzdobędziecie mnóstwo rozgwiazd! * Kącik dla rodziców, gdzieznajdują się informacje związane z kanałem MiniMini+, wydarzeniami,konkursami i nowościami na antenie.Aplikacja dostępna jestbezpłatnie!Jaka będzie Twoja pierwsza figurka? Przekonaj sięsam!Fish MiniMini Hey friends!You adore the underwater world FishMiniMini? Do you like to collect unusual items and toys? With youin mind we have created a new game.Along with the beloved Rybkagather marine figurines related to its world. Enlarges itscollection to decorate them bottom of the ocean! Figures are hidinginside of a huge shell, and you have to open it with theappropriate number of Rybka collect starfish. To get them played indifferent applications available in mini-games such as:* "Connectthe dots"* "Find the difference",* "Shapes",* and many others!Youcan get a lot of starfish and replace them with figures:exceptional or special! They are very valuable, so it makes sensefor them to save a little starfish and try to draw them withspecially prepared pool of subjects.In addition, once a day, youcan open a large shell without the use of the collected valuablestarfish! Rybka worth visiting regularly!Besides waiting for you:*Ability to any stacking, zooming, adjusting the figures in variousparts of the ocean. With the new updates will seek furtheropportunities.* As many as 70+ animated figurines!* UniqueChristmas figurines always available in the winter season!* Oceanspaces!* Access to the Cinema, where you can watch cartoons withMiniMini +* Numerous mini-games to play and learn. Thanks to them,you earn a lot of starfish!* Seating for parents, where informationrelated to the channel MiniMini +, events, competitions and news onthe air.The application is available free of charge!What will beyour first action figure? See for yourself!
Loading...