1.0 / May 19, 2015
(4.5/5) (8)
Loading...

Description

Během roku 2014 provedl Archeologický Ústav AV ČR, Praha, v.v.i.záchranný výzkum v Praze – Vinoři, kde se podařilo odkrýtpozůstatky části přes 7.000 let staré osady lidu kulturys lineární keramikou. Na základě plánů a výsledkůarcheologického výzkumu byla zhotovena 3D rekonstrukce tétoneolitické vesnice, kterou si lze v aplikaci prohlédnout vevirtuální realitě.During 2014 Archaeological Institute conductedASCR, Prague, vvi Rescue Research in Prague - Vinoř where they wereable to uncover the remains part through the 7,000-year-old villagepeople of the Linear Pottery culture. Based on the plans andresults of archaeological research has made the 3D reconstructionof a Neolithic village, which can be viewed in virtual reality.

App Information Neolitické sídliště Vinoř

 • App Name
  Neolitické sídliště Vinoř
 • Package Name
  com.virtualhistory.village2
 • Updated
  May 19, 2015
 • File Size
  36M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Virtual History
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Neolitické sídliště Vinoř Version History

Select Neolitické sídliště Vinoř Version :
 • 1.0 (1) - Latest Version
 • Neolitické sídliště Vinoř 1.0 APK File

  Publish Date: 2016 /3/2
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 36.4 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 1183b24f1084beec155dcdd8c5a7167d65afbe2f
  APK Signature: 8b800e1b4da4e6b409b68d57d5ce871cfe679940

Virtual History Show More...

Neolitické sídliště Vinoř 1.0 APK
Během roku 2014 provedl Archeologický Ústav AV ČR, Praha, v.v.i.záchranný výzkum v Praze – Vinoři, kde se podařilo odkrýtpozůstatky části přes 7.000 let staré osady lidu kulturys lineární keramikou. Na základě plánů a výsledkůarcheologického výzkumu byla zhotovena 3D rekonstrukce tétoneolitické vesnice, kterou si lze v aplikaci prohlédnout vevirtuální realitě.During 2014 Archaeological Institute conductedASCR, Prague, vvi Rescue Research in Prague - Vinoř where they wereable to uncover the remains part through the 7,000-year-old villagepeople of the Linear Pottery culture. Based on the plans andresults of archaeological research has made the 3D reconstructionof a Neolithic village, which can be viewed in virtual reality.
3D NEOLITHIC BURIAL 1.0 APK
3D NEOLITHIC BURIALUsing the personal smart devices provides uniqueopportunities to present the cultural heritage in new ways and toenjoy the exhilarating experience of „touching the past“. Thisapplication allows users to materialize the 3D model of theskeleton burial found during the rescue excavation of Kolin roadbypass (area I, feature 5160, Stroked pottery culture).To display3D model target Your smartphone or tablet on the marker(black-and-white image in gallery or download the marker on:http://www.archaeo3d.com/mobilni-aplikace/).More informationsavailable on www.archaeo3d.com.
3D Burial from the Bronze Age 1.0 APK
Presented 3D model figures the skeleton burial found in one of thesettlement pits dated to Late Bronze Age period, which wasuncovered in Zalezlice (Melnik district), during the excavationsheld by Institute of Archaeology AS CR in winter 2013. The body ofwoman, with estimated age between 35 – 50 years, was laying on thelarge layer constitued by the relics of clay daub, originatedprobably from the walls of wooden house. Near the head and leftarm, were attached 3 small ceramic handle cups. By her temporalskull bone was bronze winded ear ring and under the skull waslocated small bronze casted ring.
Neolit v Bylanech 1.0 APK
Aplikace obsahuje celkem 9 zastávek rozmístěných po širším okolíBylan tak, aby byly zachyceny hlavní objekty a části osídlenítehdejší neolitické krajiny. Návštěvník má možnost seprostřednictvím aplikace samostatně orientovat, kdy je muk dispozici mapa s vyznačením jednotlivých zastávekvčetně jeho aktuální polohy a získávat o jednotlivých point ofinterest základní textové a obrazové informace.Všechny zobrazované3D rekonstrukce byly zrekonstruovány dle dokumentace a výsledkůarcheologického výzkumu, který zde probíhal po dobu takřka půlstoletí od 50. let 20. století. Zájmová část krajiny pak bylavymodelována na podkladě dat laserového skenování a dané objektybyly georeferencovány a zasazeny tak do ní přesně v místech,de původně tyto konstrukce stály. Návštěvník tak má příležitostskrze display svého přístroje spatřit různé fáze vývojeneolitického sídliště v Bylanech, nedaleký rondel, pohřebištěv Miskovicích nebo podobu tehdejší kulturní krajiny.Theapplication contains a total of nine stations spread across thewider area Bylany way to capture key buildings and parts settlementthen Neolithic landscape. The visitor has the opportunity throughapplication individually oriented when he is a map showing thevarious stops including his current position and gain a singlepoint-of-interest basic textual and visual information.All thedisplayed 3D reconstructions were reconstructed according to thedocumentation and the results of archaeological research, whichwent on for almost half a century since the 50s of the 20thcentury. Interest part of the landscape then was modeled on thebasis of laser scanning data and the objects were georeferenced andplanted so into it exactly in the places de Originally thesestructures were. Visitor has the opportunity through the display ofyour device to see the different stages of development Neolithicsettlement in Bylany, nearby roundel necropolis in Miskovice orlikeness of the former cultural landscape.
Zálezlice 1.0 APK
Tato aplikace zobrazuje na principu rozšířené realityfotogrammetrické 3D modely pohřbů ze sídliště knovízské kultury(mladší doba bronzová), které byly v roce 2013 odkryty přizáchranném výzkumu Archeologického Ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.v Zálezlicích u Mělníka.K zobrazení 3D modelů si nejdřívestáhněte a vytiskněte podkladové markery a poté namiřte svůjpřístroj tak, aby kamera snímala celou plochu markeru.Thisapplication displays on the principle of augmented reality 3Dphotogrammetric models of settlements funerals Knovíz culture (LateBronze Age), which were discovered in 2013 during a rescue Researchof the Institute of Archaeology of the Academy of Sciences, Prague,vvi in Zálezlice at Melnik.To view the 3D models you first downloadand print the underlying markers and then, aim your device camerato capture the entire surface marker.
3D NEOLITHIC POT 1.0 APK
3D NEOLITHIC POTUsing the personal smart devices provides uniqueopportunities to present the cultural heritage in new ways and toenjoy the exhilarating experience of „touching the past“. Thisapplication allows users to materialize one of the pots of StrokedPottery Culture from the Neolithic site Bylany near Kutna Hora inthe Czech Republic.To display 3D model target Your smartphone ortablet on the marker (black-and-white image in gallery or downloadthe marker on: http://www.archaeo3d.com/mobilni-aplikace/).Moreinformations available on www.archaeo3d.com.
Brána Špička na Vyšehradě 1.0 APK
Vyšehrad prošel za vlády Karla IV. velkorysou přestavbou. Nověbudované opevnění Nového Města pražského se tehdy přimklo kvyšehradským hradbám, které rovněž prošly významnými změnami. Prazetehdy přibyla významná dominanta, brána Špička. Brána chránilapřístup do panovnické rezidence a vlastně i města Prahy odjihovýchodu. Z někdejší významné dominanty gotické Prahy zůstalydnes dochovány jen zbytky jejího zdiva, které běžný návštěvníkVyšehradu i snadno přehlédne. Brána je jako monumentální stavbazachycena řadou mladších vyobrazení Prahy. Ty umožnily jejírámcovou kresebnou rekonstrukci. Z ní vychází i digitální hmotovýmodel jedné z možných variant brány. Brána o šíři přes 27 metrůbyla vysunuta před hradební linii. Vnitřní průběh brány kopírovalprůběh hradeb. Zdivo dosahovalo šířky až 2,5 metrů. Horní patrobočních věží bylo vybaveno řadou střílnových okének, stejně jakohorní část brány. Horní ochoz se střílnami byl ze zdiva hrázděného.Stavba byla zakončena nárožními arkýřovými věžičkami s jehlanovýmistříškami a korouhvičkami. Předpokládaný je lomený oblouk průjezdu.Jako střešní krytina byla nejspíše použita břidlice, obdobně jakona dalších význačných stavbách v Praze, jednoznačné doklady ovšemzatím chybí. Stejně tak hypotetické je použití režného zdiva, kterévychází z pravděpodobné podoby celých hradeb. Mohlo být původněponecháno neomítnuté. Brány jako výjimečné stavby však mohly být -a zřejmě často i byly - omítané, případně mohl být vnější líc zdivanepravidelně pokryt pozůstatky zdící malty. V mladším období alezůstaly neomítané pouze kvádry nárožní armatury věží. Digitálnímodel brány Špička byl vytvořen pro virtuální výstavu Karel IV. aPraha – urbanismus, stavební typy a vybrané stavební projekty(www.praha-archeologicka.cz). Výstava vznikla za podpory MK ČR jakosoučást Národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV. a jezařazena do programu Strategie AV21.Vyšehrad passed during thereign of Charles IV. generous reconstruction. Newly builtfortifications New Town was then clung to the walls of Vyšehrad,which also underwent significant changes. Prague had added asignificant landmark gate tip. Brána protect access to royalresidences and indeed the city of Prague from the southeast. Of themajor landmarks of the former Gothic Prague remained preservedtoday only remnants of walls that ordinary visitors Vyšehrad andeasily overlooked. The gate is a monumental building captured aseries of younger pictures of Prague. They enable its frameworkDrawing reconstruction. From it comes and digital mass model of oneof the possible variants of the gate.Gate with a width of over 27meters was ejected before fortification line. Inside the course ofthe gate copied course walls. Masonry reached widths up to 2.5meters. The upper floor of the side tower was equipped with aseries střílnových windows, as well as the upper part of the gate.The upper gallery with loopholes was the half-timbered walls. Thebuilding was finished corner bay towers with pyramidal roofs andweathervane. Expected is a pointed arch passage. Roofing slate wasprobably used, like other prominent buildings in Prague, clearevidence, however, is still missing. Likewise, the hypothetical useof brickwork, which is based on the likely shape of entire walls.It could be initially left unplastered. Taken as exceptionalconstruction, however, they could be - and apparently often are -boards, possibly could be irregularly outer face of the wallcovered with the remains of masonry mortar. In the early period,but remained only blocks edging corner fittings towers.Digitalmodel of the gate tip was created for a virtual exhibition ofCharles IV. and Prague - town planning, building types and selectedconstruction projects (www.praha-archeologicka.cz). The exhibitionwas supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic aspart of national celebrations of the 700th anniversary of the birthof Emperor Charles IV. and it is included in the program strategyAV21.
Zaniklá ves Hol 1.1 APK
Na první pohled skromné zaniklé vsi Hol představují jednu znejautentičtěji dochovaných památek gotického období na území hl.m. Prahy. Vznikla ve 13. nebo 14. století, a svým pravidelnýmpůdorysem a parcelací představuje charakteristickou ukázkusystematicky zakládaných vrcholně středověkých vsí. Zánik vesnicespojujeme s obdobím husitských bouří. V období novověku zaplavilyzaniklou vesnici vody dnes již rovněž neexistujícího rybníka, kterénapomohly k zakonzervování památky.Aplikace Vám nabídne možnostprohlídky území s povrchově viditelnými archeologickými objekty atrojici vizualizací 3D modelu zaniklé vsi.Osu celého areálupředstavuje Horoušanský potok, který jím protéká přibližně odzápadu na východ. Jeho tok v minulosti přehradily hráze dvourybníků, které coby dnes zdaleka nejvýraznější povrchové tvaryvymezují východní a západní hranici celé lokality a právě spolu spotokem představují dobrou orientační pomůcku při prohlídce zaniklévsi. Okolo potoka se po obou stranách rozkládala rozsáhláobdélníková náves o rozměrech 90 x 470 metrů, podél jejíž severní ijižní strany se nacházejí pozůstatky jednotlivých usedlostí,kterých lze napočítat minimálně 21. Průměrné rozměry parcel sepohybovaly okolo 40 x 60 metrů. Jednotlivé parcely byly od sebeodděleny zřejmě poměrně mohutnými kamennými zdmi; kámen ostatněpředstavoval základní stavební materiál. Přímo v regionu se totižnacházejí bohaté zdroje pískovce, takže lze seriózně uvažovat otom, že – vedle samozřejmého zemědělství – představovala právětěžba, základní opracování a transport stavebního kamene jednu zesložek obživy obyvatel vesnice. Digitální model zaniklé vesnice Holbyl vytvořen pro virtuální výstavu Karel IV. a Praha – urbanismus,stavební typy a vybrané stavební projekty(www.praha-archeologicka.cz). Výstava vznikla za podpory MK ČR jakosoučást Národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV. a jezařazena do programu Strategie AV21.At first glance, the modestvillage of Hol deaths represent one of the most authentic preservedmonuments of the Gothic period in the City. m. Prague. During the13th or the 14th century, and their regular layout parcelling andrepresents a characteristic example of established systematicallyparamount medieval villages. Extinction village we associate withthe period of the Hussite revolt. In modern times the water floodedthe village defunct now also non-existent pond, which hascontributed to the preservation of monuments.The application willoffer you the opportunity to tour areas with surface visiblearchaeological objects and visualization of 3D model of the threeextinct village.Osu entire complex represents Horoušanská streamthat flows through approximately from west to east. His flow pastthe dam dammed two ponds as today far the most striking surfaceshapes define the eastern and the western boundary of the entiresite and it was along the creek are a good orientation aid on atour of the extinct village. To streams on both sides of stretchedlarge rectangular square 90 x 470 meters, along which the north andsouth sides are the remains of the various settlements which,totaling at least twenty first average size plots were around 40 x60 meters. Individual plots were separated seemed fairly massivestone walls; Stone moreover presented basic building material. Inthe region had abundant resources are sandstone, so we canseriously think about that - besides the obvious of Agriculture -accounted for extraction rights, basic processing and transportingbuilding stones one of the components of livelihood villagers.Digital model of the extinct village of Hol was created for avirtual exhibition of Charles IV. and Prague - urban planning,construction and selected types of construction projects(www.praha-archeologicka.cz). The exhibition was supported by theMinistry of Culture as part of the national celebrations of the700th anniversary of the birth of Emperor Charles IV. and it isincluded in the program strategy AV21.
Loading...