1.0.0 / November 25, 2014
(4.6/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Multimediální publikace pojednává o netradičních lokalitáchvhodných pro setkávání větších skupin lidí různých příležitostíjako např. svatby, oslavy, firemní akce, školení apod. Tentonástroj Vám pomůže snadno najít vhodné místo pro Vaši akci. Můžetevybírat z široké nabídky míst. Prožijte jižní Moravu netradičně.Zážitek je jediná věc na světě, která Vám zůstane navždy. Prožijteproto ty nejdůležitější chvíle s rodinou, přáteli a obchodnímipartnery na originálních místech s neopakovatelnouatmosférou.Multimedia publication discusses non-traditionallocations suitable for meetings of large groups of people forvarious occasions such as. Weddings, parties, corporate events,training, etc. This tool helps you to easily find a suitablelocation for your event. You can choose from a variety of places.Experience South Moravia unconventionally. Experience is the onlything in the world that will remain forever. Experience why themost important moments with family, friends and business associatesin original spaces with a unique atmosphere.

App Information Netradiční místa

 • App Name
  Netradiční místa
 • Package Name
  cz.triobo.reader.android.netradicnimista
 • Updated
  November 25, 2014
 • File Size
  366k
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  iPublishing, s.r.o.
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
  Červinkova 2256/5, 61200 Brno, Czech Republic
 • Google Play Link

iPublishing, s.r.o. Show More...

MODERNA 1.0.1 APK
Kulturní stezka po stopách modernyTato mulitmediální publikaceatraktivním způsobem prezentuje osm objektů spojených s modernouprvní poloviny 20. století. Za všechny jmenujme alespoň ViluTugendhat a Jurkovičovu vilu v Brně. English summary is attached inthe end. Cílem projektu „Po stopách moderny – Mezinárodní kulturnía muzejní poznávací stezka po stopách kulturního dědictví jižníMoravy a severovýchodního Rakouska první poloviny 20. století“ jezapojením významných muzejních domů podporovat turistický ruch,šířit povědomí o kulturní identitě středoevropského regionu,napomáhat setkávání mezi obyvateli a tak i vzájemnémuporozumění.Kulturní stezka vás provede po místech spojených snejvýznamnějšími osobnostmi, které přispěly k rozvoji evropskékultury v první polovině 20. století a vytyčovaly směr vývojemoderny. Jednotlivá zastavení představují tvorbu umělců a zároveňskýtají možnost nahlédnout do jejich soukromí, poznat místa, kdežili a pracovali.The Traces of Modernity - International culturaland discovery route in the tracks of museum and cultural heritageof southern Moravia and north-eastern Austria of the first half ofthe 20th century aims to support tourism, spread awareness of thecultural identity of Central Europe and promote meetings among theregion’s inhabitants as well as mutual understanding, through theinvolvement of significant house museums. This is a czech version,english (Modernity) and german (Moderne) find in AppStore. VilaTugendhat,Van DerRohe,Jurkovic,Janacek,Mucha,Hoffmann,Mahler,Brno,Viden,MAK,MoravskaGalerie,Morava
Ročenka 2013 1.0.0 APK
Cestovní ruch Česká republika 2013 - publikace, kterou připraviloMinisterstvo pro místní rozvoj ČR, mapující nejen příjezdový avýjezdový cestovní ruch, mezinárodní spolupráci, legislativu aprojekty na podporu cestovního ruchu. Ministerstvo pro místnírozvoj vydalo souhrn aktivit za oblast cestovního ruchu v roce2013. V dokumentu jsou k dispozici aktuální statistická data atrendy cestovního ruchu, aktivity v oblasti koncepční, legislativnía mezinárodní činnosti. Výkonnost odvětví cestovního ruchu v Českérepublice je možné za rok 2013 hodnotit spíše jako období mírnéhorůstu, neboť ne všechny výkonnostní parametry rostly. Pokračovalydopady krizových let, a to jak v České republice, tak v rámcisvětové ekonomiky. Rekordní byla návštěvnost hromadných ubytovacíchzařízení - do ČR přijelo 7,3 milionu zahraničních turistů. Oprotipříjezdům byl nižší nárůst počtu přenocování vzhledem ke kratšímdovoleným. Obdobná situace byla i v oblasti domácího cestovníhoruchu a lázeňství. Stagnaci také zaznamenaly příjmy z cestovníhoruchu, což potvrdilo období strukturálních změn v poptávcecestovního ruchu zejména ve prospěch nových zdrojových trhu z Asiea Latinské Ameriky. V roce 2013 byly dokončeny významné koncepčnídokumenty cestovního ruchu. V březnu byla vládou schválena nováKoncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2014–2020,která byla připravována společně s marketingovou koncepcícestovního ruchu na období 2013–2020 agentury CzechTourism. Totoobdobí bude, zejména z důvodu významného omezení podpory odvětví zevropských fondů, obdobím změny a hledáním nových způsobůfinancování rozvojových záměrů. V rámci legislativní činnostiprobíhaly práce na tvorbě Zákona o podpoře rozvoje cestovníhoruchu, který se z důvodu rozdílných představ jednotlivých aktérůnepodařilo ani v tomto roce dokončit. Ve vztahu k zákonu č.159/1999Sb., pokračovala příprava jeho novelizace, která spočívala vezpřesněném definování některých ustanovení tak, aby zůstala inadále zachována odpovídající ochrana spotřebitele a znění zákonaodpovídalo nově schválenému Občanskému zákoníku. Z některýchdalších aktivit je možné zmínit zejména zahájení certifikaceprvních organizací v rámci Českého systému kvality služeb, který jenástrojem umožňujícím zapojeným subjektům v cestovním ruchupracovat na zkvalitnění svých služeb. Ministerstvo přineslo takédalší výsledky projektů zaměřených na zkvalitnění statistických data informací o cestovním ruchu. Velmi úspěšně lze hodnotit i dalšípokračování Národního programu podpory cestovního ruchu,prostřednictvím kterého byly již počtvrté podporovány konkrétníprojekty v oblasti sociálního cestovního ruchu. Ministerstvo bylotaké velmi aktivní v oblasti mezinárodní spolupráce a v rámcispolupráce s mezinárodními organizacemi působícími v oblasticestovního ruchu. Úspěchem bylo získání pořádání 12. Globálníhofóra statistiky cestovního ruchu pro rok 2014 společně s OECD aEurostatem.Tourism Czech Republic 2013 - publications prepared bythe Ministry for Regional Development, mapping both inbound andoutbound tourism, international cooperation, legislation andprojects to promote tourism.Ministry for Regional Development hasissued a set of activities for tourism in 2013. The documentprovides current statistical data and trends of tourism activitiesin the field of conceptual, legislative and internationalactivities.The performance of the tourism sector in the CzechRepublic can be evaluated in 2013 as a period of more moderategrowth, as not all performance parameters grew. Continued impact ofthe crisis years, both in the Czech Republic and in the worldeconomy. The record attendance was collective accommodationestablishments - the Czech Republic came to 7.3 million foreigntourists. Compared arrivals was lower increase in the number ofovernight stays due to shorter holidays. A similar situation wasalso in the area of ​​domestic tourism and spa. Stagnation alsorecorded revenues from tourism, which confirmed a period ofstructural change in the demand of tourism especially in favor ofnew source markets of Asia and Latin America. In 2013 werecompleted significant conceptual documents tourism. In March, theGovernment approved a new concept of state tourism policy for theperiod 2014-2020, which was prepared in conjunction with themarketing concept of tourism for the period 2013-2020 the agencyCzechTourism. This period will be mainly due to the significantlimitation of aid to the sector from European funds, period ofchange and finding new ways of financing development projects.Inthe context of legislative activity, work on the creation of theLaw for Promotion of tourism development, which is due to divergentviews of individual participants could not even finish this year.In relation to the law č.159 / 1999 Coll., Continued to prepare hisamendment, which was based on a refined definition of certainprovisions to remain and continue to ensure adequate consumerprotection and fit the new wording of the law approved by the CivilCode.Some other activities can be mentioned in particular theinitiation of the first certification organizations in the Czechsystem of service quality, which is a tool to actors involved intourism to work on improving their service. The Ministry alsobrought other results of projects aimed at improving the quality ofstatistical data and information on tourism. Very successfully canbe evaluated further continuation of the National Tourism SupportProgramme, through which the fourth time support specific projectsin the field of social tourism.The Ministry was also very active ininternational cooperation and in cooperation with internationalorganizations active in the field of tourism. Success was theorganization of the 12th Global Forum of tourism statistics for2014, together with the OECD and Eurostat.
Czech Days 2.110 APK
Czech Days - is a publication portal presenting information aboutCzech Republic. (czech: popis v českém jazyce je uveden níže)Onceyou install the Czech Days, you can pick and choose any of thelisted titles you are interested in and download those. Once youdownloaded, you are able to read title without network connection;All titles are readable in off-line connection. Within the portal,you can find titles related to the following buildings and themes:- Czech Republic Introduction (Cultural Heritage)- Czech UNESCOHeritage List (Twelve Czech wonders) - Regions in Czech Republic-Official govern tourism authoritiesCzech Days - je oficiálnípublikační portál agentury CzechTourism poskytující informace oČeské republice ve formě mobilních aplikací. Všechny tituly v tomtoportálu jsou ke stažení zdarma a po instalaci ve vašem zařízení jemožno používat je bez připojení k internetu. Protože se jedná opropagaci České republiky v zahraničí, některé tituly nejsoudostupné v českém jazyce. V portálu najdete tituly věnující sepředevším níže uvedeným tématům:představení České republiky(památky, osobnosti, značky)České dědictví UNESCOpředstavenívybraných krajůpředstavení oficiálních institucí prezentujícíČeskou republiku
Soft Seating from Techo 1.0.0 APK
Explore the new Soft Seating catalogue from TECHO, a leadingcreator of office furniture! This new TECHO Soft Seating productrange is a reflection of the way we THINK. The application ofDESIGN and CRAFTSMANSHIP gives these ideas solid and comfortableform in line with our company culture, which emphasises quality.This catalogue will give you a clear idea of what TECHO and itsdesigners THINK, DESIGN and CRAFT.Each item is clearly placed on asingle page with basic description at the top and additionalinformation at the bottom. Technical drawings, certificates andcolour samplers are hidden in a scrollable sidebar. After tappingthe desired group of the colour samplers, you will get to thecomplete list of colours. They can be viewed in the fullscreengallery, which helps you to choose the best one.Techo - RoyallAhrend Company http://www.techo.comExplore the new Soft Seatingcatalog from men, and leading creator of officefurniture! This New Tech Soft Seating product range is areflection of the way we THINK. The application of design andcraftsmanship gives These ideas form solid and comfortable in linewith our company culture, WHICH emphasises quality. This catalogwill give you a clear idea of ​​what TECHO and its designers THINK,design and craft.Each item is Clearly Placed on a single page withbasic description at the top and additional information at thebottom. Technical drawings, certificates and color samplers arehidden in a scrollable sidebar. After tapping the Desired group ofthe color samplers, you will get to the complete list of colors.They can be viewed in the gallery fullscreen, Which helps you tochoose the best one.Techo - Royall AhrendCompanyhttp://www.techo.com
Hudba v Praze 1.0.0 APK
Aplikace Vám přiblíží bohaté hudební dědictví našeho hlavníhoměsta. Projděte si místa, kde žili a tvořili skladatelé jako W.A.Mozart, Bedřich Smetana či Antonín Dvořák, přečtěte si jejichživotní příběhy a zaposlouchejte se do jejich hudby v interpretacipředních českých hudebníků a hudebních těles. Vytvořeno pro PragueCity Tourism; partnery aplikace jsou České muzeum hudby aSupraphon.Aplikace obsahuje hudební ukázky z děl Mozarta,Beethovena, Smetany, Dvořáka, Mahlera, Janáčka a Martinů.Theapplication provides insight to the rich musical heritage of ourcapital city. Browse the places where they lived and workedcomposers such as WA Mozart, Smetana and Antonín Dvořák, read theirlife stories and listen to their music performed by leading Czechmusicians and ensembles. Created for Prague City Tourism;application partners are Czech Museum of Music and Supraphon.Theapplication includes musical excerpts from the works of Mozart,Beethoven, Smetana, Dvorak, Mahler, Janacek and Martinu.
Secese - Vítal Art Nouveau 1.0.0 APK
Vital Art Nouveau 1900 The Museum of Decorative Arts in Prague hasprepared an application for the exhibition Vital Art Nouveau 1900,running until 2016 at the Municipal House in Prague, withinformation on selected items on view, their creators and theperiod context. The application includes the fields of clothingfashion, poster art, interior design and the visual idioms ofartists‘ associations. The objects rendered in the style of Organicor Geometric Art Nouveau also acquaint its users with theexhibition‘s thematic areas, e.g. The Movement of the Soul andFemme Fatale. The application and exhibition present a selection ofthe most outstanding works of Czech and European Art Nouveau art.They are intended to show the Art Nouveau arts and crafts as partof the groundbreaking, forward-looking trends and emancipationefforts that evolved in the late 19th century, as a reformist artmovement that strove for “the multiplication and intensification oflife”.
SECESE - Vitální umění 1.0.0 APK
Aplikace představuje multimediální katalog stejnojmenné výstavyUměleckoprůmyslového muzea pořádané v Obecním domě v Praze. Secese,která se jako Art Nouveau, Belle Époque či Jugendstil rozvinula vuměleckých centrech moderních metropolí Evropy - v Paříži, Bruselu,Vídni, ale i Mnichově a Praze, je pro celoevropský význam jedním zakcentovaných témat portálu Europeana již nyní (viz prezentovanévirtuální výstavy a digitalizovaný obsah více jak dvou tisícpoložek). Secese se v Evropě stala mainstreamem, sjednocujícímtypickým florálním dekorem a výraznou stylizací všechna odvětvíumělecké produkce. Adorace přírody a její vitální energie proměnilaumělecké formy, tvarosloví architektonických prvků a podobuornamentu, přinesla však také inovace v technologii a použitímateriálů. Secesní artefakty, odrážející zásadní proměnyspolečnosti, estetiky i životního stylu přelomu 19. a 20. století,jsou obecně velmi populární pro svou atraktivitu, jak mimojinédokládají i ohlasy veřejnosti na portálu Europeana a např. jejíaktivní zapojení do dokumentace evropské secesní architektury. Díkyprojektu Partage Plus, jehož prostřednictvím se mnohonásobně zvětšíobjem zpřístupněného materiálu, bude možné lépe sledovat i lokálníspecifika secesního stylu, která často vycházela z umělecké tradicejednotlivých uměleckých, ale i národních a geografických okruhů. Naprojektu se podílí 23 partnerských institucí ze 17 zemí Evropy(např. Österreichisches Museum für angewandte Kunst, Wien; DesignMuseum, Gent; Koninklijke Musea voor Kuunst en Geschiedenis,Brussel; National Museum of Finland, Helsinki; Muzeum Narodowe wWarszawie, Warsaw). V průběhu 24 měsíců trvání projektu bude vpartnerských institucích digitalizováno a odborně zpracováno 75.000sbírkových předmětů, keré budou postupně zprístupňovány. Zásadníinovací v dokumentaci i prezentaci je tvorba 3D záznamůdigitalizovaných artefaktů, vytvořených technikou 3D skenování.Záměrem projektu je mimojiné zajistit 2.000 takto vzniklých modelův digitální podobě, které uživatelům Europeany poskytnou komplexnízobrazení prohlížených exponátů, umožnující plnohodnotné vnímánítvarové variability, charakteristické právě pro secesní díla.Uměleckoprůmyslové museum v Praze zajišťuje výběr, odbornézpracování a digitalizaci 1.000 sbírkových předmětů z fondů skla,keramiky, kovů, textilu a užité grafiky české i zahraničníprovenience z let 1898 - 1907. Ve výběru budou zastoupena předevšímdíla klíčových autorů, jako např. Alfonse Muchy, VojtěchaPreissiga, Jana Kotěry, Franty Anýže a rovněž reprezentativnísoubory, jako např. produkty Harrachovské sklárny nebo další ukázkyneautorské tovární výroby. Uměleckoprůmyslové museum v Praze se vletech 2012–2013 účastní evropského projektu Partage Plus –Digitising and Enabling Art Nouveau for Europeana, podpořenéhograntem Evropské komise v rámcovém programu pro konkurenceschopnosta inovace CIP Programu na podporu politiky informačních akomunikačních technologií ICT-PSP 2007–2013, č. 297 384. Cílemprojektu je dokumentace a zpřístupnění kulturního dědictví -volného i užitého umění, uměleckého řemesla a architektury z obdobíArt Nouveau široké veřejnosti prostřednictvím portálu Europeana.Využití výsledků projektu bude zejména v edukační oblasti, výslednáobsáhlá obrazová databáze má však současně potenciál poskytnoutcenné informace také vědeckým pracovníkům a kurátorům muzejníchsbírek. Digitalizované záznamy předměty ze sbírek UPM jsou naportálu Europeana zpřístupněny prostřednictvím online prezentacemuzejních a galerijních sbírek v aplikaci www.esbirky.cz Národníhomuzea.Art,Nouveau,Mucha,Klimt,Kotera,Hoffman,Tiffany,Preisler,Vachal,Prague,umeleckoprumyslove,museum,UPM
Tourism 2013 1.0.0 APK
The tourism yearbook gives an overview of activities dedicated totourism by the Ministry of Regional Development in 2013. Itprovides updated statistical data and information on trends intourism, as well as strategic, legislative, and internationalactivities.The performance of the Czech tourism sector in 2013 canbe classified as moderately growing, although not in allparameters. The impact of the years of crisis continued to show,both in the Czech Republic and in the global economy. With 7.3million foreign tourists coming to the Czech Republic, collectiveaccommodation establishments registered a record visit, yet thenumber of nights spent grew far less which confirmed the trendtowards shorter holidays. The situation was similar in domestic andspa tourism. On the contrary, income from tourism remained stagnantwhich again confirmed the structural changes in demand for tourism,namely a shift towards new source markets from Asia and LatinAmerica. Year 2013 saw the completion of major strategic documentsfor the tourism sector. In March, the government approved the newNational Tourism Policy for the period 2014–2020, which wasprepared jointly with the Tourism Marketing Strategy 2013–2020 ofthe CzechTourism agency. The upcoming years will become an uneasytime of change and search for new ways of funding the developmentplans. Also this year, one of the key activities of the Ministrywas its legislative role. Work continued on finalizing the Act onTourism Support. However, due to difference of opinions amongvarious professional associations and other stakeholders on thelaw’s design, and due to the complexities of the Czech law, the Acthas not been completed. Amendments continued to Act No. 159/1999Coll. which in particular enhance consumer protection in case of atravel agent’s bankruptcy, eliminate fraudulent behavior, andharmonize the terminology with the new Civil Code. Among otheractivities a note should be made of the commenced certification ofestablishments within the Czech Service Quality System; it is atool enabling participating entities active in tourism to progresstowards improvement of their services. After over five years ofpreparations, first Czech entities were able to receive aprestigious international service quality mark “Q”. The Ministryalso presented more results from projects focused on improvingstatistical data and information on tourism; data obtained fromnationwide statistical censuses have proven particularly valuable.The continued National Tourism Support Programme can be deemedsuccessful, too, as for the fourth year in a row it providedsupport to specific projects in the field of social tourism.Thankfully, the Programme could be extended, which – in view of thecurrent programme financing – will probably make it one of the keysupport tools in the sector. The Ministry was also extremely activein the field of international co-operation. Among successful eventswas the choice of the Capital City of Prague as the host of aprestigious OECD event – the 12th edition of the Global Forum onTourism Statistics and Eurostat in 2014.
Loading...