1.2 / November 2, 2012
(4.5/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Come to our booth (4M114) and control a Gorenje iChife Oven withyour phone at this years CARTES Paris Show!

App Information nfcBake - Cartes Paris

 • App Name
  nfcBake - Cartes Paris
 • Package Name
  si.cetrtapot.nfcbake
 • Updated
  November 2, 2012
 • File Size
  340k
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.2
 • Developer
  ČETRTA POT
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Productivity
 • Developer
  Planina 3 4000 Kranj Slovenia
 • Google Play Link

ČETRTA POT Show More...

nfcBake - Cartes Paris 1.2 APK
ČETRTA POT
Come to our booth (4M114) and control a Gorenje iChife Oven withyour phone at this years CARTES Paris Show!
MobiRIS 6.06.01 APK
ČETRTA POT
MobiRIS je mobilna aplikacija za evidentiranje dela na terenu, kimed drugim omogoča neodvisno spremljanje in analizo ključnihparametrov terenskega dela: časa izvedbe, vrste del in parametrovdelovnih postopkov ter lokacij, kjer se storitve izvajajo.Terenskodelo predstavlja veliko dinamike in nepredvidljivosti. Zato imamoza podjetja, ki se ukvarjajo s storitvami na terenu smo v Četrtipoti razvili mobilno platformo, ki omogoča neposredno komuniciranjez izvajalci del ter obenem neodvisno spremljanje in analizoključnih parametrov terenskega dela: časa izvedbe, vrste del inparametrov delovnih postopkov ter lokacij, kjer se storitveizvajajo. To pa je podlaga za spremljanje produktivnosti inučinkovitosti dela. S to rešitvijo se ne ukvarjamo s t.i.»sledenjem«, temveč s spremljanjem ključnih prametrov terenskegadela, ki so pomembni tako za varnost kot za produktivnostiterenskega dela in ne nazadnje za pravilno obračunavanje storitevstrankam.Na podlagi zbranih podatkov, ki jih omogoča mobilnaplatforma v povezavi z uporabo NFC tehnologije, se tako lahkopripravi avtomatizirano pripravljanje faktur za nadaljno pošiljanjestrankam in/ali pošiljanje poročil o opravljanjem delu. Za vodstvodružbe pa je ključen neposreden vpogled nad dejavnostmi na terenu vrealnem času, spremljanje in analiza rezultatov ter poročil o delu– vpogled v produktivnost in učinkovitost dela.Ključne dodanevrednosti rešitve so : • Enostavno razporejanje terenskih delavcevza boljše izkoriščanje poti, časa, virov, …• Takojšen dostop doporočil o stanju in izvedbi, ne več na papirju temveč digitalniobliki, z možnostjo dodatkov v obliki slikovnega materiala, • Hiterpregled nad zgodovino opravil in boljša priprava terenskega delavcana izvajanje.• Enostavnost uporabe in dokaz o prisotnosti.•Seznanjanje strank s sprotnimi informacijami. MOŽNI SEGMENTI inNAČINI UPORABE:- delavci na terenu (npr. Elektro službe,vodoinštalaterji, kabelski operaterji, skrbniki kavnih avtomatov,komunala, papir servis, reševalce iz vode, gostinske storitve, delood doma, …)- podjetja, ki oddajajo dela drugim (npr. čistilniservisi, ZOD, upravniki objektov)- za rutinske preglede ali servise(npr. kontrola objektov, kontrola na gradbiščih, kontrola merilnihmest, …)- strojniki pri pregledu večjih obratovalnih strojev vletnem remontu (npr. elektrarne, papirnice, letala, strojnicedvigal, …)MINIMALNE ZAHTEVE (pri stranki) ZA UPORABO:- NFC nalepke-modul RIS MOBI- mobilna aplikacija- NFC mobilni telefon - Androidmin. 4.0 - Naročnina telefona z minimalnim zakupom 20 MB prenosapodatkov ali Wi-FiMobiRIS is a mobile application for recordingwork on the ground, inter alia, to independently monitor andanalyze critical parameters of fieldwork: execution time, type ofwork and parameters of working procedures and locations whereservices are performed.Field work represents a lot of dynamism andunpredictability. Therefore, we have for the company, which isengaged in the services field, we have developed routes fourthmobile platform that allows direct communication with contractorsand at the same time independent monitoring and analysis of keyparameters of fieldwork: execution time, type of work andparameters of working procedures and locations where the servicesare performed. This is the basis for monitoring productivity andwork efficiency. With this solution does not deal with theso-called "Tracking", but by monitoring key parameters offieldwork, which are important for both security and productivityfor field work and last but not least for the proper billingcustomers.Based on the collected data, which allows mobile platformin conjunction with the use of NFC technology, so you can prepareautomated preparation of invoices for further sending to customersand / or sending reports on the performance of the work. Forcompany executives is a key direct view of the activities in thefield of real-time monitoring and analysis of results and reportson the work - an insight into the productivity and efficiency ofwork.Key value-added solutions include:• Easy scheduling of fieldworkers to make better use of channels, time, resources, ...•Immediate access to reports on the status and implementation, nolonger on paper but digital form, with the possibility of add-onsin the form of pictorial material• A quick overview of the historyof tasks, and better outreach worker to implement.• Ease of use andproof of attendance.• Informing customers with real-timeinformation.POSSIBLE segments and applications:- Field workers (eg.Electric service, plumber, cable operators, administrators coffeemakers, utilities, paper service, lifeguards, catering services,work from home ...)- Companies that outsource work to others (eg.Cleaning services, ZOD, managers of facilities)- For routine checksor Service (eg. Control structures, control on construction sites,control of sampling points ...)- Machinists in the review of majoroperating machines during the annual outage (eg. Plants, papermills, aircraft, engine lifts, ...)MINIMUM REQUIREMENTS (customer)FOR USE:- NFC stickers- Module RIS MOBI- Mobile Application- NFCmobile phone - Android min. 4.0- Subscription phone with a minimumlease of 20 MB of data transfer and Wi-Fi
WatchRIS 5.06.02 APK
ČETRTA POT
Varnostne službe se srečujejo z vedno bolj zahtevnimi strankami,zato smo razvili rešitev s katero si povečate kvaliteto storitev.WatchRIS predstavlja rešitev kako lahko na inovativen in poceninačin povečamo natančnost spremljanja, beleženje aktivnosti innadzor v realnem času zaposlenih. Želimo ponuditi rešitev sledenja,ter pomagati družbam upravljati svoje varnostnike in sleditinjihovemu gibanju. S to rešitvijo se ne ukvarjamo s t.i.»sledenjem«, temveč s spremljanjem ključnih prametrov terenskegadela, ki so pomembni tako za varnost kot za produktivnostvarnostnikov in ne nazadnje za pravilno obračunavanje storitevstrankam. Ponujamo celovitost podatkov, zaupnost, varnost innatančnost. S hitrejšimi in učinkovitejšimi procesi, lahko obdržitesvojo konkurenčno prednost, poleg tega pa usmerite svoje skrbi kzagotavljanju kakovosti svoje storitve.Nekaj prednosti, ki prinašarešitev NFC obhodnik:• Enostavna implementacija (ni posegov vobstoječo infrastrukturo).• Natančno beleženje aktivnosti v realnemčasu preko spletnega sistema (kdo, kje, kdaj in opcija tudi kaj).•Izniči se možnost prevare, namreč oseba mora biti na kraju fizičnoprisotna, da se zabeleži zapis.• Možnost dodatnega obveščanju obzačetku/zaključku aktivnosti (npr. preko SMS-a ali e-pošte).•Možnost fotografiranja izrednih dogodkov in posredovati sliko prekomobilne aplikacije.Delodajalec dobi nov kanal upravljanja sčloveškimi viri. Storitve so posledično bolje opravljene, manj jenapak in zviša se kvaliteta. V nadzornem centru imajo enostavenpregled nad aktivnostmi, ki se izvajajo. Z zabeleženimi podatki sepojavi možnost analitične obdelave za optimizacijo oz. razporejanjenalog zaposlenih z povečanjem učinkovitosti, ter se posledično stem prihrani na času in denarju. Izboljša se koordinacija mednaročili in izvedbo, ter pojavi se opcija izvajanja fleksibilnegadelovnega časa. Zaradi dokazov opravljenega dela se stranki lahkopošlje fakturiranje takoj po opravljeni storitvi, enako je tudi sporočili. MOŽNI SEGMENTI in NAČINI UPORABE:- varnostniki v stavbahin okolici (obhodno varovanje),- varnostne službe, zase ali kotdodatna storitev,- storitve kjer potreben dokaz o prisotnosti nadoločeni lokacijiMINIMALNE ZAHTEVE (pri stranki) ZA UPORABO:- NFCnalepke- modul RIS4iKROG- mobilna aplikacija- NFC mobilni telefon -Android min. 4.0 - Naročnina telefona z minimalnim zakupom 20 MBprenosa podatkov ali Wi-FiThe security services are faced withincreasingly demanding customers, so we have developed a solutionthat enables you to increase the quality of services. WatchRISrepresents a solution how can an innovative and cheap way toincrease the accuracy of monitoring, logging activities andreal-time monitoring of employees. We want to offer trackingsolutions, and help companies manage their security guards andfollow their movement. With this solution does not deal with theso-called "Tracking", but by monitoring key parameters offieldwork, which are important for both security and productivityof security and do not last for proper billing customers. Weprovide data integrity, confidentiality, security and accuracy. Thefaster and more efficient processes, you can keep your competitiveadvantage, in addition to its direct care to ensure the quality oftheir services.Some of the benefits that brings NFC solutionobhodnik:• Ease of implementation (no interventions in the existinginfrastructure).• Accurate recording of activity in real time viathe online system (who, where, when and what option also).•Mitigate the risk of fraud, namely, a person must be physicallypresent on-site to record the record.• Possibility of additionalnotification at the beginning / end of the operation (eg. Via SMSor e-mail).• The possibility of shooting incidents and provide apicture via mobile applications.The employer gets a new channel ofhuman resource management. Services have consequently performedbetter, less errors, and increases the quality. In the controlcenter with easy overview of the activities carried out. Therecorded data there is a possibility analytical processingoptimization or. Employee Scheduling tasks with increasedefficiency and, consequently, thereby saving time and money.Improve the coordination between procurement and implementation,and develop the option of the implementation of flexible workinghours. Due to the evidence of the work performed, the parties maysend invoice immediately after the service, the same is also thereports.POSSIBLE segments and applications:- Security guards inbuildings and surroundings (bypass protection)- Security servicesfor yourself or as an additional service,- Services where neededproof of attendance at a particular locationMINIMUM REQUIREMENTS(customer) FOR USE:- NFC stickers- Module RIS4iKROG- MobileApplication- NFC mobile phone - Android min. 4.0- Subscriptionphone with a minimum lease of 20 MB of data transfer and Wi-Fi
RemoteRIS 7.07.01 APK
ČETRTA POT
Mobile users time and attendance.
nfcCoffee - CARTES Paris 1.4 APK
ČETRTA POT
Come to our booth (4M114) and make a cup of Coffee with your phoneat this years CARTES Paris Show!
Loading...